Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0090/2018

Teksty złożone :

B8-0090/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0042

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 343kWORD 53k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))  
B8‑0090/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego,

–  uwzględniając wspólną deklarację Unii Europejskiej i UNRWA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wsparcia dla UNRWA ze strony UE (2017–2020),

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, w szczególności konkluzje z dnia 18 stycznia 2016 r. i 20 czerwca 2016 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a zwłaszcza rezolucję nr 2334 przyjętą w dniu 26 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając stosowne rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że od 1950 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest upoważniona, aby zapewnić edukację, opiekę zdrowotną, pomoc i usługi społeczne, tworzenie i udoskonalanie infrastruktury obozu, a także mikrofinansowanie, ochronę i pomoc humanitarną dla uchodźców palestyńskich po ich wydaleniu lub ucieczce z domów w czasie wojny w 1948 r., która nastąpiła po utworzeniu państwa Izrael;

B.  mając na uwadze, że szacuje się, że w ramach mandatu UNRWA przebywa około 5,3 miliona uchodźców palestyńskich, w tym 1,5 miliona żyjących w obozach UNRWA, rozproszonych między Palestynę, Liban, Jordanię i Syrię;

C.  mając na uwadze, że prawo do powrotu uchodźców palestyńskich zostało zapisane w kilku rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ; mając na uwadze, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym główna odpowiedzialność za dobrostan miejscowej ludności spoczywa na okupancie; mając na uwadze, że kwestia uchodźców palestyńskich była jedną z najważniejszych i budzących największe kontrowersje kwestii w ramach kolejnych wysiłków pokojowych i pozostaje do tej pory nierozwiązana;

D.  mając na uwadze, że mandat UNRWA został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ i był wielokrotnie odnawiany przy poparciu zdecydowanej większości państw członkowskich ONZ, ostatnio do 30 czerwca 2020 r., przy czym 167 państw głosowało za jego przyjęciem;

E.  mając na uwadze, że w oczekiwaniu na sprawiedliwe rozwiązanie kwestii uchodźców palestyńskich Zgromadzenie Ogólne ONZ w dalszym ciągu podkreśla potrzebę kontynuowania prac UNRWA, jak również zasadniczą rolę, jaką odegrała ona w świadczeniu podstawowych usług uchodźcom palestyńskim;

F.  mając na uwadze, że rosnąca liczba uchodźców palestyńskich jest uzależniona od usług UNRWA ze względu na konflikty na Bliskim Wschodzie, w tym wojnę w Syrii i jej skutki w Libanie i Jordanii, przedłużającą się okupację Palestyny oraz dziesięcioletnią blokadę i powtarzające się konflikty w Strefie Gazy, a także z powodu pogorszenia warunków społeczno-gospodarczych i wzrostu demograficznego; mając na uwadze, że działalność UNRWA napotyka poważne i szeroko zakrojone przeszkody w Palestynie, a zwłaszcza w Strefie Gazy, spowodowane izraelską blokadą tego obszaru; mając na uwadze, że obiekty UNRWA zostały poddane siedmiokrotnemu ostrzeliwaniu podczas konfliktu Izrael-Gaza w 2014 r., w wyniku czego zginęły co najmniej 44 osoby cywilne, w tym 10 pracowników ONZ;

G.  mając na uwadze, że UNRWA jest finansowana głównie z dobrowolnych składek; mając na uwadze, że Izrael nie przyczynia się do finansowania UNRWA; mając na uwadze, że rząd USA ogłosił w dniu 16 stycznia 2018 r. wstrzymanie 65 mln USD z oczekiwanego wcześniejszego wkładu w budżet programu UNRWA na 2018 r. w wysokości 125 mln USD, stwierdzając, że wszelkie przyszłe płatności będą uzależnione od poważnych zmian w sposobie funkcjonowania UNRWA; mając na uwadze, że skoro Stany Zjednoczone przeznaczyły 364 mln USD na budżet UNRWA w 2017 r., to ta nagła decyzja prezydenta D. Trumpa może doprowadzić do zmniejszenia budżetu UNRWA o prawie 300 mln USD;

H.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są największymi darczyńcami UNRWA, ponieważ przekazały w 2017 r. 441 mln EUR; mając na uwadze, że na podstawie wieloletnich wspólnych deklaracji UE udziela UNRWA przewidywalnego i niezawodnego wsparcia politycznego i finansowego; mając na uwadze, że Parlament Europejski konsekwentnie wyrażał swoje poparcie dla stałego i znaczącego wkładu UE w UNRWA;

I.  mając na uwadze, że UNRWA od wielu lat boryka się z poważnymi strukturalnymi niedociągnięciami finansowymi i w 2018 r., niezależnie od decyzji rządu USA, napotkałaby dalsze trudności;

J.  mając na uwadze, że w ostatnim okresie UNRWA podjęła wewnętrzne środki w celu usprawnienia swojej struktury kosztów i zaostrzenia kontroli wydatków; mając na uwadze, że Sekretarz Generalny ONZ przedstawił w swoim sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r. kilka zaleceń mających na celu zapewnienie odpowiedniego, przewidywalnego i trwałego finansowania UNRWA;

1.  ponawia wyrazy głębokiej solidarności z milionami palestyńskich uchodźców, którzy znoszą, z ogromną godnością i odpornością oraz przez pokolenia, niekończące się wysiedlenia, skrajne trudności i niesprawiedliwości oraz przedłużającą się bezpaństwowość;

2.  potępia zbiorową niezdolność społeczności międzynarodowej, a w szczególności Unii Europejskiej, do zapewnienia sprawiedliwego i trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego; podkreśla, że obejmuje to sprawiedliwe rozwiązanie kwestii uchodźców palestyńskich; przypomina wszystkim stronom o centralnym znaczeniu prawa do powrotu uchodźców palestyńskich w tym kontekście;

3.  wyraża uznanie dla godnej podziwu pracy UNRWA i jej personelu, który zapewnia istotną pomoc, edukację i ochronę milionom uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie;

4.  podkreśla znaczenie zapewnienia niezakłóconego działania UNRWA i świadczenia przez nią usług dla dobrostanu, ochrony i rozwoju społecznego uchodźców palestyńskich, a także dla stabilności całego regionu; wzywa Izrael, jako państwo okupujące, do zniesienia wielu ograniczeń, które utrudniają codzienne działania UNRWA na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, i w Strefie Gazy, a także do poszanowania neutralności obiektów UNRWA, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i statusem dyplomatycznym UNRWA;

5.  ostro krytykuje niedawną decyzję rządu USA o zmniejszeniu o ponad połowę zaplanowanych środków finansowych na rzecz UNRWA, co będzie miało najpoważniejsze konsekwencje dla palestyńskich uchodźców, zwłaszcza dzieci, które są uzależnione od UNRWA w zakresie edukacji, dostępu do awaryjnych dostaw żywności i innych ważnych źródeł pomocy; wzywa władze Stanów Zjednoczonych do ponownego rozważenia tej decyzji i wznowienia wsparcia dla UNRWA;

6.  odrzuca upolitycznienie pomocy humanitarnej i przypomina wszystkim darczyńcom, w tym USA, że pomoc humanitarna nie może być wykorzystywana do zapewnienia korzyści politycznych w negocjacjach międzynarodowych;

7.  wzywa rząd Izraela do wniesienia wkładu w UNRWA, również ze względu na jego bezpośredni interes, jaki ma w ty, by uniknąć całkowitego załamania w zaspokajaniu podstawowych potrzeb uchodźców palestyńskich;

8.  ubolewa nad faktem, że wkłady państw arabskich do budżetu programowego UNRWA były niższe niż zobowiązania poczynione przez Ligę Państw Arabskich na pokrycie 8 % tego budżetu w 2017 r.; wzywa kraje arabskie, a w szczególności kraje Zatoki Perskiej, poprzez zwiększenie wkładów finansowych, , do wykazania, poprzez zwiększenie wkładu finansowego, swojego stałego zaangażowania w sprawy uchodźców palestyńskich;

9.  podkreśla, że rozstrzygnięcie sytuacji finansowej UNRWA jest wspólnym obowiązkiem i stanowi długotrwałe wyzwanie, które zostało pogłębione w wyniku niedawnej decyzji rządu USA; wzywa UE, w tym jej państwa członkowskie, do objęcia wiodącej roli na szczeblu międzynarodowym w celu znalezienia wspólnych rozwiązań problemu sytuacji finansowej UNRWA;

10.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą przez UE i kilka państw członkowskich o przyspieszonych płatnościach na rzecz UNRWA w celu utrzymania podstawowych usług w pierwszych miesiącach roku; wzywa pozostałych do pójścia za tym przykładem w celu uniknięcia zakłóceń w świadczeniu usług i zapewnienia przestrzeni dla UNRWA i społeczności międzynarodowej na rozważenie rozwiązań długoterminowych;

11.  wzywa UE i jej państwa członkowskie, ale także kraje pozaeuropejskie, do uruchomienia w 2018 r. dodatkowych środków na budżet programu UNRWA, tak aby wesprzeć UNRWA w zaspokajaniu jej doraźnych krótkoterminowych potrzeb finansowych, w tym w razie potrzeby poprzez rezerwy pomocy nadzwyczajnej;

12.  wyraża oburzenie w związku z ciągłymi i nieuzasadnionymi działaniami władz Izraela, które blokują każdą wizytę oficjalnych organów lub posłów do Parlamentu Europejskiego w Strefie Gazy; podkreśla, że uniemożliwia to Parlamentowi wykonywanie podstawowego obowiązku monitorowania działań UE, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania UNRWA;

13.  postanawia wysłać delegację ad hoc do Strefy Gazy/Palestyny w celu dokonania oceny sytuacji na miejscu, zwłaszcza w związku z poważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed UNRWA w zakresie świadczenia podstawowych usług dla uchodźców palestyńskich; podkreśla, że delegacja ta powinna również ocenić zniszczenie przez władze izraelskie co najmniej 400 finansowanych przez UE struktur dla Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu o wartości ponad 1,5 mln EUR, w tym ostatnio szkoły dla dzieci beduińskich w Nawar;

14.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu zabicia 30 pracowników UNRWA oraz ataków na obiekty UNRWA od 2012 r. w Syrii i Strefie Gazy, które to działania stanowią poważne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego; wzywa do przeprowadzenia skutecznego dochodzenia w sprawie takich przestępstw i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności;

15.  podkreśla, że wsparcie udzielone UNRWA i prace prowadzone przez nią nie zastępują wiarygodnych wysiłków politycznych zmierzających do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami w ramach wynegocjowanego porozumienia pokojowego, w tym sprawiedliwego i trwałego rozwiązania kwestii uchodźców palestyńskich;

16.  wzywa zatem UE do wypełnienia globalnych zobowiązań poprzez podjęcie śmiałej i kompleksowej inicjatywy pokojowej na rzecz regionu; podkreśla, że ta zmieniona polityka UE powinna koncentrować się na zachowaniu długoterminowej wykonalności rozwiązania dwupaństwowego;

17.  przypomina w tym kontekście o potrzebie egzekwowania przez instytucje UE oraz państwa członkowskie spoczywającego na nich prawnego obowiązku nieuznawania oraz – zgodnie z rezolucją nr 2334 Rady Bezpieczeństwa ONZ – stosowania skutecznej i kompleksowej polityki zakładającej zróżnicowane traktowanie przez UE Izraela i jego osiedli, w oparciu o rygorystyczne przestrzeganie międzynarodowego prawa i zasad UE;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. bliskowschodniego procesu pokojowego, parlamentom i rządom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz komisarzowi generalnemu UNRWA.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności