Návrh uznesenia - B8-0134/2018Návrh uznesenia
B8-0134/2018

NÁVRH UZNESENIA o usmerneniach k rámcu budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

7.3.2018 - (2018/2573(RSP))

predložený na základe rámca budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Raymond Finch v mene skupiny EFDD

Postup : 2018/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0134/2018
Predkladané texty :
B8-0134/2018
Prijaté texty :

B8‑0134/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o usmerneniach k rámcu budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

(2018/2573(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva pre Európsku radu predložené 29. marca 2017 v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na prejav predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva z 2. marca 2018,

–  so zreteľom na návrh dohody o vystúpení, ktorý Komisia uverejnila 28. februára 2018,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 2625 (XXV) o zásadách medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na štúdiu z 22. novembra 2017 vypracovanú pre Výbor pre ústavné veci s názvom Inteligentné hranice 2.0 – zabránenie tvrdej hranici na írskom ostrove na účely colnej kontroly a voľný pohyb osôb,

–  so zreteľom na dokument, ktorý 4. marca 2017 uverejnil osobitný výbor Snemovne lordov pre Európsku úniu s názvom Brexit a rozpočet EÚ,

–  so zreteľom na článok XXIV ods. 4 pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a na jeho výklad a uplatňovanie zo strany WTO,

–  so zreteľom na ciele, zásady a povinnosti uvedené v ZEÚ, a najmä na jej článok 2, článok 3 ods. 1, článok 8 a článok 21,

–  so zreteľom na Dohodu z Belfastu z roku 1998,

–  so zreteľom na vec 120/78 Súdneho dvora Európskej únie Rewe-Zentral AGproti Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ktorá sa bežne označuje ako vec Cassis de Dijon,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 51,8 % voličov v Spojenom kráľovstve (17,4 milióna občanov) 23. júna 2016 hlasovalo za vystúpenie z Európskej únie; poznamenáva, že účasť na tomto referende bola vyššia ako účasť v posledných všeobecných voľbách v Spojenom kráľovstve;

B.  keďže Spojené kráľovstvo vo svojom oznámení z 29. marca 2017 o vystúpení oznámilo úmysel už nepodliehať právomoci Súdneho dvora Európskej únie;

C.  keďže vláda Spojeného kráľovstva v tom istom oznámení uviedla, že súčasťou jej budúcich vzťahov s Európskou úniou nebude ani členstvo na vnútornom trhu, ani členstvo v colnej únii;

D.  keďže WTO pri výklade a uplatňovaní svojich pravidiel uvádza, že „colná únia by mala uľahčovať obchod v rámci colnej únie, ale nie tak, aby tým vznikali prekážky brániace obchodu s tretími krajinami“;

E.  keďže v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 2625 (XXV) sa uvádza: „Každý štát sa zdrží akéhokoľvek konania zameraného na čiastočné alebo úplné narušenie národnej jednoty a územnej celistvosti ktoréhokoľvek iného štátu alebo krajiny“; keďže v tej istej rezolúcii sa rovnako uvádza: „Žiadny štát nesmie používať ani podporovať používanie hospodárskych, politických alebo akýchkoľvek iných opatrení na donútenie iného štátu k tomu, aby sa mu podriadil pri výkone svojich zvrchovaných práv“;

F.  keďže v článku 3 ods. 1 ZEÚ sa uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a v článku 2 sa uvádza, že Únia je založená na hodnotách úcty, okrem iného, k demokracii;

G.  keďže článkom 8 ZEÚ sa od Európskej únie vyžaduje, aby rozvíjala „osobitné vzťahy so susednými krajinami“, a to na základe „prosperity“ a „spolupráce“;

H.  Keďže v článku 21 ZEÚ sa uvádza: „Únia [...] pracuje na dosahovaní vysokého stupňa spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov s cieľom: [...] b) upevňovať a podporovať demokraciu, právny štát, ľudské práva a zásady medzinárodného práva; c) zachovávať mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov [...]; e) povzbudzovať integráciu všetkých krajín do svetového hospodárstva aj prostredníctvom postupného odstraňovania prekážok v medzinárodnom obchode“;

I.  keďže Únia je už pripravená uzatvárať dvojstranné dohody s tretími krajinami (napríklad s Austráliou, Kanadou, Izraelom, Japonskom, Novým Zélandom, Švajčiarskom a USA), ktoré zahŕňajú vzájomné uznávanie noriem a regulačných orgánov, pričom najnovšie to možno preukázať vo vzťahu k: a) finančným službám, keď Parlament veľkou väčšinou schválil dvojstrannú dohodu medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia; b) liekom, a to prostredníctvom dohody medzi EÚ a Izraelom o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov; a c) spracovateľskému priemyslu, a to prostredníctvom Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA);

J.  keďže EÚ nedokázala preskúmať, sledovať a využiť príležitosti na vzájomné uznávanie, ktoré vyplývajú z veci Cassis de Dijon;

1.  žiada, aby sa budúce vzťahy medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom uzatvorili súčasne s dohodou o vystúpení a aby sa stanovili v osobitnej zmluve; v tejto súvislosti konštatuje, že je nevyhnutné vyjasniť a dohodnúť budúce vzťahy podrobne v rovnakom čase ako dôjde k uzatvoreniu ustanovení v dohode o vystúpení týkajúcich sa hranice medzi Írskom a Severným Írskom; zdôrazňuje, že ak sa paralelne neuzatvorí takáto zmluva o budúcich vzťahoch, pre všetky ustanovenia dohody o vystúpení, ktoré idú nad rámec prechodného obdobia (vrátane tých, ktoré sa týkajú Severného Írska), a pre všetky platby platí podmienka a výhrada, že sa dosiahne konečná dohoda o budúcich vzťahoch Únie so Spojeným kráľovstvom;

2.  upozorňuje, že vložením akýchkoľvek ustanovení o trvalých budúcich vzťahoch, ktoré idú nad rámec prechodného obdobia, alebo ustanovení, ktoré sa týkajú buď „zmiešaných právomocí“, alebo výlučných právomocí členských štátov, by mohlo nastať, že Komisia bude pred Súdnym dvorom Európskej únie právne napadnutá za použitie nesprávneho postupu na základe ZEÚ pre uzatvorenie dohody o vystúpení;

3.  vyjadruje poľutovanie nad pokusom Komisie rozdeliť Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prostredníctvom toho, že Severné Írsko zostane po dni vystúpenia trvalo v colnej únii; trvá na tom, Komisia musí súčasne s prebiehajúcimi rokovaniami o vystúpení okamžite začať rokovania o voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom;

4.  pripomína Komisii, že rokovania o rámci pre budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, jeho uzatvorenie a jeho znenie musia byť v súlade so zásadami uvedenými v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 2625 (XXV) o zásadách medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov;

5.  odmieta potrebu prechodného obdobia pre Spojené kráľovstvo po jeho oficiálnom vystúpení z Únie; trvá na tom, že ak k takémuto prechodnému obdobiu dôjde, musí sa skončiť najneskôr k 31. decembru 2020;

6.  zdôrazňuje, že odporcovia, ako aj prívrženci vystúpenia z EÚ v rámci referendovej kampane uznali, akceptovali a zastávali to, že hlasovanie o vystúpení z Európskej únie bude znamenať vystúpenie z colnej únie a jednotného trhu;

7.  žiada, aby akákoľvek dohoda o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom bola v súlade s hodnotami demokracie, ako sa uvádza v článkoch 2, 8, 10 a 21 ZEÚ, a dobrého susedstva, ako sa uvádza v článku 8 ZEÚ;

8.  konštatuje, že na účely súladu s článkami 2, 10 a 21 ZEÚ:

(a)  pri akejkoľvek účasti v colnej únii musí byť dodržaná zásada „žiadne zdanenie bez zastúpenia“;

(b)  parlament Spojeného kráľovstva musí mať právo zamietnuť uplatňovanie právnych predpisov, ktoré EÚ prijme počas prechodného obdobia alebo po ňom, v Spojenom kráľovstve;

(c)  právomoc Súdneho dvora Európskej únie nad Spojeným kráľovstvom sa musí skončiť ku dňu vystúpenia;

(d)  po dni vystúpenia nemôžu existovať žiadne obmedzenia práv Spojeného kráľovstva na rokovania o obchodných dohodách s tretími krajinami, na ich uzatvorenie a ratifikáciu (za predpokladu, že takéto dohody nenadobudnú platnosť počas prechodného obdobia) alebo práv inak vykonávať svoje medzinárodné vzťahy, ako uzná za vhodné;

9.  trvá na tom, že Komisia musí rešpektovať výsledok referenda v Spojenom kráľovstve tým, že nebude vláde Spojeného kráľovstva brániť v jej úmysle vyhovieť pokynom, ktoré dostala od verejnosti v referende, na ukončenie voľného pohybu ľudí ku dňu vystúpenia;

10.  trvá na tom, že Komisia by nemala zasahovať do žiadnych imigračných kontrol alebo administratívnych postupov, ktoré Spojené kráľovstvo zamýšľa zaviesť po vystúpení; domnieva sa, že správne poplatky pre občanov EÚ, ktorí žiadajú o právo na trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve, sú oprávnené a odôvodnené za predpokladu, že sú rovnako vysoké ako tie, ktoré sú účtované štátnym príslušníkom z iných tretích krajín;

11.  domnieva sa, že povinnosť lojálnej spolupráce po dni vystúpenia, či už počas prechodného obdobia, alebo po ňom, by mala byť vzájomná a v súlade so schopnosťou Spojeného kráľovstva vykonávať svoje medzinárodné vzťahy, ako uzná za vhodné;

12.  zdôrazňuje, že odo dňa vystúpenia musí mať Spojené kráľovstvo slobodu uzatvárať medzinárodné dohody, ako uzná za vhodné, a to aj napríklad vyjadriť v medzinárodných organizáciách svoj názor a rokovať o obchodných dohodách s inými tretími krajinami (za predpokladu, že dané dohody nenadobudnú platnosť počas prechodného obdobia); zdôrazňuje, že keď sa bude rokovať o budúcich vzťahoch a súčasne sa bude Spojenému kráľovstvu brániť, aby uzatváralo svoje medzinárodné dohody, ako uzná za vhodné, považovalo by sa to za porušenie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 2625 (XXV), a najmä za porušenie týchto aspektov rezolúcie:

(a)  c) zásady „zvrchovanej rovnosti“;

(b)  povinnosti „priamo ani nepriamo nezasahovať z akýchkoľvek dôvodov do vnútorných alebo vonkajších záležitostí iných štátov“;

13.  nabáda EÚ-27, aby navrhli prístup založený na vzájomnosti pre budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vo všeobecnosti a pokiaľ ide o poistenie, zaistenie, finančné služby, spracovateľský priemysel a lieky, na základe vzájomného uznávania noriem a regulačných orgánov, ako napríklad v prípade tých, ktoré boli nedávno dohodnuté v dvojstrannej dohode medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia;

14.  žiada Komisiu, aby so zreteľom na zásadu vzájomného uznávania naliehavo posúdila uplatňovanie rozhodnutia vo veci Cassis de Dijon, na základe ktorého by sa vytvorila dodatočná a flexibilná paralelná cesta ku skutočnému voľnému obchodu so skutočnými minimálnymi alebo dokonca žiadnymi colnými aj necolnými prekážkami;

15.  odmieta akýkoľvek pokus Komisie vynucovať právomoc Súdneho dvora Európskej únie v Spojenom kráľovstve počas akéhokoľvek prechodného obdobia alebo po ňom, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie rozhodnutí vydaných po dni vystúpenia;

16.  opakuje, že Spojené kráľovstvo – ak sa v rámci rokovaní o vystúpení nedohodne inak – nemá žiadnu právnu povinnosť zaplatiť jednorazové finančné vyrovnanie ani pokračovať v platení členského príspevku do VFR po vystúpení vzhľadom na to, že zmluvy o založení Európskej únie sa od daného dátumu prestanú uplatňovať; konštatuje, že osobitný výbor Snemovne lordov dospel k záveru, že „všetky právne predpisy Únie vrátane ustanovení o pokračujúcich finančných príspevkoch a nástrojoch rozhodovania o sporoch sa prestanú uplatňovať a Spojené kráľovstvo už nebude podliehať vymáhateľnej povinnosti hradiť akékoľvek finančné príspevky“;

17.  zdôrazňuje, ak Komisia tvrdí, že Spojené kráľovstvo musí na základe rozpočtových záväzkov ako čistý prispievateľ do rozpočtu EÚ pokračovať v platbách na zostávajúci čas VFR, že potom musia byť povinnosti vykonávať platby z uvedeného rozpočtu čistým príjemcov takisto záväzné; konštatuje, že inak by v prípade rozpustenia EÚ zostala podstatná suma finančných prostriedkov od čistých prispievateľov nezohľadnená;

18.  odsudzuje spoločnú rybársku politiku EÚ a vyzýva EÚ-27, aby dodržiavali medzinárodné právo (Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve), pokiaľ ide o vykonávanie celých 200 námorných míľ výhradnej hospodárskej zóny Spojeného kráľovstva (VHZ) po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; žiada, aby sa EÚ usilovala o vytvorenie trojstranných rozhovorov (EÚ – Spojené kráľovstvo – Nórsko) s cieľom určiť spravodlivé pridelenie maximálneho udržateľného výnosu od marca 2019; odmieta pokusy oslabiť zvrchovanosť Spojeného kráľovstva po jeho vystúpení z Únie pod hrozbou neodôvodnených obchodných prekážok voči rybám a produktom z nich zo Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli poškodiť MSP, ako aj veľké spoločnosti v celej EÚ;

o

o    o

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Posledná úprava: 12. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia