Návrh usnesení - B8-0097/2018Návrh usnesení
B8-0097/2018

  NÁVRH USNESENÍ o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

  5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2018

  Postup : 2018/2527(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0097/2018
  Předložené texty :
  B8-0097/2018
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0097/2018

  Usnesení Evropského parlamentu o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

  (2018/2527(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména usnesení týkající se každoročních zpráv o pokroku a usnesení ze dne 15. ledna 2015 o svobodě projevu v Turecku: nedávné zatýkání novinářů, vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a systematický tlak na sdělovací prostředky[1]a usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku[2],

  –  s ohledem na závěry Rady o Turecku ze dne 18. července 2016,

  –   s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva,

  –  s ohledem na každoroční zprávy Komise o pokroku Turecka,

  –  s ohledem na skutečnost, že dodržování zásad právního státu, zejména pak svobody projevu, je v procesu přistoupení k EU věnována maximální pozornost,

  –   s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 26. července 2016 o opatřeních přijatých za výjimečného stavu v Turecku,

  –  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1996,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Evropský parlament důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku;

  B.  vzhledem k tomu, že Turecko je i nadále kandidátskou zemí na členství v Evropské unii; vzhledem k tomu, že represivní opatření za výjimečného stavu nejsou v případě kandidátské země přiměřená, jsou v rozporu s demokratickými hodnotami, na kterých se zakládá EU, a odporují Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech;

  C.  vzhledem k tomu, že turecké orgány od pokusu o převrat pozatýkaly 12 členů tureckého Velkého národního shromáždění a asi 150 novinářů, včetně německého novináře Denize Yücela, což je zatím největší počet novinářů zatčených v jedné zemi; vzhledem k tomu, že bylo zadrženo 40 000 osob, z nichž více než 31 000 zůstává ve vězení, a 129 000 zaměstnanců veřejné správy je buď stále zbaveno funkce (66 000), nebo již bylo propuštěno (63 000), přičemž proti většině z nich dosud nebyla vznesena obvinění; vzhledem k tomu, že zatčeni byli rovněž obránci lidských práv, včetně hlavních představitelů organizace Amnesty International v Turecku; vzhledem k tomu, že toto zatýkání představuje závažný útok na politické svobody a demokracii v Turecku;

  D.  vzhledem k tomu, že spolupředsedy Selahattina Demirtaşe a Figen Yüksekdağovou a osm dalších poslanců parlamentu za stranu HDP dne 4. listopadu 2016 zatkla turecká policie poté, co byli podle zákona z 20. května 2016 zbaveni imunity;

  E.  vzhledem k tomu, že bylo odvoláno nejméně 50 demokraticky zvolených místostarostů a nejméně 40 místostarostů bylo zatčeno, zatímco turecká vláda pověřila vedením většiny obcí, v jejichž čele stál starosta ze strany HDP, zástupce, které si sama zvolila;

  F.  vzhledem k tomu, že těmito neustálými útoky na lidská práva turecká vláda přehlíží demokratickou vůli milionů voličů a oslabuje již tak nedostatečnou dynamiku místní demokracie v zemi;

  G.  vzhledem k tomu, že po pokusu o převrat turecké úřady rovněž ukončily činnost velmi vysokého počtu sdělovacích prostředků, zatkly kurdské novináře a další osoby a zakázaly lidem, aby písemně vyjadřovali svůj názor na situaci v Turecku; vzhledem k tomu, že konkrétním příkladem výše uvedeného je soudní řízení s novináři deníku Cumhuriyet;

  H.  vzhledem k tomu, že Kurdská strana pracujících (PKK) by měla být vyňata ze seznamu teroristických organizací vedeného EU;

  I.  vzhledem k tomu, že Turecko dosud nesplnilo kritéria pro uvolnění vízového režimu;

  J.  vzhledem k tomu, že Turecko v rámci výjimečného stavu vyhlášeného po pokusu o převrat v červenci 2016 přestalo uplatňovat záruky ochrany proti mučení a jinému špatnému zacházení; vzhledem k tomu, že lidem obviněným z terorismu nebo z toho, že se nějakým způsobem podíleli na pokusu o převrat, hrozí ve vyšetřovací vazbě mučení;

  K.  vzhledem k tomu, že mnoha osobám zadržovaným v tureckých věznicích je upírán přístup k právnímu zástupci;

  L.  vzhledem k tomu, že odstavec 5 rámce pro přístupová jednání s Tureckem stanoví, že Komise v případě vážného a přetrvávajícího porušování zásad svobody, demokracie, lidských práv, základních svobod a právního státu doporučí, aby byla jednání pozastavena, a navrhne podmínky pro jejich obnovení; vzhledem k tomu, že Turecko již v dostatečné míře nesplňuje kodaňská kritéria, jelikož nerespektuje hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii; vzhledem k tomu, že dočasné pozastavení jednání by znamenalo zmrazení aktuálních rozhovorů, přičemž v souvislosti s přistoupením Turecka k EU by se neotevřela žádná nová kapitola ani by se nezahájila žádná nová iniciativa;

  M.  vzhledem k tomu, že turecká invaze do Sýrie je porušením kritérií vztahujících se na kandidátskou zemi;

  1.  opakuje svůj požadavek vyjádřený ve svém předchozím usnesení o Turecku, aby byla přístupová jednání zmrazena a aby se zvážilo jejich opětovné zahájení pouze v případě, že bude obnoven právní stát;

  2.  odsuzuje prodloužení výjimečného stavu, které turecká vláda oznámila dne 5. ledna 2018;

  3.  důrazně odsuzuje tureckou vojenskou invazi do severozápadní Sýrie a porušení syrské územní celistvosti a svrchovanosti, které si již vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných osob, včetně civilistů; vyzývá k přijetí zbrojního embarga vůči Turecku; vyzývá k okamžitému ukončení invaze a ke stažení tureckých jednotek z oblasti Afrín;

  4.  důrazně odsuzuje všechna zcela neodůvodněná opatření přijatá po nezdařeném pokusu o převrat v červenci 2016, která vedla k uvěznění tisíců osob, včetně státních úředníků, soudců, právníků, novinářů, akademických pracovníků, poslanců parlamentu za stranu HDP, starostů a vysokých stranických činitelů; odsuzuje rovněž veškeré případy neodůvodněného zadržování na základě politických kritérií či neopodstatněného podezření ze „schvalování teroristické organizace“; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění spolupředsedů strany HDP Selahattina Demirtaşe a Figen Yüksekdağové, všech uvězněných politiků, novinářů, akademických pracovníků a obránců lidských práv, zejména vedoucího turecké pobočky Amnesty International Tanera Kiliçe, a všech osob, které jsou zadržovány, aniž by se prokázalo, že se osobně podílely na spáchání trestného činu, či aniž by bylo vůči nim vzneseno obvinění;

  5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací týkající se právního státu, demokracie a lidských práv v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, aby uvolnilo napjaté politické ovzduší patrné po pokusu o převrat, které vytváří prostředí potlačující lidská práva a základní svobody, zejména svobodu projevu ve sdělovacích prostředcích a na internetu;

  6.  vyzývá tureckou vládu, aby přezkoumala – v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech, judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, acquis EU a praxí ve členských státech EU – turecký právní rámec, pokud jde o organizovanou trestnou činnost a terorismus, jakož i jeho výklad ze strany soudů, bezpečnostních složek a donucovacích orgánů, aby bylo v praxi zajištěno právo na svobodu a bezpečnost, právo na spravedlivý proces a svobodu projevu, svobodu shromažďování a sdružování;

  7.  vyjadřuje politování nad tím, že Turecko využívá situaci migrantů a uprchlíků jako nástroj k jednání s EU, a vyzývá všechny strany, aby v souvislosti s migranty a uprchlíky zajistily dodržování lidských práv a mezinárodních právních předpisů; vyzývá EU a její hlavy států či předsedy vlád, aby zrušily prohlášení EU a Turecka vypovězením této dohody, aniž by tím ovlivnily proces uvolnění vízového režimu;

  8.  vyzývá tureckou vládu, aby zajistila dodržování lidských práv všech osob, včetně osob žijících a pracujících v Turecku, které potřebují mezinárodní ochranu;

  9.  důrazně odsuzuje nárůst případů mučení vězňů;

  10.  odsuzuje autoritářský přístup, který prezident Erdoğan uplatňuje nejen v rámci Turecka, ale i mimo tuto zemi, stejně jako pokusy o zavedení restriktivních a represivních opatření vůči občanům a novinářům tureckého společenství na Kypru, jak se naposledy ukázalo v případě kyperských novin Afrika;

  11.  co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické útoky v Turecku a stojí pevně na straně obyvatel Turecka;

  12.  odsuzuje všechny formy násilí a zdůrazňuje, že pro tureckou demokratickou budoucnost je nezbytné také mírové řešení kurdské otázky, jehož lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li do procesu zapojeny všechny strany a příslušné demokratické síly; vyzývá k obnovení jednání v zájmu nalezení komplexního a udržitelného řešení kurdské otázky; připomíná své stanovisko, že by strana PKK měla být vyňata ze seznamu teroristických organizací vedeného EU;

  13.  odsuzuje všechna opatření, která znamenají v oblasti práv žen krok zpět, a nesouhlasí zejména s návrhem zákona projednávaným v tureckém parlamentu, který by umožnil osvobodit u soudu muže obviněného ze znásilnění nezletilé dívky v případě, že se s ní ožení; odsuzuje prohlášení prezidenta Erdoğana, že ponechá osoby obviněné ze znásilnění na svobodě, aby bylo ve věznicích více místa;

  14.  je znepokojen posledním prohlášením prezidenta Erdoğana, že v Turecku nejsou žádné osoby LGBTI; odsuzuje prohlášení úřadu ankarského guvernéra ze dne 19. listopadu 2017 o rozhodnutí zavést časově neomezený zákaz všech akcí pořádaných organizacemi osob LGBTI; je znepokojen tím, že tento zákaz následuje poté, co úřad třikrát za sebou zakázal pochod Istanbul Pride a další obdobné pochody v tomto regionu; vyjadřuje politování nad tím, že po tomto prohlášení zakázaly akce osob LGBTI i další regiony; zdůrazňuje, že těmito kroky je hrubě porušeno právo na svobodu projevu a svobodu shromažďování, jež je zakotveno v článcích 26, 33 a 34 turecké ústavy a v článcích 19 a 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vyzývá turecké orgány, aby zákaz okamžitě zrušily a obnovily právo na svobodu projevu a svobodu shromažďování;

  15.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby přijaly okamžitá opatření, jež povedou k ukončení invaze do severozápadní Sýrie, a předložily návrhy iniciativ, které přispějí k trvalému mírovému řešení v Sýrii; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zakročila s cílem zajistit dodržování demokracie a lidských práv v Turecku;

  16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecka.

   

  Poslední aktualizace: 7. února 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí