Postup : 2018/2553(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0089/2018

Předložené texty :

B8-0089/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0042

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci agentury UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8-0089/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

‒  s ohledem na předchozí závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě,

‒  s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN a Valného shromáždění OSN, a zejména na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 71/91 ze dne 6. prosince 2016,

‒  s ohledem na Společné prohlášení Evropské unie a Agentury Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) ze dne 7. června 2017 o evropské podpoře agentuře UNRWA (2017–2020),

‒  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2017 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN zřídilo Agenturu Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (dále jen „agentura“) před téměř 70 lety a pověřilo ji poskytováním pomoci a ochrany registrovaným palestinským uprchlíkům do doby, než bude nalezeno spravedlivé a trvalé řešení;

B.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN mandát agentury opakovaně prodloužilo a stávající mandát platí do 30. června 2020;

C.  vzhledem k tomu, že práce této agentury pomáhá zajistit, aby byly naplněny základní potřeby palestinských uprchlíků v oblasti dobrých životních podmínek, ochrany a lidského rozvoje; vzhledem k tomu, že prokázala schopnost poskytovat vzdělávání, zdravotní péči, materiální pomoc a sociální služby;

D.  vzhledem k tomu, že izraelské orgány se domnívají, že agentura zneužívá humanitární pomoc od mezinárodní komunity, včetně fondů EU, podporuje protiizraelskou rétoriku a toleruje teroristické aktivity;

E.  vzhledem k tomu, že Spojené státy oznámily, že neposkytnou 65 milionů USD z plánovaného příspěvku ve výši 125 milionů USD; vzhledem k tomu, že podle ministerstva zahraničí USA má toto rozhodnutí motivovat ostatní země ke zvýšení pomoci a podpořit reformu uvnitř agentury;

F.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato krátce poté, co americký prezident Donald Trump formálně uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele, a poté, co palestinský prezident Mahmúd Abbás následně prohlásil, že Spojené státy již nejsou schopny pomoci ve vyjednávání o mírové dohodě mezi Izraelem a Palestinou;

G.  vzhledem k tomu, že pokračující podpora EU této agentuře je klíčovým prvkem její strategie přispívání k podpoře stability na Blízkém východě a životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států, jak bylo znovu uvedeno ve společném prohlášení EU a agentury UNRWA ze 7. června 2017 a později v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2017;

H.  vzhledem k tomu, že ještě před rozhodnutím USA uznala EU ve společném prohlášení EU a agentury UNRWA ze 7. června 2017, že je třeba zajistit pro agenturu stabilnější finanční podmínky;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážnou krizí v oblasti financování agentury; v těchto konkrétních souvislostech naléhavě žádá všechny dárce, aby splnili své závazky;

2.  připomíná závazek místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, že pomůže agentuře zajistit finanční zdroje, které jí umožní vykonávat mandát, který jí udělilo Valné shromáždění OSN, fungovat udržitelným a nákladově efektivním způsobem a zajistit kvalitu a úroveň služeb poskytovaných palestinským uprchlíkům;

3.  vítá rozhodnutí některých členských států, např. Nizozemska, Německa, Švédska, Irska, Finska a Belgie, uspíšit zaplacení svého finančního příspěvku agentuře na rok 2018;

4.  naléhavě žádá Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí a zaplatily celý plánovaný příspěvek;

5.  naléhavě žádá agenturu, aby i nadále zlepšovala svou řídicí strukturu a strategické plánování, zajistila včasné a přesné podávání zpráv EU o programu a financování, prošetřila informace o údajném porušování neutrality ze strany svých pracovníků a případně přijala vhodná disciplinární opatření;

6.  znovu opakuje, že hlavním cílem EU je dosáhnout řešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě existence dvou států na základě hranic z roku 1967, s Jeruzalémem jakožto hlavním městem obou států, s bezpečným Státem Izraelem a nezávislým, demokratickým, celistvým a životaschopným Palestinským státem, které budou žít vedle sebe v míru a bezpečí, na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0408.

Poslední aktualizace: 7. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí