Procedura : 2018/2541(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0121/2018

Teksty złożone :

B8-0121/2018

Debaty :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 321kWORD 48k
21.2.2018
PE616.049v01-00
 
B8-0121/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie decyzji Komisji o zastosowaniu art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (2018/2541(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Komisji o zastosowaniu art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (2018/2541(RSP))  
B8‑0121/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając uzasadniony wniosek z dnia 20 grudnia 2017 r., złożony zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie praworządności w Polsce: wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności (COM(2017)0835),

–  uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie jej decyzji o zastosowaniu art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w poprzedniej rezolucji z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce(1) stwierdza się, iż obecna sytuacja w Polsce niesie wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE;

1.  zauważa, że nie nastąpiło żadne naruszenie praworządności ze strony Rzeczpospolitej Polskiej;

2.  przypomina, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej został wybrany zdecydowaną większością głosów i nadal cieszy się coraz większym poparciem społeczeństwa;

3.  uważa, że wszelkie próby ingerencji w wewnętrzne sprawy państw członkowskich są bezpodstawne;

4.  uroczyście potwierdza swoje przywiązanie do naczelnej zasady poszanowania tożsamości i suwerenności narodowej, które tworzą nierozerwalną całość z zasadą wolności;

5.  zdecydowanie potwierdza swoje przywiązanie do zasady pomocniczości zapisanej w art. 5 TUE;

6.  uważa, że działania Komisji wymierzone w partię rządzącą w Rzeczpospolitej Polskiej są nieuzasadnione i motywowane politycznie;

7.  przypomina, że Komisja nie jest organem politycznym, lecz wykonawczym Unii i musi ściśle przestrzegać Traktatów, w szczególności art. 5 TUE i art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

8.  odrzuca decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. o zastosowaniu art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce;

9.  wzywa Komisję i Radę do powstrzymania procedury uruchomienia art. 7;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Polski, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Radzie Europy.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0442.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności