Resolutsiooni ettepanek - B8-0117/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0117/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK küberkuritegevusega võitlemise kohta

3.1.2018

vastavalt kodukorra artiklile 133

Aldo Patriciello

B8‑0117/2018

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek küberkuritegevusega võitlemise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et internet on muutunud meie ühiskonna lahutamatuks ja asendamatuks osaks;

B.  arvestades, et 80 % Euroopa noortest on omavahel ühendatud internetiühenduse kaudu ning igal aastal suureneb e-kaubanduse maht, mille väärtus on 8 miljardit USA dollarit;

C.  arvestades, et internetitehingute mahu kasvu tõttu suureneb internetis kuritegevus, mille ohvriks on praeguseks langenud üle ühe miljoni inimese, kelle suhtes on toime pandud erinevaid kuritegusid, näiteks naeruväärse summa eest müüdavad varastatud krediitkaardid, identiteedivargus ning institutsioonide ja infrastruktuuri vastu suunatud tõsised küberrünnakud;

D.  arvestades, et EL on välja töötanud mitu dokumenti, et võidelda nimetatud liiki kuritegevusega, mida pannakse toime iga päev, eriti Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni;

1.  palub Euroopa Komisjonil võtta vastu uus määruse või direktiivi ettepanek, mis võimaldaks liikmesriikidel võtta vastu vahendid, et võimaldada eelkõige noortel turvaliselt internetis surfata ning samal ajal saavutada strateegias „Euroopa 2020“ ja digitaalarengu tegevuskavas sätestatud arengueesmärgid.

Viimane päevakajastamine: 19. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika