Förfarande : 2018/2541(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0119/2018

Ingivna texter :

B8-0119/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0055

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 158kWORD 50k
21.2.2018
PE616.739v01-00
 
B8-0119/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP))


Claude Moraes för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU‑fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP))  
B8‑0119/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens motiverade förslag av den 20 december 2017 i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) angående rättsstatsprincipen i Polen: Förslag till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen(1),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 december 2017(2) angående rättsstatsprincipen i Polen som kompletterar kommissionens rekommendationer (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 och (EU) 2017/1520,

–  med beaktande av kommissionens beslut om att väcka talan vid domstolen i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – 2017/2219 – Polen – Åsidosättande av unionsrätten genom lagen om ändring av lagen om de allmänna domstolarnas organisation(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2017 om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen(4), och med beaktande av sina tidigare resolutioner om detta ämne,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin resolution av den 15 november 2017 om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen konstateras att den nuvarande situationen i Polen utgör en allvarlig risk för ett kraftigt åsidosättande av de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut av den 20 december 2017 att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen och stöder kommissionens uppmaning till de polska myndigheterna att ta itu med problemen.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att vidta snabba åtgärder i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.1 i EU-fördraget.

3.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fullständigt och regelbundet informera parlamentet om de framsteg som görs och de åtgärder som vidtas i samtliga steg av förfarandet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet, Polens president, regering och parlament, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

(1)

COM(2017)0835.

(2)

C(2017)9050.

(3)

SEC(2017)0560.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2017)0442.

Senaste uppdatering: 23 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy