Projekt rezolucji - B8-0088/2018Projekt rezolucji
B8-0088/2018

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

  5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0085/2018

  Procedura : 2018/2553(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0088/2018
  Teksty złożone :
  B8-0088/2018
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8-0088/2018

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

  (2018/2553(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

  –  uwzględniając wspólną deklarację Unii Europejskiej i UNRWA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wsparcia dla UNRWA ze strony Unii Europejskiej (2017–2020),

  –  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 302 (IV) z dnia 8 grudnia 1949 r. oraz inne odnośne rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 72/80, 72/81 i 72/82 z dnia 7 grudnia 2017 r.,

  –  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 30 marca 2017 r. pt. „Działania Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie”,

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że UNRWA od 1950 r. zapewnia podstawową ochronę, pomoc żywnościową i medyczną, edukację, pomoc w zakresie wsparcia oraz świadczeń socjalnych, schronienie i podstawową infrastrukturę, a także dostęp do usług w zakresie mikrofinansowania oraz pomoc doraźną milionom uchodźców palestyńskich żyjących w Jordanii, Libanie, Syrii, na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, oraz w Strefie Gazy;

  B.  mając na uwadze, że mandat UNRWA ustanowiono na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 302 (IV); mając na uwadze, że w świetle braku rozwiązania sytuacji uchodźców palestyńskich Zgromadzenie Ogólne ONZ nieustannie podkreśla, iż UNRWA powinna koniecznie kontynuować swoją działalność, i regularnie odnawia mandat organizacji;

  C.  mając na uwadze, że z powodu konfliktów siłowych na Bliskim Wschodzie, okupacji terytoriów palestyńskich, blokady Strefy Gazy oraz nieustających konfliktów na jej terenie, wzrostu liczby zarejestrowanych uchodźców palestyńskich i wciąż pogarszającej się ich sytuacji w ostatnich latach, w szczególności w Strefie Gazy i w Syrii, zapotrzebowanie na pomoc świadczoną przez UNRWA ciągle wzrasta;

  D.  mając na uwadze, że dnia 16 stycznia 2018 r. administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poinformowała, że Stany Zjednoczone przekazały kwotę 60 mln USD z puli oczekiwanych środków finansowych w wysokości 125 mln USD na wczesne wsparcie programu budżetowego UNRWA w 2018 r., wstrzymując jednakże wypłatę pozostałych 65 mln USD i oświadczając, że dokonanie wszelkich przyszłych płatności zależeć będzie od tego, czy sposób działania UNRWA ulegnie zasadniczej zmianie; mając na uwadze, że w 2017 r. Stany Zjednoczone przekazały na wsparcie budżetu UNRWA 364 mln USD, a zatem niedawno podjęta decyzja może skutkować zmniejszeniem kwoty wsparcia o prawie 300 mln USD, chyba że Stany Zjednoczone wypłacą kolejne kwoty;

  E.  mając na uwadze, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie są największymi darczyńcami na rzecz UNRWA; mając na uwadze, że Unia Europejska udziela UNRWA przewidywalnego i niezawodnego wsparcia pod względem politycznym i finansowym, a wsparcie to wynika z wieloletnich wspólnych deklaracji; mając na uwadze, że w 2017 r. Unia Europejska wspomogła UNWRA kwotą 143 mln EUR;

  F.  mając na uwadze, że w ubiegłych latach UNRWA podjęła kompleksowe i skuteczne środki w celu ograniczenia i ściślejszego kontrolowania swoich wydatków, co zyskało uznanie społeczności międzynarodowej, w tym Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Unii Europejskiej;

  G.  mając na uwadze, że dnia 30 stycznia 2018 r. UNRWA wystosowała apel o wsparcie jej programów pomocy doraźnej kwotą w wysokości ponad 800 mln USD (po ok. 400 mln USD na rzecz każdego z okupowanych terytoriów palestyńskich oraz na rzecz Syrii), a dnia 20 stycznia 2018 r. – apel o wsparcie organizowanej przez nią światowej kampanii „Dignity Is Priceless” dotyczącej zbiórki środków finansowych;

  H.  mając na uwadze, że sekretarz generalny ONZ w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r. wydał szereg zaleceń mających na celu zapewnienie odpowiedniego, przewidywalnego i trwałego finansowania UNRWA;

  1.  wyraża uznanie dla UNRWA oraz jej personelu – którego większość stanowią sami uchodźcy palestyńscy – za ich znakomitą pracę polegającą na zapewnianiu niezbędnej pomocy i ochrony milionom zarejestrowanych uchodźców palestyńskich na całym Bliskim Wschodzie;

  2.  pochwala wyjątkowe starania UNRWA mające na celu ochronę i wparcie ponad 400 tys. uchodźców palestyńskich oraz wielu innych osób w ogarniętej wojną Syrii;

  3.  solidaryzuje się z milionami Palestyńczyków, którzy od dekad żyją jako uchodźcy w oczekiwaniu na zażegnanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego;

  4.  ubolewa nad niedawną decyzją administracji prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu wypłaty ponad połowy kwoty przewidzianej na wsparcie finansowe dla UNRWA i wyraża głębokie zaniepokojenie skutkami tej decyzji, szczególnie w odniesieniu do natychmiastowego wsparcia żywnościowego dla 1,7 mln uchodźców palestyńskich, a także podstawowej opieki zdrowotnej dla 3 mln uchodźców, głównie w Strefie Gazy i w Syrii; wzywa Stany Zjednoczone, by zmieniły tę decyzję i w dalszym ciągu udzielały UNRWA wsparcia finansowego;

  5.  wyraża szczególne zaniepokojenie skutkami tej decyzji w odniesieniu do dostępu do wysokiej jakości edukacji ponad 500 tys. dzieci palestyńskich w 702 szkołach UNRWA, w tym prawie 50 tys. dzieci w Syrii;

  6.  ostrzega przed negatywnym wpływem, jaki decyzja ta – w perspektywie krótko- i długoterminowej – może w mieć na stabilność i bezpieczeństwo w regionie, a także na radykalizację na Bliskim Wschodzie;

  7.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Unii Europejskiej i wielu z jej państw członkowskich, np. Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Niderlandów i Szwecji, o przyspieszeniu finansowania UNRWA z uwagi na obecną sytuację organizacji i wzywa pozostałych darczyńców do pójścia za tym przykładem; przypomina o podjętym przez Ligę Państw Arabskich zobowiązaniu do pokrycia 7,8 % budżetu programowego UNRWA;

  8.  zachęca Unię Europejską i jej państwa członkowskie do uruchomienia dodatkowych środków finansowych dla UNRWA, aby sprostać jej krótkoterminowym potrzebom finansowym; podkreśla jednak, że jedynym długoterminowym rozwiązaniem kwestii ciągłych braków finansowych, z jakimi zmaga się UNRWA, jest trwały system finansowania opierający się na globalnych ramach wielostronnych; apeluje do Unii Europejskiej, by w celu utworzenia takiego mechanizmu odgrywała kluczową rolę w społeczności międzynarodowej; podkreśla znaczenie zaleceń, jakie sekretarz generalny ONZ wydał w odniesieniu do tej kwestii w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r.;

  9.  podkreśla, że udzielane UNRWA wsparcie nie zastępuje wiarygodnych wysiłków politycznych mających na celu zbudowanie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami, którego osiągnięcie możliwe byłoby dzięki wynegocjowaniu porozumienia pokojowego prowadzącego do rozwiązania dwupaństwowego, co z kolei stanowi jedyny skuteczny sposób rozwiązania sytuacji uchodźców palestyńskich;

  10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, parlamentom i rządom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz komisarzowi generalnemu UNRWA.

  Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności