Förslag till resolution - B8-0090/2018Förslag till resolution
B8-0090/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0085/2018

Förfarande : 2018/2553(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0090/2018
Ingivna texter :
B8-0090/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0090/2018

Europaparlaments resolution om situationen för UNRWA

(2018/2553(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från Europeiska unionen och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) av den 7 juni 2017 om EU:s stöd till UNRWA (2017–2020),

–  med beaktande av rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern, i synnerhet av den 18 januari 2016 och den 20 juni 2016,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina, särskilt resolution 2334 som antogs den 26 december 2016,

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Alltsedan 1950 har UNRWA haft i uppdrag att ordna med utbildning, hälso- och sjukvård, nödhjälp och sociala tjänster, lägerinfrastruktur och förbättring av lägren, skydd, mikrokrediter och humanitärt bistånd till Palestinaflyktingarna, efter att de drivits bort eller flytt från sina hem under kriget 1948, som följde efter att staten Israel grundats.

B.  Uppskattningsvis 5,3 miljoner Palestinaflyktingar faller under UNWRA:s mandat, däribland 1,5 miljoner som bor i UNWRA:s läger, fördelade mellan Palestina, Libanon, Jordanien och Syrien.

C.  Palestinaflyktingarnas rätt att återvända har förankrats i flera av FN:s generalförsamlings resolutioner. Enligt internationell humanitär rätt har ockupationsmakten huvudansvaret för ortsbefolkningens välbefinnande. Frågan om Palestinaflyktingarna har varit en av de mest centrala och omstridda frågorna i samband med olika på varandra följande fredsinsatser och har än i dag inte fått någon lösning.

D.  UNWRA fick sitt uppdrag genom en resolution från FN:s generalförsamling och detta uppdrag har upprepade gånger förlängts med stöd av en överväldigande majoritet bland FN:s medlemsstater. Senast röstade 167 stater för att det skulle förlängas till den 30 juni 2020.

E.  I väntan på en rättvis lösning på frågan om Palestinaflyktingarna har FN:s generalförsamling fortsatt att betona nödvändigheten av att upprätthålla organisationens arbete och den avgörande roll som UNRWA har spelat för att tillhandahålla livsviktiga tjänster till Palestinaflyktingarna.

F.  Allt fler Palestinaflyktingar har blivit hänvisade till UNRWA:s tjänster till följd av konflikterna i Mellanöstern, bland dem också kriget i Syrien med dess konsekvenser för Libanon och Jordanien, den utdragna ockupationen av Palestina och den tio år långa blockaden och de upprepade konflikterna i Gazaremsan, och även till följd av de allt sämre socioekonomiska förhållandena och befolkningstillväxten. UNWRA:s arbete står inför allvarliga och omfattande svårigheter i Palestina och särskilt i Gaza, till följd av den israeliska blockaden av området. Under konflikten mellan Israel och Gaza 2014 utsattes UNWRA:s anläggningar vid sju tillfällen för granatbeskjutning, varvid minst 44 civilpersoner dödades, bland dem 10 av FN:s personal.

G.  UNWRA finansieras i huvudsak genom frivilliga bidrag. Israel ger inga bidrag till finansieringen av UNRWA. Den 16 januari 2018 meddelade Förenta staternas regering att man kommer att hålla inne 65 miljoner US-dollar av ett förväntat tidigt bidrag på 125 miljoner US-dollar till UNRWA:s programbudget för 2018, och förklarade att en genomgripande omläggning av UNRWA:s arbete kommer att bli en förutsättning för alla framtida utbetalningar. Eftersom Förenta staterna under 2017 bidragit med 364 miljoner US-dollar till UNRWA:s budget kan detta plötsliga beslut från president Trump leda till en nedskärning på nästan 300 miljoner US-dollar.

H.  Tillsammans är EU och dess medlemsstater den största givaren till UNRWA, och de bidrog med 441 miljoner euro under 2017. EU har, utgående från sina fleråriga gemensamma förklaringar, gett ett förutsägbart och tillförlitligt politiskt och ekonomiskt stöd till UNRWA. Europaparlamentet har genomgående uttryckt sitt stöd till fortsatta och omfattande EU-bidrag till UNRWA.

I.  UNRWA har under många år varit behäftat med stora strukturella ekonomiska bristfälligheter och skulle oavsett Förenta staternas regerings beslut ha stått inför fortsatta svårigheter under 2018.

J.  På senaste tiden har UNRWA vidtagit interna åtgärder för att trimma kostnadsstrukturen och skärpa utgiftskontrollen. FN:s generalsekreterare lade i sin rapport av den 30 mars 2017 fram ett flertal rekommendationer för att UNRWA skulle få en adekvat, förutsägbar och hållbar finansiering.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt uttryck av djup solidaritet med de miljoner Palestinaflyktingar som med oerhörd värdighet och ståndaktighet, och flera generationer i sträck, klarat sig i en situation av tvångsförflyttning på obestämd tid, omätliga vedermödor och orättvisor samt utdragen statslöshet.

2.  Europaparlamentet fördömer att det internationella samfundet som helhet, och framför allt Europeiska unionen, inte lyckats säkra en rättvis och varaktig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Parlamentet betonar att detta också innefattar en rättvis lösning på frågan om Palestinaflyktingarna. Parlamentet erinrar alla parter om att Palestinaflyktingarnas rätt att återvända intar en central ställning i detta sammanhang.

3.  Europaparlamentet uttalar sitt beröm för det beundransvärda arbete som gjorts av UNRWA och dess personal för att miljoner Palestinaflyktingar över hela Mellanöstern ska få livsnödvändigt bistånd, utbildning och skydd.

4.  Europaparlamentet betonar att UNRWA obehindrat måste få fortsätta med sitt arbete och sina tjänster för att Palestinaflyktingarna ska ha det bra, skyddas och få utvecklas som människor, men också för stabiliteten i hela regionen. Parlamentet uppmanar Israel såsom ockupationsmakt att upphäva de mångfaldiga restriktionerna som hindrar UNRWA i dess dagliga arbete på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem och Gaza, och att respektera UNRWA:s anläggningars neutralitet, i linje med internationell humanitär rätt och deras diplomatiska status såsom tillhörande FN.

5.  Europaparlamentet kritiserar skarpt Förenta staternas regerings nyligen fattade beslut om att skära ned sitt planerade stöd till UNRWA med mer än hälften, eftersom beslutet kommer att få ytterligt svåra konsekvenser för de Palestinaflyktingar, framför allt barn, som är beroende av UNRWA för sin utbildning, sin tillgång till livsmedel i katastrofsituationer och för övriga källor till livsnödvändigt bistånd. Parlamentet uppmanar med kraft Förenta staternas myndigheter att ompröva sitt beslut och återuppta sitt stöd till UNRWA.

6.  Europaparlamentet tar avstånd från att humanitärt bistånd politiseras och påminner alla givare, bland dem också Förenta staterna, att humanitärt bistånd inte får användas för att utverka politiska vinster vid internationella förhandlingar.

7.  Europaparlamentet uppmanar Israels regering att ge bidrag till UNRWA, också därför att det ligger i regeringens intresse att undvika ett totalt sammanbrott för tillgodoseendet av Palestinaflyktingarnas grundläggande behov.

8.  Europaparlamentet beklagar djupt att arabstaternas bidrag till UNRWA:s programbudget inte nått upp till Arabförbundets åtagande om att täcka 8 % av denna budget under 2017. Parlamentet uppmanar arabstaterna, framför allt Gulfländerna, att genom utökade ekonomiska bidrag visa att Palestinaflyktingarnas sak fortfarande är deras.

9.  Europaparlamentet betonar att lösningen på den ekonomiska situationen för UNRWA är ett gemensamt ansvar och länge har inneburit en utmaning, som bara blivit värre genom Förenta staternas regerings beslut nyligen. Parlamentet uppmanar EU, liksom också dess medlemsstater, att på internationell nivå gå i bräschen för arbetet med att finna gemensamma lösningar på den ekonomiska situationen för UNRWA.

10.  Europaparlamentet välkomnar EU:s och flera EU-medlemsstaters beslut att påskynda betalningarna till UNRWA för att tillhandahållandet av livsnödvändiga tjänster ska kunna fortsätta under årets första månader. Parlamentet uppmanar med kraft andra att följa detta exempel för att det inte ska uppstå några avbrott i tillhandahållandet av tjänster, och för att UNRWA och det internationella samfundet ska få lite tid att överväga långsiktiga lösningar.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater, men även tredjeländer, att uppbåda ytterligare medel för UNRWA:s programbudget för 2018, till stöd för att UNRWA ska kunna åtgärda sina överhängande behov av finansiering på kort sikt, varvid också, vid behov, reserver för katastrofbistånd bör tas i anspråk.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin indignation över att israeliska myndigheter fortsätter att omotiverat hindra alla besök från Europaparlamentets officiella organ eller enskilda ledamöter av Europaparlamentet till Gazaremsan. Parlamentet understryker att detta hindrar parlamentet att fullgöra sitt grundläggande ansvar för att övervaka EU:s åtgärder, framför allt anslagen till UNRWA.

13.  Europaparlamentet beslutar att sända en ad hoc-delegation till Gaza/Palestina för att bedöma situationen på platsen, i synnerhet de allt svårare utmaningarna som UNRWA möter vid tillhandahållandet av grundläggande tjänster till Palestinaflyktingarna. Parlamentet betonar att denna delegation också måste bedöma hur de israeliska myndigheterna förstört minst 400 EU-finansierade strukturer för palestinier på Västbanken till ett värde av över 1,5 miljoner euro, bland dem också allra senast en skola för beduinbarn i Abu Nawar.

14.  Europaparlamentet beklagar djupt att 30 personer bland UNRWA:s personal har dödats, liksom också de angrepp som sedan 2012 utförts mot UNRWA:s anläggningar i Syrien och Gaza och utgör grova kränkningar av internationell humanitär rätt. Parlamentet yrkar på att sådana brott effektivt ska utredas och förövarna ställas till svars.

15.  Europaparlamentet betonar att varken stödet till UNRWA eller UNRWA:s arbete kan ersätta trovärdiga politiska insatser för att åstadkomma en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier inom ramen för en förhandlingsfred, som även innefattar en rättvis och varaktig lösning för Palestinaflyktingarna.

16.  Europaparlamentet uppmanar därför EU att fullgöra sitt globala ansvar genom att komma med ett djärvt och heltäckande fredsinitiativ för regionen. Parlamentet betonar att denna förnyade EU-politik bör koncentrera sig på att bevara tvåstatslösningens livsduglighet på lång sikt.

17.  Europaparlamentet erinrar här om att EU:s institutioner och medlemsstater måste se till att det rättsliga kravet om icke-erkännande uppfylls och att, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2334, tillämpa en effektiv och heltäckande EU-politik där man gör skillnad mellan Israel och dess bosättningar, utgående från strikt respekt för folkrätten och unionens principer.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare och UNRWA:s generalkommissionär.

Senaste uppdatering: 7 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy