Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0119/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0119/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje

21.2.2018 - (2018/2541(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Claude Moraes Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu


Procedūra : 2018/2541(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0119/2018
Pateikti tekstai :
B8-0119/2018
Priimti tekstai :

B8-0119/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje

(2018/2541(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos pagrįstą pasiūlymą, teikiamą pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį, dėl teisinės valstybės principo Lenkijoje: pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo[1],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos rekomendaciją dėl teisinės valstybės principų Lenkijoje, kuria papildomos Komisijos rekomendacijos (ES) 2016/1374, (ES) 2017/146 ir (ES) 2017/1520[2],

–  atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnį – 2017/2219 – Lenkija – Sąjungos teisės pažeidimas įstatymu, kuriuo iš dalies keičiamas įstatymas dėl bendrosios kompetencijos teismų struktūros[3],

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje[4] ir į savo ankstesnes rezoliucijas šiuo klausimu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Parlamento 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliucijoje dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje pažymima, jog „dėl dabartinės padėties Lenkijoje kyla didelis pavojus, kad bus smarkiai pažeistos ES sutarties 2 straipsnyje nurodytos vertybės“;

1.  teigiamai vertina 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimą pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi atsižvelgiant į padėtį Lenkijoje ir remia Komisijos raginimą Lenkijos valdžios institucijoms spręsti problemas;

2.  ragina Tarybą nedelsiant imtis veiksmų vadovaujantis ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytomis nuostatomis;

3.   ragina Komisiją ir Tarybą nuolat visapusiškai ir reguliariai informuoti Parlamentą apie padarytą pažangą ir veiksmus, kurių imtasi kiekvienu procedūros etapu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai, Lenkijos Prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO).

Atnaujinta: 2018 m. vasario 23 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika