Förfarande : 2018/2541(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0120/2018

Ingivna texter :

B8-0120/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 158kWORD 49k
21.2.2018
PE616.047v01-00
 
B8-0120/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP))


Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP))  
B8‑0120/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Polens nuvarande regering har ett starkt demokratiskt mandat att fortsätta reformen av rättsväsendet.

B.  Den senaste tidens reformer i Polen är en reaktion på allmänhetens önskemål, särskilt när det gäller bristen på förtroende för rättsväsendet, oron över långa förfaranden och deras oskäliga kostnader som inte resulterar i effektiva resultat.

C.  Iakttagandet av rättsstatsprincipen är huvudprincipen för den polska regeringen när den genomför de utlovade reformerna.

D.  I enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), är rådet och Europeiska rådet, inte kommissionen, de organ som har befogenhet att bedöma huruvida det finns en klar risk för att rättsstatsprincipen allvarligt åsidosätts.

1.   Europaparlamentet beklagar att kommissionen har aktiverat artikel 7. Parlamentet påminner om att enligt artikel 5 i EU-fördraget, där subsidiaritetsprincipen definieras, ”ska unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna”.

2.   Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att kommissionen i sin dialog med Polen har hänvisat till den pågående lagstiftningsprocessen, och därigenom deltagit i den interna politiska debatten, vilket inte underlättar en opartisk lösning av tvisten.

3.   Europaparlamentet beklagar återigen att kommissionen genom att framföra sina invändningar ofta tillämpar dubbla standarder och anklagar den polska regeringen för att införa lösningar som också tillämpas i andra medlemsstater, t.ex. olika pensionsålder för män och kvinnor.

4.  Europaparlamentet betonar att det inte har någon roll i detta skede av processen, eftersom artikel 7.1 fastställer att ”Innan detta slås fast [att det finns en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av de värden som avses i artikel 2] ska rådet höra den berörda medlemsstaten och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat”. Parlamentet betonar att det, innan ytterligare åtgärder vidtas, bör låta denna process äga rum.

5.   Europaparlamentet påminner om att det hör till rådets och Europeiska rådets befogenheter, inte till kommissionens, att fastställa en klar risk för allvarligt åsidosättande av rättsstatsprincipen.

6.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaterna, Europarådet och Europeiska kommissionen för demokrati genom lag.

Senaste uppdatering: 23 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy