Procedura : 2018/2574(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0125/2018

Teksty złożone :

B8-0125/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0048

PROJEKT DECYZJI
PDF 330kWORD 46k
26.2.2018
PE616.054v01-00
 
B8-0125/2018

złożony zgodnie z art. 197 Regulaminu


w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania: kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji (2018/2574(RSO))


Konferencja Przewodniczących

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania: kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji (2018/2574(RSO))  
B8-0125/2018

Parlament Europejski,

–    uwzględniając projekt decyzji Konferencji Przewodniczących,

–    uwzględniając swoją decyzję z dnia 12 lutego 2015 r.(1) w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (zwanej dalej „komisją specjalną TAXE 1”) oraz określenia jej kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach(2),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 2 grudnia 2015 r.(3) w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (zwanej dalej „komisją specjalną TAXE 2”) oraz określenia jej kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach(4),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 8 czerwca 2016 r.(5) w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (zwanej dalej „komisją śledczą PANA”),

–  uwzględniając swoje zalecenie z dnia 13 grudnia 2017 r. dla Rady i Komisji przyjęte w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania(6),

–  uwzględniając art. 197 Regulaminu,

1.  podejmuje decyzję o powołaniu Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania i przyznaniu jej następujących kompetencji:

a)  kontynuowanie i uzupełnienie prac prowadzonych przez komisje specjalne TAXE 1 i TAXE 2, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skuteczne wdrażanie przez państwa członkowskie, Komisję i/lub Radę zaleceń zawartych w wyżej wymienionych rezolucjach z dnia 25 listopada 2015 r. i 6 lipca 2016 r. oraz na wpływ tych zaleceń;

b)  kontynuowanie i uzupełnienie prac prowadzonych przez komisję śledczą PANA, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skuteczne wdrażanie przez państwa członkowskie, Komisję i/lub Radę zaleceń zawartych w wyżej wymienionym zaleceniu z dnia 13 grudnia 2017 r. oraz na wpływ tych zaleceń;

c)  monitorowanie postępów państw członkowskich w likwidowaniu praktyk podatkowych umożliwiających unikanie opodatkowania i/lub uchylanie się od opodatkowania i zakłócających prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, zgodnie z rezolucjami z dnia 25 listopada 2015 r. i 6 lipca 2016 r. oraz zaleceniem z dnia 13 grudnia 2017 r.;

d)  ocena – w odniesieniu do dokumentów z rajów podatkowych – w jaki sposób obchodzono unijne przepisy dotyczące VAT oraz ogólna ocena wpływu oszustw związanych z VAT i zasad współpracy administracyjnej w Unii, a także analiza polityki wymiany informacji i koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi a Eurofisc;

e)  zapewnianie wkładu w toczącą się debatę na temat opodatkowania gospodarki cyfrowej;

f)  ocena krajowych programów przywilejów podatkowych (np. programów przyznawania obywatelstwa);

g)  uważne śledzenie bieżących działań Komisji i państw członkowskich w instytucjach międzynarodowych, w tym w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, G-20, ONZ i FATF, a także wkładu Komisji i państw członkowskich w działalność tych organów, w pełni przestrzegając uprawnień Komisji Gospodarczej i Monetarnej w odniesieniu do kwestii podatkowych;

h)  uzyskanie dostępu do dokumentów istotnych w pracach komisji i nawiązanie niezbędnych kontaktów oraz organizowanie wysłuchań z udziałem instytucji międzynarodowych, instytucji europejskich (w tym Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej)) oraz instytucji krajowych, a także forów światowych, europejskich i krajowych, parlamentów narodowych i rządów państw członkowskich oraz krajów trzecich, jak również przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerów społecznych, w ścisłej współpracy z komisjami stałymi; prowadzenie tych działań przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów PE;

i)  analiza i ocena udziału państw trzecich w praktykach unikania opodatkowania, w tym wpływu na kraje rozwijające się; monitorowanie postępów i istniejących luk w dziedzinie wymiany informacji z krajami trzecimi w tym obszarze, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na terytoria zależne i terytoria zamorskie Korony Brytyjskiej;

j)  ocena procesu oceny własnej Komisji oraz procesu umieszczania w wykazie państw zgodnie z aktem delegowanym dotyczącym państw trzecich wysokiego ryzyka przyjętym w związku z dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

k)  ocena metod, procesu kontroli i oddziaływania unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (unijnej czarnej listy rajów podatkowych), jak również procesu usunięcia państw z wykazu i sankcji przyjętych wobec wymienionych w nim państw;

l)  badanie skutków dwustronnych umów podatkowych zawartych przez państwa członkowskie;

m)  przedstawianie wszelkich zaleceń, jakie komisja uzna za niezbędne w tym obszarze;

2.  postanawia, że komisja specjalna powinna uwzględnić w swojej pracy najnowsze dokumenty z rajów podatkowych ujawnione dnia 5 listopada 2017 r. oraz wszelkie istotne zmiany dotyczące kwestii należących do jej kompetencji, które to zmiany wystąpią w czasie trwania jej mandatu;

3.  postanawia, że komisja specjalna liczyć będzie 45 członków;

4.  ustala czas trwania mandatu komisji specjalnej na 12 miesięcy, począwszy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

 

(1)

Dz.U. C 310 z 25.8.2016, s. 42.

(2)

Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 51.

(3)

Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 201.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0310.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0253.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0491.

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności