Πρόταση ψηφίσματος - B8-0092/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0092/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2018

Διαδικασία : 2018/2527(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0092/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0092/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0092/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

(2018/2527(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[1], της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας[2] και της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία[3],

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Τουρκία, της 3ης Οκτωβρίου 2005 και συγκεκριμένα τις παραγράφους 4 και 5,

–  έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις 9 Αυγούστου 1949, γεγονός που καθιστά τη Τουρκία συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ δεσμευτικές για τη Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών και συμβαλλόμενο μέρος του Χάρτη του ΟΗΕ, γεγονός που καθιστά την εκ μέρους της προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων καίριο στόχο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διμερών προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων και με τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει ευρέος φάσματος και μεγάλης κλίμακας μέτρα καταστολής που πλήττουν όλους τους πολίτες στην Τουρκία, συγκεκριμένα δε κόμματα της αντιπολίτευσης και μέλη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και δικαστικούς λειτουργούς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τον δυσανάλογο χαρακτήρα που διακρίνει πολλά από τα ληφθέντα μέτρα, μέτρα που παραβιάζουν την εσωτερική τουρκική νομοθεσία αλλά και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 ως πρόσχημα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καταδικάσει το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου 2016 και ότι αναγνωρίζει την ανάγκη να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των πρωταιτίων του πραξικοπήματος αλλά και των εμπλεκομένων σε αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να γίνει σε πνεύμα πλήρους συμμόρφωσης προς τα πρότυπα δίκαιης δίκης και ορθής διαδικασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν και εκπρόσωποι της τουρκικής κυβέρνησης έχουν κατ’ επανάληψη προβεί σε δηλώσεις σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες που γεννούν οι συνθήκες κράτησης όσων συνελήφθησαν μετά το πραξικόπημα, οι ευρείας κλίμακας αποπομπές κρατικών λειτουργών, καθώς και οι αυστηροί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην ελευθερία της έκφρασης, στον Τύπο και στα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες της ΕΕ έχουν επίσης συλληφθεί με αμφιλεγόμενες κατηγορίες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση που διατύπωσε η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία οι συνταγματικές αλλαγές που εγκρίθηκαν με το δημοψήφισμα του Απριλίου 2017 αναμένεται να εισαγάγουν προεδρικό καθεστώς στερούμενο όσων αναγκαίων ελέγχων και ισορροπιών θα εξασφάλιζαν τη μη διολίσθησή του στον αυταρχισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τουρκικά διατάγματα έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν μέτρα που παραβιάζουν τα επιτρεπόμενα με βάση τα διεθνή πρότυπα και το Τουρκικό Σύνταγμα όρια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις για συστημικές αστοχίες του τουρκικού δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητά τους έναντι των πολιτικών πιέσεων που ασκεί η εκτελεστική εξουσία, όπως προκύπτει από την άρνηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατώτερων δικαστηρίων να ευθυγραμμιστούν με τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 5 του διαπραγματευτικού πλαισίου για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ορίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, έχει την ευχέρεια να εισηγηθεί την αναστολή των διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση παρόμοιας σύστασης, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τα δυσανάλογου χαρακτήρα κατασταλτικά μέτρα που έλαβαν ο Πρόεδρος Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου 2016· εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για τις συνταγματικές αλλαγές που με ισχνή πλειοψηφία εγκρίθηκαν κατά το δημοψήφισμα του Απριλίου 2017· επαναλαμβάνει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Συντάγματος αντιβαίνουν προς τις θεμελιώδεις αρχές της διάκρισης των εξουσιών, δεν συμβάλλουν στην διασφάλιση επαρκών ελέγχων και ισορροπιών και δεν συνάδουν με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων· επαναλαμβάνει τη θέση του, του Νοεμβρίου 2016, για πάγωμα της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας και τη θέση του, του Ιουλίου 2017, για διακοπή της διαδικασίας ένταξης εάν η Τουρκία εφαρμόσει τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις χωρίς τροποποίηση·

2.  επαναλαμβάνει τον βαθύτατο προβληματισμό του σχετικά με την συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου στη Τουρκία· καταδικάζει τη χρήση μέσων όπως οι αυθαίρετες κρατήσεις, οι δικαστικές και διοικητικές παρενοχλήσεις, οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις κ.α. για τον διωγμό χιλιάδων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακών και απλών πολιτών·

3.  εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες σχετικά με τις συλλήψεις και τις συνεχιζόμενες κρατήσεις ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών·

4.  παρακολουθεί με ανησυχία την επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες αξίες και αρχές του κοσμικού κράτους της Τουρκίας, επιδείνωση που χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από διωγμούς θρησκευτικών και μη μειονοτήτων· καλεί τις τουρκικές αρχές να προαγάγουν και να διασφαλίσουν τον θρησκευτικό πλουραλισμό και την ελευθερία των πεποιθήσεων·

5.  παρατηρεί ότι αναρίθμητοι Τούρκοι πολίτες, καθώς και πολίτες της ΕΕ, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τούτα τα δυσανάλογα κατασταλτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και δάσκαλοι που απολύθηκαν από τις εργασίες τους·

6.  προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση αντιτρομοκρατικών μέτρων για τη νομιμοποίηση της καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  παρατηρεί ότι η Τουρκική δημοκρατία απειλείται στον πυρήνα της όταν αναστέλλονται οι κοινοβουλευτικές εντολές τόσων βουλευτών, όταν αίρεται η ασυλία τους, όταν βουλευτές κρατούνται ή φυλακίζονται· παρατηρεί ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης HDP και CHP δέχτηκαν τα ισχυρότερα πλήγματα· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους νομίμως εκλεγμένους βουλευτές που υφίστανται συλλήψεις και πράξεις εκφοβισμού· καλεί τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν τις δημοκρατικές εντολές, να απελευθερώσουν τους κρατούμενους και να εγγυηθούν τα δικαιώματα υπεράσπισης αυτών στο πλαίσιο δίκαιης και ανεξάρτητης δικαστικής διαδικασίας· παρατηρεί ότι στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης υφίστανται παρόμοιες πιέσεις·

8.  υπογραμμίζει ότι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση οφείλει να αποτελεί τον κεντρικό θεσμό της τουρκικής δημοκρατίας και να εκπροσωπεί όλους τους πολίτες επί ίσοις όροις· εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό εκλογικό όριο της Εθνοσυνέλευσης·

9.  εκφράζει τον σοβαρό προβληματισμό του σχετικά με το συρρικνούμενο πεδίο της ελευθερίας του λόγου και του τύπου και των μέσων ενημέρωσης στη Τουρκία, δεδομένου ότι πολυάριθμα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και διαδικτυακά, υποχρεώθηκαν να κλείσουν, υπέστησαν λογοκρισία ή πέρασαν υπό κυβερνητικό έλεγχο ενώ δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον Τύπο υπέστησαν κρατήσεις, συλλήψεις ή απολύσεις από τις εργασίες τους· υπενθυμίζει την καίρια σημασία που έχει σε μια δημοκρατική κοινωνία ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος Τύπος· καλεί τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσει τους κρατούμενους δημοσιογράφους και να προβεί σε εκείνες τις επείγουσες και καίριες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση και την εδραίωση της ελευθερίας του Τύπου και του λόγου στη χώρα· παρατηρεί ότι η τουρκική κυβέρνηση εξακολουθεί, σε πολλές περιπτώσεις, να μην είναι σε θέση να διευκρινίσει τις νομικές βάσεις επί των οποίων θεμελιώνονται οι συλλήψεις των δημοσιογράφων για στάση και για διασπορά τρομοκρατικής προπαγάνδας·

10.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την παρακολούθηση στην οποία υποβάλλονται οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και σχετικά με το κλείσιμο προσωπικών λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις τουρκικές αρχές· θεωρεί τα περιστατικά αυτά μία ακόμη ένδειξη των περιορισμών της ελευθερίας της έκφρασης και μέσο καταστολής της κοινωνίας των πολιτών·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τους ολοένα και δραστικότερους περιορισμούς που επιβάλλονται στις δραστηριότητες του κινήματος για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ της Τουρκίας· επαναλαμβάνει ότι παρόμοιες εξελίξεις συνιστούν σαφείς παραβιάσεις των προσωπικών ελευθεριών· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελίες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· καλεί τις τουρκικές αρχές να διερευνήσουν σε βάθος, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οποιεσδήποτε καταγγελίες για κακομεταχείριση κρατουμένων ΛΟΑΔΜ·

12.  εκφράζει επίσης τις σοβαρές του ανησυχίες για τους πολυάριθμους δικαστές, δικηγόρους και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται, που έχασαν τις δουλειές τους ή που δέχονται πιέσεις από τις αρχές· επισημαίνει ότι αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των τουρκικών αρχών να συμμορφώνονται με τη συνταγματική έννομη τάξη της Τουρκίας και να τηρούν τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης·

13.  συντάσσεται με την άποψη ότι οι ευρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου και η προγραμματισμένη συνταγματική μεταρρύθμιση της Τουρκίας, εφόσον αυτή τεθεί σε εφαρμογή, δεν συνάδουν με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση, κατά την έννοια των παραγράφων 4 και 5 του διαπραγματευτικού πλαισίου της ΕΕ, του βαθμού συμμόρφωσης της χώρας με τα εν λόγω πολιτικά κριτήρια και να υποβάλει στη συνέχεια επίσημη γνωμοδότηση σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις, εκ παραλλήλου με εμπεριστατωμένο έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την μελλοντική σχέση ΕΕ-Τουρκίας· εκτιμά ότι αυτός πρέπει να είναι ο πυρήνας της επόμενης ετήσιας έκθεσης προόδου σχετικά με την Τουρκία που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018·

14.  επαναλαμβάνει τη θέση του, του Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με την οποία η εκταμίευση των κονδυλίων που προορίζονται για τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) προϋποθέτει βελτιώσεις στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· κονδυλίων που, αντί του αρχικού προορισμού τους, διοχετεύονται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όπου τούτο είναι εφικτό· διατυπώνει εκ νέου έκκληση προς την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις εξελίξεις στην Τουρκία κατά την επανεξέταση των κονδυλίων του ΜΠΒ αλλά και να υποβάλει απτές προτάσεις σχετικά με το πως μπορεί να αυξηθεί η υποστήριξη προς την τουρκική κοινωνία των πολιτών·

15.  ζητεί από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Άγκυρα να παράσχει ενισχυμένη αρωγή και, όπου τούτο είναι αναγκαίο και εφικτό, δημόσια στήριξη στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με παρουσία παρατηρητών σε δίκες, αιτήματα πραγματοποίησης επισκέψεων σε φυλακές και ανακοινώσεις και δηλώσεις με αποδέκτες τις τουρκικές αρχές σε όλα τα επίπεδα·

16.  σημειώνει την διακοπή των καθιερωμένων επαφών μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας μπορεί να επαναλάβει τις εργασίες της με εποικοδομητικό, ανοικτό και αξιόπιστο χαρακτήρα· υπενθυμίζει ότι, ελλείψει παρόμοιων τακτικών συναντήσεων, μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής ad hoc αντιπροσωπειών στην Τουρκία με σκοπό την παρακολούθηση και παρατήρηση δικών και δικαστικών διαδικασιών ή άλλων παρεμφερών γεγονότων, όπως συνέβη προηγουμένως το 2011-2013·

17.  παρατηρεί ότι περισσότερα από τρία εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία έτυχαν γενικώς καλής υποδοχής χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν τα σημάδια μιας αυξανόμενης δυσαρέσκειας εναντίον των προσφύγων· καλεί την Τουρκία να ασκεί διαφανή εποπτεία των συνθηκών διαβίωσης στους προσφυγικούς καταυλισμούς, όπως το επιτάσσουν τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να διασφαλίσει τα δικαιώματα των παιδιών και δη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την υγειονομική μέριμνα·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας να παράσχουν πρόσθετη δικαστική συνδρομή στις τουρκικές αρχές με στόχο τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των νομικών διαδικασιών και την εξασφάλιση επαρκών και ασφαλών συνθηκών κράτησης για όσους συνελήφθησαν λόγω της εμπλοκής τους στην απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016· καλεί τις τουρκικές αρχές να συνεργαστούν εκ του σύνεγγυς με την Επιτροπή της Βενετίας·

19.  ζητεί να δοθεί μια βιώσιμη λύση στο κουρδικό πρόβλημα στην Τουρκία στη βάση μιας ειρηνικής, ανοικτής σε όλους και δημοκρατικής διαδικασίας· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια δίκαιη πολιτική λύση στο πρόβλημα μπορεί να διασφαλίσει σταθερότητα και ευημερία·

20.  διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία του διότι δεκάδες άτομα κρατούνται επειδή άσκησαν δημόσια κριτική κατά της τουρκικής στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία και ιδίως κατά των πρόσφατων επιθέσεων εναντίον Συροκουρδικών θέσεων· επισημαίνει τη ζωτική σημασία που αποκτούν μια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές και μια προορατική συμμετοχή της ΕΕ·

21.  επισημαίνει ότι, αν και η Τουρκία εξακολουθεί να παραμένει εταίρος ζωτικής στρατηγικής σημασίας, οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας οφείλουν εντούτοις να οικοδομηθούν πάνω σε στέρεες προϋποθέσεις όπως ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, αλλά οφείλουν επίσης να επιδιώξουν τη διεύρυνση διαπροσωπικών επαφών, όπως είναι οι ανταλλαγές φοιτητών και οι συνεργασίες πανεπιστημιακών και επιστημονικών ιδρυμάτων μέσω μιας σταδιακής ελάφρυνσης των απαιτήσεων στο πεδίο της θεώρησης διαβατηρίων· εμμένει στο ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίων εδράζεται στην εκπλήρωση και των 72 κριτηρίων που περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων·

22.  τονίζει ότι πρέπει η Τουρκία να τηρεί τις υποχρεώσεις της ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει ότι στις υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η ρητή απόρριψη της θανατικής ποινής· υπενθυμίζει ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διακοπή των προενταξιακών διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί άγκυρα που κρατάει την Τουρκία στην Ευρώπη· παροτρύνει συνεπώς την τουρκική κυβέρνηση να σέβεται και να εφαρμόζει τις αποφάσεις του·

23.  ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα τουρκικά·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Τουρκίας, στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου