Postup : 2018/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0122/2018

Predkladané texty :

B8-0122/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0051

NÁVRH UZNESENIA
PDF 297kWORD 49k
22.2.2018
PE616.051v01-00
 
B8-0122/2018

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (2018/2568(RSP))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Nariadenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (2018/2568(RSP))  
B8-0122/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 16. januára 2018 a neprinieslo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 18. mája 2017 a uverejnené 29. júna 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozhodnutím Komisie 2007/702/ES sa povoľuje umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122, sú z nej zložené alebo vyrobené; keďže pred týmto rozhodnutím Komisie Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 23. marca 2007 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 3. apríla 2007(5) (prvé stanovisko EFSA);

B.  keďže 19. júla 2016 spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. (ďalej len žiadateľ) spoločne predložili žiadosť o obnovenie povolenia na umiestňovanie na trh potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122, sú zložené alebo vyrobené v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003; keďže táto žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh geneticky modifikovanej kukurice 59122 vo výrobkoch z nej zložených alebo ju obsahujúcich na iné použitie než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade inej kukurice, s výnimkou pestovania;

C.  keďže úrad EFSA 18. mája 2017 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 29. júna 2017(6) (druhé stanovisko EFSA);

D.  keďže geneticky modifikovaná kukurica 59122 vykazuje proteíny Cry34Ab1 a Cry35Ab1 zaručujúce rezistenciu proti škodcom Diabrotica, ako sú larvy západného kukuričiara koreňového, a proteín PAT, ktorý zaručuje toleranciu proti herbicídom obsahujúcim glufozinát;

E.  keďže v nariadení (EC) č. 1829/2003 sa uvádza, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie a že Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadní všetky relevantné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

F.  keďže mnohé kritické pripomienky, ktoré predložili členské štáty vo vzťahu k prvému stanovisku EFSA počas trojmesačného obdobia konzultácií(7) sa týkali okrem iného nedostatočného plánu dohľadu, rizika vystavenia necieľových organizmov toxínom BT, nedostatočného základu pre záver, že „krmivové výrobky z geneticky modifikovanej kukurice 59122 sú v podstate rovnocenné, nutrične rovnocenné a bezpečné ako krmivá z komerčnej kukurice“, a, pokiaľ ide o 90-dňovú štúdiu na potkanoch, skutočnosti, že geneticky modifikovaná kukurica 59122 bola podaná len v jednej úrovni dávkovania počas celej štúdie, čo je v rozpore s odporúčaním uvedeným v usmerneniach OECD;

G.  keďže potom, ako žiadateľ predložil žiadosť o opätovné povolenie, úrad EFSA bol požiadaný, aby posúdil údaje predložené žiadateľom, a to vrátane správ a monitorovania životného prostredia po uvedení na trh a 11 primárnych výskumných štúdií uverejnených v rokoch 2007 až 2016; keďže na základe posúdenia predložených údajov úrad EFSA prijal kladné stanovisko (druhé stanovisko EFSA, ako sa uvádza skôr v texte) a dospel k záveru, že „neboli zistené žiadne nové alebo zmenené vystavenia a žiadne nové vedecké neistoty, ktoré by zmenili závery pôvodného hodnotenia rizika pre kukuricu 59122“(8);

H.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií mnohé kritické pripomienky v súvislosti s druhým stanoviskom EFSA(9) vrátane, okrem iného, toho, „že monitorovanie geneticky modifikovanej kukurice 59122 nemôže poskytnúť zmysluplné výsledky pre súčasné posúdenie a vyriešenie neistôt súvisiacich s posúdením rizika vykonaným pred udelením povolenia, napr. pokiaľ ide o vystavenie životného prostredia“ a že „prístup k monitorovaniu v prípade geneticky modifikovanej kukurice 59122 nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VII smernice 2001/18/ES“;

I  keďže jeden členský štát položil otázku, prečo žiadateľ nepredložil viacero štúdií, ktoré preukazujú imunogenicitu proteínov Cry u myší, v dôsledku čoho neboli posúdené úradom EFSA, a poukázal na to, že problémy súvisiace s imunogenicitou a adjuvanticitou proteínov Cry obsiahnutých v geneticky modifikovanej kukurici 59122 by sa mali vyriešiť pred obnovením udelenia povolenia;

J.  keďže jeden členský štát uviedol, že Únia schválila Dohovor o biologickej diverzite, ktorý ukladá medzinárodnú zodpovednosť oboch krajinám – vyvážajúcej a dovážajúcej – pokiaľ ide o biologickú diverzitu, a že je preto dôležité vziať do úvahy vplyv geneticky modifikovanej kukurice 59122 dovážanej do Únie tak na biodiverzitu Únie, ako aj na biodiverzitu v krajinách pestovania;

K.  keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú kritériá vylúčenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(10); keďže platnosť povolenia glufozinátu sa skončí 31. júla 2018(11);

L.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú vždy prítomné v zbere a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(12);

M.  keďže rezíduá z postrekov glufozinátom neboli posúdené v žiadnom stanovisku úradu EFSA; keďže rezíduá glufozinátu budú prítomné v geneticky modifikovanej kukurici 59122 dovážanej do Únie na použitie v potravinách a krmivách;

N.  keďže z pohľadu bezpečnosti potravín by bolo neprijateľné a veľmi nekonzistentné povoliť dovoz geneticky modifikovanej kukurice odolnej proti glufozinátu, vzhľadom na to, že povolenie na používanie glufozinátu v Únii platí len do 31. júla 2018 vzhľadom na jeho reprodukčnú toxicitu(13);

O.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 16. januára 2018 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 12 členských štátov hlasovalo proti, 12 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,83 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

P.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(14);

Q.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

R.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 koná Komisia v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(15) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o schvaľovanie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  žiada najmä Komisiu, aby nepovolila dovoz žiadnej geneticky modifikovanej rastliny určenej na použitie v potravinách alebo krmivách, u ktorej bola vyvolaná tolerancia na doplnkový herbicíd, ktorý je v Únii zakázaný alebo sa v blízkej budúcnosti zakáže;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. ES L 268, 18.10.2002, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861

(4)

– Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2015)0456).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0040).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0039).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0038).

– Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto udalostí, sú z nich zložené alebo vyrobené, (P8_TA(2016)0271).

– Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (P8_TA(2016)0272).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0388).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (P8_TA(2016)0389).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0386).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0387).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0390).

– Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformačných udalostí Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (P8_TA(2017)0123).

– Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0215).

– Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2017)0214).

– Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).

– Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).

– Uznesenie Európskeho parlamentu z 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).

– Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0396).

– Uznesenie Európskeho parlamentu zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0397).

– Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA (2017)0398)

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470

(6)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470

(7)

Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526

(8)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861

(9)

Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526

(10)

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=SK

(12)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)

Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002

(14)

Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).

(15)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Posledná úprava: 26. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia