Procedure : 2018/2568(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0122/2018

Indgivne tekster :

B8-0122/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0051

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 197kWORD 49k
22.2.2018
PE616.051v01-00
 
B8-0122/2018

jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3


om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (2018/2568(RSP))


Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarligt medlem: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (2018/2568(RSP))  
B8‑0122/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særligt artikel 11, stk. 3, og artikel 23, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 16. januar 2018, som ikke mundede ud i en udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet den 18. maj 2017 og offentliggjort den 29. juni 2017(3),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Kommissionens afgørelse 2007/702/EF godkendte markedsføring af fødevarer og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 59122-majs (herefter benævnt "genmodificeret 59122-majs"); der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 23. marts 2007 i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 3. april 2007(5) (herefter benævnt "EFSA's første udtalelse");

B.  der henviser til, at Pioneer Overseas Corporation og Dow AgroSciences Ltd (herefter benævnt "ansøgeren") den 19. juli 2016 i fællesskab indgav en ansøgning om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af fødevarer og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genmodificeret 59122-majs i overensstemmelse med artikel 11 og 23 i forordning (EF) nr. 1829/2003; der henviser til, at denne ansøgning også omfattede markedsføring af genetisk modificeret 59122-majs i produkter, der består af eller indeholder denne majs, til anden anvendelse end fødevarer og foder, som al anden majs, undtagen til dyrkning;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 18. maj 2017 i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 29. juni 2017(6) (herefter benævnt "EFSA's anden udtalelse");

D.  der henviser til, at genmodificeret 59122-majs udtrykker proteinerne CRY34Ab1 og CRY35Ab1, som giver resistens over for skadegørende billelarver af slægten Diabrotica, eksempelvis larver af majsrodbille, og proteinet PAT, som giver tolerance over for plantegifte, der indeholder glufosinat;

E.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre faktorer af relevans for det spørgsmål, der er under overvejelse, når den udarbejder sin beslutning;

F.  der henviser til, at medlemsstaterne indsendte mange kritiske bemærkninger til EFSA's første udtalelse i løbet af den tre måneder lange høringsperiode(7), herunder bl.a. om den utilstrækkelige overvågningsplan, risikoen for eksponering af ikke-målorganismer for Bt-toksiner, manglende grundlag for konklusionen, at "foderstoffer, som er fremstillet på grundlag af genmodificeret 59122-majs, stort set svarer til, ernæringsmæssigt svarer til og er lige så sikre som foderstoffer fremstillet på grundlag af kommerciel majs" samt, for så vidt angår 90-dages-rotteundersøgelsen, at genmodificeret 59122-majs kun blev givet på ét dosisniveau for hele undersøgelsen, hvilket er i modstrid med anbefalingerne i OECD's retningslinjer;

G.  der henviser til, at EFSA, efter at ansøgeren havde indgivet ansøgning om forlængelse af tilladelsen, blev anmodet om at vurdere de oplysninger, som ansøgeren havde fremlagt, herunder miljøovervågningsrapporter for perioden efter lanceringen på markedet og 11 primære forskningsundersøgelser offentliggjort mellem 2007 og 2016; der henviser til, at EFSA på grundlag af sin vurdering af de indsendte data afgav en positiv udtalelse (EFSA's anden udtalelse, jf. ovenfor), hvori det konkluderede, at "der ikke blev identificeret nogen nye farer eller ændret eksponering og ingen nye videnskabelige usikkerheder, som kunne ændre ved konklusionerne i den oprindelige risikovurdering af 59122-majs"(8);

H.  der henviser til, at medlemsstaterne indsendte mange kritiske bemærkninger til EFSA's anden udtalelse i løbet af den tre måneder lange høringsperiode(9), herunder bl.a., at "den overvågning af genmodificeret 59122-majs, som er foretaget, ikke er i stand til at give resultater, som er brugbare ved den aktuelle vurdering, eller afklare usikkerhedsmomenter i forbindelse med den risikovurdering, der foretages forud for godkendelsen, f.eks. med hensyn til eksponering af miljøet", og at "den overvågningsmetode, der er anvendt på genmodificeret 59122-majs ikke er i overensstemmelse med kravene i bilag VII til direktiv 2001/18/EF";

I  der henviser til, at en medlemsstat satte spørgsmålstegn ved, hvorfor flere offentlige undersøgelser, der dokumenterer Cry-proteiners immunogenitet i mus, ikke var blevet fremlagt af sagsøgeren og dermed vurderet af EFSA, og anbefalede, at problemerne vedrørende immunogenicitet og adjuvansevne hos de Cry-proteiner, der udtrykkes i genmodificeret 59122-majs, bør afhjælpes, før der tildeles en forlængelse af tilladelsen;

J.  der henviser til, at en medlemsstat bemærkede, at EU har godkendt konventionen om biologisk mangfoldighed, i henhold til hvilken både eksporterende og importerende lande pålægges internationale ansvar for så vidt angår biologisk mangfoldighed, og at det derfor er vigtigt at tage højde for virkningerne af at indføre genmodificeret 59122-majs i EU, både for biodiversiteten i EU og i de lande, hvor majsen dyrkes;

K.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og dermed er omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(10); der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløber den 31. juli 2018(11);

L.  der henviser til, at anvendelsen af de supplerende herbicider indgår i den almindelige landbrugspraksis i forbindelse med dyrkning af herbicidresistente planter, og at det derfor kan forventes, at restprodukter fra sprøjtning altid vil være til stede i høsten og er uundgåelige bestanddele; der henviser til, at det er blevet påvist, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til større anvendelse af supplerende herbicider end deres traditionelle modparter(12);

M.  der henviser til, at restprodukter fra sprøjtning med glufosinat ikke er blevet vurderet i nogen af EFSA's udtalelser; der henviser til, at restkoncentrationer af glufosinat vil være til stede i afgrøder af genmodificeret 59122-majs, der importeres til Unionen til fødevare- og foderbrug;

N.  der henviser til, at det ud fra et fødevaresikkerhedsmæssigt synspunkt ville være uacceptabelt samt højst inkonsekvent at tillade import af en genmodificeret majssort, som er tolerant over for glufosinat, eftersom tilladelsen til anvendelse af glufosinat i EU udløber den 31. juli 2018 på grund af dets reproduktionstoksicitet(13);

O.  der henviser til, at afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 16. januar 2018 ikke mundede ud i en udtalelse; der henviser til, at 12 medlemsstater stemte imod, mens kun 12 medlemsstater, der blot repræsenterer 38,83 % af Unionens befolkning, stemte for, og fire medlemsstater undlod at stemme;

P.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget, at afgørelser om tilladelse siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 er blevet vedtaget af Kommissionen uden støtte fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og at tilbagegivelse af sager til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse – hvilket i høj grad er en undtagelse fra den generelle procedure – er blevet normen for beslutningstagningen i forbindelse med tilladelser til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer; der henviser til, at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ligeledes har beklaget, at denne praksis er udemokratisk(14),

Q.  der henviser til, at Parlamentet forkastede det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 ved førstebehandlingen den 28. oktober 2015 og opfordrede Kommissionen til at trække forslaget tilbage og forelægge et nyt;

R.  der henviser til, at det i betragtning 14 i forordning (EU) nr. 182/2011 anføres, at Kommissionen så vidt muligt bør handle med henblik på at undgå at gå imod den fremherskende holdning, som måtte opstå i appeludvalget, mod det hensigtsmæssige i en gennemførelsesretsakt, navnlig om følsomme emner såsom forbrugersundhed, fødevaresikkerhed og miljøet;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi den ikke er forenelig med målet med forordning (EF) nr. 1829/2003, som er – i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(15) – at danne grundlaget for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  opfordrer Kommissionen til at suspendere enhver gennemførelsesafgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den nuværende procedure, som har vist sig at være utilstrækkelig, er afhjulpet;

5.  opfordrer de ansvarlige lovgivere til at fremskynde arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 for bl.a. at sikre, at Kommissionen, såfremt der ikke er afgivet udtalelse af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed med hensyn til GMO-godkendelser, enten til dyrkning eller til fødevarer og foderstoffer, trækker forslaget tilbage;

6.  opfordrer navnlig Kommissionen til ikke at tillade import til Unionen af genetisk modificerede planter til fødevare- eller foderbrug , som er gjort tolerante over for et supplerende herbicid, som er forbudt, eller som vil blive forbudt i nær fremtid;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(2)

EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(3)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861.

(4)

– Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (EUT C 482 af 23.12.2016, s. 110).

– Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).

– Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040).

– Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039).

– Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038).

– Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21 (P8_TA(2016)0271).

– Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272).

– Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til dyrkning (P8_TA(2016)0388).

– Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (P8_TA(2016)0389).

– Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 til dyrkning (P8_TA(2016)0386).

– Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (P8_TA(2016)0387).

– Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).

– Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (P8_TA (2017)0123).

– Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (P8_TA(2017)0215).

– Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (P8_TA(2017)0214).

– Beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0341).

– Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0377).

– Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0378).

– Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0396).

– Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0397).

– Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0398).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470.

(6)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470.

(7)

Bilag G – medlemsstaternes bemærkninger og svar fra GMO-panelet http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368.

(8)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861.

(9)

Bilag G – medlemsstaternes bemærkninger og svar fra GMO-panelet http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368.

(10)

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=DA.

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.

(13)

Bilag G – medlemsstaternes bemærkninger og svar fra GMO-panelet http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368.

(14)

bl.a. i åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller i talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).

(15)

EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Seneste opdatering: 26. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik