Rezolūcijas priekšlikums - B8-0119/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0119/2018

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā

  21.2.2018 - (2018/2541(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Claude Moraes Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā


  Procedūra : 2018/2541(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0119/2018
  Iesniegtie teksti :
  B8-0119/2018
  Pieņemtie teksti :

  B8-0119/2018

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā

  (2018/2541(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 20. decembra Pamatoto priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 7. panta 1. punktu par tiesiskumu Polijā — priekšlikums Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu[1],

  –  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 20. decembra Ieteikumu par tiesiskumu Polijā[2], ar ko papildina Komisijas Ieteikumus (ES) 2016/1374, (ES) 2017/146 un (ES) 2017/1520,

  –  ņemot vērā Komisijas Lēmumu (2017/2219) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu vērsties pret Poliju Eiropas Savienības Tiesā par to, ka Polija ir pārkāpusi Savienības tiesību aktus, pieņemot likumu, ar ko tiek grozīts likums par parasto tiesu organizāciju[3],

  –  ņemot vērā tā 2017. gada 15. novembra rezolūciju par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā[4] un tā iepriekšējās rezolūcijas šajā jautājumā,

  –  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.  tā kā 2017. gada 15. novembra rezolūcijā par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā ir norādīts, ka pašreizējā situācija Polijā rada nepārprotamu risku, ka var notikt nopietni to vērtību pārkāpumi, kuras minētas LES 2. pantā,

  1.  atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 20. decembra lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā un atbalsta Komisijas aicinājumu Polijas iestādēm risināt attiecīgās problēmas;

  2.  aicina Padomi nevilcinoties sākt rīkoties saskaņā ar LES 7. panta 1. punktā izklāstītajiem noteikumiem;

  3.   aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, lai Parlaments pastāvīgi būtu pilnībā un regulāri informēts par to, kāds progress ir panākts un kādi pasākumi ir veikti katrā procedūras posmā;

  4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei, Polijas prezidentam, valdībai un parlamentam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai (EDSO).

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. februāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika