Forslag til beslutning - B8-0135/2018Forslag til beslutning
B8-0135/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige

7.3.2018 - (2018/2573(RSP))

på baggrund af redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Guy Verhofstadt Koordinator og formand for ALDE-Gruppen
Manfred Weber Formand for PPE-Gruppen
Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen
Gabriele Zimmer Formand for GUE/NGL-Gruppen
Philippe Lamberts, Ska Keller Formænd for Verts/ALE-Gruppen
Danuta Maria Hübner Formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender


Procedure : 2018/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0135/2018
Indgivne tekster :
B8-0135/2018
Vedtagne tekster :

B8‑0135/2018

Europa-Parlamentets beslutning om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige

(2018/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 ("chartret"), der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft sammen med Lissabontraktaten i december 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 5. april 2017[1] om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union, og til sine beslutninger af hhv. 3. oktober 2017[2] og 13. december 2017[3] om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige,

–  der henviser til retningslinjerne af 29. april 2017 fra Det Europæiske Råd (om artikel 50) efter Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU og til bilaget til Rådets afgørelse af 22. maj 2017, som fastlægger direktiver med henblik på forhandling af en aftale med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om de nærmere bestemmelser for dets udtræden af Den Europæiske Union,

–  der henviser til den fælles rapport af 8. december 2017 fra Den Europæiske Unions og den britiske regerings forhandlere om de fremskridt, der er gjort i fase 1 af forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU om Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Den Europæiske Union, samt til Kommissionens udkast til udtrædelsesaftale af 28. februar 2018,

–  der henviser til retningslinjerne af 15. december 2017 fra Det Europæiske Råd (om artikel 50) og til bilaget til Rådets afgørelse af 29. januar 2018, der supplerer Rådets afgørelse af 22. maj 2017 om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om de nærmere bestemmelser for dets udtræden af Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at formålet med de forhandlinger mellem Den Europæiske Union (EU) og Det Forenede Kongerige, som finder sted i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), er at sikre Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Den Europæiske Union;

B.  der henviser til, at artikel 50 i TEU fastsætter, at foranstaltningerne med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden bør tage højde for rammerne for dets fremtidige forbindelser med Unionen;

C.  der henviser til, at det – efter at der i december 2017 var opnået tilstrækkelige fremskridt i forhandlingerne om adskillelsesspørgsmål – er hensigtsmæssigt, at forhandlingerne nu kan handle om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige, forudsat at der er tilsvarende fremskridt i forhandlingerne om Kommissionens udkast til udtrædelsesaftale;

D.  der henviser til, at disse forhandlinger først kan begynde, når EU-institutionerne har givet EU's chefforhandler mandat til at indlede dem;

E.  der henviser til, at enhver aftale om rammerne for de fremtidige forbindelser vil blive behandlet som en integreret del af den samlede udtrædelsesaftale og vil danne grundlag for Europa-Parlamentets forhandlinger under godkendelsesproceduren;

F.  der henviser til, at det er i alle parters interesse, at rammerne for de fremtidige forbindelser bliver så detaljerede som muligt;

G.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland efter udtrædelsen, uanset hvilke rammer der aftales for de fremtidige forbindelser med EU;

H.  der henviser til, at den britiske premierminister ud over de elementer, der indgår i Det Forenede Kongeriges meddelelse af 29. marts 2017 om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union, har holdt en række taler – i Lancaster House den 17. januar 2017, i Firenze den 22. september 2017, i München den 17. februar 2018 og senest i Mansion House den 2. marts 2018; der henviser til, at hun har endnu ikke givet et konsistent billede af de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige;

I.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige og EU fortsat vil være nære naboer og fortsat vil have mange fælles interesser; der henviser til, at et sådant nært forhold i form af en associeringsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige kan betragtes som en passende ramme for de fremtidige forbindelser, hvorigennem disse fælles interesser, herunder de nye handelsforbindelser, vil kunne beskyttes og fremmes;

J.  der henviser til, at fordelen ved en associeringsaftale for de fremtidige forbindelser er, at den giver fleksible rammer, som muliggør forskellige grader af samarbejde hen over en bred vifte af politikområder; der henviser til, at samarbejdet vil kræve, at begge parter fastholder høje standarder og deres internationale forpligtelser på en række politiske områder;

K.  der henviser til, at det er af afgørende betydning at beskytte EU's aftaler med tredjelande og internationale organisationer, herunder aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen);

L.  der henviser til, at EU og Det Forenede Kongerige som udtrædende medlemsstat har en altovervejende forpligtelse til at sikre en sammenhængende og gensidig tilgang til beskyttelse af rettighederne for EU-borgere, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige og Det Forenede Kongeriges statsborgere, der er bosiddende i EU-27;

M.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige med henblik på at opretholde alle dele af Langfredagsaftalen fra 1998 og rettighederne for befolkningen i Nordirland skal overholde sine forpligtelser til at sikre, at den interne grænseforvaltning på øen Irland ikke optrappes, enten ved at fremlægge detaljerede forslag i forbindelse med forhandlingerne om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige, i form af specifikke løsninger for Nordirland, eller gennem fortsat lovgivningsmæssig tilpasning til gældende EU-ret;

N.  der henviser til, at der bliver behov for overgangsordninger, der medfører en forlængelse af hele EU's regelværk, for at undgå en alt for brat overgang, når Det Forenede Kongerige forlader EU, og for at give EU's og Det Forenede Kongeriges forhandlere mulighed for at forhandle en aftale på plads om de fremtidige forbindelser;

O.  der henviser til, at det er hensigtsmæssigt, at EU's institutioner og medlemsstater sammen med offentlige og private institutioner påtager sig arbejde for at forberede sig på alle eventualiteter, der kan opstå som følge af forhandlingerne;

P.  der henviser til, at det er afgørende at EU-institutionerne og medlemsstaterne står sammen om at forsvare Unionens og dens borgeres interesser i de efterfølgende faser af forhandlingerne, navnlig for så vidt angår rammerne for de fremtidige forbindelser, men også for at sikre en vellykket og rettidig afslutning af disse forhandlinger;

1.  minder om, at artikel 50, stk. 2, i TEU fastsætter, at aftalen om de nærmere bestemmelser for en medlemsstats udtræden skal tage hensyn til rammerne for dens fremtidige forbindelser med EU;

2.  bemærker, at sådanne rammer for de fremtidige forbindelser bør tage form af en politisk erklæring i tilknytning til udtrædelsesaftalen; understreger, at erklæringens indhold vil blive vurderet af Europa-Parlamentet, når det anmodes om at godkende udtrædelsesaftalen;

3.  gentager, at der først kan forhandles formelt om en international aftale om de nye forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige, når Det Forenede Kongerige er trådt ud af EU og har fået status som tredjeland; minder om, at denne aftale kun kan indgås under fuld inddragelse af og med endelig godkendelse fra Europa-Parlamentet;

4.  minder om, at Europa-Parlamentet kun vil godkende en ramme for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige, hvis disse rammer er i fuld overensstemmelse med følgende principper:

–  Et tredjeland må ikke have de samme rettigheder og fordele som en EU-medlemsstat eller et medlem af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) eller EØS

–  beskyttelse af det indre markeds integritet og korrekte funktion, toldunionen og de fire friheder, uden at der gives mulighed for en sektorbaseret tilgang

–  opretholdelse af EU's selvstændige beslutningstagning

–  beskyttelse af EU's retsorden og EU-Domstolens rolle i denne forbindelse

–  fortsat overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig som defineret i FN's verdenserklæring om menneskerettighederne og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og dens protokoller, den europæiske socialpagt, Romstatutten om Den Internationale Straffedomstol og andre af De Forenede Nationers og Europarådets internationale menneskerettighedstraktater samt respekt for retsstatsprincippet

–  lige vilkår, især med hensyn til Det Forenede Kongeriges fortsatte overholdelse af de standarder, der er fastlagt af internationale forpligtelser og EU's lovgivning og politikker inden for fair og regelbaseret konkurrence, herunder statsstøtte, sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder, og især ens niveauer af social beskyttelse og beskyttelse mod social dumping, miljø, klimaforandringer, forbrugerbeskyttelse, folkesundhed, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, dyresundhed og -velfærd, beskatning, herunder bekæmpelse af skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge, samt beskyttelse af data og privatlivets fred sammen med en klar håndhævelsesmekanisme til at sikre overholdelse

–  beskyttelse af EU's aftaler med tredjelande og internationale organisationer, herunder EØS-aftalen, og opretholdelse af den overordnede balance i disse forbindelser

–  sikring af EU's finansielle stabilitet og overholdelsen af EU's regulerings- og tilsynsordninger og -standarder såvel som anvendelsen heraf

–  en korrekt balance mellem rettigheder og forpligtelser, herunder hvor det er relevant proportionelle finansielle bidrag;

5.  gentager, at en associeringsaftale, som er forhandlet og aftalt mellem EU og Det Forenede Kongerige efter sidstnævntes udtræden i henhold til artikel 8 TEU og artikel 217 TEUF kunne udgøre en passende ramme for de fremtidige forbindelser og sikre en konsistent forvaltningsramme, som bør omfatte en solid tvistbilæggelsesordning, således at man undgår en udbredelse af bilaterale aftaler og de mangler, der kendetegner EU's forbindelser med Schweiz;

6.  foreslår, at de fremtidige forbindelser baseres på følgende fire søjler:

–  handelsmæssige og økonomiske forbindelser

–  udenrigspolitik, sikkerhedssamarbejde og udviklingssamarbejde

–  indre sikkerhed

–  tematisk samarbejde;

Rammerne for de fremtidige forbindelser

7.  bemærker, at Det Forenede Kongerige – i betragtning af det fælles grundlag af fælles værdier, som EU og Det Forenede Kongerige har, deres nære forbindelser og den nuværende lovgivningsmæssige tilpasning på stort set alle områder, deres geografiske nærhed og fælles historie, herunder Det Forenede Kongeriges medlemskab af EU i mere end 40 år, og også Det Forenede Kongeriges rolle som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd og medlem af NATO – fortsat vil være en vigtig partner for EU i alle de fire ovennævnte søjler, og at det er i begge parters gensidige interesse at etablere et partnerskab, der sikrer fortsat samarbejde;

8.  bemærker imidlertid, at et sådant samarbejde med Det Forenede Kongerige som tredjeland kun kan finde sted i overensstemmelse med de principper, der er skitseret i punkt 4 i denne beslutning; minder om, at EU har bindende fælles regler, fælles institutioner og fælles tilsyns-, håndhævelses- og retsmekanismer, og at tredjelande, selv lande med en identisk lovgivning eller fuld lovgivningsmæssig tilpasning, ikke kan opnå samme fordele eller markedsadgang som EU's medlemsstater, f.eks. med hensyn til de fire friheder og finansielle bidrag fra EU-budgettet;

9.  mener, at aftalen om de fremtidige forbindelser bør indeholde særlige bestemmelser om bevægelighed for borgere fra EU til Det Forenede Kongerige og fra Det Forenede Kongerige til EU efter overgangsperioden, som mindst bør svare til graden af samarbejde i de fire søjler nedenfor;

10.  minder om, at Europa-Parlamentet skal godkende enhver fremtidig aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige; understreger, at det skal informeres omgående og fuldt ud i alle procedurens faser i overensstemmelse med artikel 207, 217 og 2018 i TEUF og med relevant retspraksis;

i)  Handelsmæssige og økonomiske forbindelser

11.  gentager, at Det Forenede Kongeriges medlemsskab af det indre marked og toldunionen vil være den bedste løsning både for Det Forenede Kongerige og EU-27 og den eneste, der kan sikre en fortsat gnidningsløs samhandel og fuldt ud bevare fordelene ved vores økonomiske forbindelser; minder om, at deltagelse i det indre marked kræver fuld tilslutning til de fire friheder og indarbejdelse af de dertil hørende EU-regler, lige konkurrencevilkår, herunder gennem konkurrence- og statsstøtteregler, at EU-Domstolens retspraksis er bindende, og bidrag til EU's budget; bemærker, at en toldunion fjerner toldmæssige hindringer og noget af toldkontrollen, men kræver overholdelse af EU's handelspolitik og en fælles ydre grænse; noterer sig, at den britiske regering fortsat udelukker både det indre marked og toldunionen;

12.  bemærker, at et vidtgående og bredt frihandelsområde kræver en bindende mekanisme for konvergens med gældende EU-ret og en obligatorisk rolle for EU-Domstolen med hensyn til fortolkningen af EU-retten og ikke giver mulighed for at vælge og vrage mellem det indre markeds sektorer;

13.  mener, at Det Forenede Kongeriges nuværende standpunkt kun er foreneligt med en handelsaftale i henhold til artikel 207 i TEUF, som kunne udgøre den handelsmæssige og økonomiske søjle i en associeringsaftale; erklærer sig rede til at gå i dialog med Det Forenede Kongerige på grundlag af de øvrige modeller, der er nævnt ovenfor, forudsat at Det Forenede Kongerige revurderer dets nuværende ufravigelige principper;

14.  minder om, at alle nye frihandelsaftaler (FTA'er) er bygget op af tre hoveddele: markedsadgang, lovgivningsmæssigt samarbejde og regler; understreger ud over de principper, der er gengivet ovenfor i pkt. 4, at:

–  graden af adgang til EU's marked skal svare til graden af fortsat konvergens med og tilpasning til EU's tekniske standarder og regler, og at der ikke er mulighed for en sektorbaseret tilgang og for at bevare det indre markeds integritet

–  EU's autonomi med hensyn til fastlæggelse af EU-lovgivning og -standarder skal sikres i lighed med EU-Domstolens rolle som den eneste fortolker af EU-lovgivningen

–  der skal sikres lige konkurrencevilkår, og EU's standarder skal overholdes, for at undgå et kapløb mod bunden og forebygge regelarbitrage fra markedsaktørernes side

–  oprindelsesregler skal være baseret på EU's standardpræferenceregler og på EU-producenternes interesser

–  gensidig markedsadgang skal forhandles i fuld overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler, herunder for varer, tjenesteydelser, offentlige udbud og – hvis det er relevant – direkte udenlandske investeringer, og alle former for levering af tjenester, herunder tilsagn om bevægelighed for fysiske personer på tværs af grænserne (leveringsmåde 4), og skal reguleres i fuld overensstemmelse med EU's regler for så vidt angår principperne om ligebehandling, især af arbejdstagere

–  der, eftersom de reguleringsmæssige forskelle kan blive en hindring for smidige handelsforbindelser og vil medføre en betydelig byrde for såvel importører som eksportører, bør forhandles regler på plads om reguleringssamarbejde og reguleringsmæssig kohærens med særligt fokus på SMV'er, som tager højde for den frivillige karakter af reguleringssamarbejde og retten til at regulere i offentlighedens interesse, og minder samtidig om, at bestemmelserne om reguleringssamarbejde i en handelsaftale ikke fuldt ud kan genskabe den samme gnidningsløse samhandel, som medlemsskab af det indre marked giver;

15.  understreger, at denne aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige bør sikre rammerne for eksisterende handelsforbindelser mellem EU og tredjelande og forhindre snylteradfærd ved at sikre konsekvens med hensyn til at bibeholde en trimmet told- og kvoteordning og oprindelsesregler for varer over for tredjelande;

16.  understreger, at markedsadgang for tjenesteydelser under en frihandelsaftale er begrænset og altid er underlagt udelukkelser, forbehold og undtagelser;

17.  understreger, at udtræden af det indre marked vil føre til, at Det Forenede Kongerige mister både rettighederne under "pasordningen" for finansielle tjenesteydelser og muligheden for at åbne filialer i EU, som er underlagt Det Forenede Kongeriges tilsyn; minder om, at EU-lovgivningen på visse områder giver mulighed for at betragte tredjelandes regler som ækvivalente på grundlag af en forholdsmæssig og risikobaseret tilgang, og bemærker det igangværende lovgivningsarbejde og Kommissionens kommende forslag på dette område; understreger, at afgørelser om ækvivalens altid er af unilateral karakter; understreger endvidere, at tilsynsklausuler og begrænsninger på grænseoverskridende levering af finansielle tjenesteydelser er et almindeligt element i frihandelsaftaler for at sikre den finansielle stabilitet og den fuldstændige overholdelse af EU's regelsæt og standarder og anvendelsen heraf;

18.  understreger, at en aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige bør omfatte en solid tvistbilæggelsesordning og forvaltningsstrukturer; understreger i denne forbindelse EU-Domstolens kompetence med hensyn til fortolkningen af spørgsmål, der vedrører EU-retten;

19.  minder om, at Det Forenede Kongeriges nuværende standpunkt og ufravigelige principper vil føre til toldkontrol og toldmæssig verifikation, hvilket vil påvirke de globale forsyningskæder og fremstillingsprocesser, selv hvis toldmæssige hindringer kan undgås; understreger vigtigheden af en høj grad af tilpasning mellem EU's fælles momsområde og Det Forenede Kongerige; mener, at skattespørgsmål bør medtages i enhver yderligere aftale mellem Det Forenede Kongerige og EU for at sikre en maksimal grad af samarbejde mellem EU og Det Forenede Kongerige og dets territorier på selskabsskatteområdet;

20.  gentager, at adgang til EU's marked for så vidt angår fødevarer og landbrugsprodukter er betinget af streng overholdelse af alle EU's love og standarder, navnlig på områder som fødevaresikkerhed, GMO'er, pesticider, geografiske betegnelser, dyrevelfærd, mærkning og sporbarhed, sundheds- og plantesundhedsmæssige standarder samt menneskers, dyrs og planters sundhed;

ii)  Udenrigspolitik, sikkerhedssamarbejde og udviklingssamarbejde

21.  bemærker for så vidt angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, at Det Forenede Kongerige som tredjeland ikke vil kunne deltage i EU's beslutningsproces, og at EU's fælles holdninger og foranstaltninger kun kan vedtages af EU's medlemsstater; påpeger imidlertid, at dette ikke udelukker høringsmekanismer, der giver Det Forenede Kongerige mulighed for at tilpasse sig EU's udenrigspolitiske holdninger, fælles foranstaltninger, navnlig med hensyn til menneskerettighederne, eller multilaterale samarbejde, især inden for rammerne af FN, OSCE og Europarådet; støtter koordinering af sanktionspolitikken og gennemførelsen heraf, herunder våbenembargoer og fælles holdninger til våbeneksport;

22.  understreger, at et sådant partnerskab vil kunne etableres inden for rammeaftalen om deltagelse, som forvalter tredjelandes rolle, og som gør det muligt for Det Forenede Kongerige at deltage i EU's civile og militære missioner (uden ledende rolle for Det Forenede Kongeriges vedkommende) og operationer, programmer og projekter, udveksling af efterretninger, uddannelse og udveksling af militært personel og samarbejde om forsvarsmaterielpolitik, herunder projekter, der udvikles inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO); understreger, at en sådan deltagelse bør være med forbehold af og i overensstemmelse med EU's relevante holdninger, afgørelser og lovgivning, herunder om indkøb og overførsel på forsvarsområdet; bekræfter, at et sådant samarbejde er betinget af fuldstændig overholdelse af den internationale menneskerettighedslovgivning, den humanitære folkeret og EU's grundlæggende rettigheder;

23.  bemærker, at ethvert samarbejde på ovennævnte områder, der indebærer udveksling af EU's fortrolige oplysninger, herunder om efterretninger, er betinget af en aftale om informationssikkerhed til beskyttelse af EU's fortrolige oplysninger;

24.  bemærker, at Det Forenede Kongerige på grundlag af andre lignende ordninger med tredjelande kan deltage i EU-programmer til støtte for forsvar og ekstern sikkerhed (såsom Den Europæiske Forsvarsfond, Galileo og cybersikkerhed); er åben over for muligheden af, at Det Forenede Kongerige fortsætter med at bidrage til EU's eksterne finansieringsinstrumenter med henblik på at forfølge fælles mål, navnlig i det fælles naboskabsområde;

25.  bemærker, at Det Forenede Kongerige er en stor aktør inden for udviklingssamarbejde og nødhjælp, og at samarbejde mellem EU og Det Forenede Kongerige på disse områder efter brexit vil være til gavn for begge parter;

iii)  Indre sikkerhed

26.  understreger, at det er i både EU's og Det Forenede Kongeriges interesse at opbygge et partnerskab, der sikrer et fortsat sikkerhedssamarbejde med henblik på at imødegå fælles trusler, i særdeleshed terrorisme og organiseret kriminalitet, og undgå afbrydelse af informationsstrømmene på dette område; bemærker, at tredjelande (uden for Schengenområdet) ikke nyder godt af privilegeret adgang til EU's instrumenter, herunder databaser, på dette område, og at de heller ikke kan deltage i fastlæggelsen af prioriteter og udviklingen af de flerårige strategiske mål eller stå i spidsen for operationelle handlingsplaner som led i EU's politikcyklus;

27.  bemærker endvidere, at det ud over behovet for at beskytte igangværende procedurer og undersøgelser, som involverer Det Forenede Kongerige, ved hjælp af overgangsordninger, er nødvendigt at finde frem til særlige ordninger med Det Forenede Kongerige som tredjeland for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager, herunder om udlevering og gensidig retshjælp, i stedet for de nuværende ordninger såsom den europæiske arrestordre;

28.  er af den opfattelse, at det fremtidige samarbejde kan udvikles på grundlag af tredjelandsordninger med ikke-Schengenlande, der muliggør udveksling af sikkerhedsrelevante oplysninger og operationelt samarbejde med EU's organer og mekanismer (f.eks. Europol og Eurojust);

29.  understreger, at et sådant samarbejde bør skabe retssikkerhed, skal være baseret på garantier med hensyn til de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention, og skal tilvejebringe et beskyttelsesniveau, som i det væsentlige svarer til chartrets; understreger endvidere, at det fuldt ud bør overholde EU's standarder for databeskyttelse og være baseret på effektiv håndhævelse og tvistbilæggelse; mener, at det er nødvendigt at finde en løsning med henblik på at regulere den fremtidige udveksling af oplysninger mellem EU og Det Forenede Kongerige inden for retshåndhævelse, efterretning og terrorbekæmpelsesoperationer; understreger, at en afgørelse fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vil være den foretrukne og mest sikre løsning; minder om, at Det Forenede Kongerige under alle omstændigheder skal tilvejebringe et databeskyttelsesniveau, der er lige så solidt som EU's databeskyttelsesregler;

iv)  Tematisk samarbejde

30.  understreger, at principperne i punkt 4 ovenfor også fuldt ud og ubetinget bør finde anvendelse på det fremtidige samarbejde med Det Forenede Kongerige på en række områder af fælles interesse; understreger, at sådanne aftaler vil skulle ramme en balance mellem rettigheder og forpligtelser svarende til lignende aftaler med andre tredjelande, men under hensyntagen til den geografiske nærhed og de tætte forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige;

31.  mener, at det i lyset af ovennævnte principper og betingelser og af hensyn til passagerers, luftfartsselskabers, producenters og fagforeningers interesser er nødvendigt at sikre konnektivitet ved hjælp af en lufttransportaftale og en aftale om luftfartssikkerhed; understreger imidlertid, at graden af markedsadgang afhænger af niveauet af lovgivningsmæssig konvergens og tilpasning til gældende EU-ret og af oprettelsen af en solid tvistbilæggelses- og mæglingsmekanisme; udelukker desuden ikke et fremtidigt samarbejde med Det Forenede Kongerige om at støtte projekter af fælles interesse i transportsektoren;

32.  kunne, for så vidt angår fiskeri, overveje forhandling af en ny form for bilateral partnerskabsaftale for tredjelande med henblik på at opretholde en høj grad af samarbejde, kohærens og konvergens, sikre stabil og fortsat gensidig adgang til farvande og ressourcer i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks principper og forvaltningsbestemmelser og bæredygtig forvaltning af fælles bestande for at genoprette og bevare populationer af disse bestande over niveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte; understreger, at fælles forvaltning af fælles bestande forudsætter, at Det Forenede Kongeriges bidrag til den videnskabelige vurdering af disse bestande videreføres; understreger imidlertid, at gensidig markedsadgang for fiskerivarer skal forhandles som en del af den fremtidige aftale, og at graden af adgang til EU's indre marked skal være betinget af graden af adgang for EU-fartøjer til Det Forenede Kongeriges fiskepladser og -ressourcer samt af graden af samarbejde om forvaltningen af fælles bestande;

33.  fremhæver værdien af kulturelt og uddannelsesmæssigt samarbejde, herunder læring og unges mobilitet, samt de kulturelle og kreative erhvervs betydning for at hjælpe EU til at uddybe forbindelserne med nabolandene, og ville hilse et fortsat samarbejde mellem EU og Det Forenede Kongerige på disse områder, herunder gennem relevante programmer som f.eks. Erasmus og Et Kreativt Europa, velkommen;

34.  kunne, i forbindelse med samarbejdet om forskning og innovation, overveje at lade Det Forenede Kongerige deltage som tredjeland i EU's rammeprogram for forskning og innovation og i EU's rumprogrammer, uden at der gives tilladelse til nettooverførsler fra EU-budgettet til Det Forenede Kongerige eller til en beslutningstagende rolle for Det Forenede Kongerige;

35.  mener, at den bedste løsning for miljøet, for indsatsen mod klimaændringer og for folkesundheden og fødevaresikkerheden vil være, at Det Forenede Kongerige fortsat fuldt ud tilpasser sig nuværende og kommende EU-lovgivning, herunder overholder de forpligtelser og mål for 2030, der allerede er aftalt under EU's pakker om hhv. ren luft og ren energi; hvis dette imidlertid ikke bliver tilfældet, opfordres der til, at aftalerne mellem EU og Det Forenede Kongerige sikrer et tæt samarbejde og høje standarder på disse områder og til, at grænseoverskridende miljøspørgsmål tages op; understreger, at ethvert samarbejde med EU's agenturer på disse områder skal være baseret på bilaterale aftaler;

36.  kunne overveje lignende tredjelandsordninger på områderne energi, elektronisk kommunikation, cybersikkerhed og IKT; er, for så vidt angår energi, af den opfattelse, at sådanne ordninger bør respektere integriteten af det indre marked for energi, bidrage til energisikkerhed, bæredygtighed og konkurrenceevne og tage hensyn til samkøringslinjer mellem EU og Det Forenede Kongerige; forventer, at Det Forenede Kongerige overholder de højeste standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, herunder i forbindelse med overførsel af affald og nedlukning;

37.  mener, at EU's Peace-program, der sigter mod at styrke et fredeligt og stabilt samfund ved at fremme forsoningen i Nordirland og grænseregionen i Irland, bør fastholdes med fortsat deltagelse af Det Forenede Kongerige;

v)  Forvaltning af den fremtidige aftale

38.  påpeger, at enhver fremtidig aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige med Det Forenede Kongerige som tredjeland bør omfatte etableringen af et sammenhængende og solidt forvaltningssystem som en overordnet ramme for de fire søjler, der dækker det fælles løbende tilsyn med/forvaltningen af aftalen samt tvistbilæggelses- og håndhævelsesmekanismer for så vidt angår fortolkningen og anvendelsen af aftalens bestemmelser;

39.  fastholder, at dette forvaltningssystem er absolut nødvendigt for fuldt ud at bevare EU's selvstændige beslutningstagning og retsorden, herunder EU-Domstolens rolle som fortolker af EU-retten;

40.  understreger, at forvaltningsordningernes udformning bør svare til arten, omfanget og dybden af de fremtidige forbindelser og tage højde for graden af sammenkobling, samarbejde og nærhed;

41.  bifalder tanken om at oprette et fælles udvalg, der har til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen, tage sig af afvigelser i fortolkningen og gennemførelsen af aftalte korrigerende foranstaltninger i god tro og fuldt ud sikre EU's reguleringsmæssige selvstændighed, herunder Europa-Parlamentets og Rådets lovgivningsmæssige beføjelser; understreger, at EU's repræsentanter i dette udvalg bør være underlagt passende ansvarlighedsmekanismer, som involverer Europa-Parlamentet;

42.  mener, at forvaltningsordningerne bør give mulighed for forelæggelse for EU-Domstolen, når det drejer sig om bestemmelser, der er baseret på EU-retten; gentager hvad angår anvendelsen og fortolkningen af andre bestemmelser i aftalen end dem, der vedrører EU-retten, at en alternativ tvistbilæggelsesmekanisme kun kan overvejes, hvis den giver samme garanti for uafhængighed og upartiskhed som EU-Domstolen;

vi)  Lige vilkår

43.  minder om, at Det Forenede Kongerige og dets territorier, fortsat bør overholde og gennemføre de standarder, der eksisterer i henhold til dets internationale forpligtelser og EU's lovgivning og politikker, især på de områder, der er omhandlet i stk. 4 ovenfor, på en måde, der afspejler bredden og dybden af de fremtidige forbindelser; bemærker fordelene ved at opretholde en lovgivningsmæssig tilpasning baseret på EU-lovgivningen;

44.  bemærker, at bredden og dybden af denne aftale om fælles spilleregler vil være afgørende for fastlæggelsen af omfanget af de overordnede fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige; minder om, at Det Forenede Kongeriges fortsatte tilslutning til den europæiske sociale model vil spille en central rolle heri;

45.  er af den faste overbevisning, at Det Forenede Kongerige bør tilslutte sig de stadig højere standarder vedrørende beskatning og lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i den gældende EU-ret, herunder gennemsigtighed på skatteområdet, udveksling af oplysninger om skatteanliggender og foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse, og bør gøre noget ved situationen for så vidt angår dets territorier og deres manglende overholdelse af EU's kriterier for god regeringsførelse og gennemsigtighed; insisterer på, at adgang til toldunionen gøres absolut betinget af Det Forenede Kongeriges tilpasning til ovennævnte standarder;

46.  gentager, at det er nødvendigt at etablere sikkerhedsmekanismer for at sikre opretholdelsen af såvel høje standarder som lige konkurrencevilkår inden for miljøbeskyttelse, indsatsen mod klimaændringer, fødevaresikkerhed og folkesundhed; understreger, at der skal sikres adgang til domstolene og en passende klagemekanisme for borgere og NGO'er med hensyn til håndhævelse af arbejds- og miljøstandarder;

47.  bemærker, at bestemmelserne om lige vilkår i lighed med resten af aftalen vil kræve solide forvaltningsstrukturer, som skal omfatte korrekt forvaltning, tilsyn, tvistbilæggelses- og håndhævelsesmekanismer med sanktioner og foreløbige foranstaltninger, hvor det er nødvendigt, og en forpligtelse for begge parter til at etablere eller, hvor det er relevant, opretholde uafhængige institutioner, som er i stand til effektivt at overvåge og håndhæve gennemførelsen;

vii)  Mulig deltagelse i EU-programmer

48.  understreger, at modaliteten for Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's foranstaltninger og programmer vil være de regler, der gælder for tredjelande uden for EØS; understreger, at Det Forenede Kongeriges deltagelse skal være aftalt af EU i fællesskab under overholdelse af alle relevante bestemmelser og mekanismer og betingelser for deltagelse, herunder vedrørende finansiering, gennemførelse, kontrol og decharge, og uden at tillade nettooverførsler fra EU-budgettet til Det Forenede Kongerige;

49.  minder om, at Det Forenede Kongerige som et tredjeland som hovedregel ikke kan være part i eller have adgang til EU's agenturer; bemærker imidlertid, at dette ikke udelukker samarbejde i konkrete tilfælde på en strengt reguleret måde, der kræver overholdelse af alle relevante regler og finansielle bidrag; påpeger, at den næste flerårige finansielle ramme vil være nødt til at tage højde for konsekvenserne af de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige;

Udtrædelsesaftalen

50.  bifalder Kommissionens udkast til udtrædelsesaftale af 28. februar 2018, som i store træk afspejler Europa-Parlamentets synspunkter; bemærker, at det er udarbejdet på grundlag af den fælles rapport af 8. december 2017, som der var opnået enighed om, og af EU's holdninger til andre adskillelsesspørgsmål;

51.  glæder sig over de institutionelle bestemmelser og de tvistbilæggelsesmekanismer, som er fastsat i udkastet til udtrædelsesaftale, herunder suspension af fordele i overgangsperioden, som er fastsat i aftaleudkastets artikel 165 i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelserne og bestemmelserne vedrørende udtrædelsesaftalen;

i)  Borgernes rettigheder

52.  glæder sig over den overordnede tilgang til borgernes rettigheder i anden del af Kommissionens udkast til udtrædelsesaftale, men gentager, at det bliver et af de centrale spørgsmål for Parlamentets godkendelse, at der er taget hånd om alle udestående spørgsmål vedrørende borgernes rettigheder, og at det er sikret, at rettighederne for EU-borgere, der opholder sig lovligt i Det Forenede Kongerige, og for britiske statsborgere, der opholder sig lovligt i EU-27, ikke påvirkes af brexit; tilslutter sig indføjelsen af henvisningen til kommende ægtefæller; noterer sig bestemmelserne om de administrative procedurer for erhvervelse af status som fastboende og fastholder, at det er nødvendigt at gøre det muligt for familierne at påbegynde proceduren ved hjælp af en enkelt formular, som har karakter af en erklæring og placerer bevisbyrden hos de britiske myndigheder; understreger, at Europa-Parlamentet vil kontrollere, at disse procedurer gennemføres effektivt og er enkle, klare og gratis; insisterer på, at den fremtidige ret til fri bevægelighed i hele EU for britiske statsborgere, der i øjeblikket har bopæl i en EU-27-medlemsstat, sikres såvel som retten til at stemme ved lokalvalg for alle borgere, der er omfattet af udtrædelsesaftalen; opfordrer ligeledes til, at alle EU-borgere, der er omfattet af udtrædelsesaftalen, får livsvarig ret til at vende hjem til Det Forenede Kongerige, samt til beskyttelse mod udvisning af borgere med handicap og deres plejere og beskyttelse af proceduremæssige rettigheder i forbindelse med udvisning som omhandlet i direktiv 2004/38/EF og af tredjelandsstatsborgeres rettigheder som fastsat i EU-retten;

53.  insisterer på, at alle EU-borgere, der ankommer til Det Forenede Kongerige i overgangsperioden, får de samme rettigheder som dem, der ankom før overgangsperiodens begyndelse; afviser i denne forbindelse forslaget i det seneste politiske oplæg, der blev offentliggjort af den britiske regering, som fastholder en forskelsbehandling mellem EU-borgere, der ankommer inden begyndelsen af overgangsperioden, og dem, der ankommer efter;

54.  gentager, at mange britiske statsborgere har givet udtryk for en stærk modvilje mod at miste de rettigheder, som de i øjeblikket nyder godt af i henhold til artikel 20 i TEUF; foreslår, at EU-27 undersøger, hvordan dette kan afbødes inden for rammerne af Den Europæiske Unions primærret, samtidig med at principperne om gensidighed, retfærdighed, symmetri og ikkeforskelsbehandling overholdes fuldt ud; bemærker den nylige overdragelse af en sag til EU-Domstolen, som er anlagt ved en nederlandsk domstol, om bevarelse af EU-borgerskabsrettigheder for britiske statsborgere efter brexit;

ii)  Irland og Nordirland

55.  glæder sig over protokollen om Irland og Nordirland i Kommissionens udkast til udtrædelsesaftale, som gør den bagstopperløsningsmodel, der er skitseret i den fælles rapport af 8. december 2017, operationel; fremhæver, at den giver en konkret løsning på opretholdelsen af samarbejdet mellem nord og syd og forhindrer indførelsen af en fysisk grænse mellem Nordirland og Irland, som bliver nødvendig i tilfælde af, at der ikke findes et alternativ, enten gennem de overordnede forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige eller gennem særlige løsninger, der skal foreslås af Det Forenede Kongerige, jf. stk. 49 i den fælles rapport;

56.  minder om vigtigheden af Det Forenede Kongeriges forpligtelse til at sikre, at der ikke sker nogen formindskelse af rettigheder, herunder sociale og demokratiske rettigheder, garantier og lige muligheder, som fastsat i Langfredagsaftalen og i overensstemmelse med tilsagnene i den fælles rapport; insisterer på, at alle elementer af det fælles rejseområde og EU-borgernes ret til fri bevægelighed, som er forankret i EU-retten og Langfredagsaftalen, gennemføres i national ret;

iii)  Overgangsperiode

57.  gentager principperne i sin beslutning af 13. december 2017 om, at Det Forenede Kongerige efter udtrædelsesdatoen ikke længere vil være part i EU's institutioner og organer og ikke længere kan deltage i beslutningstagningen, og at overgangen kun kan bestå i en forlængelse af den gældende EU-ret og den fortsatte anvendelse af EU's eksisterende regulerings-, budget- og tilsynsmæssige, retslige og håndhævelsesmæssige instrumenter og strukturer på Det Forenede Kongerige; støtter fuldt ud det forhandlingsmandat, der er fastlagt i Det Europæiske Råds retningslinjer for forhandlingerne, Rådets forhandlingsdirektiver og Kommissionens nylige holdningsdokument om dette spørgsmål;

58.  glæder sig over og udtrykker sin støtte til del fire i udkastet til udtrædelsesaftale om overgangsordninger; gentager, at alle de rettigheder, som borgerne gives i henhold til EU-retten, bør udvides til at gælde i hele overgangsperioden; understreger, at dette også gælder EU-borgere, der ankommer til Det Forenede Kongerige i overgangsperioden, som bør nyde præcis samme rettigheder, navnlig hvad angår børnepenge, familiesammenføring og adgang til domstolsprøvelse ved EU-Domstolen;

59.  minder om, at enhver overgangsordning skal være fuldt ud forenelig med WTO-forpligtelserne for ikke at forstyrre handelsforbindelserne med tredjelande;

60.  insisterer på, at alle fremtidige handelsaftaler for perioden efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, som det forhandler på plads med tredjelande, først kan træde i kraft efter udløbet af den periode, hvor overgangsordningerne finder anvendelse;

61.  minder om, at Det Forenede Kongerige fra datoen for dets udtræden af EU ikke længere vil nyde godt af internationale aftaler indgået af EU eller af medlemsstaterne, der handler på dets vegne, eller af EU og medlemsstaterne i fællesskab; noterer sig, at Det Forenede Kongerige i overgangsperioden fortsat vil være bundet af de forpligtelser, der følger af disse aftaler; understreger, at det først og fremmest er op til Det Forenede Kongerige at søge at indgå aftaler med de tredjelande, med hvilke der forefindes en aftale, hvis det ønsker at bibeholde virkningerne af eksisterende aftaler for så vidt angår Det Forenede Kongerige, og at Det Forenede Kongerige ikke vil kunne deltage i de forvaltningsstrukturer og beslutningsprocedurer, der er fastsat i disse aftaler;

62.  påpeger, at overgangsordningerne som led i udtrædelsesaftalen først kan gennemføres, når denne aftale træder i kraft;

iv)  Andre adskillelsesspørgsmål

63.  opfordrer til, at der hurtigst muligt indgås en aftale om alle udtrædelsesbestemmelserne som anført i tredje del af udkastet til udtrædelsesaftale, og opfordrer indtrængende Det Forenede Kongerige til, hvor den ikke allerede har gjort det, at fremlægge en klar holdning til alle udestående spørgsmål i tilknytning til en velordnet udtræden;

Parathed

64.  fremhæver vigtigheden af det arbejde, som Kommissionen og medlemsstaterne har gjort på forskellige niveauer med hensyn til at øge bevidstheden og paratheden; understreger, at det i betragtning af den usikkerhed, som brexit giver anledning til, er nødvendigt at ikke bare EU-institutionerne, men også nationale myndigheder, økonomiske aktører og borgerne varskos og modtager ordentlig information, så de kan forberede sig tilstrækkeligt på alle mulige scenarier, herunder et scenarie, hvor der ikke foreligger nogen aftale; opfordrer navnlig til, at der iværksættes foranstaltninger rettet mod det maksimale antal berørte sektorer og personer, bl.a. på følgende områder:

–  fortsat og sikker adgang til lægemidler til veterinær og humanmedicinsk brug og medicinsk udstyr til patienter, herunder en sikker og ubrudt forsyning af radioisotoper

–  finansielle tjenesteydelser til økonomiske aktører

–  parathed hos SMV'er og små erhvervsdrivende, der handler med Det Forenede Kongerige, som f.eks. landbrugsfødevareproducenter og producenter af fiskevarer, som for første gang nogensinde kan blive stillet over for eksportprocedurer og visse typer af krav, herunder sundheds- og plantesundhedskrav

–  begrænsninger og hindringer, der kan udspringe af de nye retlige rammer for transport af passagerer og varer og de konsekvenser, disse kan få for just-in-time-leverancer inden for fødevareforsyningen, forarbejdnings- og distributionskæden

–  kapacitet for så vidt angår korrekt mærkning, sporbarhed og ægthed af oprindelsen af landbrugs- og fiskeprodukter for at sikre overholdelse af fødevaresikkerheds- og dyrevelfærdsstandarder og levering af korrekte forbrugeroplysninger om fødevarer

–  den retlige ramme for databeskyttelse

–  Kommissionens udpegelse af al EU-lovgivning, der skal ændres som følge af brexit;

°

°  °

65.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering.

Udtalelse fra GUE/NGL vedrørende beslutningen om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige

 

Vi er stærkt foruroliget over, at udkastet til udtrædelsesaftale, som omsætter den fælles rapport af 8. december 2017 i retlig form, har fået en så uvenlig modtagelse af den britiske regering. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 13. december og i Rådets retningslinjer af 15. december beklager vi, at den britiske regering ikke handler i god tro, og mener derfor, at EU bør fokusere på at sikre, at de tilsagn, der blev givet i fase 1, overholdes fuldt ud og omhyggeligt omsættes i retlig form så hurtigt som muligt.

Selv om der er positive elementer i beslutningsforslaget – først og fremmest på de områder, hvor de politiske grupper har haft en konstruktiv dialog på udvalgsniveau – er der også nogle problematiske dele i det. Navnlig er vi grundlæggende imod det, som beslutningsforslaget indeholder om forsvar og sikkerhed.

Uanset vores forbehold med hensyn til nogle af punkterne vedrørende de fremtidige forbindelser mener vi, at det er af allerstørste betydning, at de politiske grupper fortsat arbejder tæt sammen, og navnlig at sikre, at udtrædelsesaftalen forsvarer og sikrer rettighederne for de millioner af borgere, som er berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, samt at fastholde alle dele af Langfredagsaftalen.

 

Seneste opdatering: 12. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik