Resolutsiooni ettepanek - B8-0094/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0094/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2018/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0094/2018
Esitatud tekstid :
B8-0094/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0094/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2018/2559(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1945. aastal vastuvõetud põhikirja I peatüki artikli 1 lõiget 2, mille kohaselt ÜRO üks eesmärke on „arendada rahvusvahelisi sõbralikke suhteid rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemääramise põhimõtte austamise alusel ja rakendada muid meetmeid üldise rahu kindlustamiseks“,

–  võttes arvesse ÜRO põhikirjas sätestatud mittesekkumise põhimõtet,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1 ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1, milles kummaski on kirjas, et „kõigil rahvastel on enesemääramise õigus“ ja „seetõttu kehtestavad nad vabalt oma poliitilise staatuse ning kindlustavad vabalt oma majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu“,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1961. aastal sõlmitud diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni,

–  võttes arvesse kõiki kahe piirkonna deklaratsioone, mille on Rio de Janeiros 1999. aastal toimunud tippkohtumisest alates tippkohtumistel vastu võtnud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse riigipead ja valitsusjuhid, sealhulgas 27. jaanuari 2013. aasta tippkohtumise deklaratsiooni, milles allakirjutanud kinnitasid taas oma pühendumust kõigile ÜRO põhikirjas sätestatud eesmärkidele ja põhimõtetele ning oma toetust kõigile jõupingutustele, mille eesmärk on säilitada kõigi riikide suveräänne võrdsus ja austada nende territoriaalset terviklikkust ja poliitilist sõltumatust,

–  võttes arvesse Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide kuulutamist rahupiirkonnaks, milles lepiti kokku Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumistel 28.–29. jaanuaril 2014 Havannas, 2015. aastal Costa Ricas Belenis ja 2016. aastal Ecuadoris Quitos,

–  võttes arvesse Mercosuri, Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse varasemaid avaldusi olukorra kohta Venezuelas, eelkõige deklaratsioone, millega lükati tagasi USA ühepoolsed sunnimeetmed Venezuela Bolívari Vabariigi vastu,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja varasemaid avaldusi Venezuela kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta,

–  võttes arvesse Venezuela Bolívari Vabariigi valimist ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks ja Inimõiguste Nõukogu Venezuela kohta tehtud värskeima üldise korrapärase läbivaatamise järeldusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Venezuela Bolívari Vabariigi valitsus on mitmel korral hukka mõistnud välise sekkumise, destabiliseerimise, väärinfo levitamise kampaaniad, avaliku arvamusega manipuleerimise ja vägivalla õhutamise, mida mõned opositsiooniringkonnad kasutavad riigi suveräänsuse, sõltumatuse, rahu ja demokraatliku stabiilsuse vastu ning Venezuela rahva vastu;

B.  arvestades, et EL on teinud mitmeid avaldusi, mille eesmärk on sekkuda olukorda Venezuelas ja seda mõjutada;

C.  arvestades, et 2016. aasta mais moodustati president Nicolás Maduro palvel ja algatusel Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) komisjon, mille eesmärk on edendada jõupingutusi Venezuela valitsuse ja opositsiooni vahelise dialoogi arendamisel, et lahendada riigi ees seisvad põhiprobleemid;

D.  arvestades, et alates 2017. aasta detsembrist on Venezuela valitsus ja opositsiooniringkonnad pidanud Venezuela poliitilisele kriisile lahenduse leidmiseks dialoogi Dominikaani Vabariigis, kõrgetasemeliste rahvusvaheliste vaatlejate ja Dominikaani presidendi juuresolekul;

E.  arvestades, et praegu toimub sealsamas uus läbirääkimiste voor;

F.  arvestades, et tuleks vältida kõiki tegevusi, mis kahjustavad diplomaatilisi jõupingutusi, mille eesmärk on saavutada Venezuela elanike vaheline dialoog ja rahu;

G.  arvestades, et ühepoolsed sunnimeetmed on vastuolus kehtiva rahvusvahelise õigusega; arvestades, et seda on korduvalt rõhutanud ÜRO ja eelkõige selle eriraportöör valdkonnas, mis käsitleb ühepoolsete sunnimeetmete negatiivset mõju inimõiguste kasutamisele; arvestades, et sanktsioonid häirivad mis tahes riiki ning kui need kahjustavad majandust, võib sellel olla laastav mõju arengumaade kodanikele;

H.  arvestades, et dialoog on kõigis riikides konfliktide ja riigisiseste olukordade rahumeelse lahendamise alus; arvestades, et liikmesriigid peavad ergutama konstruktiivse dialoogi pidamist Venezuela valitsusega, et leida lahendusi selles riigis esinevatele konkreetsetele probleemidele;

I.  arvestades, et kõik tähtsamad poliitilised otsused, nagu otsus enneaegsete valimiste väljakuulutamise kohta, tuleks võtta riikliku dialoogi raames kooskõlas Venezuela õiguse ja põhiseadusega;

J.  arvestades, et nendel valimistel osalemine peaks toimuma võrdsetel, õiglastel ja läbipaistvatel tingimustel, mille üle valvab tasakaalustatud riiklik valimisnõukogu ning milles antakse kõigile osalejatele piisavad tagatised, sealhulgas sõltumatute rahvusvaheliste vaatlejate kohalolek;

K.  arvestades, et laialt on levinud kartus, et kummagi osapoole püsiva vastasseisu dünaamika ei lase leida stabiliseerivat lahendust, mille riik võiks demokraatlikult seadustada;

1.  mõistab karmilt hukka pideva välise sekkumise Venezuela Bolívari Vabariigi asjadesse ning vabariigi poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse destabiliseerimise;

2.  on veendunud, et jätkuv sekkumisstrateegia rakendamineVenezuela Bolívari Vabariigi suveräänsuse vastu ei aita ühelgi viisil luua dialoogi- ja rahuvõimalusi;

3.  kinnitab taas Venezuela õigust otsustada suveräänselt, sõltumatult ja rahumeelselt arengutee üle, mis on vaba välisest sekkumisest või survest, ning et praegustele arvukatele kriisidele lahenduse leidmine ja poliitilise stabiilsuse saavutamine on võimalik üksnes rahumeelsete läbirääkimiste teel;

4.  tuletab meelde ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO), Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna majanduskomisjoni ja ÜRO sõltumatute ekspertide aruandeid, milles väidetakse, et Venezuela niinimetatud humanitaarkriisi ei ole olemas;

5.  taunib asjaolu, et need, kes püüavad suurendada välist survet ja kaitsevad riigi asjadesse sekkumise kampaaniat, väidavad Venezuelas olevat humanitaarkriisi;

6.   mõistab hukka USA ja ELi otsuse jätkata Venezuela ja tema rahva suhtes sanktsioonide rakendamist;

7.  rõhutab, et dialoog kolmandate riikidega ei tohiks mingil juhul viia piirangute kehtestamiseni rahvaste enesemääramisõigusele;

8.  tunnustab põhimõtteid, mis sisalduvad Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide rahupiirkonnaks kuulutamise avalduses, ja nõuab, et kogu rahvusvaheline üldsus austaks täiel määral seda väljakuulutamist oma suhetes Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse riikidega ja täidaks seejuures kohustust mitte sekkuda otseselt ega kaudselt mis tahes muu riigi siseasjadesse ning järgida riikliku suveräänsuse, võrdsete õiguste ja rahvaste enesemääramisõiguse põhimõtteid;

9.  tuletab meelde Venezuela olulist osa Ladina-Ameerika rahvaste huvides toimuva koostöö- ja integratsiooniprotsessi loomises ja tugevdamises; rõhutab Ladina-Ameerika rahvaste hüvanguks toimuva piirkondliku integratsiooni ja koostöö alal saavutatud märkimisväärset edu;

10.  on seisukohal, et Venezuela poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus on otsustava tähtsusega tegur kogu piirkonnas rahu tagamiseks;

11.  lükkab tagasi iga rahvusvahelise üleskutse, mis läheb lahku ÜRO põhikirja eesmärkidest ja põhimõtetest, mille hulgas on kohustus mitte sekkuda ühegi riigi siseriikliku õiguse küsimustesse mis tahes riigis, mandril või maailma piirkonnas, pidades silmas, et need põhimõtted on sätestatud ELi aluslepingutes;

12.  toetab Venezuela ametiasutuste, demokraatliku opositsiooni ja Venezuela rahva pingutusi oma poliitiliste ja majanduslike probleemide lahendamisel ning Venezuela riigisisese dialoogi tugevdamisel, et parandada elamistingimusi ning Venezuela majanduslikku ja sotsiaalset arengut;

13.  väljendab heameelt Dominikaani Vabariigis toimuva dialoogi üle, toetab täielikult ELi ja teiste poliitikute, sealhulgas Hispaania endise peaministri José Luis Rodríguez Zapatero vahendustegevust ning väljendab lootust, et kõik riiklikud ja rahvusvahelised osalejad toetavad seda protsessi;

14.  soovitab tungivalt käsitleda poliitilises dialoogis riiklikku majanduspoliitika alast kokkulepet olukorra stabiliseerimiseks;

15.  kutsub kõiki osalejaid nii riigis kui ka väljaspool ettevaatusele ja kannatlikkusele ning palub neil hoiduda mis tahes vägivallaaktidest ja vägivalla õhutamisest, millel oleks riigile veelgi enam destabiliseeriv ja lõpuks nurjav mõju;

16.  kutsub Venezuela-väliseid poliitilisi osalejaid üles vältima riigi olukorra kasutamist oma riigi poliitilistel eesmärkidel;

17.  tunnustab Venezuela kodanike õigust osaleda presidendivalimistel vastavalt nende sise-eeskirjadele ja menetlustele ning nende põhiseadusele;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja ametiasutustele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ladina-Ameerika piirkondlikele organitele, sh Lõuna-Ameerika Riikide Liidule (UNASUR), ühendusele ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendusele.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika