Menettely : 2018/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0097/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0097/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0040

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 175kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.406v01-00
 
B8-0097/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta  (2018/2527(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP))  
B8‑0097/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti päätöslauselmansa Turkkia koskevista vuotuisista edistymiskertomuksista, 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus(1) ja 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(2),

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun lausunnot,

–  ottaa huomioon komission vuotuiset edistymiskertomukset Turkista,

–  ottaa huomioon, että unioniin liittymisen prosessiin kuuluu olennaisena tekijänä oikeusvaltion periaatteiden, erityisesti ilmaisunvapauden, kunnioittaminen,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 26. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman poikkeustilan aikana toteutetuista toimista Turkissa,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1996 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti ovat tuominneet jyrkästi Turkin epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen;

B.  ottaa huomioon, että Turkki on yhä Euroopan unionin ehdokasmaa; katsoo, että sortotoimien käyttö poikkeustilan aikana ei ole ehdokasmaalle soveliasta ja että sortotoimet ovat vastoin demokraattisia arvoja, joiden varaan EU on perustettu, sekä vastoin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta;

C.  ottaa huomioon, että vallankaappausyrityksen jälkeen viranomaiset ovat pidättäneet 12 Turkin kansalliskokouksen jäsentä ja noin 150 journalistia, joiden joukossa on saksalainen journalisti Deniz Yücel, ja toteaa, että journalisteja on tällä hetkellä pidätettynä enemmän kuin missään muussa maassa; ottaa huomioon, että 40 000 ihmistä on ollut pidätettynä ja yli 31 000 on edelleen pidätettynä, 129 000 julkisen sektorin työntekijää on edelleen joko määräajaksi erotettuina (66 000) tai erotettu (63 000) ja useimpia vastaan ei ole tähän mennessä nostettu rikossyytettä; ottaa huomioon, että myös useita ihmisoikeuksien puolustajia sekä Amnesty International -järjestön keskeisiä toimihenkilöitä Turkissa on pidätetty; toteaa, että nämä pidätykset ovat merkittävä isku poliittisille vapauksille ja demokratialle Turkissa;

D.  ottaa huomioon, että Turkin poliisi pidätti 4. marraskuuta 2016 yhteispuheenjohtajat Selahattin Demirtaşin ja Figen Yüksekdağin ja kahdeksan muuta HDP-puolueeseen kuuluvaa parlamentin jäsentä sen jälkeen kun heidän koskemattomuutensa oli pidätetty 20. toukokuuta 2016 äänestetyllä lailla;

E.  ottaa huomioon, että ainakin 50 demokraattisesti valittua yhteispormestaria on erotettu ja ainakin 40 yhteispormestaria on pidätetty ja hallitus on nimittänyt virkamiesjohtajia johtamaan useimpia HDP-puoluetta edustavien pormestareiden johtamia kuntia;

F.  toteaa, että nämä Turkin hallituksen jatkuvat hyökkäykset ihmisoikeuksia vastaan mitätöivät miljoonien äänestäjien demokraattisen tahdon ja heikentävät maan jo valmiiksi heikon paikallisdemokratian toimintaa;

G.  ottaa huomioon, että vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin viranomaiset ovat sulkeneet valtavan määrän tiedotusvälineitä ja pidättäneet kurdijournalisteja ja muita sekä kieltäneet ihmisiä kirjoittamasta Turkin tilannetta koskevista mielipiteistään; toteaa, että Cumhuriyet-sanomalehden journalistien oikeudenkäynti on tästä esimerkki;

H.  katsoo, että kurdien työväenpuolue (PKK) olisi poistettava EU:n terroristijärjestöjen luettelosta;

I.  ottaa huomioon, että Turkki ei ole vielä täyttänyt viisumipakon poistamista koskevia kriteereitä;

J.  ottaa huomioon, että Turkki on poistanut kidutuksen ja kaltoinkohtelun vastaiset suojakeinot poikkeustilan aikana heinäkuussa 2016 tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen määrätyn poikkeustilan aikana; toteaa, että terrorismista syytetyt tai vallankaappausyritykseen kytköksissä olevat ihmiset ovat vaarassa joutua kidutetuiksi poliisin säilössä;

K.  toteaa, että suuri määrä vangituista henkilöistä ei ole saanut turvautua asianajajaan

L.  ottaa huomioon, että Turkin kanssa käytävien liittymisneuvottelujen neuvottelukehyksen 5 kohdassa todetaan, että komissio suosittaa neuvottelujen keskeyttämistä ja esittää ehdot niiden jatkamiselle, jos vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteita loukataan vakavasti ja toistuvasti; katsoo, että Turkki ei enää täytä riittävän hyvin Kööpenhaminan kriteereitä, sillä se ei kunnioita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittuja arvoja; toteaa, että neuvottelujen väliaikainen keskeyttäminen merkitsisi sitä, että nykyiset keskustelut jäädytettäisiin, uusia lukuja ei avattaisi eikä uusia Turkin EU-jäsenyyttä koskevia aloitteita tehtäisi;

M.  katsoo, että Turkin hyökkäys Syyriaan on vastoin ehdokasmaalle asetettuja kriteerejä;

1.  palauttaa mieliin pyytäneensä Turkista aiemmin antamassaan päätöslauselmassa, että liittymisneuvottelut jäädytetään ja niiden jatkamista harkitaan vasta sitten, kun maassa on palattu oikeusperiaatteen noudattamiseen;

2.  tuomitsee Turkin hallituksen 5. tammikuuta 2018 ilmoittaman poikkeustilan jatkamisen;

3.  tuomitsee jyrkästi Turkin sotilaallisen välitulon luoteis-Syyriassa ja Syyrian alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin rikkomisen, jonka vuoksi jo kymmeniä on kuollut ja satoja loukkaantunut, joukossa myös siviiliväestöä; vaatii Turkin vastaista aseidenvientikieltoa; vaatii, että hyökkäys lopetetaan välittömästi ja että Turkin joukot vetäytyvät Afrinin alueelta;

4.  tuomitsee jyrkästi kaikki heinäkuussa 2016 toteutetun epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeiset täysin aiheettomat toimet, joiden vuoksi on vangittu tuhansia ihmisiä, joiden joukossa on virkamiehiä, tuomareita, asianajajia, journalisteja, tutkijoita, HDP-puolueeseen kuuluvia parlamentin jäseniä, pormestareita ja puoluehallituksen jäseniä; tuomitsee myös väliaikaiset pidätykset, jotka perustuvat joko poliittisiin kriteereihin tai aiheettomiin epäilyihin ”terroristijärjestön ylistämisestä”; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta HDP-puolueen yhteispuheenjohtajat Selahattin Demirtaşin ja Figen Yüksekdağin ja kaikki vangitut poliitikot, journalistit, tutkijat, ihmisoikeuksien puolustajat ja erityisesti Turkin Amnesty International ‑järjestön johtajan Taner Kiliçin sekä kaikki henkilöt, joita pidetään vangittuina ilman todisteita siitä, että he olisivat itse osallistuneet rikokseen, tai joita vastaan ei ole nostettu syytteitä;

5.  ilmaisee olevansa syvästi huolissaan oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta Turkissa; kehottaa Turkkia liennyttämään vallankaappausyrityksen jälkeistä kireää ilmapiiriä, joka on luonut ympäristön, jossa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ja erityisesti sananvapautta rajoitetaan tiedotusvälineissä ja internetissä;

6.  kehottaa Turkin hallitusta tarkistamaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia koskevan oikeudellisen kehyksen – Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön sekä EU:n säännöstön ja EU:n jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti – sekä sen tulkinnan tuomioistuimissa, turvallisuusjoukoissa ja lainvalvontaviranomaisissa, jotta varmistettaisiin oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä käytännössä toteutuva oikeus sananvapauteen sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen;

7.  pitää valitettavana, että Turkki käyttää muuttaja- ja pakolaiskysymystä välineenä EU:n kanssa käytävissä neuvotteluissa, ja kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan, että kaikkia ihmisoikeuksia sekä muuttajia ja pakolaisia koskevaa kansainvälistä lainsäädäntöä noudatetaan; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehiä peruuttamaan EU:n ja Turkin julkilausuman kumoamalla sopimuksen asettamatta ehtoja viisumipakon poistamiselle;

8.  kehottaa Turkin hallitusta turvaamaan kaikkien ihmisten ihmisoikeudet, myös Turkissa asuvien ja työskentelevien sekä kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden ihmisoikeudet;

9.  tuomitsee jyrkästi sen, että vankiloissa pidätettyjen kidutustapaukset ovat lisääntyneet;

10.  tuomitsee presidentti Erdoğanin autoritaariset otteet Turkissa ja myös sen ulkopuolella ja yritykset määrätä Kyproksen turkkilaisiin kansalaisiin ja journalisteihin kohdistuvia rajoittavia ja pakottavia toimia, joista Kyproksella ilmestyvä Afrika-sanomalehti on tuorein esimerkki;

11.  tuomitsee erittäin ankarasti kaikki Turkissa tehdyt terrori-iskut ja pysyy lujasti Turkin väestön rinnalla;

12.  painottaa, että kurdikysymyksen rauhanomainen ratkaisu on välttämätön myös Turkin demokraattisen tulevaisuuden kannalta ja että siihen päästään vain ottamalla kaikki osapuolet ja demokraattiset voimat mukaan; kehottaa jatkamaan neuvotteluja kattavan ja kestävän ratkaisun löytämiseksi kurdikysymykseen; palauttaa mieliin puoltavansa PKK-puolueen poistamista EU:n terroristijärjestöjen luettelosta;

13.  tuomitsee naisten oikeuksien heikentymisen Turkissa ja pitää valitettavana erityisesti Turkin parlamentin lakiehdotusta, jonka mukaan alaikäisten tyttöjen raiskaamisesta syytetyt miehet jäisivät ilman seuraamuksia, jos he menevät raiskaamansa tytön kanssa naimisiin; tuomitsee presidentti Erdoğanin lausunnon, jonka mukaan hän päästää raiskauksesta syytetyt vapaiksi tehdäkseen tilaa vankiloissa;

14.  on huolissaan presidentti Erdoğanin viimeaikaisista lausunnoista, joiden mukaan Turkissa ei ole homoja, lesboja, biseksuaaleja, transihmisiä eikä intersukupuolisia (hlbti); tuomitsee Ankaran maaherran viraston 19. marraskuuta 2017 antaman lausunnon päätöksestä kieltää kaikki HLBTI-järjestöjen tapahtumat rajoittamattomaksi ajaksi; on huolissaan siitä, että tätä ennen on kielletty kolmesti Istanbulin pride-kulkue ja alueen kolme muuta pride-kulkuetta; pitää valitettavana, että lausunnon jälkeen myös muut alueet ovat kieltäneet HLBTI-tapahtumia; korostaa, että tämä on vakava ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden loukkaus, ja toteaa, että näistä vapauksista säädetään Turkin perustuslain 26, 33 ja 34 pykälässä sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 ja 21 artiklassa; kehottaa Turkin viranomaisia kumoamaan kiellon viipymättä ja palauttamaan ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden;

15.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita toteuttamaan viipymättä toimia, joilla lopetetaan hyökkäys luoteis-Syyriaan, ja esittämään aloitteita, jotka johtavat pitkäaikaiseen rauhanomaiseen ratkaisuun Syyriassa; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa reagoimaan tähän tilanteeseen, jotta Turkissa taataan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö