ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 47k
3.1.2018
PE616.040v01-00
 
B8-0117/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο  
B8‑0117/2018/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο και απαραίτητο στοιχείο της κοινωνίας μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των Ευρωπαίων νέων συνδέονται μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου και ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι επιγραμμικές εμπορικές συναλλαγές, των οποίων η αξία ανέρχεται στα 8 δισ. δολάρια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των διαδικτυακών συναλλαγών περιλαμβάνει μια αύξηση των επιγραμμικών εγκληματικών δραστηριοτήτων και ότι σήμερα καταγράφουμε στην πράξη πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα ενός ευρέως φάσματος αδικημάτων, π.χ. από την πώληση κλεμμένων πιστωτικών καρτών έναντι ασήμαντου αντιτίμου μέχρι την υποκλοπή ταυτότητας και τις σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις κατά θεσμών και υποδομών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την καταπολέμηση των αδικημάτων αυτού του τύπου, που συμβαίνουν καθημερινά, η ΕΕ έχει εκπονήσει διάφορα κείμενα, και ειδικότερα τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο·

1.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μια νέα πρόταση κανονισμού ή οδηγίας που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εγκρίνουν μηχανισμούς που να επιτρέπουν κυρίως στους εφήβους ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα να επιτυγχάνουν τους αναπτυξιακούς στόχους που ορίζονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρώπης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου