Διαδικασία : 2018/2574(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0125/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0125/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0048

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
PDF 468kWORD 47k
26.2.2018
PE616.054v01-00
 
B8-0125/2018

σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού


για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2574(RSO))


Διάσκεψη των Προέδρων

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2574(RSO))  
B8‑0125/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–    έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 12ης Φεβρουαρίου 2015(1), για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος («ειδική επιτροπή ΤΑΧΕ 1»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 2ας Δεκεμβρίου 2015(3), σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα ή αποτελέσματος («ειδική επιτροπή TAXE 2»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Ιουνίου 2016(5), σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή («εξεταστική επιτροπή PANA»),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 197 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  αξιοποίηση και συμπλήρωση του έργου των ειδικών επιτροπών TAXE 1 και TAXE 2, με ειδική έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, της Επιτροπής ή/και του Συμβουλίου, των συστάσεων που περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 και της 6ης Ιουλίου 2016, καθώς και στον αντίκτυπο τους·

β)   αξιοποίηση και συμπλήρωση του έργου της εξεταστικής επιτροπής PANA, με ειδική έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, της Επιτροπής ή/και του Συμβουλίου, των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και στον αντίκτυπο τους·

γ)  παρακολούθηση της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς την εξάλειψη των φορολογικών πρακτικών οι οποίες καθιστούν δυνατή τη φοροαποφυγή ή/και τη φοροδιαφυγή που θίγουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όπως αναφέρεται στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 και της 6ης Ιουλίου 2016 και στη σύσταση της 13ης Δεκεμβρίου 2017·

δ)  εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο παρακάμφθηκαν οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ στο πλαίσιο των Paradise Papers και γενικότερη αξιολόγηση του αντικτύπου της σχετικής με τον ΦΠΑ απάτης και των κανόνων διοικητικής συνεργασίας στην Ένωση· και ανάλυση των πολιτικών για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη και το Eurofisc·

ε)  συνεισφορά στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας·

στ)  αποτίμηση των εθνικών καθεστώτων παροχής φορολογικών πλεονεκτημάτων (όπως τα προγράμματα υπηκοότητας)·

ζ)  στενή παρακολούθηση του εν εξελίξει έργου και της συνεισφοράς της Επιτροπής και των κρατών μελών σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ομάδα των 20, ο ΟΗΕ και η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), με πλήρη σεβασμό, παράλληλα, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων όσον αφορά ζητήματα φορολογίας·

η)  πρόσβαση σε σχετικά με το έργο της έγγραφα, σύναψη των απαραίτητων επαφών και διεξαγωγή ακροάσεων με διεθνή, ευρωπαϊκά (περιλαμβανομένης της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων) και εθνικά θεσμικά όργανα και φόρουμ, με τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς και με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, σε στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες επιτροπές· κατά την εκτέλεση των ανωτέρω, αποδοτική χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

θ)  ανάλυση και εκτίμηση της διάστασης της τρίτης χώρας σε πρακτικές φοροαποφυγής, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στις αναπτυσσόμενες χώρες· παρακολούθηση, στο πλαίσιο αυτό, των βελτιώσεων και των υφιστάμενων κενών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξαρτώμενα από το βρετανικό στέμμα εδάφη και τα υπερπόντια εδάφη·

ι)  αποτίμηση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου, εκ μέρους της Επιτροπής, για την προσθήκη χωρών στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που συμπληρώνει την οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD)·

ια)  αποτίμηση της μεθοδολογίας, του ελέγχου των χωρών και του αντικτύπου του ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (ενωσιακή μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων), καθώς και της διαγραφής χωρών από τον εν λόγω κατάλογο και των κυρώσεων που επιβάλλονται στις χώρες του καταλόγου·

ιβ)  εξέταση των συνεπειών των διμερών φορολογικών συμβάσεων που συνάπτουν τα κράτη μέλη·

ιγ)  διατύπωση οιωνδήποτε συστάσεων κρίνει απαραίτητες επί του θέματος·

2.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της, κατά την εκτέλεση του έργου της, τις πρόσφατες αποκαλύψεις της 5ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τα Paradise Papers και οιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις αφορούν το αντικείμενό της και προκύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας της·

3.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 45 μέλη·

4.  αποφασίζει ότι η διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής θα είναι δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

 

(1)

ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 42.

(2)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 51.

(3)

ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 201.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0253.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0491.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου