Forslag til beslutning - B8-0088/2018Forslag til beslutning
B8-0088/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0085/2018

Procedure : 2018/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0088/2018
Indgivne tekster :
B8-0088/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0088/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for UNRWA

(2018/2553(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til den fælles erklæring af 7. juni 2017 fra Den Europæiske Union og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) om støtte fra Den Europæiske Union til UNRWA (2017-2020),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 302 (IV) af 8. december 1949 og andre relevante resolutioner, herunder De Forenede Nationers Generalforsamlings resolutioner 72/80, 72/81 og 72/82 af 7. december 2017,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 30. marts 2017 med titlen "Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East" ("Aktiviteter i De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten"),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) har ydet livsvigtig beskyttelse, mad og lægehjælp, uddannelse, bistand og sociale tjenesteydelser, boliger og basale infrastrukturer, mikrofinansiering og nødhjælp til millioner af palæstinensiske flygtninge, der har opholdt sig i Jordan, Libanon, Syrien, på Vestbredden, herunder Østjerusalem, og i Gazastriben siden 1950;

B.  der henviser til, at UNRWA's mandat blev oprettet ved FN's Generalforsamlings resolution 302 (IV); der henviser til, at FN's Generalforsamling i mangel af en løsning på situationen for de palæstinensiske flygtninge gentagne gange har understreget nødvendigheden af, at agenturets arbejde fortsætter, og regelmæssigt fornyet dets mandat;

C.  der henviser til, at UNRWA har stået over for en stadig stigende efterspørgsel efter dets tjenester på grund af voldelige konflikter i Mellemøsten, besættelsen af det palæstinensiske område, blokaden af og de tilbagevendende konflikter i Gazastriben, den demografiske vækst i antallet af registrerede palæstinensiske flygtninge og deres forværrede betingelser, navnlig i Gazastriben og Syrien i de seneste år;

D.  der henviser til, at USA's præsident Donald Trumps regering den 16. januar 2018 meddelte, at den ville overføre 60 mio. USD og tilbageholde 65 millioner USD af sit forventede indledende bidrag på 125 mio. USD til UNRWA's programbudget for 2018, og i samme forbindelse erklærede, at enhver fremtidig betaling ville være betinget af væsentlige ændringer af den måde, agenturet fungerer på; der henviser til, at denne beslutning, da USA har bidraget med 364 mio. USD til UNRWA's budget i 2017, kan medføre en nedskæring på næsten 300 mio. USD, medmindre der foretages yderligere overførsler;

E.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største donor til UNRWA; der henviser til, at Den Europæiske Union har ydet forudsigelig og pålidelig politisk og finansiel støtte til agenturet på grundlag af deres flerårige fælles erklæringer; der henviser til, at Den Europæiske Union bidrog med 143 mio. EUR til UNRWA i 2017;

F.  der henviser til, at UNRWA i de senere år har truffet seriøse og effektive foranstaltninger for at bremse og skærpe kontrollen over sine udgifter, hvilket har fået anerkendelse fra det internationale samfund, herunder FN's Generalforsamling og Den Europæiske Union;

G.  der henviser til, at UNRWA den 30. januar 2018 udsendte en appel om nødhjælpsprogrammer på over 800 mio. USD — ca. 400 mio. USD til det besatte palæstinensiske område og til Syrien — samt den 22. januar 2018 til sin globale fundraisingkampagne "Værdighed er uvurderlig";

H.  der henviser til, at FN's generalsekretær i sin rapport af 30. marts 2017 fremsatte en række henstillinger, der har til formål at sikre tilstrækkelig, forudsigelig og bæredygtig finansiering til UNRWA;

1.  roser det bemærkelsesværdige arbejde, som UNRWA og dets ansatte — hvoraf de fleste er palæstinensiske flygtninge — har udført, idet de har ydet livsvigtig bistand og beskyttelse til millioner af registrerede palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten;

2.  roser UNRWA for dets ekstraordinære indsats, der tager sigte på at beskytte og understøtte mere end 400 000 palæstinensiske og mange andre flygtninge i det krigsramte Syrien;

3.  gentager sin solidaritet med de millioner af palæstinensere, der har levet som flygtninge i årtier, hvor de har ventet på en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt;

4.  beklager den nylige afgørelse fra den amerikanske præsident Donald Trumps regering om at fastfryse mere end halvdelen af sin planlagte støtte til UNRWA og udtrykker sin dybeste bekymring over følgerne af denne afgørelse, især hvad angår adgangen til fødevarenødhjælp til 1.7 millioner palæstinensiske flygtninge og primær sundhedspleje til 3 millioner, navnlig i Gazastriben og Syrien; opfordrer USA til at revidere denne afgørelse og til at fortsætte sin støtte til UNRWA;

5.  er særlig bekymret over denne afgørelses indvirkning på adgangen til uddannelse af høj kvalitet for mere end 500 000 palæstinensiske børn i 702 UNRWA-skoler, herunder næsten 50 000 børn i Syrien;

6.  advarer mod de skadelige virkninger, som denne afgørelse kan have på kortere og længere sigt, på den regionale stabilitet og sikkerhed samt for radikalisering i Mellemøsten;

7.  glæder sig over de afgørelser, som Den Europæiske Union og flere af dens medlemsstater — såsom Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Nederlandene og Sverige — har truffet om hurtig finansiering til UNRWA i dets nuværende situation, og tilskynder andre donorer til at følge dette eksempel; minder om det tilsagn, som Den Arabiske Liga har givet om at dække 7,8 % af agenturets programbudget;

8.  opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at mobilisere yderligere finansiering til UNRWA for at opfylde dets finansielle behov på kort sigt; understreger imidlertid, at enhver langsigtet løsning på agenturets tilbagevendende mangel på finansielle midler kun kan opnås gennem en bæredygtig finansieringsordning i en global multilateral ramme; opfordrer indtrængende Den Europæiske Union til at spille en ledende rolle i det internationale samfund for at etablere en sådan mekanisme; understreger betydningen af de henstillinger, som FN's generalsekretær fremsatte i sin rapport af 30. marts 2017 i denne henseende;

9.  understreger, at UNRWA's arbejde ikke kan erstatte en troværdig politisk indsats med sigte på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere inden for rammerne af en forhandlet fredsaftale, der fører til en tostatsløsning, som er den eneste holdbare metode til at løse problemet med de palæstinensiske flygtninge;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær og UNRWA's generalkommissær.

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik