Förfarande : 2018/2541(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0121/2018

Ingivna texter :

B8-0121/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 158kWORD 48k
21.2.2018
PE616.049v01-00
 
B8-0121/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP))  
B8‑0121/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det motiverade förslaget av den 20 december 2017 i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget angående rättsstatsprincipen i Polen med titeln: Förslag till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen, (COM(2017)0835),

–  med beaktande av kommissionens uttalande av den 28 februari 2018 om dess beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin tidigare resolution av den 15 november 2017 om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen(1) konstateras att den nuvarande situationen i Polen utgör en allvarlig risk för ett kraftigt åsidosättande av de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget.

1.  Europaparlamentet konstaterar att Republiken Polen inte har brutit mot rättsstatsprincipen.

2.  Europaparlamentet påminner om att Republiken Polens regering valdes med stor majoritet och har ett fortsatt stort stöd från folket.

3.  Europaparlamentet anser att alla försök att blanda sig i medlemsstaternas inre angelägenheter är ogrundade.

4.  Europaparlamentet bekräftar högtidligen de övergripande principerna om identitet och nationell suveränitet, principer som tillsammans med principen om frihet bildar en oupplöslig helhet.

5.  Europaparlamentet bekräftar med eftertryck sin respekt för subsidiaritetsprincipen, som finns fastställd i artikel 5 i EU-fördraget.

6.  Europaparlamentet anser att kommissionens angrepp på Republiken Polens regeringsparti är orättmätigt och politiskt motiverat.

7.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen inte är något politiskt organ utan unionens verkställande organ och att den därför strikt måste följa fördragen, i synnerhet artikel 5 i EU-fördraget och artikel 6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

8.  Europaparlamentet förkastar kommissionens beslut av den 20 december 2017 om att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att sätta stopp för förfarandet enligt artikel 7.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet, Polens president, regering och parlament, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Europarådet.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0442.

Senaste uppdatering: 23 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy