Postup : 2018/2541(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0120/2018

Predkladané texty :

B8-0120/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 252kWORD 49k
21.2.2018
PE616.047v01-00
 
B8-0120/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))


Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))  
B8‑0120/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná poľská vláda má silný demokratický mandát na uskutočnenie reformy súdnictva;

B.  keďže nedávne reformy v Poľsku sú odpoveďou na požiadavky verejnosti, najmä čo sa týka nedostatočnej dôvery v súdnictvo, problémov so zdĺhavosťou konaní a s nimi spojenými nadmernými nákladmi, ktoré neprinášajú účinné výsledky;

C.  keďže dodržiavanie zásady právneho štátu je hlavná zásada, ktorou sa poľská vláda riadi pri realizácii sľúbených reforiem;

D.  keďže podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) Rada a Európska rada, a nie Komisia, sú orgány oprávnené posudzovať jasné riziko vážneho porušenia zásad právneho štátu;

1.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia aktivovala článok 7; opätovne zdôrazňuje, že podľa článku 5 ZEÚ, ktorým sa vymedzuje zásada subsidiarity, Únia koná „v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť“;

2.   upozorňuje v tejto súvislosti na to, že Komisia vo svojom dialógu s Poľskom poukázala na prebiehajúci legislatívny proces, a tým sa stala účastníkom vnútornej politickej rozpravy, čo neuľahčuje nestranné vyriešenie sporu;

3.   opätovne vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia pri predkladaní svojich námietok často používa dvojitý meter, keď poľskú vládu odsudzuje za zavádzanie riešení, ktoré sa uplatňujú aj v iných členských štátoch, ako napríklad odlišný vek odchodu do dôchodku pre mužov a ženy;

4.  zdôrazňuje, že v tejto fáze procesu neprislúcha Európskemu parlamentu žiadna úloha vzhľadom na to, že podľa článku 7 ods. 1: „pred prijatím takéhoto rozhodnutia [že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2] Rada vypočuje príslušný členský štát a [...] mu môže adresovať vhodné odporúčania“; zdôrazňuje, že Parlament by mal pred prijatím akýchkoľvek ďalších krokov umožniť, aby sa tento proces uskutočnil;

5.   pripomína, že určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu je v právomoci Rady a Európskej rady, a nie Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, členským štátom, Rade Európy a Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva.

Posledná úprava: 23. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia