Procedure : 2018/2541(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0119/2018

Ingediende teksten :

B8-0119/2018

Debatten :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0055

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 158kWORD 50k
21.2.2018
PE616.045v01-00
 
B8-0119/2018

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over het besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (2018/2541(RSP))


Claude Moraes namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
AMENDEMENTEN

Resolutie van het Europees Parlement over het besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (2018/2541(RSP))  
B8‑0119/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien het met redenen omkleed voorstel van de Commissie van 20 december 2017 op grond van artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) inzake de rechtsstaat in Polen, getiteld "Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, van de rechtsstaat"(1),

–  gezien de aanbeveling van de Commissie van 20 december 2017(2) over de rechtsstaat in Polen ter aanvulling van de Aanbevelingen (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 en (EU) 2017/1520 van de Commissie,

–  gezien het besluit van de Commissie om de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig te maken overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – 2017/2219 – Polen – Inbreuk op het Unierecht door de wet tot wijziging van de wet inzake de organisatie van de gewone rechtbanken(3),

–  gezien zijn resolutie van 15 november 2017 over rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken(4) en zijn eerdere resoluties over dit onderwerp,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in zijn resolutie van 15 november 2017 over rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken wordt gesteld dat er momenteel in Polen een duidelijk risico bestaat van ernstige inbreuk op de waarden als bedoeld in artikel 2 VEU;

1.  is ingenomen met het besluit van de Commissie van 20 december 2017 om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen en schaart zich achter de oproep van de Commissie aan de Poolse autoriteiten om de problemen op te lossen;

2.  verzoekt de Raad snel maatregelen te nemen overeenkomstig de in artikel 7, lid 1, VEU vastgestelde bepalingen;

3.   verzoekt de Commissie en de Raad om het Parlement volledig en regelmatig op de hoogte te houden van de geboekte vooruitgang en genomen maatregelen in elk stadium van de procedure;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, aan de president, de regering en het parlement van Polen, aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, aan de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

(1)

COM(2017)0835.

(2)

C(2017)9050.

(3)

SEC(2017)0560.

(4)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0442.

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid