Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0093/2018

Teksty złożone :

B8-0093/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0042

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 330kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.402v01-00
 
B8-0093/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))  
B8‑0093/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie UNRWA,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 302 (IV) w sprawie pomocy dla uchodźców palestyńskich z dnia 8 grudnia 1949 r.,

–  uwzględniając wspólną deklarację Unii Europejskiej i UNRWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wsparcia dla UNRWA ze strony Unii Europejskiej (2017–2020),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UNRWA jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzoną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1949 r. i posiada mandat do udzielania pomocy około 5 mln zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim oraz do ochrony ich; mając na uwadze, że usługi świadczone przez UNRWA obejmują edukację, opiekę zdrowotną, pomoc i usługi socjalne, tworzenie i udoskonalanie infrastruktury obozowej, a także ochronę i mikrofinansowanie;

B.  mając na uwadze, że rzecznik Departamentu Stanu USA oświadczył w dniu 16 stycznia 2018 r., że Stany Zjednoczone zobowiązały się dobrowolnie przekazać na rzecz UNRWA w 2018 r. kwotę w wysokości 60 mln USD; mając na uwadze, że pozostała kwota 65 mln USD została zawieszona; mając na uwadze, że zdaniem rzecznika Stany Zjednoczone życzyłyby sobie, aby w sposobie funkcjonowania UNRWA zaszły pewne zmiany; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone uznały, że UNRWA powinna poszukać nowych dobrowolnych źródeł finansowania oraz w większym stopniu dzielić obciążenia pomiędzy wszystkich darczyńców; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone to państwo, które przekazuje największe kwoty na rzecz UNRWA;

C.  mając na uwadze, że 60 mln USD przekazane na budżet programowy UNRWA wykorzystano na utrzymanie szkół i usług zdrowotnych poprzez zapewnienie stałego wypłacania wynagrodzeń nauczycielom i podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną za pośrednictwem operacji UNRWA w Jordanii, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy;

D.  mając na uwadze, że komisarz generalny UNRWA stwierdził w dniu 17 stycznia 2018 r., że Agencja stoi przed ogromnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o utrzymanie jej mandatu i ochrony podstawowych usług, takich jak edukacja i opieka zdrowotna dla uchodźców palestyńskich;

E.  mając na uwadze, że wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa uznała w dniu 7 czerwca 2017 r. podstawową rolę agencji na Bliskim Wschodzie: „Dzięki niestrudzonej pracy UNRWA stale wspiera uchodźców palestyńskich, zapewniając kształcenie, wspierając rozwój społeczno-gospodarczy i stabilność na Bliskim Wschodzie” – powiedziała. „Międzynarodowe wsparcie ma kluczowe znaczenie dla UNRWA: Unia Europejska będzie nadal inwestowała w jeden z filarów swojej polityki pokojowej na Bliskim Wschodzie”;

F.  mając na uwadze, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Komisja przyjęła nowy pakiet pomocy na rzecz Palestyńczyków w wysokości 42,5 mln EUR, obejmujący znaczne wsparcie dla Wschodniej Jerozolimy; mając na uwadze, że na rzecz UNRWA przekazano również kwotę 107 mln EUR; mając na uwadze, że Unia Europejska jest drugim pod względem wysokości udzielanej pomocy darczyńcą na rzecz UNRWA;

1.  podkreśla, że działania prowadzone przez UNRWA w ramach pięciu obszarów jej działalności pomagają zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb uchodźców palestyńskich w zakresie dobrostanu, ochrony i rozwoju społecznego;

2.  wyraża zaniepokojenie kryzysem finansowania UNRWA; wzywa wszystkich darczyńców do pełnego wywiązania się ze zobowiązań podjętych na rzecz Agencji;

3  zauważa, że UE zobowiązała się w dalszym ciągu pomagać UNRWA w zdobywaniu środków finansowych umożliwiających Agencji udzielanie pomocy uchodźcom palestyńskim; podkreśla, że UE będzie przede wszystkim przyczyniać się do finansowania wysokiej jakości edukacji dla 500 000 dzieci, podstawowej opieki zdrowotnej dla ponad 3,5 mln pacjentów i pomocy dla ponad 250 000 szczególnie zagrożonych uchodźców palestyńskich;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UNRWA zamierza l utrzymać środki wewnętrzne służące ograniczaniu kosztów i czynieniu dalszych postępów pod względem efektywności, przy jednoczesnym poszukiwaniu innych obszarów, w których można poprawić efektywność;

5.  pozytywnie odnosi się do zobowiązania Agencji, by kontynuować wysiłki na rzecz reform mających na celu ulepszenie struktur zarządzania oraz poprawiać przejrzystość, rozliczalność i kontrolę wewnętrzną; podkreśla, że wysiłki te mają ogromne znaczenie dla zapewnienia, iż unijne środki finansowe będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i na realizowanie celów pokoju na Bliskim Wschodzie; zwraca uwagę na potrzebę wzmocnionej kontroli, która może zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu przez Hamas instrumentów finansowanych UNRWA pochodzących od UE;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, administracji i Kongresowi USA oraz komisarzowi generalnemu Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności