Návrh uznesenia - B8-0097/2018Návrh uznesenia
B8-0097/2018

NÁVRH UZNESENIA o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2018

Postup : 2018/2527(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0097/2018
Predkladané texty :
B8-0097/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0097/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku

(2018/2527(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenia týkajúce sa výročných správ o pokroku, a uznesenie z 15. januára 2015 o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá[1] a uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku[2],

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2016 o Turecku,

–   so zreteľom na vyhlásenia komisára Rady Európy pre ľudské práva,

–  so zreteľom na výročné správy Komisie o pokroku Turecka,

–  so zreteľom na skutočnosť, že ústredným prvkom prístupového procesu je dodržiavanie zásad právneho štátu, najmä slobody prejavu,

–   so zreteľom na vyhlásenie komisára pre ľudské práva Rady Európy z 26. júla 2016 o opatreniach prijatých počas výnimočného stavu v Turecku,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1996,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Európsky parlament dôrazne odsúdili neúspešný vojenský prevrat v Turecku;

B.  keďže Turecko je stále kandidátskou krajinou Európskej únie; keďže používanie represívnych opatrení počas výnimočného stavu nie je v prípade kandidátskej krajiny primerané a je v rozpore s demokratickými hodnotami, na ktorých je založená Európska únia, a odporuje Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach;

C.  keďže turecké orgány zadržali od pokusu o prevrat 12 poslancov tureckého Veľkého národného zhromaždenia a približne 150 novinárov vrátane nemeckého novinára Deniza Yücela, čo je zatiaľ najvyšší počet žurnalistov uväznených v ktorejkoľvek krajine; keďže bolo zadržaných 40 000 osôb, viac než 31 000 je naďalej vo väzení a 129 000 zamestnancov verejnej správy je buď naďalej suspendovaných (66 000) alebo boli prepustení zo zamestnania (63 000), pričom proti väčšine z nich neboli doposiaľ vznesené žiadne obvinenia; keďže mnohí obhajcovia ľudských práv vrátane hlavných predstaviteľov organizácie Amnesty International v Turecku boli tiež zatknutí; keďže tieto zatknutia predstavujú veľký krok späť, pokiaľ ide o politické slobody a demokraciu v Turecku;

D.  keďže turecká polícia zatkla 4. novembra 2016 spolupredsedov Selahattina Demirtaşa a Figen Yüksekdağovú a ôsmich ďalších poslancov parlamentu za stranu HDP po tom, čo boli na základe právneho predpisu prijatého 20. mája 2016 zbavení imunity;

E.  keďže prinajmenšom 50 demokraticky zvolených spolustarostov bolo prepustených a 40 spolustarostov bolo zatknutých, zatiaľ čo vláda menovala správcov, ktorých poverila vedením väčšiny obcí, v ktorých čele stál starosta zo strany HDP;

F.  keďže neutíchajúce útoky na ľudské práva zo strany tureckej vlády vyvolávajú dojem, že demokratická vôľa miliónov voličov je bezvýznamná a neplatná, a zároveň zhoršujú už aj tak slabú dynamiku miestnej demokracie v krajine;

G.  keďže v nadväznosti na pokus o prevrat turecké orgány zatvorili tiež veľmi vysoký počet médií, zatkli kurdských novinárov a iné osoby a zakázali ľuďom písomne vyjadrovať svoje názory na situáciu v Turecku; keďže konkrétnym príkladom je súdny proces s novinármi denníka Cumhuriyet;

H.  keďže Strana kurdských pracujúcich (PKK) by mala byť vyňatá zo zoznamu teroristických organizácií vypracovaného EÚ;

I.  keďže Turecko doposiaľ nesplnilo kritériá potrebné na liberalizáciu vízového režimu;

J.  keďže Turecko prestalo v rámci výnimočného stavu, ktorý bol uložený po pokuse o prevrat v júli 2016, uplatňovať záruky ochrany proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu; keďže ľuďom obvineným z terorizmu alebo spájaným s pokusom o štátny prevrat hrozí v policajnej väzbe mučenie;

K.  keďže veľkému množstvu ľudí vo väzení v Turecku bol odopretý prístup k advokátovi;

L.  keďže v odseku 5 rámca pre prístupové rokovania s Tureckom sa uvádza, že ak dôjde k vážnemu a trvalému porušovaniu zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, Komisia odporučí pozastavenie rokovaní a navrhnúť podmienky ich obnovenia; keďže Turecko už nespĺňa kodanské kritériá v dostatočnej miere, pretože nerešpektuje hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii; keďže dočasné pozastavenie rokovaní by znamenalo, že by došlo k zmrazeniu súčasných rozhovorov, v súvislosti s pristúpením Turecka k EÚ by sa neotvorili žiadne nové kapitoly a nepodnikli žiadne nové iniciatívy;

M.  keďže invázia Turecka v Sýrii porušuje kritériá štatútu kandidátskej krajiny;

1.  pripomína svoju požiadavku vyjadrenú vo svojom predchádzajúcom uznesení o Turecku, aby sa zmrazili prístupové rokovania a aby sa ich obnovenie zvážilo až vtedy, keď bude obnovený právny štát;

2.  odsudzuje predĺženie výnimočného stavu, ktoré ohlásila turecká vláda 5. januára 2018;

3.  dôrazne odsudzuje turecký vojenský zásah na severozápade Sýrie a narušenie územnej celistvosti a zvrchovanosti Sýrie, ktoré už vyžiadali desiatky mŕtvych a stovky zranených vrátane civilistov; žiada zbrojné embargo voči Turecku; vyzýva na okamžité ukončenie invázie a stiahnutie tureckých jednotiek z regiónu Afrin;

4.  dôrazne odsudzuje všetky bezvýhradne neopodstatnené opatrenia prijaté po neúspešnom prevrate z júla 2016, ktoré viedli k uväzneniu tisícov ľudí vrátane štátnych úradníkov, sudcov, právnikov, novinárov, akademických pracovníkov, poslancov za stranu HDP, starostov a vedúcich činiteľov strany; rovnako odsudzuje všetky prípady predbežného zadržiavania založené buď na politických kritériách alebo na nepodložených podozreniach zo „schvaľovania teroristickej organizácie“; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie spolupredsedov HDP Selahattina Demirtaşa a Figen Yüksekdağovej, všetkých väznených politikov, novinárov, akademických pracovníkov a obhajcov ľudských práv, a najmä Tanera Kiliça, predsedu tureckej pobočky Amnesty International, a všetkých osôb, ktoré sú zadržiavané bez toho, že by sa preukázalo, že sa osobne podieľali na spáchaní trestného činu, alebo že by proti nim bolo vznesené obvinenie;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v oblasti právneho štátu, demokracie a ľudských práv v Turecku; naliehavo vyzýva Turecko, aby upokojilo napätú politickú klímu po štátnom prevrate, ktorá vytvára prostredie potláčajúce ľudské práva a základné slobody, najmä slobodu prejavu v médiách a na internete;

6.  vyzýva tureckú vládu, aby v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, s acquis EÚ a postupmi členských štátov EÚ zrevidovala turecký právny rámec, pokiaľ ide o organizovanú trestnú činnosť a terorizmus, ako aj jeho výklad zo strany súdov, bezpečnostných síl a orgánov presadzovania práva, s cieľom zabezpečiť právo na slobodu a bezpečnosť, právo na spravodlivý súdny proces a slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania v praxi;

7.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Turecko používa situáciu migrantov a utečencov ako nástroj pri rokovaniach s EÚ, a vyzýva všetky dotknuté strany, aby zabezpečili dodržiavanie všetkých ľudských práv a medzinárodných právnych predpisov týkajúcich sa migrantov a utečencov; vyzýva EÚ a hlavy štátov a vlád členských štátov, aby zrušili vyhlásenie EÚ a Turecka vypovedaním tejto dohody bez toho, že by tým ohrozili proces liberalizácie vízového režimu;

8.  vyzýva tureckú vládu, aby ochraňovala ľudské práva všetkých ľudí vrátane osôb, ktoré žijú a pracujú v Turecku a ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu;

9.  dôrazne odsudzuje nárast počtu prípadov mučenia väzňov vo väzniciach;

10.  odsudzuje autoritársky prístup, ktorý prezident Erdoğan uplatňuje nielen v Turecku, ale aj mimo tejto krajiny, ako aj pokusy o uloženie reštriktívnych a represívnych opatrení voči občanom a novinárom tureckej komunity na Cypre, ako sa naposledy ukázalo v prípade cyperských novín Afrika;

11.  čo najdôraznejšie odsudzuje všetky teroristické útoky v Turecku a stojí pevne na strane obyvateľstva Turecka;

12.  odsudzuje všetky formy násilia a zdôrazňuje skutočnosť, že mierové riešenie kurdskej otázky je potrebné aj z hľadiska demokratickej budúcnosti Turecka, a možno ho dosiahnuť len zapojením všetkých dotknutých strán a demokratických síl; vyzýva na obnovenie rokovaní s cieľom dosiahnuť komplexné a udržateľné riešenie kurdskej otázky; pripomína svoju pozíciu, pokiaľ ide o vyňatie PKK zo zoznamu teroristických organizácií zostaveného EÚ;

13.  odsudzuje akékoľvek zhoršenie práv žien v Turecku a nesúhlasí najmä s návrhom zákona prerokúvaným v tureckom parlamente, ktorý by umožnil oslobodiť mužov obvinených zo znásilnenia maloletého dievčaťa, ak s ním uzavrie manželstvo; odsudzuje vyhlásenie prezidenta Erdoğana, že dovolí, aby boli osoby obvinené zo znásilnenia prepustené na slobodu, aby vytvoril priestor vo väzniciach;

14.  je znepokojený najnovším vyhlásením prezidenta Erdoğana, že v Turecku neexistujú žiadne LGBTI osoby; odsudzuje vyhlásenie úradu guvernéra Ankary z 19. novembra 2017 o rozhodnutí zakázať na dobu neurčitú akékoľvek podujatie organizácií LGBTI; vyjadruje znepokojenie nad tým, že po tomto rozhodnutí nasledovali tri ďalšie zákazy pochodu Istanbul Pride a ďalších takýchto pochodov v regióne; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že od vydania tohto vyhlásenia zakázali podujatia komunity LGBTI aj ďalšie regióny; zdôrazňuje, že ide o hrubé porušenie práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania, ktoré sú zakotvené v článkoch 26, 33 a 34 tureckej ústavy, ako aj v článkoch 19 a 21 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; vyzýva turecké orgány, aby okamžite odvolali tento zákaz a obnovili právo na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania;

15.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a členské štáty, aby prijali okamžité kroky na zastavenie invázie na severozápade Sýrie a aby predložili iniciatívy vedúce k trvalému mierovému riešeniu v Sýrii; vyzýva PK/VP, aby reagovala na túto situáciu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie demokracie a ľudských práv v Turecku;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Turecka.

Posledná úprava: 7. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia