Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0120/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0120/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje

  21.2.2018 - (2018/2541(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu

  Procedūra : 2018/2541(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0120/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0120/2018
  Priimti tekstai :

  B8-0120/2018

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje

  (2018/2541(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi dabartinė Lenkijos vyriausybė turi tvirtus demokratiniu būdu įgytus įgaliojimus vykdyti teismų reformą;

  B.  kadangi naujausios reformos Lenkijoje atitinka visuomenės reikalavimus, ypač susijusius su pasitikėjimo teisminėmis institucijomis trūkumu, susirūpinimu dėl procesų trukmės ir pernelyg didelių jų sąnaudų, kurios neduoda veiksmingų rezultatų;

  C.  kadangi teisinės valstybės principo laikymasis yra pagrindinis principas, kuriuo Lenkijos vyriausybė vadovaujasi įgyvendindama pažadėtas reformas;

  D.  kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 7 straipsnio 1 dalį ne Komisija, o Taryba ir Europos Vadovų Taryba yra institucijos, įgaliotos įvertinti, ar iškilo aiškus pavojus, kad gali būti šiurkščiai pažeistas teisinės valstybės principas;

  1.   apgailestauja, kad Komisija aktyvavo 7 straipsnį; dar kartą tvirtina, kad pagal ES sutarties 5 straipsnį, kuriame apibrėžiamas subsidiarumo principas, „tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti“;

  2.   šiuo klausimu atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija, palaikydama dialogą su Lenkija, kalba apie vykstantį teisėkūros procesą ir taip ima dalyvauti vidaus politikos diskusijose, o tai nepadeda objektyviai išspręsti ginčo;

  3.   dar kartą išreiškia apgailestavimą, kad pateikdama savo prieštaravimus Komisija dažnai taiko dvigubus standartus ir smerkia Lenkijos vyriausybę už tai, kad ši taiko sprendimus, kurie taikomi ir kitose valstybėse narėse, kaip antai skirtingą vyrų ir moterų pensinį amžių;

  4.  pabrėžia, kad šiuo proceso etapu Europos Parlamentas neatlieka jokio vaidmens, nes 7 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „prieš priimdama tokį nutarimą [jog iškilo aiškus pavojus, kad gali būti šiurkščiai pažeistos 2 straipsnyje nurodytos vertybės], Taryba išklauso tą valstybę narę ir <...> gali teikti jai rekomendacijas“; pabrėžia, kad prieš imdamasis tolesnių veiksmų Parlamentas turėtų leisti vykti šiam procesui;

  5.   primena, kad nustatyti, jog iškilo aiškus pavojus, kad gali būti šiurkščiai pažeistas teisinės valstybės principas, priklauso Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos, o ne Komisijos kompetencijai;

  6.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms, Europos Tarybai ir Europos demokratijos per teisę komisijai.

  Atnaujinta: 2018 m. vasario 23 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika