Prijedlog rezolucije - B8-0135/2018Prijedlog rezolucije
B8-0135/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine

7.3.2018 - (2018/2573(RSP))

podnesen nakon rasprave o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Guy Verhofstadt koordinator i predsjednik Kluba zastupnika ALDE-a
Manfred Weber predsjednik Kluba zastupnika PPE-a
Roberto Gualtieri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Gabriele Zimmer predsjednica Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Philippe Lamberts, Ska Keller supredsjednici Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Danuta Maria Hübner predsjednica Odbora za ustavna pitanja


Postupak : 2018/2573(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0135/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0135/2018
Doneseni tekstovi :

B8-0135/2018

Rezolucija Europskog parlamenta   o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine

(2018/2573(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima od 7. prosinca 2000. („Povelja”), koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i koja je stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009. godine,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. travnja 2017.[1] o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije te rezolucije od 3. listopada 2017.[2] i 13. prosinca 2017.[3] o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom,

–  uzimajući u obzir smjernice Europskog vijeća (članak 50.) od 29. travnja 2017. slijedom obavijesti Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 50. UEU-a i Prilog Odluci Vijeća od 22. svibnja 2017. kojom se utvrđuju smjernice za pregovore o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajedničko izvješće pregovarača Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017. o napretku ostvarenom u prvoj fazi pregovora u skladu s člankom 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije te nacrt sporazuma o povlačenju od 28. veljače 2018. koji je sastavila Europska komisija,

–  uzimajući u obzir smjernice Europskog Vijeća (članak 50.) od 15. prosinca 2017. i Prilog Odluci Vijeća od 29. siječnja 2018. o dopuni Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je cilj pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine koji se odvijaju u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji osigurati uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

B.  budući da se u članku 50. navodi da se u aranžmanima povlačenja Ujedinjene Kraljevine mora uzeti u obzir okvir za njezin budući odnos s Unijom;

C.  budući da je, s obzirom na to da je u prosincu 2017. postignut dovoljan napredak u pregovorima o pitanjima povezanima s razdvajanjem, primjereno da predmet pregovora sada bude okvir za budući odnos između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, pod uvjetom da postoji odgovarajući napredak u pregovorima o nacrtu sporazuma o povlačenju koji je sastavila Komisija;

D.  budući da ti pregovori mogu započeti tek nakon što glavni pregovarač EU-a od institucija EU-a dobije mandat za njihovo započinjanje;

E.  budući da će se svaki dogovor o okviru za budući odnos smatrati sastavnim dijelom općeg rješenja o povlačenju i bit će osnovica za raspravu Europskog parlamenta u postupku davanja suglasnosti;

F.  budući da je u interesu svih strana da okvir za budući odnos bude što detaljniji;

G.  budući da će Ujedinjena Kraljevina nakon povlačenja postati treća zemlja bez obzira na dogovoreni okvir za svoj budući odnos s EU-om;

H.  budući da je, uz elemente uključene u obavijest Ujedinjene Kraljevine od 29. ožujka 2017. o povlačenju iz Europske unije, predsjednica vlade Ujedinjene Kraljevine održala niz govora – 17. siječnja 2017. u palači Lancaster (Lancaster House), 22. rujna 2017. u Firenci, 17. veljače 2018. u Münchenu i, najnoviji, 2. ožujka 2018. u palači Mansion (Mansion House); budući da ona još nije iznijela dosljedan pogled na buduće odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

I.  budući da će Ujedinjena Kraljevina i EU ostati bliski susjedi te će i dalje imati mnoge zajedničke interese; budući da bi se tako blizak odnos u vidu sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mogao smatrati prikladnim okvirom za budući odnos u kojemu bi se zajednički interesi mogli štititi i promicati, što uključuje i nove trgovinske odnose;

J.  budući da je prednost sporazuma o pridruživanju za budući odnos u tome što je riječ o fleksibilnom okviru koji omogućava različite razine suradnje u najraznovrsnijim područjima politika; budući da će suradnja od obiju strana zahtijevati da zadrže visoke standarde i svoje međunarodne obveze u nizu područja;

K.  budući da je ključno očuvati sporazume EU-a s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, uključujući i Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u);

L.  budući da EU i Ujedinjena Kraljevina, kao država članica koja se povlači, prvenstveno imaju obvezu da se pobrinu za sveobuhvatan i uzajaman pristup zaštiti prava građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine koji žive u 27 preostalih država članica EU-a (EU-27);

M.  budući da, u cilju očuvanja Sporazuma na Veliki petak iz 1998. godine u svim njegovom dijelovima i prava naroda Sjeverne Irske, Ujedinjena Kraljevina mora poštovati svoju obvezu da će zajamčiti da nema veće kontrole na granici na irskom otoku, bilo detaljnijim prijedlozima u obliku posebnih rješenja za Sjevernu Irsku koje treba predstaviti u pregovorima o okviru za budući odnos između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, bilo trajnim regulatornim usklađivanjem s pravnom stečevinom EU-a;

N.  budući da će prijelazni aranžmani o produljenju cjelokupne pravne stečevine biti potrebni kako bi se izbjegao neuređeni izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a i kako bi se pregovaračima EU-a i Ujedinjene Kraljevine pružila mogućnost pregovaranja o sporazumu o budućim odnosima;

O.  budući da je primjereno da institucije EU-a i države članice u suradnji s javnim i privatnim institucijama poduzmu pripremne aktivnosti za sve mogućnosti koje se mogu pojaviti kao rezultat pregovora;

P.  budući da je jedinstvo institucija EU-a i država članica od ključne važnosti za zaštitu interesa Unije i njezinih građana tijekom sljedećih faza pregovora, posebno u pogledu okvira za budući odnos, ali i za uspješno i pravovremeno zaključivanje tih pregovora;

1.  podsjeća da se u članku 50. navodi da se u sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani povlačenja države članice mora uzeti u obzir okvir za njezin budući odnos s Europskom unijom;

2.  napominje da bi takav okvir za budući odnos trebao biti u vidu političke izjave povezane sa sporazumom o povlačenju; naglašava da će Europski parlament ocijeniti sadržaj izjave kad od njega bude zatraženo da dâ suglasnost za sporazum o povlačenju;

3.  ponavlja da se o međunarodnom sporazumu o novom odnosu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine može službeno pregovarati tek nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti EU i postane treća zemlja; podsjeća da se taj sporazum može sklopiti samo uz puno sudjelovanje i konačnu suglasnost Europskog parlamenta;

4.  podsjeća da će Europski parlament prihvatiti okvir za buduće odnose EU-a i Ujedinjene Kraljevine jedino ako on bude strogo usklađen sa sljedećim načelima:

–  treća zemlja ne smije imati ista prava i povlastice kao države članice Europske unije odnosno članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) ili EGP-a,

–  zaštita integriteta i dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, carinske unije i četiriju sloboda, bez dopuštanja sektorskog pristupa,

–  očuvanje autonomije odlučivanja EU-a,

–  očuvanje pravnog poretka EU-a i uloge koju u njemu ima Sud Europske unije,

–  trajna privrženost demokratskim načelima, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kako su utvrđeni prije svega u Općoj deklaraciji UN-a o ljudskim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinim protokolima, Europskoj socijalnoj povelji, Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda i drugim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, kao i trajna privrženost poštovanju načela vladavine prava,

–  jednaki uvjeti za sve, posebno u vezi s trajnim pridržavanjem Ujedinjene Kraljevine standarda utvrđenih međunarodnim obvezama te zakonodavstva i politika Unije u području poštenog tržišnog natjecanja utemeljenog na pravilima, što obuhvaća i državne potpore i prava radnika, a osobito iste razine socijalne zaštite i zaštitnih mjera od socijalnog dampinga, kao i zaštitu okoliša, klimatske promjene, zaštitu potrošača, javnog zdravlja, sanitarne i fitosanitarne mjere, zdravlje i dobrobit životinja, oporezivanje, uključujući i borbu protiv utaje i izbjegavanja poreza, pranje novca i zaštitu i privatnost podataka, uz jasan provedbeni mehanizam kojim se jamči pridržavanje navedenoga,

–  očuvanje sporazumâ EU-a s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, uključujući Sporazum o EGP-u, i očuvanje ukupne ravnoteže tih odnosa,

–  zaštita financijske stabilnosti EU-a i usklađenost s njegovim regulatornim i nadzornim režimom i standardima te njihova primjena,

–  dobra ravnoteža prava i obveza, uključujući, ako je to primjereno, razmjerne financijske doprinose;

5.  ponavlja da bi sporazum o pridruživanju o kojem EU i Ujedinjena Kraljevina nakon njezina povlačenja okončaju pregovore i koji sklope na osnovi članka 8. UEU-a i članka 217. UFEU-a mogao biti primjeren okvir za budući odnos i pružiti trajan okvir za upravljanje, koji bi trebao uključivati i snažan mehanizam rješavanja sporova, čime bi se izbjeglo gomilanje bilateralnih sporazuma i nedostataka koji su svojstveni odnosu EU-a i Švicarske;

6.  Predlaže da se taj budući odnos temelji na sljedeća četiri stupa:

–  trgovinskim i gospodarskim odnosima,

–  vanjskoj politici, sigurnosnoj i razvojnoj suradnji,

–  unutarnjoj sigurnosti,

–  tematskoj suradnji;

Okvir za budući odnos

7.  napominje da će, s obzirom na iste temelje zajedničkih vrijednosti EU-a i Ujedinjene Kraljevine, njihove bliske veze i postojeću regulatornu usklađenost u gotovo svim područjima, zemljopisnu blizinu i zajedničku prošlost, uključujući i članstvo Ujedinjene Kraljevine u EU-u više od 40 godina, te ulogu Ujedinjene Kraljevine kao stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a i članice NATO-a, Ujedinjena Kraljevina i dalje biti važan partner EU-a u sva četiri prethodno navedena stupa pa je uspostava partnerstva kojime se jamči buduća suradnja u uzajamnom interesu obaju partnera;

8.  napominje, međutim, da se suradnja s Ujedinjenom Kraljevinom kao trećom zemljom može odvijati samo u skladu s načelima navedenima u stavku 4. ove Rezolucije; podsjeća da EU ima obvezujuće zajedničke propise, zajedničke institucije i zajedničke nadzorne, provedbene i pravosudne mehanizme i da treće zemlje, čak i one s identičnim zakonodavstvom ili potpunom usklađenošću propisa, ne mogu uživati iste povlastice ili pristup tržištu kao države članice EU-a, primjerice u odnosu na četiri slobode i financijske doprinose iz proračuna EU-a;

9.  smatra da bi sporazum o budućem odnosu trebao uključivati posebne odredbe o kretanju građana EU-a u Ujedinjenu Kraljevinu i iz Ujedinjene Kraljevine u EU nakon prijelaznog razdoblja, a one bi trebale biti barem razmjerne stupnju suradnje u četiri stupa navedena u nastavku;

10.  podsjeća da Europski parlament mora odobriti svaki budući sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine; naglašava da Parlament, u skladu s člancima 207., 217. i 218. UFEU-a i relevantnom sudskom praksom, mora biti odmah i u potpunosti obavještavan u svim fazama postupka;

(i)  Trgovinski i gospodarski odnosi

11.  podsjeća da bi članstvo Ujedinjene Kraljevine u unutarnjem tržištu i carinskoj uniji i za Ujedinjenu Kraljevinu i za EU-27 bilo najbolje odnosno jedino rješenje kojime se može jamčiti neometana trgovina i očuvanje svih koristi u našim gospodarskim odnosima; podsjeća da pristup unutarnjem tržištu iziskuje puno poštovanje četiriju sloboda i prihvaćanje odgovarajućih propisa EU-a, jednaka pravila za sve, između ostalog i u području tržišnog natjecanja i državnih potpora, obvezujuću sudsku praksu Suda EU-a i doprinose u proračun EU-a; napominje da se carinskom unijom uklanjaju carinske prepreke i neke carinske kontrole, ali da je i dalje potrebno pridržavati se trgovinske politike EU-a i zajedničke vanjske granice; prima na znanje činjenicu da vlada Ujedinjene Kraljevine i dalje isključuje i unutarnje tržište i carinsku uniju;

12.  napominje da područje detaljne i sveobuhvatne slobodne trgovine iziskuje obvezujući mehanizam za usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a i obvezujuću ulogu Suda EU-a u tumačenju prava Unije te ne omogućuje selektivni pristup sektorima na unutarnjem tržištu;

13.  smatra da je sadašnje stajalište Ujedinjene Kraljevine spojivo jedino s trgovinskim sporazumom iz članka 207. UFEU-a, koji bi mogao biti trgovinski i gospodarski stup sporazuma o pridruživanju; spreman je na suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom na osnovi gore navedenih modela ako Ujedinjena Kraljevina preispita svoja trenutačna ograničenja;

14.  podsjeća da se svi nedavni sporazumi o slobodnoj trgovini temelje na tri glavna dijela: pristupu tržištu, regulatornoj suradnji i pravilima; ističe da povrh načela navedenih u stavku 4.:

–  stupanj pristupa tržištu EU-a mora odgovarati stupnju stalne konvergencije i usklađivanja s tehničkim standardima i pravilima EU-a, bez odredbi o sektorskom pristupu i uz očuvanje integriteta unutarnjeg tržišta,

–  treba zajamčiti autonomiju EU-a u donošenju zakonodavstva i normi EU-a, kao i ulogu Suda EU-a kao jedinog tumača prava EU-a,

–  treba zajamčiti jednake uvjete za sve i zaštitu normi EU-a kako bi se izbjeglo snižavanje standarda i spriječila regulatorna arbitraža tržišnih subjekata,

–  pravila o podrijetlu moraju se zasnivati na standardnim preferencijalnim pravilima EU-a i interesima proizvođača iz EU-a,

–  o uzajamnom pristupu tržištu treba pregovarati u cijelosti u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), što znači i kad je riječ o robi, uslugama, javnoj nabavi i, prema potrebi, izravnim stranim ulaganjima, te o svim modalitetima pružanja usluga, uključujući obveze u pogledu kretanja fizičkih osoba preko granica (modalitet 4.), a taj pristup mora biti uređen potpuno u skladu s pravilima EU-a o načelima jednakog postupanja, osobito prema radnicima,

–  budući da razlike u regulativi mogu postati prepreka nesmetanim trgovinskim odnosima i bile bi znatno opterećenje i za uvoznike i za izvoznike, trebalo bi dogovoriti pravila o regulatornoj suradnji i usklađenosti, s posebnim osvrtom na mala i srednja poduzeća, ali imajući na umu dobrovoljnost regulatorne suradnje i pravo na donošenje propisa u javnom interesu, podsjećajući pritom da odredbe o regulatornoj suradnji u trgovinskom sporazumu ne mogu u potpunosti preslikati istu nesmetanu trgovinu kao pripadnost unutarnjem tržištu;

15.  ističe da bi ovim sporazumom između EU-a i Ujedinjene Kraljevine trebalo očuvati okvir postojećih trgovinskih odnosa između EU-a i trećih zemalja i izbjeći ostvarivanje nezaslužene koristi tako da se dosljednost zajamči zadržavanjem usklađenog sustava tarifa i kvota te pravila o podrijetlu prema trećim zemljama;

16.  ističe da je u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini pristup tržištu za usluge ograničen i uvijek je podložan isključenjima, rezervama i iznimkama;

17.  ističe da bi izlaskom iz unutarnjeg tržišta Ujedinjena Kraljevina izgubila i odobrenje za pružanje financijskih usluga i mogućnost otvaranja podružnica u EU-u pod nadzorom Ujedinjene Kraljevine; podsjeća da je zakonodavstvom EU-a predviđena mogućnost da se u nekim područjima propisi treće zemlje smatraju jednakovrijednima, u skladu s proporcionalnim pristupom utemeljenom na riziku, i upućuje na postojeći zakonodavni rad i buduće prijedloge Komisije u tom području; naglašava da su odluke o jednakovrijednosti uvijek unilateralne; također ističe da su, kako bi se očuvala financijska stabilnost i zajamčilo puno poštovanje regulatornog režima i normi EU-a i njihova primjena, bonitetna izuzeća i ograničenja u pogledu prekograničnog pružanja financijskih usluga uobičajeno obilježje sporazuma o slobodnoj trgovini;

18.  ističe da bi sporazum EU-a i Ujedinjene Kraljevine trebao uključivati jak mehanizam rješavanja sporova i strukture upravljanja; u tom pogledu naglašava nadležnost Suda EU-a u tumačenju pitanja povezanih s pravom EU-a;

19.  podsjeća da bi trenutačno stajalište i ograničenja Ujedinjene Kraljevine dovela do carinskih provjera i kontrola koje bi utjecale na globalne lance opskrbe i procese proizvodnje, čak i uz izbjegavanje tarifnih prepreka; naglašava važnost visoke razine usklađenosti između jedinstvenog europskog područja PDV-a i Ujedinjene Kraljevine; smatra da porezna pitanja moraju biti uključena u svaki budući sporazum između Ujedinjene Kraljevine i EU-a kako bi se osigurala najveća razina suradnje EU-a i Ujedinjene Kraljevine i njezinih prekomorskih područja u području oporezivanja dobiti;

20.  ponavlja da, kad je riječ o prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima, pristup tržištu EU-a ovisi o strogom pridržavanju zakonodavstva i normi EU-a, posebno u području sigurnosti hrane, GMO-a, pesticida, oznaka zemljopisnog podrijetla, dobrobiti životinja, označavanja i sljedivosti, sanitarnih i fitosanitarnih standarda te zdravlja ljudi, životinja i biljaka;

(ii)  Vanjska politika, sigurnosna i razvojna suradnja

21.  napominje da, u vezi sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja neće moći sudjelovati u procesu donošenja odluka i da zajednička stajališta i mjere mogu donositi samo države članice EU-a; ističe, međutim, da to ne isključuje mehanizme savjetovanja kojima bi se omogućilo Ujedinjenoj Kraljevini da se uskladi sa stajalištima EU-a u području vanjske politike, zajedničkog djelovanja, osobito u području ljudskih prava, ili multilateralnu suradnju, posebno u okviru UN-a, OESS-a i Vijeća Europe; podržava koordinaciju u vezi s politikom sankcija i provedbe, što podrazumijeva i embargo na oružje i zajednička stajališta o izvozu oružja;

22.  naglašava da bi se takvo partnerstvo moglo uspostaviti okvirnim sporazumom o sudjelovanju kojim se uređuje uloga trećih zemalja, čime bi se omogućilo sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u civilnim i vojnim misijama te programima i projektima EU-a (bez vodeće uloge za Ujedinjenu Kraljevinu), razmjeni obavještajnih podataka, obuci i razmjeni vojnog osoblja te suradnji u politici naoružanja, uključujući i projekte koji se razvijaju u okviru stalne strukturirane suradnje (PESCO); naglašava da bi se to sudjelovanje trebalo odvijati ne dovodeći u pitanje relevantna stajališta, odluke i zakonodavstvo EU-a i u skladu s njima, a to podrazumijeva i javnu nabavu i transfere u području obrane; navodi da je ta suradnja ovisna o punom poštovanju međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava te temeljnih prava EU-a;

23.  napominje da svaka suradnja u navedenim područjima koja uključuje razmjenu povjerljivih podataka EU-a, što znači i obavještajnih podataka, mora biti uvjetovana sklapanjem sporazuma o sigurnosti informacija radi zaštite povjerljivih podataka EU-a;

24.  napominje da bi, s obzirom na slične aranžmane s trećim zemljama, Ujedinjena Kraljevina mogla sudjelovati u programima Unije za potporu obrani i vanjskoj sigurnosti (kao što su Europski fond za obranu, Galileo i programi za kibernetičku sigurnost); otvoren je za mogućnost da Ujedinjena Kraljevina nastavi davati doprinos instrumentima EU-a za vanjsko financiranje radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, posebno u zajedničkom susjedstvu;

25.  napominje da je Ujedinjena Kraljevina važan dionik u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći i da bi suradnja EU-a i Ujedinjene Kraljevine u tim područjima nakon Brexita bila od uzajamne koristi;

(iii)  Unutarnja sigurnost

26.  napominje da je u zajedničkom interesu EU-a i Ujedinjene Kraljevine uspostava partnerstva kojim se jamči kontinuirana sigurnosna suradnja radi odgovora na zajedničke prijetnje, posebno terorizam i organizirani kriminal, te kojim se izbjegava poremećaj u protoku informacija u tom području; napominje da treće zemlje (izvan schengenskog prostora) nemaju privilegiran pristup instrumentima EU-a u tom području, uključujući baze podataka, i ne mogu sudjelovati u određivanju prioriteta i razvoju višegodišnjih strateških ciljeva niti voditi operativne akcijske planove u kontekstu političkog ciklusa EU-a;

27.  napominje, osim toga, da će, povrh potrebe da se s pomoću prijelaznih aranžmana zaštite postojeći postupci i istrage koje uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, biti potrebno osmisliti zasebne aranžmane s Ujedinjenom Kraljevinom kao trećom zemljom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima, uključujući izručenje i uzajamnu pravnu pomoć, umjesto postojećih mehanizama kao što je europski uhidbeni nalog;

28.  smatra da se buduća suradnja može razviti na osnovi aranžmana za treću zemlju koja nije članica schengenskog prostora, čime bi se omogućila razmjena podataka važnih za sigurnost i operativnu suradnju s tijelima i mehanizmima EU-a (kao što su Europol i Eurojust);

29.  ističe da bi takva suradnja trebala pružiti pravnu sigurnost, da bi se trebala zasnivati na zaštitnim mehanizmima glede temeljnih prava upisanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i da u načelu mora osigurati istovjetnu razinu zaštite onoj iz Povelje; ističe, nadalje, da bi ona trebala u potpunosti poštovati standarde EU-a o zaštiti podataka i počivati na efektivnoj provedbi i rješavanju sporova; smatra da je neophodno pronaći rješenje za uređenje buduće razmjene podataka između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području policijskih, obavještajnih i protuterorističkih operacija; ističe da bi odluka Komisije o primjerenosti bila najbolja i najsigurnija opcija; podsjeća da se Ujedinjena Kraljevina u svakom slučaju mora pobrinuti za jednako visoku razinu zaštite podataka kao što su propisi Unije o zaštiti podataka;

(iv)  Tematska suradnja

30.  ističe da se načela utvrđena u stavku 4. moraju u potpunosti i bezuvjetno primjenjivati na buduću suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom u brojnim područjima od zajedničkog interesa; ističe da će u tim sporazumima trebati uspostaviti ravnotežu između prava i obveza razmjernih sličnim sporazumima s ostalim trećim zemljama, ali uzimajući u obzir zemljopisnu blizinu i bliske veze EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

31.  smatra da, s obzirom na navedena načela i uvjete, te u interesu putnika, zračnih prijevoznika, proizvođača i sindikata, treba zajamčiti povezanost s pomoću sporazuma o zračnom prometu i sporazuma o sigurnosti u zračnom prometu; ističe, međutim, da stupanj pristupa tržištu ovisi o razini regulatorne konvergencije i usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a i s uspostavom jakog mehanizma rješavanja sporova i arbitražnog mehanizma; ne isključuje, osim toga, daljnju suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom radi potpore projektima od zajedničkog interesa u sektoru prometa;

32.  mogao bi, u vezi s ribarstvom, razmotriti mogućnost pregovora o novom obliku sporazuma o bilateralnom partnerstvu s trećom zemljom s ciljem zadržavanja visoke razine suradnje, dosljednosti i konvergencije, osiguravanja stabilnosti i kontinuiranog zajedničkog pristupa vodama i resursima u skladu s načelima zajedničke ribarstvene politike i odredbama o upravljanju, te osiguravanja održivog upravljanja zajedničkim stokovima kako bi se populacija tih stokova obnovila i održala iznad razina koje mogu dati najviši održivi prinos; ističe da zajedničko upravljanje zajedničkim stokovima zahtijeva nastavak doprinosa Ujedinjene Kraljevine znanstvenoj procjeni tih stokova; naglašava, međutim, da se o uzajamnom pristupu tržištu za proizvode ribarstva mora pregovarati u sklopu budućeg sporazuma i da razina pristupa domaćem tržištu EU-a mora ovisiti o razini pristupa plovila EU-a ribolovnim područjima Ujedinjene Kraljevine i njihovim resursima, te o razini suradnje u upravljanju zajedničkim stokovima;

33.  naglašava vrijednost kulturne i obrazovne suradnje, uključujući učenje i mobilnost mladih, te važnost kulturnih i kreativnih industrija za produbljivanje odnosa EU-a sa susjednim zemljama, i pozdravio bi nastavak suradnje između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u tim područjima, među ostalim i putem relevantnih programa kao što su Erasmus ili Kreativna Europa;

34.  mogao bi razmotriti, kad je riječ o suradnji u području istraživanja i inovacija, sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje u Okvirnom programu EU-a za istraživanje i inovacije te u svemirskim programima EU-a, ne dopuštajući pritom neto prijenose iz proračuna EU-a u Ujedinjenu Kraljevinu ili ulogu donositelja odluka za Ujedinjenu Kraljevinu;

35.  smatra da bi najbolja opcija za okoliš, borbu protiv klimatskih promjena i djelovanje u području javnog zdravlja i sigurnosti hrane bila da Ujedinjena Kraljevina ostane u potpunosti usklađena s postojećim i budućim zakonodavstvom EU-a, uključujući poštovanje obveza i ciljeva za 2030. koji su već dogovoreni u okviru paketa mjera EU-a za čisti zrak i paketa mjera EU-a za čistu energiju; ako to, međutim, ne bude slučaj, poziva na donošenje sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kako bi se zajamčili bliska suradnja i visoki standardi o tim pitanjima i rješavanje prekograničnih pitanja zaštite okoliša; naglašava da se svaka suradnja s agencijama EU-a u tim područjima mora temeljiti na bilateralnim sporazumima;

36.  mogao bi razmotriti slični aranžman za treću zemlju u području energije, elektroničkih komunikacija, kibernetičke sigurnosti te informacijske i komunikacijske tehnologije; mišljenja je, kad je riječ o energiji, da bi svakim takvim dogovorom trebalo poštovati cjelovitost unutarnjeg tržišta energije, doprinijeti energetskoj sigurnosti, te energetskoj održivosti i konkurentnosti, ali i voditi računa o spojnim vodovima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; očekuje da će Ujedinjena Kraljevina poštovati najviše standarde nuklearne zaštite, sigurnosti i zaštite od zračenja, što obuhvaća i prijevoz otpada i razgradnju;

37.  smatra da bi program EU-a PEACE, čiji je cilj jačanje mirnog i stabilnog društva poticanjem pomirenja u Sjevernoj Irskoj i pograničnom području Irske, trebalo zadržati uz nastavak sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine;

(v)  Upravljanje budućim sporazumom

38.  ističe da bi svaki budući sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje trebao sadržavati odredbe o uspostavi dosljednog i pouzdanog sustava upravljanja kao sveobuhvatnog okvira za četiri stupa i obuhvaćati zajednički stalni nadzor/upravljanje sporazumom i mehanizme rješavanja sporova i provedbe u vezi s tumačenjem i primjenom odredaba sporazuma;

39.  insistira na apsolutnoj nužnosti da se tim sustavom upravljanja u potpunosti očuva autonomija EU-a u donošenju odluka i njegova pravnog poretka, uključujući ulogu Suda Europske unije kao jedinog tumača prava EU-a;

40.  ističe da bi oblik mehanizama upravljanja trebao biti razmjeran prirodi, opsegu i dubini budućeg odnosa i uzeti u obzir razinu međusobne povezanosti, suradnju i bliskost;

41.  podržava ideju uspostave zajedničkog odbora nadležnost za nadgledanje primjene sporazuma, rješavanje razlika u tumačenju i provedbi dogovorenih korektivnih mjera u dobroj vjeri i za to da se u potpunosti osigura regulatorna autonomija EU-a, uključujući zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta i Vijeća; naglašava da bi predstavnici EU-a u tom odboru trebali podlijegati odgovarajućim mehanizmima odgovornosti koji uključuju i ulogu Europskog parlamenta;

42.  smatra da bi sustavi upravljanja, kad je riječ o odredbama koje se temelje na konceptima iz prava EU-a, trebali jamčiti upućivanje predmeta Sudu Europske unije; ponavlja da se, kad je riječ o primjeni i tumačenju odredaba sporazuma koje se ne odnose na pravo Unije, alternativno rješavanje sporova može predvidjeti samo ako se njime pružaju jamstva neovisnosti i nepristranosti istovjetna onima Suda Europske unije;

(vi)  Jednaki uvjeti za sve

43.  podsjeća da bi Ujedinjena Kraljevina i njezina prekomorska područja trebala i dalje poštovati i primjenjivati postojeće standarde u okviru svojih međunarodnih obveza te zakonodavstvo i politike Unije, osobito u područjima iz stavka 4., na način koji odražava širinu i dubinu budućeg odnosa; ukazuje na koristi od zadržavanja regulatorne usklađenosti koja se temelji na zakonodavstvu Unije;

44.  napominje da će širina i dubina sporazuma u pogledu jednakih uvjeta za sve biti od ključne važnosti za utvrđivanje opsega ukupnog budućeg odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; podsjeća da će ključnu ulogu u tome imati trajno poštovanje europskog socijalnog modela od strane Ujedinjene Kraljevine;

45.  čvrsto je uvjeren da bi Ujedinjena Kraljevina trebala slijediti razvoj standarda o oporezivanju i zakonodavstva o suzbijanju pranja novca unutar pravne stečevine Unije, uključujući one o poreznoj transparentnosti, razmjeni informacija o poreznim pitanjima i mjerama protiv izbjegavanja poreza, te da bi trebala rješavati situaciju u svojim prekomorskim područjima i njihovu neusklađenost s kriterijima dobrog upravljanja i transparentnosti; ustraje u tome da pristup carinskoj uniji bude strogo uvjetovan usklađenošću Ujedinjene Kraljevine s navedenim standardima;

46.  Ponavlja da je potrebno uspostaviti zaštitne mehanizme za očuvanje visokih standarda i jednakih uvjeta za sve u područjima zaštite okoliša, borbe protiv klimatskih promjena, sigurnosti hrane i javnog zdravlja; ističe da pristup pravosuđu i odgovarajući mehanizam za podnošenje pritužbi mora biti zajamčen za građane i nevladine organizacije u pogledu provedbe standarda o radu i zaštiti okoliša;

47.  napominje da će, kao i kad je riječ o ostatku sporazuma, odredbe o jednakim uvjetima za sve iziskivati da čvrste strukture upravljanja sadrže odgovarajuće mehanizme upravljanja, nadzora, rješavanja sporova i izvršne mehanizme, uključujući po potrebi i sankcije i privremene mjere, te obvezu da obje strane uspostave ili, ako je to primjereno, zadrže neovisne institucije koje mogu efektivno nadzirati provedbu odredbi i pobrinuti se za njihovo izvršenje;

(vii)  Moguće sudjelovanje u programima EU-a

48.  ističe da će modaliteti sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u mjerama i programima EU-a biti pravila koja se primjenjuju na treće zemlje izvan EGP-a; ističe da se o sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine i EU-a mora postići zajednička suglasnost uz poštovanje svih relevantnih pravila i mehanizama te uvjeta sudjelovanja, dakle i u vezi s financiranjem, provedbom, kontrolom i davanjem razrješnice, ne dopuštajući pritom neto prijenos iz proračuna EU-a u Ujedinjenu Kraljevinu;

49.  podsjeća da, kao opće pravilo, Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja ne može sudjelovati u radu agencija EU-a ili imati pristup tim agencijama; napominje, međutim, da to ne isključuje suradnju u konkretnim slučajevima na strogo reguliran način koji podrazumijeva poštovanje svih relevantnih propisa i financijski doprinos; ističe da idući višegodišnji financijski okvir mora uključivati posljedice budućeg odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

Sporazum o povlačenju

50.  pozdravlja nacrt sporazuma o povlačenju od 28. veljače 2018. koji je sastavila Komisija, a koji u velikoj mjeri odražava stajališta Parlamenta; napominje da je on sastavljen na temelju međusobno dogovorenog zajedničkog izvješća od 8. prosinca 2017. i stajališta EU-a o drugim pitanjima povezanim s razdvajanjem;

51.  pozdravlja institucionalne odredbe i mehanizme rješavanja sporova navedene u nacrtu sporazuma o povlačenju, uključujući i obustavu koristi tijekom prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno u članku 165. nacrta sporazuma o povlačenju, za slučaj neispunjavanja obveza i odredbi iz sporazuma o povlačenju;

(i)  Prava građana

52.  pozdravlja opći pristup o pravima građana u drugom dijelu nacrta sporazuma o povlačenju koji je sastavila Komisija, ali ponavlja da će jedno od ključnih pitanja za suglasnost Parlamenta biti rješavanje svih otvorenih pitanja u pogledu prava građana i jamstvo da prava građana EU-a koji zakonito borave u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine koji zakonito borave u EU-27 neće biti narušena; pozdravlja uključivanje upućivanja na buduće bračne drugove; prima na znanje odredbe o administrativnim postupcima za stjecanje statusa osobe sa stalnim boravištem i insistira na potrebi da se obiteljima omogući pokretanje postupka samo obrascem deklaratorne naravi i da teret dokazivanja bude na nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine; naglašava da će Europski parlament pomno nadgledati da se ti postupci zaista provode i da su jednostavni, jasni i besplatni; ustraje u tome da se zajamče buduća prava na slobodno kretanje cijelom Europskom unijom građana Ujedinjene Kraljevine koji trenutačno imaju boravište u državama članicama EU-27, kao i biračka prava na lokalnim izborima za sve građane na koje se odnosi sporazum o povlačenju; poziva da građani EU-a na koje se odnosi sporazum o povlačenju imaju doživotno pravo na povratak u Ujedinjenu Kraljevinu, poziva na zaštitu od protjerivanja osoba s invaliditetom i njihovih njegovatelja, te na zaštitu procesnih prava u vezi s protjerivanjem navedenih u Direktivi 2004/38/EZ i prava državljana trećih zemalja kako je utvrđeno zakonodavstvom EU-a;

53.  insistira na tome da tijekom prijelaznog razdoblja svi građani EU-a koji dolaze u Ujedinjenu Kraljevinu uživaju ista prava kao oni koji su stigli prije početka prijelaznog razdoblja; odbija u tom smislu prijedlog iz nedavnog političkog dokumenta koji je objavila vlada Ujedinjene Kraljevine u kojem se zadržava diskriminacija između građana EU-a koji stignu prije početka prijelaznog razdoblja i onih koji stignu nakon toga;

54.  ponavlja da su brojni građani Ujedinjene Kraljevine izrazili snažno protivljenje gubitku prava koja u ovom trenutku uživaju sukladno članku 20. UFEU-a; predlaže da EU-27 istraži kako tu situaciju ublažiti u okviru primarnog zakonodavstva EU-a i uz puno poštovanje načela reciprociteta, pravičnosti, simetrije i nediskriminacije; prima na znanje nedavno upućivanje na Sud Europske unije predmeta pokrenutog pred nizozemskim pravosuđem o očuvanju prava koja proizlaze iz građanstva EU-a za državljane Ujedinjene Kraljevine nakon Brexita;

(ii)  Irska i Sjeverna Irska

55.  pozdravlja Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj u nacrtu sporazuma o povlačenju kojim se zaštitni mehanizam iz zajedničkog izvješća od 8. prosinca 2017. stvara operativnim; naglašava da je to konkretno rješenje za očuvanje suradnje sjevera i juga otoka i izbjegavanje čvrste granice između Sjeverne Irske i Irske, što je nužno u slučaju da se ne pronađe alternativno rješenje ili u okviru ukupnog odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine ili uz pomoć posebnih rješenja koje treba predložiti Ujedinjena Kraljevina, kako je navedeno u stavku 49. zajedničkog izvješća;

56.  podsjeća na važnost obveze Ujedinjene Kraljevine da se pobrine za to da ne dođe do smanjenja prava, što podrazumijeva i socijalna i demokratska prava, zaštitne mehanizme i jednake mogućnosti, kako je navedeno u Sporazumu na Veliki petak, u skladu s obvezama iz zajedničkog izvješća; insistira na prijenosu svih elemenata zajedničkog putnog prostora i prava građana EU-a na slobodno kretanje, kako je predviđeno pravom EU-a i Sporazumom na Veliki petak;

(iii)  Prijelazno razdoblje

57.  ponavlja načela navedena u Rezoluciji Parlamenta od 13. prosinca 2017. da nakon datuma povlačenja Ujedinjena Kraljevina više neće biti dio institucija, tijela i agencija EU-a i da više neće sudjelovati u donošenju odluka te da se tranzicija može sastojati samo od produljenja pravne stečevine EU-a i nastavka primjene postojećih regulatornih, proračunskih, nadzornih, pravosudnih i izvršnih instrumenata i struktura u Ujedinjenoj Kraljevini; u potpunosti podržava pregovarački mandat iz smjernica Europskog vijeća za pregovore, smjernice Vijeća za pregovore i nedavni dokument o stajalištu Komisije o tom pitanju;

58.  pozdravlja četvrti dio nacrta sporazuma o povlačenju o prijelaznim aranžmanima i daje mu potporu; ponavlja da se sva prava dodijeljena građanima pravom Unije moraju primjenjivati i tijekom cijelog prijelaznog razdoblja; ističe da to vrijedi i za građane EU-a koji u Ujedinjenu Kraljevinu stignu tijekom prijelaznog razdoblja, koji bi trebali uživati potpuno jednaka prava, posebno kad je riječ o dječjim doplatcima, spajanju obitelji i pristupu sudskoj zaštiti na Sudu Europske unije;

59.  podsjeća da svi prijelazni aranžmani moraju biti u potpunosti usklađeni s obvezama u okviru WTO-a kako ne bi došlo do ometanja trgovinskih odnosa s trećim zemljama;

60.  ustraje u tome da budući trgovinski sporazumi o kojima Ujedinjena Kraljevina bude pregovarala s trećim zemljama nakon povlačenja smiju stupiti na snagu tek nakon što istekne razdoblje tijekom kojeg se primjenjuju prijelazni aranžmani;

61.  podsjeća da se od datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevina iz EU-a na Ujedinjenu Kraljevinu više neće primjenjivati međunarodni sporazumi koje su sklopili EU ili države članice koje su postupale u ime EU-a ili koje su zajednički sklopili EU i države članice; prima na znanje da će Ujedinjena Kraljevina tijekom prijelaznog razdoblja i dalje biti dužna poštovati obveze koje proizlaze iz tih sporazuma; naglašava da prvenstveno Ujedinjena Kraljevina treba zatražiti aranžmane s onim trećim zemljama s kojima je sporazum na snazi ako želi zadržati učinke postojećih sporazuma na Ujedinjenu Kraljevinu, te da Ujedinjena Kraljevina neće moći sudjelovati u upravljačkim strukturama i postupcima donošenja odluka koji su predviđeni tim sporazumima;

62.  ističe da se prijelazne odredbe kao dio sporazuma o povlačenju mogu primjenjivati samo nakon što sporazum stupi na snagu;

(iv)  Ostala pitanja u vezi s razdvajanjem

63.  poziva da se bez odgode postigne sporazum o svim odredbama o razdvajanju, kako je navedeno u trećem dijelu nacrta sporazuma o povlačenju, te poziva Ujedinjenu Kraljevinu da, ako to već nije učinila, iznese jasno stajalište o svim otvorenim pitanjima koja se odnose na njezino uredno povlačenje;

Pripravnost

64.  ističe važnost rada Komisije i država članica na raznim razinama u pogledu razvoja osviještenosti i pripravnosti; naglašava da, s obzirom na nesigurnosti koje su posljedica Brexita, ne samo institucije EU-a nego i nacionalna tijela, gospodarske subjekte, a posebno građane treba upozoriti i na odgovarajući način informirati kako bi se oni mogli adekvatno pripremiti za sve moguće scenarije, uključujući i mogućnost da se dogovor ne postigne; posebno poziva na pokretanje aktivnosti usmjerenih na najveći mogući broj sektora i ljudi, što obuhvaća i sljedeća područja:

–  trajan i siguran pristup lijekovima za životinje i ljude, te medicinskim proizvodima za pacijente, što podrazumijeva i sigurnu i trajnu opskrbu radioizotopima,

–  financijske usluge za gospodarske subjekte,

–  pripremljenost malih i srednjih poduzeća i malih subjekata koji posluju s Ujedinjenom Kraljevinom, kao što su proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva, koji bi mogli biti suočeni s izvoznim postupcima i određenim vrstama uvjeta, između ostalog i sanitarnim i fitosanitarnim uvjetima,

–  ograničenja i obveze koje bi mogle proizaći iz novog pravnog okvira za prijevoz putnika i roba i utjecaju koji bi to moglo imati na dostavu točno na vrijeme (eng. just-in-time) repromaterijala za opskrbu hranom, preradu i njezin distribucijski lanac,

–  kapaciteti u pogledu ispravnog označivanja, sljedivosti i stvarnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva kako bi se zajamčilo poštovanje normi o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja i pružanje točnih informacija potrošačima o prehrambenim proizvodima,

–  pravni okvir za zaštitu podataka,

–  utvrđivanje cjelokupnog zakonodavstva EU-a koje je zbog Brexita potrebno izmijeniti, što treba učiniti Komisija;

°

°  °

65.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji, nacionalnim parlamentima i vladi Ujedinjene Kraljevine.

Izjava Kluba zastupnika GUE/NGL-a o Rezoluciji o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine

 

Uznemireni smo zbog toga što je britanska vlada toliko neprijateljski primila nacrt sporazuma o povlačenju, kojime se zajedničkom izvješću od 8. prosinca 2017. daje pravni oblik. U skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 13. prosinca i smjernicama Vijeća od 15. prosinca, izražavamo žaljenje jer britanska vlada ne postupa u dobroj vjeri i stoga smatramo da bi pozornost EU-a trebala biti usmjerena na to da se obveze preuzete tijekom prve faze u cijelosti poštuju i da su vjerno prenesene u pravni oblik u najkraćem mogućem roku.

Iako u nacrtu rezolucije ima pozitivnih dijelova, prije svega u područjima u kojima su klubovi zastupnika konstruktivno sudjelovali na razini odbora, ona sadrži i neke problematične dijelove. Posebno se suštinski protivimo onome što nacrt rezolucije sadrži u pogledu obrane i sigurnosti.

Bez obzira na našu suzdržanost zbog nekih stavaka o budućim odnosima, smatramo da je izuzetno važno da klubovi zastupnika i dalje usko surađuju, a osobito da se pobrinu za to da se sporazumom o povlačenju zaštite i očuvaju prava milijuna građana na koje će utjecati povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a i da se očuvaju svi dijelovi Sporazuma na Veliki petak.

 

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti