Διαδικασία : 2018/2527(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0091/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0091/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0040

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 515kWORD 57k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.400v01-00
 
B8-0091/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP))


Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP))  
B8‑0091/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker για την κατάσταση της Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, Johannes Hahn, της 2ας Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, τη δήλωσή τους της 14ης Ιουλίου 2017, ένα χρόνο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, και τη δήλωσή τους της 13ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας όσον αφορά την τροποποίηση του Συντάγματος της Τουρκίας και τα πρόσφατα γεγονότα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 8ης Ιουνίου 2017, όσον αφορά την καταγγελλόμενη κράτηση του επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Taner Kılıç, της 8ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νήσο Πρίγκηπο στην Τουρκία, και της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις εν εξελίξει υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 2ας Νοεμβρίου 2017, που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με μια δέσμη δώδεκα αιτήσεων για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των βουλευτών στην ελευθερία και την ασφάλεια στην Τουρκία, και της 10ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με μια δέσμη δέκα αιτήσεων για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων στην ελευθερία στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ περιλαμβάνουν το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η ορθή λειτουργία του δικαστικού συστήματος και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν κεφαλαιώδη σημασία και θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τις υποψήφιες χώρες όπως η Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη «Δέσμη αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης», η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 43/173 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 9ης Δεκεμβρίου 1988,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καταδίκασε απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται σήμερα για τη φίμωση των αντιφρονούντων και υπερβαίνει κάθε θεμιτό μέτρο για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια και να χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση πραγματικών απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές κάνουν κατάχρηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης για να επιβάλουν γενικευμένες απαγορεύσεις, αυθαίρετες κρατήσεις και περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά υπονομεύουν την κάθε είδους προστασία έναντι της κακομεταχείρισης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στην κυβέρνηση να παρακάμπτει τον κοινοβουλευτικό και τον δικαστικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλές νομικές διαδικασίες έχουν κινηθεί χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για τη συμμετοχή των κατηγορουμένων στο αποτυχημένο πραξικόπημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί ακτιβιστές, οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι και άλλοι διανοούμενοι που τελούν υπό κράτηση συχνά κατηγορούνται ψευδώς ότι «είναι μέλη ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης» ή ότι «υποστηρίζουν ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του τουρκικού υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2016, σε 4.187 άτομα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για «προσβολή του Προέδρου», βάσει του άρθρου 299 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, έχουν κινηθεί 482 δικαστικές υποθέσεις για «προσβολή του τουρκικού έθνους» βάσει του άρθρου 301 του ίδιου Κώδικα και έχουν διωχθεί 17.322 άτομα με την κατηγορία της προπαγάνδας υπέρ παράνομων οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 148 άτομα που έχουν υπογράψει την αναφορά των Πανεπιστημιακών για την Ειρήνη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διάδοση «τρομοκρατικής προπαγάνδας» και ότι οι κατηγορούμενοι αναμένουν τις ακροαματικές διαδικασίες τον Μάιο του 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο των δυσανάλογων μέτρων που έχουν ληφθεί μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και που περιλαμβάνουν κρατήσεις, απολύσεις, συλλήψεις και δημεύσεις περιουσιών, βρίσκονται όχι μόνο χιλιάδες φερόμενα μέλη/υποστηρικτές του κινήματος Γκιουλέν, το οποίο πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος, μεταξύ των οποίων και 50.000 άτομα που τελούν υπό προφυλάκιση, αλλά και αντιφρονούντες, γενικότερα, και ειδικότερα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άλλοι έχουν τεθεί υπό κράτηση λόγω εικαζόμενων δεσμών με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το «Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK)· λαμβάνοντας υπόψη ότι υποθέσεις των οποίων επιλήφθηκε η Διεθνής Αμνηστία δεν περιλάμβαναν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για προσωπική εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η προφυλάκιση που έχει επιβληθεί σε πολλά ή στα περισσότερα από τα άτομα είναι αυθαίρετη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσφυγές για απαλλαγή από το καθεστώς προφυλάκισης κατά κανόνα απορρίπτονται και τα δικαστήρια δεν τηρούν κατά σύστημα την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, τουλάχιστον 148 δημοσιογράφοι και συγγραφείς παραμένουν στη φυλακή, οι περισσότεροι από τους οποίους κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στη φυλακή δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα χαρακτήρισαν το 2017 την Τουρκία ως «τη μεγαλύτερη φυλακή παγκοσμίως για το προσωπικό των μέσων ενημέρωσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιοριστικό και εκφοβιστικό περιβάλλον που δημιουργεί το αυξανόμενο κύμα διώξεων κατά δημοσιογράφων, συγγραφέων, χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων πολιτών, ακόμη και ανηλίκων, για «προσβολή του Προέδρου», οδηγεί σε αυξημένη αυτολογοκρισία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους δημοσιογράφους στερούνται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και κρατούνται υπό απάνθρωπες συνθήκες, ενώ δέχονται απειλές και υφίστανται κακοποίηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι τουρκικές αρχές έκλεισαν τα γραφεία περισσότερων από 160 τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων, περιοδικών, εκδοτικών οίκων και εταιρειών διανομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, και πάλι σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, εκατοντάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν κλείσει βάσει του διατάγματος περί έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ που πρωτοστατούν στη στήριξη εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και των προσφύγων και ΜΚΟ για τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία των πολιτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με περαιτέρω αναφορές της Διεθνούς Αμνηστίας, από τον Ιούλιο του 2016 οι τουρκικές αρχές έχουν αποπέμψει από την εργασία τους 107.000 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο του 2016, πάνω από 100.000 νομικές προσφυγές έχουν κατατεθεί στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο έχει δηλώσει αναρμόδιο για θέματα που εμπίπτουν στο διάταγμα περί έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Εξεταστική Επιτροπή για τις πρακτικές της κατάστασης έκτακτης ανάγκης», που συστάθηκε με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει λάβει 104.789 αιτήσεις από τις 18 Ιανουαρίου 2018 και έχει εκδώσει αποφάσεις μόνο για 3.110 υποθέσεις μέχρι σήμερα, οι οποίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, απόρροια της κατάστασης αυτής είναι η αδυναμία της Τουρκίας μέχρι σήμερα να εξασφαλίσει οιαδήποτε άλλη ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία προσφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των απολυθέντων δεν μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους ούτε να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς τα διαβατήριά τους έχουν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αυτοί και οι οικογένειές τους σε απελπιστική κατάσταση, σε αναμονή λύσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές καταγγελίες που προέρχονται από τουρκικές συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες για πολυάριθμες απολύσεις, παρενόχληση, αντίποινα, συλλήψεις και επιθέσεις της αστυνομίας εναντίον στελεχών συνδικαλιστικών οργανώσεων για νόμιμη συνδικαλιστική δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, δύο συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες και οι 19 συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι μέλη τους, που αριθμούν συνολικά σχεδόν 50.000 εργαζομένους μέλη, έχουν κλείσει με διάταγμα λόγω εικαζόμενων δεσμών με τρομοκρατικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρεμποδιστεί σημαντικός αριθμός συνδικαλιστικών διαμαρτυριών και διαδηλώσεων, με αποτέλεσμα τη δυσανάλογη περιστολή των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα στερείται ανεξαρτησίας και αμεροληψίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας επί της δικαστικής εξουσίας και παρατηρούνται διώξεις, εκτεταμένες συλλήψεις, απολύσεις και αυθαίρετες μεταθέσεις δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και διαρκείς επιθέσεις κατά δικηγόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 τελούσαν υπό κράτηση 47 δικηγόροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ένα τέταρτο των δικαστών και εισαγγελέων, δηλαδή περισσότεροι από 4.000, έχουν απολυθεί, πολλοί εκ των οποίων έχουν συλληφθεί ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δημευτεί οι περιουσίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις αυτές υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος της Τουρκίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τους πρώτους 11 μήνες του 2017 συνολικά 2.278 άτομα υπέστησαν βασανιστήρια και κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 428 από τα περιστατικά αυτά αφορούσαν άτομα που υπέστησαν ξυλοδαρμό ή άλλες μεθόδους ενόσω τελούσαν υπό κράτηση, ενώ 1.855 περιστατικά συνέβησαν εκτός των κέντρων κράτησης, στο πλαίσιο συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων όπου υπήρξε επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για περίπου 2.500 θανάτους στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφαλείας και ότι εκτιμάται ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον Ιούλιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε ολόκληρη τη χώρα, τους πρώτους 11 μήνες του 2017 έχασαν τη ζωή τους συνολικά 695 άτομα, μεταξύ των οποίων 183 στρατιώτες, αστυνομικοί, φύλακες χωριού, 460 μαχητές και 52 πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά νόμων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου αριθ. 6722 για τη νομική προστασία των δυνάμεων ασφαλείας που συμμετέχουν στην καταπολέμηση τρομοκρατικών οργανώσεων, που εγκρίθηκαν το 2016, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα «συστηματικής ατιμωρησίας» για τις δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατά τόπους εισαγγελείς αρνούνται σε μόνιμη βάση να αρχίσουν έρευνες για καταγγελλόμενες δολοφονίες και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην περιοχή σε ανεξάρτητους παρατηρητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 68 κούρδοι δήμαρχοι παραμένουν στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο διατάγματα περί έκτακτης ανάγκης δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 24ης Δεκεμβρίου 2017 και ότι θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, η «απαλλαγή από την ποινική ευθύνη για αμάχους που ενεργούν για την καταστολή απόπειρας πραξικοπήματος και τρομοκρατικών πράξεων»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν τεθεί υπό κράτηση περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ο γερμανοτούρκος δημοσιογράφος Deniz Yücel, η φινλανδοτουρκάλα ρεπόρτερ Ayla Albayrak, η οποία καταδικάστηκε ερήμην, ο πανεπιστημιακός και αρθρογράφος Mehmet Altan και ο δημοσιογράφος Şahin Alpay, και πολυάριθμοι δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού της ημερήσιας εφημερίδας Cumhuriyet, συμπεριλαμβανομένου του Ahmet Şık·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την τροποποίηση του Συντάγματος βάσει της οποίας αίρεται η βουλευτική ασυλία μεγάλου αριθμού βουλευτών, πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν δικαστικές διαδικασίες και κράτηση βάσει κατηγοριών περί τρομοκρατίας και άλλων κατηγοριών που σχετίζονται με τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 βουλευτές παραμένουν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων του HDP Figen Yüksekdağ και Selahattin Demirtaş και του βουλευτή του CHP Enis Berberoğlu, ενώ έχει αφαιρεθεί η βουλευτική εντολή έξι βουλευτών, συμπεριλαμβανομένης και της βραβευμένης με το βραβείο Ζαχάρωφ Leyla Zana·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2017 οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 10 ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα («Οι δέκα της Κωνσταντινούπολης»), δύο εκ των οποίων εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή ενώ οκτώ έχουν αποφυλακιστεί υπό όρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Φεβρουαρίου 2018, το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε την ίδια του την απόφαση αποφυλάκισης του Taner Kılıç, προέδρου της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, και αποφάσισε την παραμονή του υπό κράτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα ηγετικά στελέχη της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας, ο Osman Kavala, συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 2017 και έκτοτε κρατείται στη φυλακή με την κατηγορία της «απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης», διότι υποστήριξε τις διαδηλώσεις στο Πάρκο Gezi τον Δεκέμβριο του 2013·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή της πολιτικής διαφωνίας που εκφράζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι 573 άτομα, μεταξύ των οποίων και η ακτιβίστρια Nurcan Baysal και μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του τουρκικού Ιατρικού Συλλόγου, τέθηκαν υπό κράτηση διότι επέκριναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη στρατιωτική επιδρομή που εξαπέλυσε η τουρκική κυβέρνηση στον συριακό θύλακα της Αφρίν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο του 2016 έχουν κλείσει τουλάχιστον 55 οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Νοεμβρίου 2017, το γραφείο του διοικητή της Άγκυρας αποφάσισε να απαγορεύσει επ’ αόριστον κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από οργανώσεις ΛΟΑΔΜ·

1.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 16ης Ιουλίου 2016 και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους πολίτες της Τουρκίας· αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να λάβει μέτρα για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του κράτους δικαίου και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα χρησιμοποιείται σήμερα για να φιμωθεί ακόμη περισσότερο η νόμιμη και ειρηνική αντιπολίτευση και για να εμποδιστούν τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών από την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, μέσω δυσανάλογων και παράνομων ενεργειών και μέτρων·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και του κράτους δικαίου στην Τουρκία και για την έλλειψη δικαστικής ανεξαρτησίας· καταδικάζει τη χρήση της αυθαίρετης κράτησης και της δικαστικής και διοικητικής παρενόχλησης με σκοπό τη δίωξη δεκάδων χιλιάδων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόρων, δικαστών, πολιτικών ακτιβιστών, εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, συνδικαλιστών και πανεπιστημιακών· καλεί τις τουρκικές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι έχουν συλληφθεί αποκλειστικά και μόνο διότι επιτελούσαν το νόμιμο έργο τους, ασκούσαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και κρατούνται χωρίς να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα· ζητεί να αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα και να καταργηθούν τα διατάγματα περί έκτακτης ανάγκης·

3.  τονίζει ότι η κράτηση δημοσιογράφων δεν θα πρέπει να υπαγορεύεται από το περιεχόμενο της δημοσιογραφίας τους ή εικαζόμενες πεποιθήσεις τους· υπογραμμίζει ότι απαιτείται να διασφαλιστεί ότι η προφυλάκιση θα συνεχίσει να αποτελεί εξαίρεση· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι γίνεται χρήση των διατάξεων περί έκτακτης ανάγκης με στόχο την παρενόχληση μελών των οικογενειών δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό ή κρύβονται, μεταξύ άλλων με την ακύρωση των διαβατηρίων τους ή την προσωρινή κράτησή τους·

4.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει σε όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής και δικαστικής επανεξέτασης σύμφωνα με το κράτος δικαίου· τονίζει ότι το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε κράτους δικαίου· καταδικάζει την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην πρόσβαση των κρατουμένων σε δικηγόρους· καλεί την Τουρκία να επανεξετάσει επειγόντως τον χαρακτήρα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις πρακτικές της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ούτως ώστε να καταστεί ισχυρή και ανεξάρτητη επιτροπή, ικανή να χειρίζεται με εξατομικευμένο τρόπο όλες τις υποθέσεις, να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τον τεράστιο αριθμό αιτήσεων που λαμβάνει και να εξασφαλίζει ότι ο δικαστικός έλεγχος δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα· παροτρύνει την Εξεταστική Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις της· σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, καλεί τις τουρκικές αρχές να επαναφέρουν τα απολυθέντα άτομα και να αποκαταστήσουν τα κοινωνικά δικαιώματά τους και να επιτρέψουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν τη νόμιμη συνδικαλιστική δραστηριότητα· υπογραμμίζει την αλληλεγγύη του προς όλους όσοι αποπέμφθηκαν από τις θέσεις τους χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όπως η Nuriye Gülmen και ο Semih Özakça, που ξεκίνησαν απεργία πείνας αφού απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο πανεπιστήμιο, οι αιτήσεις για επανεξέταση των υποθέσεων των οποίων απορρίφθηκαν από την Εξεταστική Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2018·

5.  υπογραμμίζει ότι η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί άμεση απειλή για τους πολίτες στην Τουρκία και τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανάγκη να ενταθεί η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η γενικόλογα διατυπωμένη τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να τιμωρούνται οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης· καταδικάζει, εν προκειμένω, την κράτηση και την προσαγωγή σε δίκη τουλάχιστον 146 πανεπιστημιακών από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κωνσταντινούπολη που υπέγραψαν την αναφορά των Πανεπιστημιακών για την Ειρήνη, καθώς και τις πλέον πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, ακτιβιστών, γιατρών και απλών πολιτών που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιχείρηση του τουρκικού στρατού στην Αφρίν·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις συνθήκες κράτησης και ζητεί από τις τουρκικές αρχές να διερευνήσουν ενδελεχώς τις καταγγελίες για σοβαρή κακομεταχείριση κρατουμένων, όπως αναφέρουν αρκετές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να δημοσιευτεί η έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων (έκθεση CPT) και ζητεί πλήρη λογοδοσία και τιμωρία όσων ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν σε εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές να παρακολουθούν τα κέντρα κράτησης·

7.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το κλείσιμο περισσότερων από 160 μέσων ενημέρωσης με βάση εκτελεστικό διάταγμα στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης· καταδικάζει τις πολιτικές πιέσεις σε δημοσιογράφους και τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών να συλλάβουν, να εκφοβίσουν και να απελάσουν ξένους ανταποκριτές· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται χωρίς αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ όπως ο γερμανός δημοσιογράφος Deniz Yücel, φυλακισμένος επί ένα χρόνο και έχοντας περάσει τους εννέα μήνες σε απομόνωση, ενώ δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον του, και η φινλανδή δημοσιογράφος της Wall Street Journal Ayla Albayrak, η οποία τον Οκτώβριο του 2017 καταδικάστηκε ερήμην για τρομοκρατική δράση σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών για ένα άρθρο σχετικά με την κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία· χαιρετίζει το γεγονός ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Cumhuriyet αποφυλακίστηκαν μετά από μήνες φυλάκισης, και ζητεί επίσης την άμεση απελευθέρωση των τεσσάρων δημοσιογράφων της Cumhuriyet που εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή – ο γενικός διευθυντής Akın Atalay, ο αρχισυντάκτης Murat Sabuncu, ο ερευνητής δημοσιογράφος Ahmet Şık και ο λογιστής Emre İper – και όλων των άλλων δημοσιογράφων που κρατούνται στην Τουρκία με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη μαζική καταστολή κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας στο πλαίσιο της οποίας 1.125 ενώσεις και 41 ιδρύματα έχουν κλείσει με βάση έκτακτα διατάγματα, και ειδικότερα για τη σύλληψη ενός από τους βασικούς επικεφαλής ΜΚΟ, του Osman Kavala· καταδικάζει τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Πρόεδρος Ερντογάν ο οποίος αποκάλεσε τον Kavala «πράκτορα» και «κόκκινο Soros της Τουρκίας», ενώ δεν είχε ακόμη διατυπωθεί κατηγορητήριο εις βάρος του· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να αποφυλακίσει τον Kavala, δεδομένου ότι η σύλληψή του είναι αυθαίρετη και υπαγορεύεται από πολιτικά κίνητρα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι πολιτικοί συνεχίζουν να καταδικάζουν δημόσια και να εκφοβίζουν δημοσιογράφους, εκδότες, πανεπιστημιακούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις επικριτικές τους απόψεις· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αυξανόμενη χρήση ρητορικής μίσους από αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων εκπροσώπων του κράτους·

9.  καταδικάζει τη δήλωση του γραφείου του διοικητή της Άγκυρας της 19ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την απόφαση να επιβάλει την επ’ αόριστον απαγόρευση κάθε εκδήλωσης που διοργανώνεται από οργανώσεις ΛΟΑΔΜ, ύστερα από τρεις αλλεπάλληλες απαγορεύσεις του Gay Pride της Κωνσταντινούπολης και άλλων πορειών υπερηφάνειας στη χώρα· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, μετά τη δήλωση αυτή, και άλλες περιφέρειες στην Τουρκία έχουν απαγορεύσει τις εκδηλώσεις ΛΟΑΔΜ· επισημαίνει ότι η απαγόρευση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 26, 33 και 34 του τουρκικού Συντάγματος, καθώς και των άρθρων 19 και 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)· καλεί τις τουρκικές αρχές να ανακαλέσουν αμέσως την απαγόρευση και να αποφυλακίσουν το ηγετικό στέλεχος του ακτιβισμού υπέρ των ΛΟΑΔΜ Ali Erol, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι δικηγόροι, δικαστές και εισαγγελείς εξακολουθούν να δέχονται ισχυρές πολιτικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων και συλλήψεων· καλεί την Τουρκία να αποκαταστήσει και να εφαρμόσει όλες τις νομικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και να εφαρμόσει επειγόντως τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας·

11.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να άρει με αντισυνταγματικό τρόπο την ασυλία μεγάλου αριθμού βουλευτών, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πρόσφατες συλλήψεις δέκα βουλευτών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP) Figen Yüksekdağ και Selahattin Demirtaş, και να ανακαλέσει την εντολή έξι βουλευτών της αντιπολίτευσης, με πιο πρόσφατη την εντολή της βραβευμένης με το βραβείο Ζαχάρωφ Leyla Zana· εκφράζει εκ νέου την αλληλεγγύη του στους νομίμως εκλεγέντες βουλευτές που τελούν υπό κράτηση και υφίστανται εκφοβισμό και ζητεί τον σεβασμό της εντολής τους και του δικαιώματός τους σε κατάλληλη υπεράσπιση στο δικαστήριο, καθώς και την αποφυλάκισή τους· καταδικάζει τη φυλάκιση 68 κούρδων δημάρχων· καταδικάζει την αυθαίρετη αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία υπονομεύει περαιτέρω τη δημοκρατική δομή της Τουρκίας·

12.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία, ιδίως στις περιοχές στις οποίες επιβάλλονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας, γίνεται χρήση υπέρμετρης βίας και εφαρμόζεται η συλλογική τιμωρία· προτρέπει την Τουρκία να προτείνει ένα σχέδιο για την αποτελεσματική επανένταξη του μισού εκατομμυρίου εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την επιστροφή του PKK στη βία, οργάνωσης η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ από το 2002, και ζητεί από το PKK να καταθέσει τα όπλα και να χρησιμοποιήσει ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα για να εκφράσει τις προσδοκίες του· υπενθυμίζει ότι είναι χρέος της τουρκικής κυβέρνησης να προστατεύει όλους τους πολίτες της· αποδοκιμάζει τη διαδεδομένη πρακτική της απαλλοτρίωσης, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε δήμους· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια δίκαιη πολιτική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη σταθερότητα και ευημερία τόσο στην περιοχή όσο και σε ολόκληρη την Τουρκία και καλεί, ως εκ τούτου, αμφότερα τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων·

13.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος στην Τουρκία ύστερα από την απόφαση των ποινικών δικαστηρίων της Κωνσταντινούπολης να παραμείνουν υπό κράτηση δύο φυλακισμένοι δημοσιογράφοι, ο Mehmet Altan και ο Şahin Alpay, μετά το αίτημα αποφυλάκισής τους από το Συνταγματικό δικαστήριο, δεδομένου ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων τους ενόσω βρίσκονταν υπό κράτηση· υπογραμμίζει την έκκληση της ΑΠ/ΥΕ Mogherini και του Επιτρόπου Hahn στην οποία δηλώνεται ότι η ΕΕ αναμένει από τις τουρκικές αρχές να διασφαλίσουν την εκτέλεση της απόφασης του συνταγματικού δικαστηρίου της 11ης Ιανουαρίου 2018 και την άμεση αποφυλάκιση των δημοσιογράφων· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την πρόσφατη εκ νέου σύλληψη του προέδρου της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Taner Kiliç, η οποία θεωρείται ευρέως ως παρωδία δικαιοσύνης, και ζητεί να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον του και εναντίον των συγκατηγορουμένων του («Οι δέκα της Κωνσταντινούπολης»), καθώς δεν έχουν προσκομιστεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος τους·

14.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εγείρουν με τους τούρκους συνομιλητές τους το θέμα της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ακτιβιστών, των δικηγόρων, των δημοσιογράφων και των πανεπιστημιακών που τελούν υπό κράτηση, και να τους παρέχουν διπλωματική και πολιτική υποστήριξη, στο πλαίσιο της οποίας θα περιλαμβάνεται η παρακολούθηση δικών και υποθέσεων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0306.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου