Postup : 2018/2553(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0090/2018

Předložené texty :

B8-0090/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0042

NÁVRH USNESENÍ
PDF 277kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP))  
B8-0090/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropské unie a Agentury Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) ze dne 7. června 2017 o podpoře EU poskytované UNRWA (2017–2020),

–  s ohledem na závěry Rady ohledně mírového procesu na Blízkém východě, zejména na závěry ze dne 18. ledna 2016 a 20. června 2016,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního humanitárního práva,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o izraelsko-palestinském konfliktu, zejména na rezoluci č. 2334 přijatou dne 26. prosince 2016,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Agentura Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) je od roku 1950 pověřena poskytováním vzdělávání, zdravotní péče, pomoci a sociálních služeb, infrastruktury táborů a zlepšování podmínek v nich, ochrany, mikrofinancování a humanitární pomoci palestinským uprchlíkům poté, co byli nuceni opustit během války v roce 1948, která následovala po založení Státu Izrael, své domovy nebo vyhoštěni z vlasti;

B.  vzhledem k tomu, že pod mandát UNRWA podle odhadů spadá 5,3 milionu palestinských uprchlíků, z nichž 1,5 milionu žije v táborech UNRWA, které jsou rozptýleny mezi Palestinou, Libanonem, Jordánskem a Sýrií;

C.  vzhledem k tomu, že právo na návrat palestinských uprchlíků bylo zakotveno v řadě rezolucí Valného shromáždění OSN; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního humanitárního práva leží primární odpovědnost za blaho místního obyvatelstva na okupační moci; vzhledem k tomu, že otázka palestinských uprchlíků je jednou z nejzásadnějších a nejkontroverznějších otázek opakovaných snah o zajištění míru, která zůstává dodnes nedořešena;

D.  vzhledem k tomu, že mandát agentury UNRWA byl zřízen rezolucí Valného shromáždění OSN a že byl s podporou drtivé většiny členských států OSN několikrát prodloužen, naposledy do 30. června 2020 hlasy 167 členských států OSN;

E.  vzhledem k tomu, že v očekávání spravedlivého vyřešení otázky palestinských uprchlíků Valné shromáždění OSN i nadále zdůrazňovalo, že je nezbytné, aby agentura UNRWA pokračovala ve své činnosti, jakož i zásadní úlohu, kterou hraje při poskytování základních služeb palestinským uprchlíkům;

F.  vzhledem k tomu, že v důsledku konfliktů na Blízkém východě, včetně války v Sýrii a jejích důsledků v Libanonu a Jordánsku, dlouhotrvající okupace Palestiny a desítky let trvající blokády a opakujících se konfliktů v Pásmu Gazy, jakož i z důvodu zhoršení sociálně-ekonomických podmínek a demografického růstu, je na služby UNRWA odkázán stále vyšší počet palestinských uprchlíků; vzhledem k tomu, že činnosti UNRWA v Palestině, a zejména v Gaze v důsledku izraelské blokády této oblasti, čelí vážným a rozsáhlým překážkám; vzhledem k tomu, že během konfliktu mezi Izraelem a Pásmem Gazy v roce 2014 došlo k celkem sedmi incidentům ostřelování budov agentury UNRWA, při nichž bylo zabito více než 44 civilistů, včetně 10 zaměstnanců OSN;

G.  vzhledem k tomu, že agentura UNRWA je financována především z dobrovolných příspěvků; vzhledem k tomu, že Izrael se nepodílí na financování agentury UNRWA; vzhledem k tomu, že vláda Spojených států dne 16. ledna 2018 oznámila, že do rozpočtu programu UNRWA na rok 2018 neposkytne 65 milionů USD z plánovaného včasného příspěvku ve výši 125 milionů USD, s tím, že případné budoucí platby budou podmíněny významnými změnami ve fungování agentury UNRWA; vzhledem k tomu, že v roce 2017 Spojené státy do rozpočtu UNRWA přispěly částkou 364 milionů USD, a toto náhlé rozhodnutí prezidenta Trumpa tedy může znamenat snížení o téměř 300 milionů USD;

H.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy jsou společně největším dárcem agentury UNRWA, přičemž v roce 2017 dosáhla celková výše jejich pomoci 441 milionů EUR; vzhledem k tomu, že EU poskytuje agentuře UNRWA na základě víceletých společných prohlášení předvídatelnou a spolehlivou politickou a finanční podporu; vzhledem k tomu, že Evropský parlament trvale vyjadřuje svou podporu pokračujícímu a významnému příspěvku EU agentuře UNRWA;

I.  vzhledem k tomu, že agentura UNRWA se již mnoho let potýká se závažnými strukturálními finančními nedostatky a že by přetrvávajícím obtížím čelila v roce 2018 i nezávisle na rozhodnutí vlády Spojených států;

J.  vzhledem k tomu, že agentura UNRWA nedávno přijala vnitřní opatření za účelem optimalizace struktury svých nákladů a zajištění lepší kontroly výdajů; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve své zprávě ze dne 30. března 2017 předložil několik doporučení zaměřených na zajištění přiměřeného, předvídatelného a udržitelného financování agentury UNRWA;

1.  opětovně vyjadřuje hlubokou solidaritu s miliony palestinských uprchlíků, kteří s nesmírnou důstojností a odolností a po celé generace snášeli nekonečné vysídlování, nezměrné útrapy a nespravedlnost a dlouhotrvající stav bez státní příslušnosti;

2.  odsuzuje kolektivní selhání mezinárodního společenství, a zejména Evropské unie, zajistit spravedlivé a trvalé řešení izraelsko-palestinského konfliktu; zdůrazňuje, že to zahrnuje také spravedlivé řešení otázky palestinských uprchlíků; v této souvislosti připomíná všem stranám zásadní význam práva palestinských uprchlíků na návrat;

3.  oceňuje obdivuhodnou práci agentury UNRWA a jejích zaměstnanců při poskytování životně nezbytné pomoci, vzdělávání a ochrany milionům palestinských uprchlíků na Blízkém východě;

4.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit nerušené působení agentury UNRWA a její poskytování služeb pro dobré životní podmínky, ochranu a lidský rozvoj palestinských uprchlíků, ale také pro stabilitu v regionu jako celku; vyzývá Izrael jako okupující mocnost, aby zrušil mnohočetná omezení, která brání každodenním operacím agentury UNRWA na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a v Pásmu Gazy, a aby respektoval neutralitu zařízení agentury UNRWA v souladu s mezinárodním humanitárním právem a diplomatickým statusem agentury UNRWA;

5.  ostře kritizuje nedávné rozhodnutí vlády Spojených států snížit více než polovinu svého plánovaného finančního příspěvku agentuře UNRWA, což bude mít obzvlášť závažné důsledky pro palestinské uprchlíky, a zejména děti, které jsou na vzdělávání, přístup k naléhavé potravinové pomoci a další zdroje pomoci poskytované agenturou UNRWA odkázány; naléhavě žádá orgány Spojených států, aby přehodnotily své rozhodnutí a obnovily agentuře UNRWA svoji podporu;

6.  odmítá politizaci humanitární pomoci a připomíná všem dárcům, včetně USA, že humanitární pomoc nesmí být využívána k zajišťování politického vlivu při mezinárodních jednáních;

7.  vyzývá izraelskou vládu, aby přispěla k financování operací agentury UNRWA, a to i s ohledem na její bezprostřední zájem zabránit celkovému selhání při plnění základních potřeb palestinských uprchlíků;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že příspěvky arabských států do rozpočtu programu agentury UNRWA byly nižší než závazek přijatý Ligou arabských států pokrýt v roce 2017 8 % tohoto rozpočtu; vyzývá arabské státy, a zejména země Perského zálivu, aby prostřednictvím zvýšených finančních příspěvků prokázaly svůj trvalý závazek vůči palestinským uprchlíkům;

9.  zdůrazňuje, že vyřešení finanční situace agentury UNRWA je záležitostí společné odpovědnosti a představuje dlouhodobou výzvu, která se nedávným rozhodnutím vlády Spojených států jen zhoršila; žádá EU i její členské státy, aby převzaly vedoucí úlohu na mezinárodní úrovni s cílem nalézt kolektivní řešení finanční situace agentury UNRWA;

10.  vítá rozhodnutí Evropské unie a některých jejích členských států urychlit poskytnutí finančních prostředků agentuře UNRWA ve snaze zachovat poskytování životně důležitých služeb v prvních měsících roku; naléhavě vyzývá další, aby následovaly jejich příkladu s cílem zabránit jakémukoli přerušení poskytování služeb a ponechat agentuře UNRWA a mezinárodnímu společenství určitý prostor pro zvážení dlouhodobějších řešení;

11.  vyzývá EU a její členské státy, ale také neevropské země, aby pro rozpočet programu agentury UNRWA v roce 2018 uvolnily další finanční prostředky, a podpořily tak agenturu UNRWA při řešení jejích okamžitých krátkodobých finančních potřeb, a to i případně prostřednictvím rezerv na pomoc při mimořádných událostech;

12.  vyjadřuje rozhořčení nad tím, že izraelské orgány setrvale a neodůvodněně brání jakékoli návštěvě oficiálních orgánů nebo jednotlivých poslanců Evropského parlamentu v Pásmu Gazy; zdůrazňuje, že tato překážka brání Parlamentu v tom, aby vykonával svoji základní odpovědnost monitorovat činnost EU, zejména pokud jde o financování agentury UNRWA;

13.  přijímá rozhodnutí vyslat do Pásma Gazy/Palestiny delegaci ad hoc, aby vyhodnotila situaci na místě, zejména sílící výzvy, jimž agentura UNRWA čelí při poskytování základních služeb palestinským uprchlíkům; zdůrazňuje, že je třeba, aby tato delegace rovněž posoudila škody, které způsobily izraelské orgány na nejméně 400 strukturách financovaných z prostředků EU pro Palestince na Západním břehu Jordánu v hodnotě přesahující 1,5 milionu EUR, včetně nedávno způsobené škody na škole pro beduínské děti v Abú Navar;

14.  vyjadřuje hlubokou lítost nad zabitím 30 pracovníků agentury UNRWA a útoky na zařízení UNRWA v Sýrii a v Pásmu Gazy od roku 2012, což představuje závažné porušování mezinárodního humanitárního práva; požaduje, aby tyto trestné činy byly důsledně vyšetřovány a aby se pachatelé za své činy zodpovídali;

15.  zdůrazňuje, že podpora poskytovaná agentuře UNRWA a práce, kterou tato agentura vykonává, nenahrazuje věrohodné politické úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci na základě sjednání mírové dohody, včetně spravedlivého a trvalého řešení otázky palestinských uprchlíků;

16.  vyzývá proto EU, aby plnila svou globální odpovědnost a zahájila ambiciózní a komplexní mírovou iniciativu pro tento region; zdůrazňuje, že tato přepracovaná politika EU by se měla zaměřit na zachování dlouhodobé životaschopnosti řešení v podobě dvou států;

17.  připomíná v této souvislosti, že je třeba, aby orgány EU a členské státy prosazovaly svůj právní požadavek na neuznávání a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2334 uplatňovaly účinnou a soudržnou politiku EU zaměřenou na rozlišování mezi Izraelem a jeho osadami a založenou na přísném dodržování mezinárodních právních předpisů a zásad Unie;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, parlamentům a vládám členským státům, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a generálnímu komisaři UNRWA.

 

Poslední aktualizace: 7. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí