Návrh usnesení - B8-0103/2018Návrh usnesení
B8-0103/2018

NÁVRH USNESENÍ o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2018

Postup : 2018/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0103/2018
Předložené texty :
B8-0103/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0103/2018

Usnesení Evropského parlamentu o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

(2018/2527(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku,

–  s ohledem na výroční zprávu o pokroku Turecka za rok 2016, kterou Komise zveřejnila dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0366),

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2156 (2017) o fungování demokratických institucí v Turecku,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře Johannese Hahna učiněné dne 14. července 2017, rok po pokusu o převrat v Turecku,

–  s ohledem na politický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který proběhl dne 25. července 2017,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 26. října 2017 o přetrvávajících případech porušování lidských práv v Turecku,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře Johannese Hahna o nejnovějším vývoji v Turecku ze dne 2. února 2018,

–  s ohledem na právo na svobodu projevu, které je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jichž je Turecko smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Turecko je důležitým partnerem EU a jako od kandidátské země se od něj očekává, že bude dodržovat nejvyšší demokratické standardy, včetně respektování lidských práv, právního státu, základních svobod a univerzálního práva na spravedlivý proces;

B.  vzhledem k tomu, že jsme svědky znepokojující tendence v Turecku, a sice věznění značného počtu členů demokratické opozice, novinářů, obránců lidských práv, právníků, zástupců občanské společnosti a akademických pracovníků;

C.  vzhledem k tomu, že mezi soudně stíhanými obránci lidských práv jsou vedoucí turecké pobočky organizace Amnesty International Taner Kılıç a tzv. istanbulská desítka (Istanbul 10): Idil Eserová, Özlem Dalkıranová, Günal Kurşun, Veli Acu, Ali Gharavi, Peter Steudtner, İlknur Üstünová, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan a Nalan Erkemová;

D.  vzhledem k tomu, že posledním případem vzbuzujícím znepokojení je nedávné zadržení mírového aktivisty Osmana Kavaly, zastánce dobrých vztahů mezi EU a Tureckem;

E.  vzhledem k tomu, že poslankyně tureckého parlamentu a laureátka Sacharovovy ceny za rok 1995 Leyla Zanaová byla hlasováním tureckého parlamentu politováníhodným způsobem zbavena poslaneckého mandátu, a to na základě skutečnosti, že nesložila poslanecký slib podle článku 81 turecké ústavy a neúčastnila se 212 zasedání od svého zvolení v listopadu 2015;

F.  vzhledem k tomu, že spolupředsedovi Lidově demokratické strany (HDP) Selahattinu Demirtaşovi, který je zadržován společně se spolupředsedkyní této strany Figen Yüksekdağovou, nebylo z bezpečnostních důvodů umožněno, aby se dostavil se k soudu;

G.  vzhledem k tomu, že novinář Deniz Yücel (Die Welt) je již od 27. února 2017 ve vězení, aniž by byl obviněn;

H.  vzhledem k tomu, že dne 18. ledna 2018 turecký parlament prodloužil výjimečný stav v Turecku o další tři měsíce; vzhledem k tomu, že represivní opatření uplatňovaná tureckou vládou za výjimečného stavu jsou nepřiměřená a v rozporu se základními právy a svobodami chráněnými tureckou ústavou a s demokratickými hodnotami, na kterých se zakládá Evropská unie, i s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech;

I.  vzhledem k tomu, že v důsledku situace, která panuje v Turecku v oblasti demokracie, právního státu, lidských práv a svobody tisku, byly prostředky předvstupní pomoci pro Turecko ve srovnání s částkou, s níž v rámci rozpočtu EU na rok 2018 počítal původní návrh Komise, sníženy o 105 milionů EUR, přičemž dalších 70 milionů EUR je ponecháno v rezervě, dokud tato země nedosáhne v uvedených oblastech „významného a měřitelného zlepšení“;

J.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Evropský parlament důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku a uznaly legitimní odpovědnost tureckých orgánů stíhat ty, kteří byli za tento pokus zodpovědní a byli do něj zapojeni;

K.  vzhledem k tomu, že Turecko dne 19. ledna v syrském Afrínu zahájilo novou leteckou a pozemní operaci nazvanou „operace Olivová ratolest“, aby vyhnala kurdské Lidové obranné jednotky (YPG); vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku řekla, že ji v této souvislosti znepokojují dvě věci: „na jedné straně jsou to humanitární důvody – musíme zajistit přístup k humanitární pomoci a zabránit tomu, aby vojenskými operacemi na daném místě trpělo civilní obyvatelstvo“ a dále, že tato operace „může závažným způsobem ohrozit obnovení rozhovorů v Ženevě, které by podle našeho přesvědčení mohly skutečně přinést udržitelný mír a bezpečnost v Sýrii“;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Turecku; zdůrazňuje, že svoboda projevu a svoboda shromažďování a sdružování jsou základními pilíři demokratické společnosti a že základní svobody musí být plně dodržovány;

2.  odsuzuje svévolné zadržování a justiční i administrativní perzekuci; vyzývá tureckou vládu, aby zvrátila trend neustálého propouštění, odvolávání z funkce a zatýkání, a to i pokud jde o obránce lidských práv, novinářů, volených zástupců, právníků, zástupců občanské společnosti a akademických pracovníků; zdůrazňuje, že tyto osoby by měly mít možnost pokračovat ve své legitimní činnosti;

3.  je hluboce znepokojen informacemi o špatném zacházení s vězni a mučení vězňů;

4.  naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby výjimečný stav bezodkladně zrušila;

5.  vyzývá turecké orgány, aby dodržovaly Evropskou úmluvu o lidských právech a aby se řídily judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, a to včetně zásady presumpce neviny;

6.  je vážně znepokojen rozhodnutím nepřihlížet k usnesení tureckého ústavního soudu týkajícímu se propuštění novinářů Mehmeta Altana a Sahina Alpaye; konstatuje, že jsme svědky dalšího zhoršování právního státu;

7.  důrazně odsuzuje pokus o státní převrat v Turecku, k němuž došlo dne 15. července 2016; uznává, že je právem a odpovědností turecké vlády reagovat na pokus o státní převrat;

8.  zdůrazňuje však, že neúspěšný pokus o vojenský převrat nemůže turecká vláda využívat jako záminku k tomu, aby nepřiměřenými a nezákonnými kroky a opatřeními potlačovala legitimní a nenásilnou opozici a bránila novinářům a sdělovacím prostředkům v pokojném uplatňování svobody projevu;

9.  vyzývá turecké orgány, aby okamžitě propustily obránce lidských práv včetně Tanera Kılıçe, novinářů včetně Denize Yücela, volených zástupců, právníků, zástupců občanské společnosti včetně Osmana Kavaly a akademických pracovníků, kteří jsou zadržováni bez přesvědčivých důkazů o trestné činnosti, a aby zastavily jejich stíhání; vyzývá turecké orgány, aby zprostily obvinění obránce lidských práv Idil Eserovou, Özlem Dalkıranovou, Günala Kurşuna, Veliho Acua, Aliho Gharaviho, Petera Steudtnera, İlknur Üstünovou, Şeyhmuse Özbekliho, Nejata Taştana a Nalan Erkemovou;

10.  je vážně znepokojen nedostatkem úcty ke svobodě vyznání a sílící diskriminací křesťanů; vyjadřuje politování nad tím, že turecká vláda hodlá vybudovat přehradu (tzv. Ilısudam) v horní části toku Tigridu, v jejímž důsledku se původně křesťanské aramejské město Hasankeyf ocitne pod vodou; odsuzuje konfiskaci 50 aramejských kostelů, klášterů a hřbitovů v Mardinu; vyzývá Komisi, aby tyto problémy co nejdříve začala řešit s tureckými orgány;

11.  se znepokojením konstatuje, že od července 2016 byla propuštěna čtvrtina soudců a státních zástupců, desetina členů policejních jednotek, 110 000 státních úředníků a téměř 5 000 akademických pracovníků, což překáží fungování státní správy, každodennímu vykonávání státní služby a chodu univerzit;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecka.

Poslední aktualizace: 7. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí