Resolutsiooni ettepanek - B8-0119/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0119/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas

21.2.2018 - (2018/2541(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Claude Moraes kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel


Menetlus : 2018/2541(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0119/2018
Esitatud tekstid :
B8-0119/2018
Vastuvõetud tekstid :

B8-0119/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas

(2018/2541(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohast komisjoni 20. detsembri 2017. aasta põhjendatud ettepanekut, mis käsitleb õigusriigi olukorda Poolas: ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet[1],

–  võttes arvesse õigusriigi olukorda Poolas käsitlevat komisjoni 20. detsembri 2017. aasta soovitust[2], mis täiendab komisjoni soovitusi (EL) 2016/1374, (EL) 2017/146 ja (EL) 2017/1520,

–  võttes arvesse komisjoni otsust anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Euroopa Kohtusse kohtuasi – 2017/2219 – Poola – liidu õiguse rikkumine seadusega, millega muudetakse üldkohtute korralduse seadust[3],

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukorra kohta Poolas[4] ning oma varasemaid selleteemalisi resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 15. novembri 2017. aasta resolutsioonis õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukorra kohta Poolas sedastatakse, et praegune olukord Poolas kujutab endast selget ohtu, et rikutakse oluliselt ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi;

1.  väljendab heameelt komisjoni 20. detsembri 2017. aasta otsuse üle kohaldada ELi lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas ning toetab komisjoni üleskutset Poola ametiasutustele probleemidega tegeleda;

2.  kutsub nõukogu üles võtma kooskõlas ELi lepingu artikli 7 lõike 1 sätetega kiiresti meetmeid;

3.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles teavitama Euroopa Parlamenti täielikult ja korrapäraselt saavutatud edusammudest ning menetluse igas etapis võetud meetmeist;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, Poola presidendile, valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile (OSCE).

Viimane päevakajastamine: 23. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika