Postup : 2018/2574(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0125/2018

Predkladané texty :

B8-0125/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0048

NÁVRH ROZHODNUTIA
PDF 272kWORD 45k
26.2.2018
PE616.054v01-00
 
B8-0125/2018

predložený v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku


o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (2018/2574(RSO))


Konferencia predsedov

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (2018/2574(RSO))  
B8-0125/2018

Európsky parlament,

-so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 12. februára 2015(1) o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku („osobitný výbor TAXE 1“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(2),

-so zreteľom na svoje rozhodnutie z 2. decembra 2015(3) o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku („osobitný výbor TAXE 2“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(4),

-so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2016(5) o zriadení vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi („vyšetrovací výbor PANA“), a o jeho pôsobnosti, zložení a funkčnom období,

-so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(6),

-so zreteľom na článok 197 rokovacieho poriadku,

1. zriaďuje osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky s týmito právomocami:

a) využívať a dopĺňať prácu, ktorú vykonali osobitné výbory TAXE 1 a TAXE 2, najmä so zameraním na účinné vykonávanie odporúčaní určených vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 25. novembra 2015 a 6. júla 2016 zo strany členských štátov, Komisie a/alebo Rady, ako aj na ich dosah;

b) využívať a dopĺňať prácu, ktorú vykonal vyšetrovací výbor PANA, najmä so zameraním na účinné vykonávanie odporúčaní vo svojom odporúčaní z 13. decembra 2017 zo strany členských štátov, ako aj Komisie a/alebo Rady, ako aj na ich dosah;

c) nadviazať na pokrok, ktorý vykonali členské štáty v odstraňovaní daňových postupov umožňujúcich vyhýbanie sa daňovým povinnostiam alebo daňové úniky, ktoré poškodzujú riadne fungovanie jednotného trhu, ako je uvedené v jeho vyššie uvedených uzneseniach z 25. novembra 2015 a 6. júla 2016 a v odporúčaní z 13. decembra 2017;

d) zhodnotiť, akým spôsobom sa obchádzali pravidlá EÚ pre DPH v rámci tzv. Paradise Papers, a všeobecnejšie vyhodnotiť dosah podvodov v oblasti DPH a pravidiel administratívnej spolupráce v Únii a analyzovať výmenu informácií a koordináciu medzi členskými štátmi a sieťou Eurofisc;

e) prispievať k prebiehajúcej diskusii o zdaňovaní digitálneho hospodárstva;

f) posúdiť vnútroštátne systémy poskytujúce daňové výhody (napríklad programy občianstva);

g) pozorne sledovať prebiehajúcu prácu Komisie a členských štátov a ich prínos v rámci medzinárodných inštitúcií vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, G20, OSN a FATF a pritom v plnej miere rešpektovať právomoci Výboru pre hospodárske a menové veci, pokiaľ ide o daňové záležitosti;

h) získať prístup k dokumentom týkajúcim sa jeho činnosti a nadväzovať potrebné kontakty a organizovať vypočutia s medzinárodnými, európskymi (vrátane skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov)) a vnútroštátnymi inštitúciami a fórami, národnými parlamentmi a vládami členských štátov a tretích krajín, ako aj so zástupcami vedeckej obce, podnikov a občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov, a to v úzkej spolupráci so stálymi výbormi; zohľadňovať pritom efektívne využívanie zdrojov Parlamentu;

i) analyzovať a zhodnotiť rozmer tretích krajín v praktikách vyhýbania sa daňovým povinnostiam vrátane dosahu na rozvojové krajiny; monitorovať zlepšenia a existujúce nedostatky v oblasti výmeny informácií s tretími krajinami v tejto oblasti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať korunným závislým územiam a zámorským územiam;

j) zhodnotiť postup posudzovania a preverovania, ktorý Komisia používa pri začleňovaní krajín do zoznamu vysokorizikových tretích krajín v rámci delegovaného aktu podľa smernice o boji proti praniu špinavých peňazí;

k) posúdiť metodiku, proces preverovania krajín a dosah zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely (čierneho zoznamu EÚ daňových rajov), ako aj odstránenie krajín zo zoznamu a sankcie prijaté voči uvedeným krajinám;

l) preskúmať dôsledky bilaterálnych daňových zmlúv uzatvorených členskými štátmi;

m) predkladať akékoľvek odporúčania, ktoré považuje v tejto veci za potrebné;

2. rozhodol, že osobitný výbor by mal zohľadniť vo svojej práci nedávne zistenia tzv. Paradise Papers z 5. novembra 2017 a akékoľvek podstatné skutočnosti patriace do pôsobnosti výboru, ktoré vzniknú počas jeho funkčného obdobia;

3.rozhodol, že osobitný výbor bude zložený zo 45 členov;

4.rozhodol, že funkčné obdobie osobitného výboru bude trvať 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 310, 25.8.2016, s. 42.

(2)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51.

(3)

Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 201.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0310.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0253.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0491.

Posledná úprava: 27. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia