Menettely : 2018/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0090/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0090/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0042

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 265kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Euroopan parlamentin päätöslauselma YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP))  
B8‑0090/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan unionin ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) yhteisen julkilausuman EU:n tuesta UNRWA:lle (2017–2020),

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista ja erityisesti 18. tammikuuta 2016 ja 20. kesäkuuta 2016 annetut päätelmät,

–  ottaa huomioon kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Israelin ja Palestiinan konfliktista ja erityisesti 26. joulukuuta 2016 hyväksytyn päätöslauselman 2334,

–  ottaa huomioon asiaa koskevat YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tehtävänä on vuodesta 1950 alkaen ollut tarjota koulutus-, terveys-, hätäapu- ja sosiaalipalveluja, rakentaa leirien infrastruktuuria ja kohentaa leirioloja sekä tarjota suojelua, mikrorahoitusta ja humanitaarista apua palestiinalaispakolaisille, jotka häädettiin tai pakenivat kodeistaan Israelin valtion perustamista seuranneessa vuoden 1948 sodassa;

B.  ottaa huomioon, että UNRWA:n vastuulla on arviolta 5,3 miljoonaa palestiinalaispakolaista, joista 1,5 miljoonaa asuu UNRWA:n leireillä eri puolilla Palestiinaa, Libanonia, Jordaniaa ja Syyriaa;

C.  ottaa huomioon, että palestiinalaispakolaisten kotiinpaluuoikeus on vahvistettu useissa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmissa; toteaa, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan päävastuu paikallisen väestön hyvinvoinnista on miehitysvallalla; toteaa, että palestiinalaispakolaisten asema on ollut yksi keskeisimmistä ja kiistanalaisimmista kysymyksistä peräkkäisissä rauhanponnisteluissa eikä sitä ole edelleenkään ratkaistu;

D.  toteaa, että UNRWA:n mandaatti perustuu YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan ja että se on kerta toisensa jälkeen uusittu YK:n jäsenvaltioiden ylivoimaisen enemmistön tuella, viimeksi 30. päivään kesäkuuta 2020 asti 167 jäsenvaltion äänestettyä sen puolesta;

E.  ottaa huomioon, että koska palestiinalaispakolaisten kysymykseen ei ole vielä löydetty oikeudenmukaista ratkaisua, YK:n yleiskokous on korostanut toistuvasti, että UNRWA:n työn on jatkuttava ja että järjestöllä on ollut keskeinen rooli elintärkeiden palvelujen tarjoamisessa palestiinalaispakolaisille;

F.  toteaa, että yhä useammat palestiinalaispakolaiset ovat riippuvaisia UNRWA:n palveluista, mikä johtuu Lähi-idän konflikteista, joista mainittakoon Syyrian sota ja sen seuraukset Libanonissa ja Jordaniassa, Palestiinan pitkittynyt miehitys ja kymmenen vuotta jatkunut Gazan alueen saarto ja toistuvat selkkaukset, sekä sosioekonomisten olosuhteiden heikentymisestä ja väestönkasvusta; huomauttaa, että UNRWA kohtaa toiminnassaan vakavia ja laajamittaisia esteitä Palestiinassa ja etenkin Gazassa, koska Israel on saartanut alueen; huomauttaa, että UNRWA:n tiloja pommitettiin seitsemän kertaa Israelin ja Gazan vuoden 2014 konfliktin aikana ja että pommituksissa kuoli ainakin 44 siviiliä, myös kymmenen YK:n työntekijää;

G.  ottaa huomioon, että UNRWA:n rahoitus perustuu pääasiassa vapaaehtoisiin maksuosuuksiin; toteaa, että Israel ei rahoita UNRWA:n toimintaa; panee merkille, että Yhdysvaltojen hallitus ilmoitti 16. tammikuuta 2018 pidättävänsä 65 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ilmoittamastaan 125 miljoonan dollarin alkuvaiheen maksuosuudesta UNRWA:n vuoden 2018 ohjelmabudjettiin ja totesi, että tulevien maksujen ehtona on, että UNRWA muuttaa merkittävästi toimintatapojaan; toteaa, että koska Yhdysvallat rahoitti vuonna 2017 UNRWA:n talousarviota 364 miljoonalla dollarilla, tämä presidentti Trumpin yhtäkkinen päätös voi tehdä talousarvioon lähes 300 miljoonan dollarin loven;

H.  toteaa, että EU on yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa UNRWA:n merkittävin rahoittaja, jonka maksuosuus oli 441 miljoonaa euroa vuonna 2017; toteaa, että EU on monivuotisilla yhteisillä julkilausumillaan antanut ennakoitavaa ja luotettavaa poliittista ja taloudellista tukea UNRWA:lle; toteaa, että Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti ilmaissut kannattavansa EU:n jatkuvaa ja huomattavaa rahoitustukea UNRWA:lle;

I.  panee merkille, että UNRWA:n rahoituksessa on jo vuosien ajan ollut merkittäviä rakenteellisia puutteita ja että sen vaikeudet olisivat jatkuneet vuonna 2018 myös ilman mainittua Yhdysvaltojen hallituksen päätöstä;

J.  toteaa, että viime aikoina UNRWA on toteuttanut sisäisiä toimenpiteitä, joilla yksinkertaistetaan sen kustannusrakennetta ja tiukennetaan menojen valvontaa; panee merkille, että YK:n pääsihteeri esitti 30. maaliskuuta 2017 julkaistussa raportissaan useita suosituksia, joilla pyritään turvaamaan UNRWA:lle riittävä, ennustettava ja kestävä rahoitus;

1.  ilmaisee jälleen syvän myötätuntonsa niille miljoonille palestiinalaispakolaisille, jotka ovat äärettömän arvokkaasti ja sitkeästi sukupolvesta toiseen kestäneet pakkomuuttoa, jolle ei näy loppua, äärimmäistä ahdinkoa ja epäoikeudenmukaisuutta ja pitkittynyttä kansalaisuudettomuutta;

2.  tuomitsee kansainvälisen yhteisön ja erityisesti Euroopan unionin kykenemättömyyden saada aikaan oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu Israelin ja Palestiinan konfliktiin; painottaa, että tähän on sisällyttävä palestiinalaispakolaisten aseman oikeudenmukainen ratkaisu; muistuttaa kaikkia osapuolia, että palestiinalaispakolaisten kotiinpaluuoikeus on siinä keskeisellä sijalla;

3.  antaa tunnustusta UNRWA:n ja sen henkilöstön ihailtavasta työstä, kun nämä tarjoavat elintärkeää apua, koulutusta ja suojelua miljoonille palestiinalaispakolaisille kaikkialla Lähi-idässä;

4.  painottaa, että palestiinalaispakolaisten hyvinvoinnin, suojelun ja inhimillisen kehityksen mutta myös koko alueen vakauden kannalta on tärkeää varmistaa, että UNRWA voi toimia ja tarjota palveluitaan esteettä; kehottaa Israelia miehitysvaltana poistamaan ne monet rajoitukset, jotka haittaavat UNRWA:n päivittäistä toimintaa Länsirannalla, Itä-Jerusalem mukaan luettuna, ja Gazan alueella sekä kunnioittamaan UNRWA:n tilojen puolueettomuutta kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja UNRWA:lle YK-järjestönä kuuluvan diplomaattiaseman mukaisesti;

5.  arvostelee voimakkaasti Yhdysvaltojen hallituksen äskettäistä päätöstä leikata yli puolet suunnitellusta rahoituksestaan UNRWA:lle, millä on erittäin vakavia seurauksia palestiinalaispakolaisille ja etenkin lapsille, joiden koulutus sekä elintarvikehätäavun ja muun elintärkeän avun saanti on UNRWA:n varassa; kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia harkitsemaan uudelleen päätöstään ja jatkamaan tukeaan UNRWA:lle;

6.  ei hyväksy humanitaarisen avun politisoimista ja teroittaa kaikille avunantajille, myös Yhdysvalloille, että humanitaarista apua ei saa käyttää poliittisten voittojen saavuttamiseen kansainvälisissä neuvotteluissa;

7.  kehottaa Israelin hallitusta rahoittamaan UNRWA:n toimintaa, varsinkin kun sillä on välitön intressi välttää täydellinen epäonnistuminen palestiinalaispakolaisten perustarpeiden tyydyttämisessä;

8.  pitää valitettavana, että arabivaltioiden rahoitusosuudet UNRWA:n ohjelmabudjettiin olivat alle Arabiliiton antaman sitoumuksen, jonka mukaan se aikoi kattaa 8 prosenttia määrärahoista vuonna 2017; kehottaa arabimaita ja eritoten Persianlahden maita lisäämään rahoitusosuuksiaan osoituksena jatkuvasta sitoutumisestaan palestiinalaispakolaisten auttamiseen;

9.  korostaa, että UNRWA:n rahoitusahdingon ratkaiseminen on kaikkien asia ja että tätä pitkään jatkunutta vaikeaa tilannetta pahensi entisestään Yhdysvaltain hallituksen hiljattainen päätös; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan kansainvälisellä tasolla johtavan aseman, jotta UNRWA:n taloudelliseen tilanteeseen voitaisiin löytää yhteisiä ratkaisuja;

10.  pitää myönteisenä EU:n ja useiden jäsenvaltioiden päätöstä nopeuttaa maksuja UNRWA:lle, jotta voidaan turvata elintärkeiden palvelujen tarjoaminen vuoden ensimmäisten kuukausien aikana; kehottaa muita noudattamaan tätä esimerkkiä, jotta vältetään keskeytykset palvelujen toimittamisessa ja voidaan antaa UNRWA:lle ja kansainväliselle yhteisölle hengähdysaikaa pohtia pitkän aikavälin ratkaisuja;

11.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita mutta myös Euroopan ulkopuolisia maita osoittamaan lisärahoitusta UNRWA:n vuoden 2018 ohjelmabudjettiin, jotta UNRWA:n välittömät lyhyen aikavälin rahoitustarpeet voidaan tyydyttää, tarvittaessa myös hätäapuvarauksista;

12.  on tyrmistynyt siitä, että Israelin viranomaiset jatkuvasti ja perusteetta estävät Euroopan parlamentin virallisten elinten tai yksittäisten jäsenten vierailut Gazan alueelle; tähdentää, että vierailujen estämisen vuoksi parlamentti ei voi täyttää perustavaa velvollisuuttaan valvoa EU:n toimia, erityisesti UNRWA:n rahoituksen suhteen;

13.  päättää lähettää tilapäisen valtuuskunnan Gazan alueelle Palestiinaan arvioimaan tilannetta paikan päällä ja etenkin UNRWA:n yhä suurempia vaikeuksia tarjota peruspalveluja palestiinalaispakolaisille; korostaa, että valtuuskunnan on myös arvioitava Israelin viranomaisten toimeenpanemaa ainakin 400:n EU-rahoitteisen palestiinalaisille tarkoitetun rakenteen hävittämistä Länsirannalla yli 1,5 miljoonan euron arvosta, mistä on viimeisimpänä esimerkkinä beduiinilapsille tarkoitetun koulun purkaminen Abu Nawarin kylässä;

14.  tuntee syvää surua 30:n UNRWA:n työntekijän surmaamisesta ja vuodesta 2012 jatkuneista hyökkäyksistä UNRWA:n tiloihin Syyriassa ja Gazassa, jotka ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavia loukkauksia; vaatii, että tällaiset rikokset tutkitaan tehokkaasti ja että syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan;

15.  korostaa, että UNRWA:lle annettava tuki ja sen tekemä työ eivät voi korvata uskottavia poliittisia toimia, joilla pyritään saamaan aikaan rauhansopimus neuvotteluteitse ja oikeudenmukainen ja pysyvä rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille, mukaan lukien oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu palestiinalaispakolaisten asemaan;

16.  kehottaa siksi EU:ta täyttämään kansainväliset velvoitteensa tekemällä aluetta koskevan rohkean ja kattavan rauhanaloitteen; painottaa, että tässä uudistetussa EU:n politiikassa olisi keskityttävä varmistamaan kahden valtion ratkaisun pitkän aikavälin toimivuus;

17.  muistuttaa tässä yhteydessä, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön oikeudellinen velvoitteensa olla tunnustamatta laittomia toimia ja harjoitettava YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2334 mukaisesti vaikuttavaa ja kattavaa EU:n politiikkaa, jossa tehdään ero Israelin ja sen siirtokuntien välillä ja joka perustuu kansainvälisen oikeuden ja unionin periaatteiden tiukkaan noudattamiseen;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan unionin erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, YK:n pääsihteerille sekä UNRWA:n pääkomissaarille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö