Menettely : 2018/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0093/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0093/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0042

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 255kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.402v01-00
 
B8-0093/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP))  
B8‑0093/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöstä (UNRWA),

–  ottaa huomioon 8. joulukuuta 1949 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 302 (IV) palestiinalaispakolaisten avustamisesta,

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan unionin ja UNRWA:n yhteisen julkilausuman EU:n tuesta UNRWA:lle (2017–2020),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että UNRWA on YK:n yleiskokouksen vuonna 1949 perustama YK:n erityisjärjestö, jonka toimeksiantona on avustaa ja suojella noin viittä miljoonaa rekisteröityä palestiinalaispakolaista; ottaa huomioon, että UNRWA:n palveluihin kuuluvat koulutus-, terveydenhuolto-, avustus- ja sosiaalipalvelut, leirien infrastruktuuri ja leiriolojen parantaminen, suojelu ja mikrorahoitus;

B.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja totesi 16. tammikuuta 2018, että Yhdysvallat oli sitoutunut antamaan UNRWA:lle vapaaehtoisena rahoitusosuutena 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodeksi 2018; toteaa, että jäljelle jäävän 65 miljoonan dollarin rahoituksen maksaminen on keskeytetty; ottaa huomioon, että tiedottajan mukaan Yhdysvallat haluaisi, että UNRWA:n toimintatapoihin tehtäisiin joitakin muutoksia; ottaa huomioon, että Yhdysvallat on ilmoittanut pitävänsä tarpeellisena, että UNRWA etsii uusia vapaaehtoisia rahoituslähteitä ja lisää vastuunjakoa avunantajien kesken; toteaa, että Yhdysvallat on UNRWA:n suurin yksittäinen rahoittajamaa;

C.  ottaa huomioon, että UNRWA:n ohjelmabudjettiin osoitetuilla 60 miljoonalla dollarilla on tarkoitus auttaa pitämään yllä kouluja ja terveyspalveluja varmistamalla opettajien ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien palkanmaksun jatkuminen Jordaniassa, Länsirannalla ja Gazassa toteutettavien UNRWA:n operaatioiden kautta;

D.  ottaa huomioon, että UNRWA:n päävaltuutettu totesi 17. tammikuuta 2018, että UNRWA:n toimeksiannon täyttäminen ja keskeisten palvelujen säilyttäminen, kuten koulutuksen ja terveydenhuollon tarjoaminen palestiinalaispakolaisille, on sille valtava haaste;

E.  ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tunnusti 7. kesäkuuta 2017 järjestön keskeisen roolin Lähi-idässä: ”UNRWA tekee väsymätöntä työtä tukeakseen palestiinalaispakolaisia, tarjotakseen koulutusta sekä edistääkseen Lähi-idän sosioekonomista kehitystä ja vakautta”, hän sanoi. ”Kansainvälinen tuki on UNRWA:lle ratkaisevan tärkeä, ja Euroopan unioni aikoo edelleenkin panostaa yhteen Lähi-idän rauhanpolitiikkansa pilareista.”;

F.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 31. tammikuuta 2018 palestiinalaisille tarkoitetun uuden, 42,5 miljoonan euron tukipaketin, johon sisältyy muun muassa huomattava tuki Itä-Jerusalemiin; ottaa huomioon, että myös UNRWA:lle annettiin 107 miljoonaa euroa; toteaa, että Euroopan unioni on UNRWA:n toiseksi suurin avunantaja;

1.  painottaa, että UNRWA:n työllä autetaan varmistamaan, että hyvinvointia, suojelua ja inhimillistä kehitystä koskevat palestiinalaispakolaisten perustarpeet tyydytetään järjestön viidellä toiminta-alueella;

2.  on huolissaan UNRWA:n rahoituskriisistä; kehottaa kaikkia avunantajia täyttämään järjestölle antamansa lupaukset;

3.  toteaa, että EU on sitoutunut edelleen auttamaan UNRWA:ta varmistamaan, että tällä on rahoitusvarat, joiden avulla järjestö voi tukea palestiinalaispakolaisia; korostaa, että EU rahoittaa omalla osuudellaan ensisijaisesti 500 000 lapsen korkealaatuista koulutusta, yli 3,5 miljoonan potilaan perusterveydenhuoltoa ja yli 250 000:lle erittäin haavoittuvassa asemassa olevalle palestiinalaispakolaiselle annettavaa apua;

4.  panee tyytyväisenä merkille UNRWA:n aikomuksen toteuttaa edelleen sisäisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hillitä kustannuksia ja lisätä tehokkuushyötyä samalla, kun selvitetään, millä muilla alueilla toimintaa voitaisiin tehostaa;

5.  pitää myönteisenä, että järjestö on sitoutunut jatkamaan uudistuksia, joilla pyritään parantamaan sen hallintorakenteita sekä lisäämään avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja sisäistä valvontaa; korostaa, että nämä toimet ovat ratkaisevan tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n varoja käytetään niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty, ja edistämään rauhaa Lähi-idässä; korostaa tarvetta tehostaa valvontaa sen estämiseksi, että Hamas väärinkäyttää EU:n rahoittamia UNRWA:n palveluja;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Yhdysvaltojen hallinnolle ja kongressille sekä YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön päävaltuutetulle.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö