Menetlus : 2018/2541(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0121/2018

Esitatud tekstid :

B8-0121/2018

Arutelud :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 156kWORD 48k
21.2.2018
PE616.049v01-00
 
B8-0121/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (2018/2541(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (2018/2541(RSP))  
B8-0121/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohast 20. detsembri 2017. aasta põhjendatud ettepanekut, mis käsitleb õigusriigi olukorda Poolas: ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet (COM(2017)0835),

–  võttes arvesse komisjoni 28. veebruari 2018. aasta avaldust oma otsuse kohta kohaldada ELi lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et varasemas, parlamendi 15. novembri 2017. aasta resolutsioonis õigusriigi põhimõtte ja demokraatia olukorra kohta Poolas(1) sedastatakse, et praegune olukord Poolas kujutab endast selget ohtu, et rikutakse oluliselt ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi;

1.  märgib, et Poola Vabariik ei ole õigusriigi põhimõtet mingil moel rikkunud;

2.  tuletab meelde, et Poola Vabariigi valitsus valiti ametisse suure häälteenamusega ja rahva toetus valitsusele on jätkuvalt tõusuteel;

3.  on seisukohal, et igasugune katse liikmesriigi siseasjadesse sekkuda on põhjendamatu;

4.  kinnitab oma kindlat toetust identiteedi ja riikliku suveräänsuse ülimuslikele põhimõtetele, mis moodustavad koos vabaduse põhimõttega lahutamatu terviku;

5.  kinnitab oma kindlat toetust ELi lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele;

6.  on seisukohal, et komisjoni rünnakud Poola Vabariigi võimuerakonna vastu on põhjendamatud ja poliitiliselt motiveeritud;

7.  tuletab meelde, et komisjon ei ole poliitiline organ, vaid liidu täidesaatev organ, ning peab rangelt järgima aluslepinguid, eelkõige ELi lepingu artiklit 5 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 6;

8.  lükkab tagasi komisjoni 20. detsembri 2017. aasta otsuse kohaldada ELi lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas;

9.  palub komisjonil ja nõukogul artikli 7 kohaldamise protsess lõpetada;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, Poola presidendile, valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0442.

Viimane päevakajastamine: 23. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika