Διαδικασία : 2018/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0135/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0135/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0069

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 634kWORD 69k
7.3.2018
PE616.080v01-00
 
B8-0135/2018

εν συνεχεία δηλώσεων σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ  (2018/2573(RSP))


Guy Verhofstadt Συντονιστής και Πρόεδρος της Ομάδας ALDE
Manfred Weber Πρόεδρος της Ομάδας PPE
Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Gabriele Zimmer Πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL
Philippe Lamberts, Ska Keller Συμπρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE
Danuta Maria Hübner Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ  (2018/2573(RSP))  
B8‑0135/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 (εφεξής «ο Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και της 3ης Οκτωβρίου 2017(2), καθώς και της 13ης Δεκεμβρίου 2017(3), σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), της 29ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της γνωστοποίησης εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, καθώς και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017, όπου καθορίζονται οι οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σε σχέση με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την πρόοδο κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), της 15ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2018 για τη συμπλήρωση της απόφασης του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017, που επιτρέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για σύναψη συμφωνίας που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), είναι ο διακανονισμός της εύτακτης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση του ΗΒ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της επαρκούς προόδου που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον χωρισμό, είναι σκόπιμο να επικεντρωθούν τώρα οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ, εφόσον επιτευχθεί ανάλογη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που υπέβαλε η Επιτροπή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις μπορούν να αρχίσουν μόνον αφότου ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ λάβει εντολή να τις ξεκινήσει από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε συμφωνία σχετικά με πλαίσιο για μια μελλοντική σχέση θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής ρύθμισης αποχώρησης και θα διαμορφώσει τις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον όλων των μερών να είναι το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων όσο το δυνατόν λεπτομερέστερο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατραπεί σε τρίτη χώρα μετά την αποχώρηση, όποιο και αν είναι το συμφωνηθέν πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεών του με την ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση του ΗΒ της 29ης Μαρτίου 2017 ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρωθυπουργός του ΗΒ έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ομιλίες – στο Lancaster House στις 17 Ιανουαρίου 2017, στη Φλωρεντία στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο Μόναχο στις 17 Φεβρουαρίου 2018 και πιο πρόσφατα στο Mansion House στις 2 Μαρτίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη δεν έχει σκιαγραφήσει μια συνεκτική εικόνα όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-ΗΒ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ θα παραμείνουν κοντινοί γείτονες και θα συνεχίσουν να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στενή σχέση υπό μορφή συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις, με το οποίο μπορούν να προστατεύονται και να προάγονται αυτά τα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εμπορικής σχέσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεονέκτημα μιας συμφωνίας σύνδεσης για τις μελλοντικές σχέσεις έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει διαφόρων βαθμών συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω συνεργασία απαιτεί από τα δύο μέρη να ακολουθούν υψηλά πρότυπα και να δεσμευτούν διεθνώς σε διάφορους τομείς πολιτικής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστούν οι ενωσιακές συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ, ως αποχωρών κράτος μέλος, έχουν πρωταρχική υποχρέωση να διασφαλίσουν μια σφαιρική και αμοιβαία προσέγγιση για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ των 27·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με γνώμονα τη διαφύλαξη της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 σε όλες τις πτυχές της και των δικαιωμάτων των κατοίκων της Βόρειας Ιρλανδίας, το ΗΒ πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα υφίσταται σκλήρυνση των διαδικασιών στα σύνορα στη νήσο της Ιρλανδίας, είτε μέσω λεπτομερών προτάσεων που θα υποβληθούν κατά τις διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ, υπό τη μορφή ειδικών λύσεων για τη Βόρεια Ιρλανδία, είτε μέσω της συνεχούς ρυθμιστικής εναρμόνισης με το ενωσιακό κεκτημένο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά την παράταση του πλήρους ενωσιακού κεκτημένου, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σενάριο απότομης διακοπής της συνέχειας όταν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ, και προκειμένου να δοθεί στους διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΗΒ η δυνατότητα να διαπραγματευτούν μια συμφωνία μελλοντικών σχέσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να λάβουν μέτρα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, μαζί με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς, ούτως ώστε να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων σταδίων των διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων, αλλά για τη διασφάλιση της επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

1.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι η συμφωνία όπου προσδιορίζονται οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση ενός κράτους μέλους θα λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να λάβει τη μορφή πολιτικής δήλωσης συνημμένης στη συμφωνία αποχώρησης· τονίζει ότι το περιεχόμενο της δήλωσης θα αξιολογηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν του ζητηθεί να εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης·

3.  επαναλαμβάνει ότι μια διεθνής συμφωνία σχετικά με τη νέα σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ μπορεί να αποτελέσει επίσημα αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνον αφότου το ΗΒ θα έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και θα είναι τρίτη χώρα· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία μπορεί να συναφθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή και τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προωθήσει το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ μόνον εάν το εν λόγω πλαίσιο συνάδει απόλυτα με τις ακόλουθες αρχές:

–  μια τρίτη χώρα δεν πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη όπως ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του ΕΟΧ,

–  προστασία της ακεραιότητας και της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της τελωνειακής ένωσης και των τεσσάρων ελευθεριών, χωρίς περιθώρια για τομεακές προσεγγίσεις,

–  διατήρηση της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ,

–  διασφάλιση της ενωσιακής έννομης τάξης και του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο πλαίσιο αυτό,

–  συνεχιζόμενος σεβασμός προς τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στα Πρωτόκολλά της, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε άλλες διεθνείς συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επίσης σεβασμός προς την αρχή του κράτους δικαίου,

–  ίσοι όροι ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τη συνεχιζόμενη προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στα πρότυπα που προβλέπονται από τις διεθνείς υποχρεώσεις και τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης στους τομείς του δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες ανταγωνισμού, πρότυπα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις κρατικές ενισχύσεις, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, και ιδίως τα ισοδύναμα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και μέτρων προστασίας κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την προστασία των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, τη φορολογία, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, μαζί με έναν σαφή μηχανισμό επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης,

–  τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, και διατήρηση της συνολικής ισορροπίας των σχέσεων αυτών,

–  διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπά της, καθώς και με την εφαρμογή του,

–  σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων – όπου κρίνεται σκόπιμο – ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·

5.  επαναλαμβάνει ότι μια συμφωνία σύνδεσης στην οποία θα καταλήξουν, κατόπιν διαπραγματεύσεων, η ΕΕ και το ΗΒ μετά την αποχώρηση του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΕΕ και το άρθρο 217 ΣΛΕΕ, θα μπορούσε να παράσχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις και να διασφαλίσει ένα συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ούτως ώστε να αποφευχθούν ο πολλαπλασιασμός των διμερών συμφωνιών και οι ελλείψεις που χαρακτηρίζουν τη σχέση της ΕΕ με την Ελβετία·

6.  προτείνει να βασίζονται οι εν λόγω μελλοντικές σχέσεις στους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

–  εμπορικές και οικονομικές σχέσεις,

–  εξωτερική πολιτική, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και συνεργασία για την ανάπτυξη,

–  εσωτερική ασφάλεια,

–  θεματική συνεργασία·

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων

7.  σημειώνει ότι, λόγω της βάσης κοινών αξιών που συμμερίζονται η ΕΕ και το ΗΒ, των στενών δεσμών τους και της τρέχουσας ρυθμιστικής εναρμόνισής τους σε σχεδόν όλους τους τομείς, της γεωγραφικής τους εγγύτητας και της κοινής τους ιστορίας, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής του ΗΒ στην ΕΕ για πάνω από 40 έτη, και επίσης λόγω του ρόλου του ΗΒ ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ως μέλους του ΝΑΤΟ, το ΗΒ θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ και στους τέσσερις προαναφερθέντες πυλώνες, και είναι προς το κοινό συμφέρον των δύο μερών να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέση η οποία θα διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία·

8.  σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτή η συνεργασία με το ΗΒ ως τρίτη χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις αρχές που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος ψηφίσματος· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτικούς κοινούς κανόνες, κοινούς θεσμούς και κοινούς μηχανισμούς εποπτείας, επιβολής και επίλυσης διαφορών και ότι οι τρίτες χώρες, ακόμη και εκείνες που έχουν πανομοιότυπη νομοθεσία ή εναρμονίζονται πλήρως σε ρυθμιστικό επίπεδο, δεν είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη ή την πρόσβαση στην αγορά όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά τις τέσσερις ελευθερίες και τις χρηματοδοτικές συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

9.  θεωρεί ότι η συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την κυκλοφορία των πολιτών από την ΕΕ στο ΗΒ και από το ΗΒ στην ΕΕ μετά τη μεταβατική περίοδο, οι οποίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ανάλογου βαθμού με τη συνεργασία στο πλαίσιο των τεσσάρων πυλώνων που αναφέρονται πιο κάτω·

10.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ· τονίζει ότι πρέπει τηρείται άμεσα και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 207, 217 και 218 ΣΛΕΕ και τη σχετική νομολογία·

i)  Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις

11.  επαναλαμβάνει ότι η συμμετοχή του ΗΒ στην εσωτερική αγορά και στην τελωνειακή ένωση θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο για το ΗΒ όσο και για την ΕΕ των 27, και η μόνη λύση που μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχιση του απρόσκοπτου εμπορίου και την πλήρη διατήρηση των οφελών που απορρέουν από τις οικονομικές μας σχέσεις· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά απαιτεί την πλήρη συμμόρφωση με τις τέσσερις ελευθερίες και την ενσωμάτωση των αντίστοιχων ενωσιακών κανόνων, ίσους όρους ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο καθεστώτος για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, δέσμευση από τη νομολογία του ΔΕΕ και συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ· σημειώνει ότι η τελωνειακή ένωση καταργεί τους δασμολογικούς φραγμούς και ορισμένους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά απαιτεί τη συμμόρφωση με την ενωσιακή εμπορική πολιτική και με κοινά εξωτερικά σύνορα· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να αποκλείει τόσο την εσωτερική αγορά όσο και την τελωνειακή ένωση·

12.  σημειώνει ότι μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών απαιτεί έναν δεσμευτικό μηχανισμό για την επίτευξη σύγκλισης με το ενωσιακό κεκτημένο, και δεσμευτικό ρόλο του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου, και δεν επιτρέπει την επιλεκτική εφαρμογή τομέων της εσωτερικής αγοράς·

13.  θεωρεί ότι η τρέχουσα θέση του ΗΒ είναι συμβατή μόνο με εμπορική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τον εμπορικό και οικονομικό πυλώνα μιας συμφωνίας σύνδεσης· είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί με το ΗΒ βάσει των προαναφερθέντων μοντέλων, εφόσον το ΗΒ αναθεωρήσει τις τρέχουσες κόκκινες γραμμές του·

14.  υπενθυμίζει ότι όλες οι πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) στηρίζονται σε τρία κύρια μέρη: πρόσβαση στην αγορά, ρυθμιστική συνεργασία και κανόνες· υπογραμμίζει ότι, πέρα από τις αρχές που αναγράφονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω:

–  το επίπεδο πρόσβασης στην ενωσιακή αγορά πρέπει να αντιστοιχεί στον βαθμό της συνεχιζόμενης σύγκλισης και εναρμόνισης με τα τεχνικά πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ, χωρίς να προβλέπεται καμία τομεακή προσέγγιση, και με γνώμονα τη διατήρηση της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς,

–  πρέπει να εξασφαλίζεται η αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό της νομοθεσίας και των προτύπων της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος του ΔΕΕ ως αποκλειστικού ερμηνευτή του ενωσιακού δικαίου,

–  διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και προστατεύονται τα ενωσιακά πρότυπα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση και να αποτραπεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ από τους φορείς της αγοράς,

–  οι κανόνες καταγωγής στηρίζονται στους συνήθεις προτιμησιακούς κανόνες της ΕΕ και στα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ,

–  η αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), μεταξύ άλλων για προϊόντα, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις και – κατά περίπτωση – ξένες άμεσες επενδύσεις, καθώς και για όλους τους τρόπους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για τη διασυνοριακή κυκλοφορία των φυσικών προσώπων (τρόπος 4), και να αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης σε πλήρη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, ιδίως των εργαζομένων,

–  δεδομένου ότι η ρυθμιστική απόκλιση μπορεί να εγείρει φραγμούς στις ομαλές εμπορικές σχέσεις και θα επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους εισαγωγείς όσο και τους εξαγωγείς, οι κανόνες σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία και συνοχή θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον εθελοντικό χαρακτήρα της ρυθμιστικής συνεργασίας και το δικαίωμα του νομοθετείν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και το γεγονός ότι οι διατάξεις σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας αδυνατούν να αναπαραγάγουν πλήρως το ίδιο απρόσκοπτο εμπόριο που προβλέπει η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά·

15.  τονίζει ότι η εν λόγω συμφωνία ΕΕ-ΗΒ θα πρέπει να προστατεύει το πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και να αποτρέπει τυχόν παρασιτισμό, μέσω της διασφάλισης της συνέπειας ως προς τη διατήρηση ενός συντονισμένου συστήματος δασμών και ποσοστώσεων, καθώς και κανόνων καταγωγής των προϊόντων έναντι τρίτων χωρών·

16.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο ΣΕΣ, η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες είναι περιορισμένη και μπορεί πάντα να αποτελέσει αντικείμενο αποκλεισμών, επιφυλάξεων και εξαιρέσεων·

17.  υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση από την εσωτερική αγορά θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει το ΗΒ τόσο τα δικαιώματα διαβατηρίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και τη δυνατότητα δημιουργίας υποκαταστημάτων στην ΕΕ υπό βρετανική εποπτεία· υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα, σε ορισμένους τομείς, να θεωρηθούν ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων χωρών με βάση μια αναλογική και βασιζόμενη στον κίνδυνο προσέγγιση, και σημειώνει το εν εξελίξει νομοθετικό έργο και τις προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την ισοδυναμία έχουν πάντοτε μονομερή χαρακτήρα· τονίζει επίσης ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με το ρυθμιστικό καθεστώς και τα πρότυπα της ΕΕ και με την εφαρμογή τους, μέτρα προληπτικής εποπτείας και περιορισμοί στη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούν σύνηθες τμήμα των ΣΕΣ·

18.  υπογραμμίζει ότι μια συμφωνία ΕΕ-ΗΒ θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, καθώς και δομές διακυβέρνησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρμοδιότητα του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία ερωτήσεων που σχετίζονται με το ενωσιακό δίκαιο·

19.  υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες θέσεις και κόκκινες γραμμές του ΗΒ θα οδηγήσουν σε τελωνειακούς ελέγχους και σε τελωνειακή επαλήθευση, γεγονός που θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και διαδικασίες παραγωγής, ακόμη και αν καταστεί δυνατόν να αποφευχθούν οι δασμολογικοί φραγμοί· υπογραμμίζει τη σημασία ενός υψηλού επιπέδου εναρμόνισης μεταξύ του Ενιαίου Χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ και του ΗΒ· πιστεύει ότι τα ζητήματα φορολογίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε περαιτέρω συμφωνία μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ και των εξαρτώμενων εδαφών του στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών·

20.  επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, η πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά εξαρτάται από την αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της νομοθεσίας και των προτύπων της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, των ΓΤΟ, των φυτοφαρμάκων, των γεωγραφικών ενδείξεων, της καλής διαβίωσης των ζώων, της επισήμανσης και της ιχνηλασιμότητας, των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων, και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών·

ii)  Εξωτερική πολιτική, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και συνεργασία για την ανάπτυξη

21.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, το ΗΒ ως τρίτη χώρα δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και ότι οι ενωσιακές κοινές θέσεις και δράσεις μπορούν να εγκριθούν μόνο από κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν αποκλείονται οι μηχανισμοί διαβούλευσης που θα επιτρέψουν στο ΗΒ να εναρμονίζεται με τις ενωσιακές θέσεις εξωτερικής πολιτικής, τις κοινές δράσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή την πολυμερή συνεργασία, ιδίως στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης· στηρίζει τον συντονισμό όσον αφορά την πολιτική κυρώσεων και την εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων την επιβολή εμπάργκο όπλων και τη λήψη κοινών θέσεων σχετικά με τις εξαγωγές όπλων·

22.  τονίζει ότι μια τέτοια εταιρική σχέση θα μπορούσε να καθιερωθεί δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, η οποία διέπει τον ρόλο των τρίτων χωρών, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του ΗΒ σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές (χωρίς να έχει ηγετικό ρόλο το ΗΒ) και επιχειρήσεις της ΕΕ, σε προγράμματα και έργα, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην εκπαίδευση και ανταλλαγή στρατιωτικού προσωπικού και στη συνεργασία ως προς την πολιτική εξοπλισμών, περιλαμβανομένων έργων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη και δυνάμει των σχετικών ενωσιακών θέσεων, αποφάσεων και νομοθετικών πράξεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προμήθειες και μεταφορές στον τομέα της άμυνας· επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία αυτή εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα θεμελιώδη ενωσιακά δικαιώματα·

23.  σημειώνει ότι η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς που περιλαμβάνει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με πληροφορίες ασφάλειας, εξαρτάται από τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας πληροφοριών, για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ·

24.  σημειώνει ότι, βάσει άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων με τρίτες χώρες, το ΗΒ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ενωσιακά προγράμματα στήριξης της άμυνας και της εξωτερικής ασφάλειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα Galileo και προγράμματα κυβερνοασφάλειας)· παραμένει ανοιχτό στο ενδεχόμενο να συνεχίσει το ΗΒ να συμβάλλει στα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ για την επίτευξη κοινών στόχων, ιδίως στην κοινή γειτονία·

25.  σημειώνει ότι το ΗΒ αποτελεί μείζονα παράγοντα ανάπτυξης, συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΒ στους τομείς αυτούς μετά την αποχώρηση του ΗΒ θα αποβεί αμοιβαία επωφελής·

iii)  Εσωτερική ασφάλεια

26.  τονίζει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και του ΗΒ να καθιερώσουν μια εταιρική σχέση που να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, ιδίως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, και να αποτρέπει τη διαταραχή των ροών πληροφοριών στον τομέα αυτόν· σημειώνει ότι τρίτες χώρες (εκτός του χώρου Σένγκεν) δεν επωφελούνται από προνομιακή πρόσβαση σε ενωσιακά εργαλεία, περιλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, στον τομέα αυτόν, δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην ανάπτυξη των πολυετών στρατηγικών στόχων, ούτε μπορούν να ηγηθούν επιχειρησιακών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του ενωσιακού κύκλου πολιτικής·

27.  σημειώνει επίσης ότι, πέρα από την ανάγκη να προστατευτούν οι εν εξελίξει διαδικασίες και έρευνες που αφορούν το ΗΒ, μέσω της χρήσης μεταβατικών ρυθμίσεων, θα πρέπει να εξευρεθούν χωριστές ρυθμίσεις, με το ΗΒ ως τρίτη χώρα, για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την έκδοση και την παροχή αμοιβαίας νομικής συνδρομής, στη θέση υφιστάμενων ρυθμίσεων όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης·

28.  είναι της άποψης ότι η μελλοντική συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί με βάση ρυθμίσεις με τρίτες χώρες εκτός Σένγκεν, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή στοιχείων που συνδέονται με την ασφάλεια και την επιχειρησιακή συνεργασία με ενωσιακούς φορείς και μηχανισμούς (όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust)·

29.  τονίζει ότι μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου, πρέπει να στηρίζεται σε μέτρα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να παρέχει επίπεδο προστασίας ουσιαστικά ισοδύναμο με εκείνο του Χάρτη· τονίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να τηρεί πλήρως τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και να στηρίζεται στην αποτελεσματική επιβολή των κανόνων και επίλυση των διαφορών· θεωρεί αναγκαία την εξεύρεση λύσης για τη ρύθμιση της μελλοντικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ στον τομέα της επιβολής του νόμου, των πληροφοριών ασφάλειας και των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η προτιμώμενη και πλέον ασφαλής επιλογή είναι να λάβει η Επιτροπή απόφαση περί επάρκειας· υπενθυμίζει ότι εν πάση περιπτώσει το ΗΒ πρέπει να παρέχει εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων με τους ενωσιακούς κανόνες προστασίας των δεδομένων·

iv)  Θεματική συνεργασία

30.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω θα πρέπει επίσης να διέπουν πλήρως και άνευ όρων τη μελλοντική συνεργασία με το ΗΒ σε αριθμό τομέων κοινού ενδιαφέροντος· τονίζει ότι απαιτείται οι συμφωνίες αυτές να επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάλογη με εκείνη που επιτυγχάνουν παρόμοιες συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες, αλλά και να συνυπολογίζουν τη γεωγραφική εγγύτητα και στους στενούς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ·

31.  πιστεύει ότι, υπό το πρίσμα των παραπάνω αρχών και συνθηκών, και προς το συμφέρον των επιβατών, των αερομεταφορέων, των κατασκευαστών και των συνδικαλιστικών ενώσεων, πρέπει να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα μέσω συμφωνίας για τις αερομεταφορές και συμφωνίας για την ασφάλεια της αεροπλοΐας· τονίζει, ωστόσο, ότι ο βαθμός πρόσβασης στην αγορά εξαρτάται από το επίπεδο της ρυθμιστικής σύγκλισης και εναρμόνισης με το ενωσιακό κεκτημένο και από τη δημιουργία ενός στιβαρού μηχανισμού επίλυσης διαφορών και διαιτησίας· επιπλέον, δεν αποκλείεται η μελλοντική συνεργασία με το ΗΒ για τη στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών·

32.  θα μπορούσε να εξετάσει, όσον αφορά την αλιεία, το ενδεχόμενο της διαπραγμάτευσης μιας νεοφανούς μορφής διμερούς συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τρίτη χώρα, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου συνεργασίας, συνοχής και σύγκλισης, τη διασφάλιση της σταθερής και συνεχιζόμενης αμοιβαίας πρόσβασης στα ύδατα και στους πόρους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τις διατάξεις διακυβέρνησης, και τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων, ούτως ώστε να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν οι πληθυσμοί των εν λόγω αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· υπογραμμίζει ότι η από κοινού διαχείριση των κοινών αποθεμάτων απαιτεί να συνεχιστεί η συμβολή του ΗΒ στην επιστημονική αξιολόγηση των εν λόγω αποθεμάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι η αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά για αλιευτικά προϊόντα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας και ότι το επίπεδο πρόσβασης στην ενωσιακή εσωτερική αγορά πρέπει να εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης που έχουν τα ενωσιακά σκάφη στα βρετανικά αλιευτικά πεδία και στους πόρους τους, καθώς και από το επίπεδο συνεργασίας όσον αφορά τη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων·

33.  υπογραμμίζει την αξία της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της μάθησης και της κινητικότητας των νέων, καθώς και τη σημασία του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου για την εμβάθυνση των δεσμών της ΕΕ με γειτονικές χώρες, και θα επιδοκίμαζε τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ στους τομείς αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω συναφών προγραμμάτων όπως το Erasmus ή το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

34.  θα μπορούσε να εξετάσει, όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΗΒ ως τρίτης χώρας στο ενωσιακό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και στα ενωσιακά διαστημικά προγράμματα, χωρίς να επιτρέπονται καθαρές μεταφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς το ΗΒ ή χωρίς να συμμετέχει το ΗΒ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

35.  πιστεύει ότι η καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον, τη δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, θα ήταν να παραμείνει το ΗΒ πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα και τη μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία, και μεταξύ άλλων να τηρήσει τις δεσμεύσεις και τους στόχους για το 2030 που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο των δεσμών μέτρων της ΕΕ για καθαρότερο αέρα και για καθαρή ενέργεια· σε αντίθετη, όμως, περίπτωση, ζητεί οι ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ να διασφαλίσουν στενή συνεργασία και υψηλά πρότυπα επί των θεμάτων αυτών και να αντιμετωπίσουν διασυνοριακά περιβαλλοντικά ζητήματα· τονίζει ότι κάθε μορφής συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ στους τομείς αυτούς πρέπει να βασίζεται σε διμερείς συμφωνίες·

36.  θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο παρόμοιων ρυθμίσεων τρίτης χώρας στους τομείς της ενέργειας, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και των ΤΠΕ· είναι της γνώμης, όσον αφορά την ενέργεια, ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει να σέβονται την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, να συμβάλλουν στην ασφάλεια, στη βιωσιμότητα και στην ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ενέργειας και να συνυπολογίζουν τις διασυνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ· αναμένει τη συμμόρφωση του ΗΒ με τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας και ακτινοπροστασίας, μεταξύ άλλων για τις μεταφορές αποβλήτων και τον παροπλισμό·

37.  πιστεύει ότι το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση μιας ειρηνικής και σταθερής κοινωνίας μέσω της προώθησης της συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας, θα πρέπει να διατηρηθεί με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του ΗΒ·

v)  Διακυβέρνηση της μελλοντικής συμφωνίας

38.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ, με το ΗΒ ως τρίτη χώρα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεκτικού και σταθερού συστήματος διακυβέρνησης ως γενικό πλαίσιο για τους τέσσερις πυλώνες, το οποίο θα καλύπτει την κοινή συνεχή εποπτεία/διαχείριση της συμφωνίας και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας·

39.  εμμένει στην απόλυτη ανάγκη να διατηρεί πλήρως αυτό το σύστημα διακυβέρνησης την αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της έννομης τάξης της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ρόλου του ΔΕΕ ως αποκλειστικού ερμηνευτή του ενωσιακού δικαίου·

40.  τονίζει ότι ο σχεδιασμός των ρυθμίσεων διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ανάλογος προς τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το βάθος των μελλοντικών σχέσεων και να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο διασύνδεσης, συνεργασίας και εγγύτητας·

41.  συμφωνεί με την ιδέα να δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή που θα είναι αρμόδια για την επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας, την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων διορθωτικών μέτρων με καλή πίστη, και την πλήρη διασφάλιση της ρυθμιστικής αυτονομίας της ΕΕ, περιλαμβανομένων των νομοθετικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ στην επιτροπή αυτή θα πρέπει να είναι υπόλογοι σε δέοντες μηχανισμούς λογοδοσίας με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

42.  θεωρεί ότι, όσον αφορά διατάξεις που στηρίζονται σε έννοιες του ενωσιακού δικαίου, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης θα πρέπει να προβλέπουν την παραπομπή στο ΔΕΕ· επαναλαμβάνει ότι, για την εφαρμογή και την ερμηνεία των διατάξεων της συμφωνίας, πέραν εκείνων που αφορούν το ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να προβλέπεται εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών μόνον εάν παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας με το ΔΕΕ·

vi)  Ίσοι όροι ανταγωνισμού

43.  υπενθυμίζει ότι το ΗΒ και τα εξαρτώμενα εδάφη του θα πρέπει να συνεχίσουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τα ισχύοντα πρότυπα που προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις του ΗΒ και από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, κατά τρόπο που να αντανακλά το εύρος και το βάθος των μελλοντικών σχέσεων· σημειώνει το όφελος που απορρέει από τη διατήρηση της ρυθμιστικής εναρμόνισης με την ενωσιακή νομοθεσία·

44.  σημειώνει ότι το εύρος και το βάθος της συμφωνίας όσον αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού θα είναι καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό του βαθμού των συνολικών μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η συνεχιζόμενη προσήλωση του ΗΒ στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα παίξει κεντρικό ρόλο·

45.  πιστεύει ακράδαντα ότι το ΗΒ θα πρέπει να τηρεί τα εξελισσόμενα πρότυπα που προβλέπει η νομοθεσία για τη φορολογία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών επί φορολογικών θεμάτων και μέτρα για την πάταξη της φοροαποφυγής, και θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση των εξαρτώμενων εδαφών του και της μη συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης και τις απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ· επιμένει ότι η πρόσβαση στην τελωνειακή ένωση θα εξαρτηθεί απολύτως από την εναρμόνιση του ΗΒ με τα προαναφερθέντα πρότυπα·

46.  επαναλαμβάνει την ανάγκη θέσπισης μέτρων προστασίας, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τόσο τα υψηλά πρότυπα όσο και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της ασφάλειας των τροφίμων και της δημόσιας υγείας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ένας κατάλληλος μηχανισμός καταγγελιών για τους πολίτες και τις ΜΚΟ στο πλαίσιο της επιβολής των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

47.  σημειώνει ότι, όπως ισχύει για την υπόλοιπη συμφωνία, οι διατάξεις σχετικά με τους ίσους όρους ανταγωνισμού απαιτούν σθεναρές δομές διακυβέρνησης οι οποίες να περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης, εποπτείας, επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων, να επιβάλουν κυρώσεις και να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν κρίνεται απαραίτητο, και να απαιτείται από τα δύο μέρη να δημιουργήσουν ή, κατά περίπτωση, να διατηρήσουν ανεξάρτητους φορείς που θα διαθέτουν την ικανότητα αποτελεσματικής εποπτείας και επιβολής της εφαρμογής των κανόνων·

vii)  Πιθανή συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ.

48.  τονίζει ότι οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμμετοχή του ΗΒ στις δράσεις και στα προγράμματα της ΕΕ υπόκεινται στους κανόνες που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του ΗΒ πρέπει να συμφωνείται από κοινού με την ΕΕ, με σεβασμό για όλους τους σχετικούς κανόνες και μηχανισμούς και όρους συμμετοχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή, τον έλεγχο και την απαλλαγή και χωρίς να επιτρέπονται καθαρές μεταβιβάσεις από τον ενωσιακό προϋπολογισμό στο ΗΒ·

49.  υπενθυμίζει ότι, κατά γενικό κανόνα, το ΗΒ δεν θα έχει τη δυνατότητα, ως τρίτη χώρα, να συμμετέχει σε οργανισμούς της ΕΕ ούτε θα έχει πρόσβαση σε αυτούς· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν αποκλείεται η συνεργασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο που να απαιτεί τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς κανόνες και την καταβολή χρηματοδοτικών εισφορών· επισημαίνει ότι το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συνέπειες των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ·

Συμφωνία Αποχώρησης

50.  επικροτεί το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2018, το οποίο εν γένει αντιπροσωπεύει τις απόψεις του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι εκπονήθηκε με βάση την αμοιβαίως συμφωνηθείσα κοινή έκθεση της 8ης Δεκεμβρίου 2017 και τις θέσεις της ΕΕ επί άλλων ζητημάτων που αφορούν τον χωρισμό·

51.  επικροτεί τις θεσμικές διατάξεις και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης, μεταξύ άλλων την αναστολή των οφελών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζει το άρθρο 165 του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης, σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων και διατάξεων που αφορούν τη συμφωνία αποχώρησης·

i)  Δικαιώματα των πολιτών

52.  επικροτεί τη γενική προσέγγιση σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών που ακολουθεί η Επιτροπή στο δεύτερο μέρος του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης, αλλά επαναλαμβάνει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου θα εστιάσει μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών και στη διασφάλιση ότι η αποχώρηση του ΗΒ δεν θα έχει αντίκτυπο στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ των 27· υποστηρίζει τη συμπερίληψη της αναφοράς σε μελλοντικούς συζύγους· λαμβάνει υπό σημείωση τις διατάξεις σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες για την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής και εμμένει στην ανάγκη να δοθεί στις οικογένειες η δυνατότητα να κινούν τη διαδικασία με ένα ενιαίο έντυπο δηλωτικού χαρακτήρα, το οποίο θα μεταθέτει το βάρος της απόδειξης στις βρετανικές αρχές· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ελέγχει ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι είναι απλές, σαφείς και δωρεάν· επιμένει να εξασφαλιστεί ότι οι βρετανοί πολίτες που διαμένουν επί του παρόντος σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27 θα διατηρούν στο μέλλον το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλη την ΕΕ, καθώς και ότι όλοι οι πολίτες που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές· ζητεί επίσης οι πολίτες της ΕΕ που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης να έχουν δια βίου δικαίωμα επιστροφής στο ΗΒ, οι πολίτες με αναπηρία και οι φροντιστές τους να προστατεύονται από απέλαση, και ζητεί επιπλέον να διασφαλίζονται τα δικονομικά δικαιώματα που συνδέονται με την απέλαση, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, καθώς και τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ·

53.  επιμένει ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, κάθε πολίτης της ΕΕ που εισέρχεται στο ΗΒ θα πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες εκείνους που εισήλθαν πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου· απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση που υπέβαλε η βρετανική κυβέρνηση σε πρόσφατο έγγραφο πολιτικής, η οποία διατηρεί τη διάκριση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ που εισήλθαν στη χώρα πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου και εκείνων που εισήλθαν κατόπιν αυτής·

54.  επαναλαμβάνει ότι πολλοί βρετανοί πολίτες έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους όσον αφορά την απώλεια των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 20 ΣΛΕΕ· προτείνει να εξετάσει η ΕΕ των 27 με ποιον τρόπο είναι δυνατό να μετριαστεί η επίπτωση αυτή στα πλαίσια του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας και της αποφυγής των διακρίσεων· σημειώνει την πρόσφατη παραπομπή στο ΔΕΕ μιας προσφυγής σε ολλανδικό δικαστήριο όσον αφορά τη διατήρηση των δικαιωμάτων της ιθαγένειας της ΕΕ για τους βρετανούς πολίτες μετά την αποχώρηση του ΗΒ·

ii)  Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία

55.  επικροτεί το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης, με το οποίο καθίσταται λειτουργικός ο εναλλακτικός μηχανισμός ασφάλειας που περιγράφεται στην κοινή έκθεση της 8ης Δεκεμβρίου 2017· τονίζει ότι έτσι προτείνεται μια συγκεκριμένη λύση για τη διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ Βορρά και Νότου και αποφεύγεται η δημιουργία δυσπροσπέλαστων συνόρων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, κάτι που θα είναι απαραίτητο σε περίπτωση που δεν βρεθεί εναλλακτική λύση στο πλαίσιο είτε της συνολικής σχέσης ΕΕ-ΗΒ είτε συγκεκριμένων μέτρων που θα προτείνει το ΗΒ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 49 της κοινής έκθεσης·

56.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η δέσμευση του ΗΒ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συρρικνωθούν διόλου τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, τα μέτρα προστασίας και οι ίσες ευκαιρίες, όπως ορίζει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, η οποία συνάδει με τις δεσμεύσεις της κοινής έκθεσης· επιμένει να μεταφερθούν όλα τα στοιχεία της Κοινής Ταξιδιωτικής Περιοχής και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ, όπως έχουν κατοχυρωθεί στο ενωσιακό δίκαιο και στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής·

iii)  Μεταβατική περίοδος

57.  επαναλαμβάνει τις αρχές που περιέχονται στο ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017, ότι μετά την ημερομηνία αποχώρησης το ΗΒ δεν θα συμμετέχει πλέον στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ ούτε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και ότι η μετάβαση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο την παράταση του ενωσιακού κεκτημένου και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των υφιστάμενων ενωσιακών ρυθμιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και σχετικών με την επιβολή των κανόνων πράξεων και δομών στο ΗΒ· υποστηρίζει πλήρως τη διαπραγματευτική εντολή που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διαπραγμάτευση, τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου και το πρόσφατο έγγραφο θέσης της Επιτροπής επί του θέματος·

58.  επικροτεί και εκφράζει την υποστήριξή του για το τέταρτο μέρος του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης που αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις· επαναλαμβάνει ότι όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε πολίτες δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας θα πρέπει να παραταθούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· τονίζει ότι αυτό ισχύει και για τους πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στο ΗΒ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι οποίοι θα πρέπει να απολαμβάνουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την καταβολή επιδόματος τέκνου, την οικογενειακή επανένωση και την πρόσβαση στα μέσα προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ·

59.  υπενθυμίζει ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις πρέπει να συνάδουν πλήρως με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, ούτως ώστε να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες·

60.  επιμένει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες διαπραγματευτεί το ΗΒ με τρίτες χώρες μετά την αποχώρησή του θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου κατά την οποία θα ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις·

61.  υπενθυμίζει ότι, από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, το ΗΒ δεν θα επωφελείται πια από τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη που ενεργούν εξ ονόματός της ή από την Ένωση και από τα κράτη μέλη που ενεργούν από κοινού· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το ΗΒ εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω συμφωνίες· τονίζει ότι εναπόκειται πρωταρχικά στο ΗΒ να αναζητήσει λύσεις με εκείνες τις τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία, εφόσον επιθυμεί να διατηρήσει τα οφέλη που αποκομίζει το ΗΒ από υφιστάμενες συμφωνίες, και ότι το ΗΒ δεν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις δομές διακυβέρνησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προβλέπουν οι συμφωνίες αυτές·

62.  επισημαίνει ότι, ως μέρος της συμφωνίας αποχώρησης, οι μεταβατικές ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας·

iv)  Άλλα ζητήματα που αφορούν τον χωρισμό

63.  ζητεί να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση συμφωνία σχετικά με όλες τις διατάξεις περί χωρισμού που αναγράφονται στο τρίτο μέρος του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης και καλεί επιτακτικά το ΗΒ να παρουσιάσει μια σαφή θέση, στους τομείς όπου δεν το έχει ήδη πράξει, για όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την εύτακτη αποχώρησή του·

Ετοιμότητα

64.  υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που έχουν αναλάβει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε διάφορα επίπεδα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα· τονίζει ότι, δεδομένης της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε λόγω της αποχώρησης του ΗΒ, τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και οι εθνικές αρχές, οι οικονομικοί φορείς και ιδίως οι πολίτες θα πρέπει να προειδοποιηθούν και να ενημερωθούν δεόντως, ούτως ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν επαρκώς για κάθε πιθανό ενδεχόμενο, ακόμη και για την περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας· ζητεί ιδίως την ανάληψη δράσεων που θα εστιάζουν στον μέγιστο αριθμό τομέων και ενδιαφερομένων ατόμων, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:

–  συνεχιζόμενη και ασφαλής πρόσβαση σε φάρμακα που προορίζονται για κτηνιατρική και ανθρώπινη χρήση και σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τους ασθενείς, περιλαμβανομένου του ασφαλούς και συνεχούς εφοδιασμού με ραδιοϊσότοπα.

–  χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για οικονομικούς φορείς,

–  ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το ΗΒ, όπως οι παραγωγοί γεωργικών ειδών διατροφής και οι παραγωγοί αλιευτικών προϊόντων, οι οποίες ενδέχεται να βρεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωπες με διαδικασίες εξαγωγής και ορισμένα είδη απαιτήσεων, μεταξύ άλλων υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις,

–  περιορισμοί και εμπόδια που ενδέχεται να προκύψουν από το νέο νομικό πλαίσιο για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ο πιθανός αντίκτυπός τους σε τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων με αυστηρές χρονικές απαιτήσεις (just-in-time),

–  ικανότητες όσον αφορά την ορθή επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την πραγματική καταγωγή των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και η παροχή επακριβών πληροφοριών για τους καταναλωτές στα τρόφιμα,

–  νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων,

–  πλήρης προσδιορισμός, από την Επιτροπή, της ενωσιακής νομοθεσίας που απαιτεί τροποποίηση ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του ΗΒ·

°

°  °

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, και στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δήλωση της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ

 

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την εχθρική διάθεση με την οποία η βρετανική κυβέρνηση υποδέχθηκε το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης, που δίνει νομική μορφή στην κοινή έκθεση της 8ης Δεκεμβρίου 2017. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13 Δεκεμβρίου και τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου, εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν ενεργεί με καλή πίστη και ως εκ τούτου αισθανόμαστε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της ούτως ώστε να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά το πρώτο στάδιο και την πιστή μεταφορά του σε νομικούς όρους το συντομότερο δυνατό.

Το σχέδιο ψηφίσματος έχει θετικά τμήματα, ιδίως στους τομείς εκείνους όπου οι πολιτικές ομάδες συμμετείχαν σε εποικοδομητικό διάλογο σε επίπεδο επιτροπής, αλλά εντοπίζουμε και ορισμένα προβληματικά σημεία. Συγκεκριμένα, είμαστε ριζικά αντίθετοι στο περιεχόμενο του σχεδίου ψηφίσματος όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια.

Παρά τις επιφυλάξεις μας ως προς ορισμένες παραγράφους που αφορούν τις μελλοντικές σχέσεις, θεωρούμε ότι είναι ύψιστης σημασίας να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά οι πολιτικές ομάδες και ιδίως να διασφαλίζουν ότι η συμφωνία αποχώρησης υπερασπίζεται και διατηρεί τα δικαιώματα των εκατομμυρίων πολιτών που επηρεάζει η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ και ότι τηρείται η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής εξ ολοκλήρου.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0361.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0490.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου