Forslag til beslutning - B8-0092/2018Forslag til beslutning
B8-0092/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2018

Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0092/2018
Indgivne tekster :
B8-0092/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0092/2018

Europa-Parlamentets beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet

(2018/2527(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig sin beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet[1], sin beslutning af 24. november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet[2] og sin beslutning af 6. juli 2017 om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet[3],

–  der henviser til EU-forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005, særlig punkt 4 og 5,

–  der henviser til, at Tyrkiet siden den 9. august 1949 har været medlem af Europarådet og derfor er forpligtet til at respektere den europæiske menneskerettighedskonvention og domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,

–  der henviser til, at Tyrkiet er medlem af De Forenede Nationer og har tiltrådt FN-pagten, som har det centrale formål at fremme og beskytte menneskerettigheder,

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 21. december 2016 med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Tyrkiet om en aftale om udvidelse af anvendelsesområdet for bilaterale præferencehandelsforbindelser og modernisering af toldunionen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den tyrkiske regering fortsat gennemfører vidtrækkende undertrykkende foranstaltninger i stor målestok, hvilket har konsekvenser for alle borgere i Tyrkiet og i særdeleshed for oppositionspartierne og medlemmerne af Den Tyrkiske Store Nationalforsamling, ansatte i medierne og journalister, ansatte i Tyrkiets militær, politi og sikkerhedsstyrker samt ansatte inden for retsvæsenet og statsforvaltningen;

B.  der henviser til, at mange af disse foranstaltninger er uforholdsmæssige og i modstrid med tyrkisk lovgivning, Tyrkiets forpligtelser som medlem af Europarådet og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

C.  der henviser til, at Tyrkiet har brugt det fejlslagne kupforsøg i juli 2016 som et påskud for at gennemføre disse foranstaltninger; der henviser til, at EU fordømte den fejlslagne militære magtovertagelse i juli 2016 og anerkendte behovet for at strafforfølge de personer, der var ansvarlige for og involverede i kupforsøget; der henviser til, at en sådan strafforfølgelse skal finde sted under iagttagelse af retten til en retfærdig rettergang og en retfærdig procedure;

D.  der henviser til, at præsident Erdoğan og repræsentanter for den tyrkiske regering gentagne gange har fremsat udtalelser om en genindførelse af dødsstraffen; der henviser til, at der hersker alvorlig bekymring med hensyn til forholdene for de personer, der blev tilbageholdt og arresteret efter kupforsøget, den storstilede afskedigelse af statslige embedsmænd samt de alvorlige indskrænkninger i ytringsheden og i forhold til pressen og medierne i Tyrkiet; der henviser til, at adskillige EU-borgere ligeledes er blevet arresteret på et tvivlsomt grundlag;

E.  der henviser til, at Europarådets Venedigkommission har fastslået, at de forfatningsmæssige ændringer, der blev godkendt ved en folkeafstemning i april 2017, indebærer, at der indføres et præsidentstyre, som mangler de nødvendige kontrolforanstaltninger til at sikre landet mod en autoritær styreform; der henviser til, at Tyrkiets lovgivning i form af nøddekreter omfatter foranstaltninger, der går ud over, hvad der er tilladt i henhold til folkeretlige standarder og den tyrkiske forfatning;

F.  der henviser til, at der er tegn på systemfejl i det tyrkiske retssystem og hos den udøvende magt samt en manglende evne til at modstå politisk pres fra regeringsmagten, hvilket har vist sig i en række sager, hvor lavere instanser har nægtet at rette sig efter den tyrkiske forfatningsdomstols afgørelser;

G.  der henviser til, at punkt 5 i forhandlingsrammen for tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet fastslår, at Kommissionen i tilfælde af alvorlige og vedholdende brud på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet kan henstille, at forhandlingerne midlertidigt indstilles; der henviser til, at Rådet træffer afgørelse om en sådan henstilling med kvalificeret flertal;

1.  fordømmer på det skarpeste de uforholdsmæssigt vidtrækkende undertrykkende foranstaltninger, som præsident Erdoğan og den tyrkiske regering har truffet i kølvandet på det fejlslagne militærkup i juli 2016, og giver udtryk for alvorlig bekymring over de forfatningsmæssige ændringer, som blev godkendt med et snævert flertal ved folkeafstemningen i april 2017; gentager, at de foreslåede forfatningsændringer ikke respekterer de grundlæggende magtdelingsprincipper, ikke opererer med fyldestgørende kontrolmekanismer og ikke er på linje med de politiske Københavnskriterier med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal; gentager sin holdning fra november 2016 om fastfrysning af tiltrædelsesprocessen i forhold til Tyrkiet og sin holdning fra juli 2017 om en indstilling af tiltrædelsesprocessen med Tyrkiet, hvis de forfatningsmæssige reformer gennemføres uændret;

2.  giver atter udtryk for dyb bekymring over den igangværende forværring af situationen med hensyn til grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet i Tyrkiet og fordømmer anvendelsen af vilkårlig tilbageholdelse, retslig og administrativ chikane, rejseforbud og andre midler til at forfølge tusindvis af menneskeretsforkæmpere, medlemmer af uafhængige civilsamfundsorganisationer, akademikere og almindelige borgere;

3.  er særdeles foruroliget over, at menneskeretsforkæmpere, politikere og civilsamfundsaktivister arresteres og vedvarende tilbageholdes;

4.  noterer sig med bekymring, at Tyrkiets mangeårige sekulære principper og værdier bliver undergravet, hvilket bl.a. manifesterer sig i øget forfølgelse af religiøse og ikke-religiøse mindretal; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at fremme og garantere religiøs pluralisme og trosfrihed;

5.  bemærker, at utallige tyrkiske borgere sammen med EU-borgere bliver udsat for eller er blevet udsat for disse uforholdsmæssige undertrykkende foranstaltninger, hvilket bl.a. gælder for mange offentlige embedsmænd og skolelærere, der er blevet afskediget;

6.  advarer mod, at tiltag til bekæmpelse af terrorisme misbruges til at legitimere krænkelser af menneskerettighederne;

7.  noterer sig, at kernen i det tyrkiske demokrati er truet, idet talrige parlamentsmedlemmer er blevet frataget deres mandater, har fået ophævet deres immunitet og/eller er blevet tilbageholdt eller arresteret; noterer sig, at oppositionspartierne HDP og CHP har fået den hårdeste medfart; giver udtryk for sin solidaritet med lovligt valgte parlamentarikere, som bliver udsat for tilbageholdelser og intimidering, og opfordrer de tyrkiske myndigheder til at respektere demokratiske mandater, løslade de tilbageholdte og garantere deres ret til et forsvar i retfærdige og uafhængige retslige procedurer; bemærker, at lokale embedsmænd bliver udsat for et tilsvarende pres;

8.  understreger, at Den Tyrkiske Store Nationalforsamling bør udgøre den centrale institution i det tyrkiske demokrati og repræsentere alle borgere på lige vilkår; beklager den høje spærregrænse, der gælder ved valg til Den Tyrkiske Store Nationalforsamling;

9.  er dybt bekymret over, at der sker konstante indgreb i ytringsfriheden og i presse- og mediefriheden i Tyrkiet, hvor talrige medieforetagender, også online, er blevet lukket, udsat for censur eller overtaget af myndighederne, mens journalister og mediearbejdere er blevet tilbageholdt, arresteret eller fyret fra deres stillinger; erindrer om, at en fri og uafhængig presse har afgørende betydning for et demokratisk samfund opfordrer de tyrkiske myndigheder til at løslade de tilbageholdte journalister og træffe omgående og gennemgribende foranstaltninger til at styrke og genskabe pressefrihed og ytringsfrihed i landet; noterer sig, at den tyrkiske regering i mange tilfælde stadig ikke har oplyst, på hvilket retsgrundlag journalister er blevet arresteret for at tilskynde til oprør og udbrede propaganda til fordel for terrorgrupper;

10.  er dybt bekymret over, at de tyrkiske myndigheder overvåger sociale medieplatforme og lukker konti på sociale medier; betragter dette som en yderligere indskrænkning i ytringsfriheden og et middel til at undertrykke civilsamfundet;

11.  er foruroliget over, at der i voksende omfang bliver indført restriktioner i forhold til Tyrkiets LGBTQI-bevægelse; gentager, at sådanne udviklingstendenser udgør en klar krænkelse af den personlige frihed; er dybt foruroliget over forlydender om menneskerettighedskrænkelser over for LGBTQI-personer; opfordrer de tyrkiske myndigheder til i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention at foretage en grundig undersøgelse af rapporterne om mishandling af LGBTQI-fanger;

12.  er ligeledes meget foruroliget over, at talrige dommere, advokater samt menneskerets- og civilsamfundsaktivister er blevet arresteret eller tilbageholdt, har mistet deres arbejde eller bliver udsat for pres fra myndighedernes side, og påpeger, at det er en retlig forpligtelse for de tyrkiske myndigheder at respektere den tyrkiske forfatning og overholde Tyrkiets forpligtelser som medlem af Europarådet;

13.  fastslår, at de udbredte krænkelser af menneskerettighederne og retsstatsprincippet samt Tyrkiets planer om en forfatningsreform, såfremt denne reform gennemføres, ikke er på linje med de politiske Københavnskriterier; opfordrer derfor Kommissionen til på grundlag af punkt 4 og 5 i EU-forhandlingsrammen at foretage en vurdering af landets overholdelse af disse politiske kriterier og forelægge sin formelle holdning med hensyn til status i tiltrædelsesforhandlingerne sammen med en omfattende analyse af det fremtidige forhold mellem EU og Tyrkiet; kræver, at dette får den centrale placering i den næste årlige fremskridtsrapport om Tyrkiet, som Kommissionen skal offentliggøre i april 2018;

14.  gentager sin holdning fra november 2017, hvor Parlamentet krævede, at de midler, der er øremærket til de tyrkiske myndigheder inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPAII), kun bliver udbetalt, hvis der sker forbedringer med hensyn til menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, og at disse midler om muligt bliver omdirigeres til civilsamfundsorganisationer; gentager sin opfordring til Kommissionen om at tage hensyn til udviklingstendenserne i Tyrkiet i forbindelse med revisionen af IPA-midler, men også at fremsætte konkrete forslag til, hvordan støtten til det tyrkiske civilsamfund kan forbedres;

15.  opfordrer EU-delegationen i Ankara til at give øget støtte og, om nødvendigt og muligt, at yde offentlig opbakning til menneskeretsforkæmpere, navnlig ved at overvåge og følge straffesager, anmode om tilladelse til fængselsbesøg og udsende erklæringer, der er stilet til de tyrkiske myndigheder på alle niveauer;

16.  tager til efterretning, at de etablerede kontakter mellem Europa-Parlamentet og Den Tyrkiske Store Nationalforsamling er blevet indstillet; er overbevist om, at Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet kan genoptage sit arbejde på en konstruktiv, åben og tillidvækkende måde; erindrer om, at Europa-Parlamentet i fravær af disse regelmæssige møder kan overveje at sende ad hoc-delegationer til Tyrkiet, navnlig for at observere og overvåge straffesager og retslige procedure eller tilknyttede begivenheder, således som det skete i tidsrummet 2011-2013;

17.  bemærker, at de over tre millioner syriske flygtninge i Tyrkiet generelt har fået en god modtagelse, men at der er tegn på voksende fjendtlighed over for disse flygtninge; opfordrer Tyrkiet til på gennemsigtig vis at overvåge forholdene i flygtningelejrene i overensstemmelse med menneskerettighedsstandarderne; opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til at garantere børns rettigheder, navnlig hvad angår adgang til uddannelse og sundhedspleje;

18.  opfordrer Kommissionen, Europarådet og Venedigkommissionen til at tilbyde de tyrkiske myndigheder supplerende retslig bistand for at sikre forsvarlige retslige procedurer samt passende og sikre forhold for personer, der er frihedsberøvede med den begrundelse, at de var involverede i det militære kupforsøg den 15. juli 2016; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at arbejde tæt sammen med Venedigkommissionen;

19.  efterlyser en bæredygtig løsning af det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet på grundlag af en fredelig, inklusiv og demokratisk proces og er overbevist om, at kun en retfærdig politisk løsning kan bringe stabilitet og velstand;

20.  gentager sin bekymring over, at dusinvis af personer, der offentligt har kritiseret den tyrkiske militære intervention i Syrien og navnlig de nylige angreb på syrisk-kurdiske stillinger, er blevet tilbageholdt; understreger, at det har vital betydning, at der gennemføres en inklusiv fredsproces, som omfatter alle relevante parter og et proaktivt engagement fra EU's side;

21.  understreger, at forholdet mellem EU og Tyrkiet, selv om Tyrkiet fortsat er en vigtig strategisk partner, bør bygge på konditionalitetsbestemmelser om respekt for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig i forbindelse med opgraderingen af toldunionen, men at forholdet mellem de to lande også bør sigte på at fremme den mellemfolkelige kontakt, f.eks. ved hjælp af udvekslingsprogrammer for studerende samt videnskabeligt samarbejde og samarbejde mellem universiteter via en gradvis lempelse af visumreglerne; kræver, at en visumliberalisering bliver baseret på opfyldelse af alle de 72 benchmarks i køreplanen for visumliberalisering;

22.  understreger, at Tyrkiet skal overholde sine forpligtelser som medlem af Europarådet; understreger, at dette omfatter en klar afstandtagen fra dødsstraf; erindrer om, at en genindførelse af dødsstraffen automatisk ville føre til en indstilling af tiltrædelsesforhandlingerne; understreger, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er Tyrkiets forankring i Europa; opfordrer derfor indtrængende den tyrkiske regering til at respektere og efterleve Menneskerettighedsdomstolens domme;

23.  anmoder om, at denne beslutning oversættes til tyrkisk;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Republikken Tyrkiets regering og parlament, medlemsstaterne, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

 

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik