Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0095/2018

Indgivne tekster :

B8-0095/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0040

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 185kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.404v01-00
 
B8-0095/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP))  
B8‑0095/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig beslutning af 24. november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet(1) og af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(2),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 46 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), hvoraf det fremgår, at de kontraherende parter forpligter sig til at rette sig efter og gennemføre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige dom i enhver sag, som de er part i,

–  der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, herunder navnlig magtdelingsprincippet, demokrati, ytringsfrihed, menneskerettigheder, mindretalsrettigheder og religionsfrihed, foreningsfrihed og retten til fredelig demonstration, i henhold til Københavnskriterierne for EU-medlemsskab udgør omdrejningspunktet i forhandlingsprocessen,

–  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er nedfældet i EMRK og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Tyrkiet er part i,

–  der henviser til erklæringen af 26. oktober 2017 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om igangværende menneskerettighedssager i Tyrkiet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den tyrkiske regering har forlænget undtagelsestilstanden for sjette gang siden juli 2016; der henviser til, at ifølge Tyrkiets forfatning kan en undtagelsestilstand erklæres for en periode på højst seks måneder;

B.  der henviser til, at den fortsatte undtagelsestilstand reelt har skabt et præsidentielt system og har forankret præsident Erdogans enmandsstyre; der henviser til, at ifølge oppositionen planlægger det regerende Retfærdigheds- og Udviklingsparti (AKP) at fortsætte undtagelsestilstanden indtil november 2019, hvor der skal afholdes præsidentvalg;

C.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen siden kupforsøget er forværret eksponentielt, i takt med at hovedsagelig tre grupper af mennesker er blevet sat under pres, udsat for retslig chikane og er blevet anholdt og forfulgt: enhver, der mistænkes for at tilhøre Gülenist-bevægelsen, folkevalgte og tilhængere af kurdiske bevægelser samt førende stemmer og aktivister fra civilsamfundsorganisationer, der er kritiske over for den nuværende regering;

D.  der henviser til, at ingen er blevet skånet, da præsident Erdogans udrensninger – i form af chikane fra politi og retsvæsen, vilkårlige fængslinger, rejseforbud og mange andre restriktive foranstaltninger – fortsat er rettet mod et stort antal personer, herunder embedsmænd, akademikere, almindelige borgere, journalister, advokater, forfattere, kunstnere osv.; der henviser til, at dommere og anklagere selv har været anklaget og tilbageholdt i en fortsat udhuling af retsstatsprincippet;

E.  der henviser til, at efter mere end 16 måneders undtagelsestilstand er antallet af tilfælde om undertrykkelse forbløffende; der henviser til, at ifølge oppositionen er antallet af personer, der er blevet bortvist fra offentlig tjeneste, nået op på 125 000, mens 50 500 personer er blevet anholdt, og 169 000 har været retsforfulgt;

F.  der henviser til, at ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols beretning for 2017 har Tyrkiet krænket menneskerettighederne i 2 988 tilfælde og er blandt de lande med flest menneskerettighedskrænkelser i Europa;

G.  der henviser til, at de frie mediers spillerum har været konstant faldende i Tyrkiet, som er blevet et af de værste lande for journalister at operere i; der henviser til, at siden kuppet er 6 nyhedsbureauer, 50 aviser, 18 TV-kanaler, 29 forlag, 20 tidsskrifter, 22 radiostationer og 1 520 foreninger blevet forbudt; der henviser til, at 145 journalister er blevet anholdt, og 2 500 er blevet arbejdsløse som følge af lukningen af diverse medier;

H.  der henviser til, at det ad hoc-udvalg, der er blevet nedsat med henblik på at revidere afgørelser truffet under undtagelsestilstanden, ikke blot mangler uafhængighed, eftersom medlemmerne er udpeget af de samme myndigheder, som er ansvarlige for godkendelse af afskedigelser og lukninger, men har indtil videre ikke formået at opnå konkrete resultater;

I.  der henviser til, at retsstatsprincippet er nødlidende i landet; der henviser til, at fire forskellige domstole i første instans – under politisk pres fra regeringens side – har nægtet at gennemføre en ordre fra den tyrkiske forfatningsdomstol om at løslade Mehmet Altan og Sahin Alpay, efter at de pågældende journalisters rettigheder var blevet krænket; der henviser til, at det fænomen, at en lavere retsinstans tilsidesætter forfatningsdomstolen, er juridisk usammenhængende, og at juridiske eksperter er enige om, at denne udvikling rejser alvorlig tvivl om hele retssystemet i Tyrkiet;

J.  der henviser til, at Tyrkiets politiske opposition er udsat for en voldsom undertrykkelse, og de folkevalgte står over for stigende vanskeligheder; der henviser til, at en række folkevalgte borgmestre er blevet afskediget og erstattet af personer, der er udpeget af indenrigsministeriet, og både tjenestemænd og parlamentsmedlemmer har været udsat for juridisk chikane og anholdelser og har modtaget langvarige fængselsdomme; der henviser til, at oppositionspartiet Folkets Demokratiske Parti (HDP) har lidt under en vedvarende undertrykkelse, og dets medformænd, Figen Yüksekdağ og Selahattin Demirtaş, samt ni parlamentsmedlemmer, 80 borgmestre og tusindvis af menige medlemmer sidder fængslet;

K.  der henviser til, at ifølge HDP's talsmand Osman Baydemir, er ca. 10 000 HDP-tilhængere, herunder borgmestre og kommunale embedsmænd med tilknytning til partiet, blevet anholdt efter det mislykkede kup;

L.  der henviser til, at Leyla Zana, modtager af Sakharovprisen og den første kurdiske kvinde, der fik plads i det tyrkiske parlament, er blevet frataget sin status som parlamentsmedlem ved afstemning i parlamentet med den begrundelse, at hun ikke aflagde den parlamentariske ed i overensstemmelse med forfatningens artikel 81 og ikke har deltaget i 212 møder siden valget i november 2015; der henviser til, at begrundelsen for afskedigelsen ser ud til at være usand, og afstemningen ser ud til at være stærkt politiseret;

M.  der henviser til, at Taner Kılıç, der er menneskerettighedsadvokat og formand for Amnesty i Tyrkiet, har været varetægtsfængslet siden juni 2017, sigtet for "medlemskab af en væbnet terrororganisation", og hvis han findes skyldig, risikerer han op til 15 års fængsel; der henviser til, at blot timer efter at domstolen i Istanbul havde beordret Kılıç betinget løsladt fra varetægtsfængslingen, appellerede anklageren afgørelsen, og en anden domstol accepterede klagesagen og sendte Kilic tilbage i fængsel trods manglen på beviser mod ham;

N.  der henviser til, at en tyrkisk dommer under en høring den 25. december 2017 besluttede, at fire journalister og ledende medarbejdere på avisen Cumhuriyet, hvoraf nogle allerede havde været tilbageholdt i 14 måneder, skulle blive i fængslet indtil den næste høring den 9. marts 2018; der henviser til, at retssagen har været præget af procedureovertrædelser og manglende respekt for retten til et forsvar;

O.  der henviser til, at en række EU-borgere også er sigtet eller tilbageholdt, herunder Deniz Yücel, som har tilbragt næsten et år i fængsel, men hidtil uden tiltale, og journalist Ayla Albayrak, som blev dømt for "terroristpropaganda" i Tyrkiet og dømt in absentia til mere end to års fængsel;

P.  der henviser til, at de to akademikere Nuriye Gülmen og Semih Özakça gik i sultestrejke for at fordømme den vilkårlige masseafskedigelse af offentligt ansatte, men blev tvunget til at standse den efter 320 dage, da deres helbred har lidt uoprettelig skade; der henviser til, at deres advokater også er blevet retsforfulgt og fængslet;

Q.  der henviser til, at Osman Kavala, stifteren af "International Peace and Reconciliation Initiative" og en af de mest fremtrædende og respekterede personligheder i Tyrkiets kunst- og kulturliv, blev anholdt i oktober 2017 og sigtet for "forsøg på at afskaffe den forfatningsmæssige orden", selv om der ikke blev fremlagt nogen beviser for retten;

R.  der henviser til, at den tyrkiske regering slår hårdt ned på enhver, der modsætter sig eller kritiserer den tyrkiske militærkampagne for at indtage den kurdiske region Afrin i det nordvestlige Syrien; der henviser til, at over 300 mennesker er blevet anholdt i hele landet for deres kritik af Afrin-offensiven og anklaget for at "sprede terroristisk propaganda", heriblandt forfattere, journalister, studerende, lokale ledere og parlamentsmedlemmer fra HDP; der henviser til, at internetsteder, der offentliggør nyheder om Afrin, er blevet blokeret;

S.  der henviser til, at tyrkisk politi den 30. januar 2018 tilbageholdt 11 medlemmer af hovedbestyrelsen i den tyrkiske lægeforening (TTB) og ransagede deres hjem og arbejdspladser med påstand om, at foreningen "lavede propaganda for en terrororganisation" og "tilskyndede mennesker til nag og fjendtlighed"; der henviser til, at TTB havde opfordret til at bringe det tyrkiske militærs "Operation Olivengren" i Afrin til ophør;

1.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forværring af situationen med hensyn til grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet i Tyrkiet; kritiserer regeringens beslutning om at forlænge undtagelsestilstanden – der har været anvendt som et påskud til at undertrykke kritik og slå ned på modstandere, herunder politikere, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og aktivister – og, ved flere lejligheder, at omgå parlamentarisk kontrol og prøvelse ved forfatningsdomstolen ved at regere ved hjælp af dekreter; opfordrer regeringen til ikke at forlænge undtagelsestilstanden yderligere;

2.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at sikre respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder under alle omstændigheder og i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder og de internationale instrumenter, der er undertegnet af Tyrkiet;

3.  fordømmer anvendelsen af vilkårlig tilbageholdelse samt retslig og administrativ chikane til at forfølge tusindvis af menneskerettighedsforkæmpere og medlemmer af uafhængige civilsamfundsorganisationer, akademikere, journalister og alle, der opponerer mod regeringen;

4.  opfordrer den tyrkiske regering til at respektere princippet om uskyldsformodning og understreger, at brugen af varetægtsfængsling skal ske i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at foretage en grundig undersøgelse af de alvorlige beskyldninger om mishandling af fanger, som indberettet af flere menneskerettighedsorganisationer, og opfordrer til fuld ansvarsplacering og straf af de skyldige i krænkelser af menneskerettighederne; er dybt foruroliget over fængselsforholdene i landet;

5.  opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at løslade og frafalde alle anklager mod samtlige personer, der er blevet anholdt ulovligt, samt alle dem, der har været varetægtsfængslet i længere tid end tilladt og uden beviser;

6.  opfordrer den tyrkiske regering til at tilbyde alle, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, hensigtsmæssige og effektive retsmidler og adgang til domstolsprøvelse i overensstemmelse med retsstatsprincippet; bemærker, at anholdte borgere under den fortsatte undtagelsestilstand ikke har ret til retshjælp i løbet af de fem første dage af deres tilbageholdelse, og beklager de alvorlige restriktioner for tilbageholdtes adgang til advokatbistand;

7.  opfordrer den tyrkiske regering til omgående at tage undersøgelseskommissionen for undtagelsestilstand op til revision, således at den bliver en solid og uafhængig kommission med et fuldt mandat, som er i stand til at behandle alle sager individuelt og effektivt behandle det enorme antal ansøgninger, den vil modtage, og til at sikre, at den retlige prøvelse ikke forsinkes unødigt;

8.  opfordrer den tyrkiske regering til at ophøre med at gribe ind i retssystemet ved at presse dommere og anklagere, ved at afskedige eller anholde dem og beslaglægge deres ejendomme, og til at genoprette og gennemføre alle retlige garantier for at sikre fuld respekt for retsvæsenets uafhængighed;

9.  fordømmer den nylige beslutning om at fratage Leyla Zana hendes status som parlamentsmedlem; fordømmer også tidligere lignende beslutninger, der er truffet over for fem andre HDP-parlamentsmedlemmer; stiller sig endnu en gang solidarisk med de lovligt valgte tyrkiske parlamentsmedlemmer, som udsættes for tilbageholdelse og intimidering; opfordrer den tyrkiske regering til at respektere disse parlamentsmedlemmers mandat og deres ret til et ordentligt forsvar ved domstolene;

10.  fordømmer den vilkårlige udskiftning af lokale folkevalgte repræsentanter, hvilket undergraver Tyrkiets demokratiske struktur og er i strid med vælgernes ønsker; opfordrer regeringen til at genindsætte enhver lokalt valgt repræsentant, der har fået frataget det embede, som han eller hun er blevet lovligt valgt til;

11.  fordømmer på det kraftigste de alvorlige tilbageskridt og krænkelserne af ytringsfriheden og de alvorlige overtrædelser af mediefriheden, herunder det uforholdsmæssige forbud mod medier og sociale medier, lukning af medier og anholdelse af journalister; minder om, at en fri og pluralistisk presse, herunder et frit og åbent internet, er et afgørende element i ethvert demokrati, og opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at respektere dette;

12.  fordømmer erklæringen fra Ankaras guvernør af 19. november 2017 om beslutningen om på ubestemt tid at forbyde afholdelse af ethvert arrangement, der er organiseret af LGBTI-organisationer; er bekymret over, at dette følger tre på hinanden følgende forbud mod at afholde Istanbul Pride-paraden og andre pride-parader i landet; beklager, at andre regioner også har forbudt LGBTI-arrangementer efter denne erklæring; fremhæver, at dette udgør en grov krænkelse af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, som nedfældet i artikel 26, 33 og 34 i den tyrkiske forfatning og artikel 19 og 21 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; opfordrer de tyrkiske myndigheder til straks at ophæve forbuddet og genetablere retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed;

13.  opfordrer EU-delegationen i Ankara til at gå forrest sammen med medlemsstaternes ambassader for at koordinere støtten og, om nødvendigt, den offentlige opbakning til menneskeretsforkæmpere, navnlig ved at overvåge og observere retssager, anmode om tilladelse til fængselsbesøg og udsende erklæringer, der er stilet til de tyrkiske myndigheder på alle niveauer;

14.  mener, at støtte til Tyrkiets menneskerettighedsforkæmpere og repræsentanter for civilsamfundet (journalister, akademikere, kunstnere, forfattere osv.) er af afgørende betydning for landets fremtid og EU's troværdighed; gentager sin opfordring til Kommissionen om at tage hensyn til udviklingstendenserne i Tyrkiet i forbindelse med revisionen af midlerne fra instrumentet for førtiltrædelsesbistand og at vurdere de konkrete muligheder for at øge støtten til det tyrkiske civilsamfund; understreger, at ingen midler bør gå til projekter, der direkte forvaltes af tyrkiske ministerier, der er involveret i eller ansvarlige for afviklingen af retsstaten, såsom justitsministeriet;

15.  gentager betydningen af at genopbygge en troværdig, åben og konstruktiv politisk dialog med Tyrkiet, men mener, at forudsætningen for, at en sådan dialog kan være udbytterig, er, at respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder forbedres; minder om, at Parlamentets Delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet (JPC) fortsat er den vigtigste platform for en sådan dialog, herunder om spørgsmål vedrørende menneskerettigheder;

16.  gentager sin opfordring til, at tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet formelt indstilles, hvis de forfatningsmæssige reformer, som regeringen har foreslået, og som er godkendt ved en folkeafstemning, gennemføres uændret, eftersom den nye forfatning ikke er i overensstemmelse med Københavnskriterierne, og det således ville være underforstået, at de tyrkiske lovgivere ikke længere sigter mod integration i Den Europæiske Union;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Tyrkiets regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0450.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.

Seneste opdatering: 7. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik