Forslag til beslutning - B8-0090/2018Forslag til beslutning
B8-0090/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0085/2018

Procedure : 2018/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0090/2018
Indgivne tekster :
B8-0090/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0090/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for UNRWA

(2018/2553(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Israel-Palæstina-konflikten,

–  der henviser til den fælles erklæring af 7. juni 2017 fra Den Europæiske Union og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) om EU-støtte til UNRWA (2017-2020),

–  der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten, navnlig konklusionerne af 18. januar 2016 og 20. juni 2016,

–  der henviser til EU's retningslinjer om humanitær folkeret,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om konflikten mellem Israel og Palæstina, navnlig resolution 2334, der blev vedtaget 26. december 2016,

–  der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) lige siden 1950 har haft mandat til at levere bistand i form af uddannelse, sundhedspleje, nødhjælp og sociale tjenester, lejrinfrastruktur og -forbedring, beskyttelse, mikrofinansiering samt humanitær bistand til de palæstinensiske flygtninge, efter at disse var blevet tvunget til at forlade deres hjem under krigen i 1948, der fulgte i kølvandet på oprettelsen af staten Israel;

B.  der henviser til, at der skønnes at være 5,3 millioner palæstinensiske flygtninge under UNRWA's mandat, hvoraf 1,5 millioner bor i UNRWA-lejre i Palæstina, Libanon, Jordan og Syrien;

C.  der henviser til, at de palæstinensiske flygtninges hjemvendelsesret er blevet fastlagt i flere resolutioner fra De Forenede Nationers Generalforsamling; der henviser til, at det primære ansvar for lokalbefolkningens velfærd ifølge den humanitære folkeret ligger hos besættelsesmagten; der henviser til, at det palæstinensiske flygtningespørgsmål har været et af de mest centrale og omstridte emner i de successive fredsbestræbelser, men til dato er forblevet uløst;

D.  der henviser til, at UNRWA's mandat blev fastlagt ved en resolution fra FN's Generalforsamling og gentagne gange er blevet fornyet med støtte fra et overvældende flertal af FN's medlemsstater, senest frem til den 30. juni 2020 ved en afstemning, hvor 167 medlemsstater stemte for;

E.  der henviser til, at FN's Generalforsamling i lyset af, at der fortsat ikke er fundet en retfærdig løsning på det palæstinensiske flygtningespørgsmål, er fortsat med at fremhæve nødvendigheden af videreførelse af UNRWA's arbejde og den afgørende rolle, organisationen spiller for leveringen af vitale serviceydelser til de palæstinensiske flygtninge;

F.  der henviser til, at et stigende antal palæstinensiske flygtninge er afhængige af UNRWA's tjenester på grund af konflikterne i Mellemøsten, herunder krigen i Syrien og dens følgevirkninger i Libanon og Jordan, den langvarige besættelse af Palæstina, den tiårige blokade og de tilbagevendende konflikter i Gazastriben samt som følge af forringelsen af de socioøkonomiske betingelser og den demografiske vækst; der henviser til, at UNRWA's operationer står over for alvorlige og omfattende hindringer i Palæstina, navnlig i Gaza som følge af den israelske blokade af området; der henviser til, at UNRWA's faciliteter i løbet af Israel-Gaza-konflikten i 2014 blev udsat for granatangreb syv gange, hvorunder mindst 44 civile, herunder 10 FN-medarbejdere, blev dræbt;

G.  der henviser til, at UNRWA hovedsagelig finansieres ved hjælp af frivillige bidrag; der henviser til, at Israel ikke bidrager til finansieringen af UNRWA; der henviser til, at USA's regering den 16. januar 2018 meddelte, at den ville tilbageholde 65 mio. USD af sit planlagte indledende bidrag på 125 mio. USD til UNRWA's programbudget for 2018, og i samme forbindelse anførte, at enhver fremtidig betaling ville være betinget af væsentlige ændringer af den måde, UNRWA fungerer på; der henviser til, at USA bidrog med 364 mio. USD til UNRWA's budget i 2017, og at denne pludselige beslutning af USA's præsident Trump derfor kan medføre en nedskæring på næsten 300 mio. USD;

H.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største donor til UNRWA og i 2017 bidrog med 441 mio. EUR; der henviser til, at EU på grundlag af de flerårige fælles erklæringer har ydet forudsigelig og pålidelig politisk og finansiel støtte til UNRWA; der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin støtte til fortsatte og væsentlige EU-bidrag til UNRWA;

I.  der henviser til, at UNRWA har kæmpet med store strukturelle finansielle mangler i mange år og også uden den amerikanske regerings beslutning ville have stået over for nye vanskeligheder i 2018;

J.  der henviser til, at UNRWA i den seneste tid har truffet interne foranstaltninger til at strømline sine omkostningsstruktur og stramme kontrollen med udgifterne; der henviser til, at FN's generalsekretær i sin rapport af 30. marts 2017 fremsatte en række anbefalinger, der havde til formål at sikre en tilstrækkelig, forudsigelig og holdbar finansiering af UNRWA;

1.  udtrykker på ny sin dybe solidaritet med de millioner af palæstinensiske flygtninge, som under udvisning af en enorm værdighed og modstandsevne og i flere generationsled har udholdt endeløs fordrivelse, ekstrem nød og uretfærdighed og langvarig statsløshed;

2.  fordømmer det kollektive svigt, som det internationale samfund, herunder Den Europæiske Union, har gjort sig skyld i ved at undlade at sikre en retfærdig og varig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt; understreger, at dette inkluderer en retfærdig løsning på det palæstinensiske flygtningespørgsmål; minder i den forbindelse alle parter om betydningen af de palæstinensiske flygtninges hjemvendelsesret;

3.  roser den beundringsværdige indsats, som UNRWA og dets personale yder i form af vital bistand, uddannelse og beskyttelse til millioner af palæstinensiske flygtninge i hele Mellemøsten;

4.  understreger betydningen af at sikre UNRWA uhindret adgang til at levere tjenesteydelser til gavn for de palæstinensiske flygtninges velfærd, beskyttelse og menneskelige udvikling, men også for stabiliteten i regionen som helhed; opfordrer Israel til som besættelsesmagt at ophæve den række af begrænsninger, som står i vejen for UNRWA's daglige aktiviteter på Vestbredden, herunder Østjerusalem, og Gaza, og til at respektere neutraliteten af UNRWA's anlæg i overensstemmelse med den humanitære folkeret og i kraft af UNRWA's diplomatiske status;

5.  kritiserer kraftigt den seneste amerikanske regerings beslutning om at skære mere end halvdelen af den planlagte støtte til UNRWA væk, hvilket vil have alvorlige konsekvenser for de palæstinensiske flygtninge, især børnene, som er afhængige af UNRWA for deres uddannelse, adgang til fødevarenødhjælp og andre vitale bistandskilder; opfordrer de amerikanske myndigheder til at genoverveje deres afgørelse og genoptage deres støtte til UNRWA;

6.  forkaster politiseringen af den humanitære bistand og minder alle donorer, herunder USA, om, at humanitær bistand ikke må anvendes til at opnå politiske gevinster i internationale forhandlinger;

7.  opfordrer den israelske regering til at bidrage til UNRWA, bl.a. fordi den har en direkte interesse i at undgå, at indsatsen for at dække de palæstinensiske flygtninges basale behov bryder fuldstændig sammen;

8.  beklager, at bidragene fra de arabiske stater til UNRWA's programbudget var lavere end de 8 % af budgettet, som Den Arabiske Liga havde givet tilsagn om i 2017; opfordrer de arabiske lande, navnlig Golfstaterne, til at demonstrere deres fortsatte støtte til de palæstinensiske flygtninge gennem øgede finansielle bidrag;

9.  understreger, at løsningen af UNRWA's finansielle problemer er et fælles ansvar og en udfordring med en lang historie, som kun er blevet forværret af den amerikanske regeringens seneste beslutning; opfordrer EU, inklusive dets medlemsstater, til at spille en ledende rolle på internationalt plan for at finde kollektive løsninger på UNRWA's finansielle problemer;

10.  bifalder den afgørelse, som EU og flere medlemsstater har truffet om at fremskynde betalingerne til UNRWA for at sikre leveringen af vitale tjenester i årets første måneder; opfordrer indtrængende andre til at følge dette eksempel for at undgå enhver afbrydelse i leveringen af tjenester og give UNRWA og det internationale samfund lidt tid til at overveje en mere langsigtet løsning;

11.  opfordrer EU og dets medlemsstater, men også ikke-europæiske lande, til at fremskaffe yderligere finansiering til UNRWA's programbudget i 2018 for at bistå UNRWA med at dække sine mest påtrængende, kortfristede finansielle behov, herunder om nødvendigt ved at gøre brug af nødhjælpsreserver;

12.  udtrykker sin harme over, at de israelske myndigheder fortsat lægger uberettigede hindringer i vejen for, at officielle organer eller individuelle medlemmer fra Europa-Parlamentet kan besøge Gazastriben; understreger, at denne obstruktion forhindrer Parlamentet i at udøve sit grundlæggende ansvar for overvågningen af EU's indsats, navnlig finansieringen af UNRWA;

13.  vedtager at sende en ad hoc-delegation til Gaza/Palæstina for at vurdere situationen på stedet, navnlig de øgede udfordringer, som UNRWA står overfor i leveringen af basale tjenester til de palæstinensiske flygtninge; understreger behovet for, at denne delegation også vurderer de israelske myndigheders ødelæggelse af mindst 400 EU-finansierede strukturer for palæstinenserne på Vestbredden med en værdi på over 1,5 mio. EUR, herunder for nylig en skole for beduinbørn i Abu Nawar;

14.  beklager dybt drabene på 30 UNRWA-medarbejdere og angrebene på UNRWA's faciliteter, der har fundet sted siden 2012 i Syrien og Gaza, og som udgør alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret; opfordrer til, at sådanne forbrydelser efterforskes effektivt, og at gerningsmændene drages til ansvar;

15.  understreger, at UNRWA's arbejde og støtten hertil ikke kan erstatte en troværdig politisk indsats for at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere inden for rammerne af en forhandlet fredsaftale, der omfatter en retfærdig og varig løsning for de palæstinensiske flygtninge;

16.  opfordrer derfor EU til at leve op til sit globale ansvar ved at tage et ambitiøst og omfattende fredsinitiativ for regionen; understreger, at en sådan ny EU-politik bør være koncentreret om at sikre den langsigtede levedygtighed af en tostatsløsning;

17.  erindrer i den forbindelse om nødvendigheden af, at EU-institutionerne og medlemsstaterne håndhæver deres retlige forpligtelse til ikke-anerkendelse og til i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2334 og på grundlag af streng respekt for folkeretten og EU's principper at føre en effektiv og omfattende EU-politik for differentiering mellem Israel og dets bosættelser;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær og UNRWA's generalkommissær.

 

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik