Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0089/2018

Teksty złożone :

B8-0089/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0042

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 334kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))  
B8‑0089/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

‒  uwzględniając wcześniejsze konkluzje Rady w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

‒  uwzględniając odnośne rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w szczególności rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 71/91 z dnia 6 grudnia 2016 r.,

‒  uwzględniając wspólną deklarację Unii Europejskiej i UNRWA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wsparcia dla UNRWA ze strony Unii Europejskiej (2017–2020),

‒  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało do życia Agencję Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (zwaną dalej „Agencją”) prawie 70 lat temu i upoważniło ją do zapewniania pomocy i ochrony zarejestrowanych uchodźców palestyńskich do czasu wypracowania sprawiedliwego i trwałego rozwiązania sytuacji;

B.  mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ wielokrotnie odnowiło mandat Agencji i obecnie jest on ważny do dnia 30 czerwca 2020 r.;

C.  mając na uwadze, że działania UNRWA pomagają zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb uchodźców palestyńskich w zakresie dobrostanu, ochrony i rozwoju społecznego; mając na uwadze, że Agencja wykazała zdolność do zapewniania usług w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia oraz usług socjalnych;

D.  mając na uwadze, że władze izraelskie uważają, iż Agencja dopuszcza się nadużyć pomocy humanitarnej otrzymywanej od społeczności międzynarodowej, w tym funduszy unijnych, oraz popiera postawy antyizraelskie i toleruje działalność terrorystyczną;

E.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone oświadczyły, że wstrzymają wypłatę 65 mln USD z zaplanowanej pierwotnie kwoty pomocy w wysokości 125 mln USD; mając na uwadze, że decyzja ta ma zdaniem Departamentu Stanu USA zachęcić inne państwa do aktywniejszego zaangażowania się w pomoc, a także pobudzić reformy wewnątrz Agencji;

F.  mając na uwadze, że decyzja ta zapadła tuż po oficjalnym uznaniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela i po późniejszym oświadczeniu prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa, że Stany Zjednoczone nie nadają się już na negocjatora porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyną;

G.  mając na uwadze, że stałe wsparcie UE dla Agencji jest kluczowym elementem jej strategii na rzecz propagowania stabilności na Bliskim Wschodzie i realizacji rozwiązania dwupaństwowego, co potwierdzono we wspólnej deklaracji między UE a UNRWA z dnia 7 czerwca 2017 r. oraz co ostatnio stwierdził Parlament Europejski w rezolucji z dnia 25 października 2017 r.;

H.  mając na uwadze, że jeszcze przed decyzją USA UE uznała we wspólnej deklaracji między UE a UNRWA z dnia 7 czerwca 2017 r. potrzebę nadania Agencji większej stabilności finansowej;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie poważnym kryzysem finansowania Agencji; w związku z tym wzywa wszystkich darczyńców, aby wywiązywali się ze swoich zobowiązań;

2.  przypomina o zobowiązaniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do zapewnienia Agencji pomocy w zdobywaniu środków finansowych, które umożliwią jej wykonywanie mandatu udzielonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, funkcjonowanie w sposób zrównoważony i racjonalny pod względem kosztów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług świadczonych na rzecz uchodźców palestyńskich;

3.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję niektórych państw członkowskich, w tym Niderlandów, Niemiec, Szwecji, Irlandii, Finlandii i Belgii, o przyspieszeniu przekazania Agencji ich wkładu finansowego na 2018 r.;

4.  wzywa Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia podjętej decyzji i do dokonania płatności całej zaplanowanej pierwotnie kwoty;

5.  wzywa Agencję, by w dalszym ciągu usprawniała swą strukturę zarządzania i planowania strategicznego, zapewniała terminowe przedkładanie dokładnych sprawozdań z realizacji programu i sprawozdań finansowych UE, przeprowadzała dochodzenia w sprawie zarzutów naruszania neutralności przez jej pracowników oraz w stosownych przypadkach podejmowała odpowiednie działania dyscyplinarne;

6.  przypomina, że głównym celem UE jest wypracowanie dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o granice z 1967 r., zakładającego, że Jerozolima będzie stolicą obu państw, że bezpieczne państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia państwo palestyńskie będą współistniały ze sobą w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, w oparciu o prawo do samostanowienia i przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, prezydentowi Autonomii Palestyńskiej i Radzie Legislacyjnej Autonomii Palestyńskiej.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0408.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności