Postup : 2018/2541(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0121/2018

Predkladané texty :

B8-0121/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 255kWORD 48k
21.2.2018
PE616.049v01-00
 
B8-0121/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))  
B8‑0121/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odôvodnený návrh v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii týkajúci sa zásad právneho štátu v Poľsku z 20. decembra 2017: návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky (COM(2017)0835),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 28. februára 2018 o jej rozhodnutí aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojom predchádzajúcom uznesení z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku(1) uvádza, že súčasná situácia v Poľsku predstavuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ;

1.  konštatuje, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky;

2.  pripomína, že vláda Poľskej republiky bola zvolená veľkou väčšinou hlasov a má čoraz väčšiu podporu obyvateľov;

3.  považuje za neodôvodnený akýkoľvek pokus o zasahovanie do vnútorných záležitostí členských štátov;

4.  slávnostne potvrdzuje svoju oddanosť primárnej zásade identity a zásade štátnej zvrchovanosti, ktoré spolu so zásadou slobody tvoria nedeliteľný celok;

5.  opätovne dôrazne potvrdzuje svoju oddanosť zásade subsidiarity zakotvenej v článku 5 Zmluvy o EÚ;

6.  domnieva sa, že zameranie Komisie na vládnucu stranu v Poľskej republike je neopodstatnené a politicky motivované;

7.  pripomína, že Komisia nie je politický orgán, ale výkonný orgán Únie a musí striktne dodržiavať zmluvy, najmä článok 5 Zmluvy o EÚ a článok 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

8.  odmieta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2017 aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku;

9.  vyzýva Komisiu a Radu, aby ukončili proces aktivácie článku 7;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Poľska, vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0442.

Posledná úprava: 22. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia