Διαδικασία : 2018/2541(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0119/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0119/2018

Συζήτηση :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0055

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 51k
21.2.2018
PE616.045v01-00
 
B8-0119/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP))


Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP))  
B8‑0119/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017(2) σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η οποία είναι συμπληρωματική προς τις συστάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1374, (ΕΕ) 2017/146 και (ΕΕ) 2017/1520,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 2017/2219 – Πολωνία – Παράβαση του δικαίου της Ένωσης από τον νόμο για την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία(4) καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το ίδιο θέμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία, διευκρινίζει ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

1.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία, και στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τις πολωνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα·

2.  καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει ταχεία δράση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

3.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως και τακτικά ενήμερο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

(1)

COM(2017)0835.

(2)

C(2017)9050.

(3)

SEC(2017)0560.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0442.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου