Návrh uznesenia - B8-0135/2018Návrh uznesenia
B8-0135/2018

NÁVRH UZNESENIA o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva

7.3.2018 - (2018/2573(RSP))

predložený na základe rámca budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Guy Verhofstadt koordinátor a predseda skupiny ALDE
Manfred Weber predseda skupiny PPE
Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D
Gabriele Zimmer predsedníčka skupiny GUE/NGL
Philippe Lamberts, Ska Keller spolupredsedovia skupiny Verts/ALE
Danuta Maria Hübner predsedníčka Výboru pre ústavné veci


Postup : 2018/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0135/2018

B8-0135/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva

(2018/2573(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 (ďalej len „charta“), ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2017[1] o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie a na svoje uznesenia z 3. októbra 2017[2] a z 13. decembra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom[3],

–  so zreteľom na usmernenia Európskej rady (článok 50) z 29. apríla 2017 v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 50 Zmluvy o EÚ a na prílohu k rozhodnutiu Rady z 22. mája 2017, ktorým sa stanovujú smernice na rokovanie o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa stanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločnú správu vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017 o pokroku dosiahnutom počas fázy 1 rokovania podľa článku 50 Zmluvy o EÚ o riadnom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a na návrh dohody o vystúpení, ktorý predložila Komisia 28. februára 2018,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 15. decembra 2017 a na prílohu k rozhodnutiu rady z 29. januára 2018, ktorou sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017 o poverení začať rokovania o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa stanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže   cieľom rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom vedených v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) je zabezpečiť riadne vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ;

B.  keďže v článku 50 Zmluvy o EÚ je stanovené, že dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva by mala zohľadniť rámec jeho budúceho vzťahu s Úniou;

C.  keďže vzhľadom na dostatočný pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v decembri 2017 v rokovaniach o otázkach odluky, je vhodné začať teraz rokovať o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva, pokiaľ sa dosiahne porovnateľný pokrok v rokovaniach o návrhu dohody o vystúpení, ktorý predložila Komisia;

D.  keďže tieto rokovania sa môžu začať až potom, ako inštitúcie EÚ udelia hlavnému vyjednávačovi EÚ mandát na ich začatie;

E.  keďže každá dohoda o rámci budúcich vzťahov sa bude považovať za neoddeliteľnú súčasť celkovej dohody o vystúpení a bude slúžiť ako podklad na rokovania Európskeho parlamentu v rámci postupu udelenia súhlasu;

F.  keďže je v záujme všetkých strán, aby bol rámec budúcich vzťahov čo najpodrobnejší;

G.  keďže Spojené kráľovstvo sa po vystúpení stane treťou krajinou bez ohľadu na to, aká bude dohoda o rámci jeho budúcich vzťahov s EÚ;

H.  keďže okrem informácií uvedených v oznámení Spojeného kráľovstva z 29. marca 2017 o jeho zámere vystúpiť z Európskej únie predsedkyňa vlády Spojeného kráľovstva predniesla niekoľko prejavov – 17. januára 2017 v Lancester House, 22. septembra vo Florencii, 17. februára 2018 v Mníchove a naposledy 2. marca 2018 v Mansion House; keďže doteraz nepredložila ucelenú víziu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

I.  keďže Spojené kráľovstvo a EÚ zostanú blízkymi susedmi a budú mať naďalej mnohé spoločné záujmy; keďže takéto úzke vzťahy vo forme dohody o pridružení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by sa mohli považovať za vhodný rámec budúcich vzťahov, na základe ktorého možno tieto spoločné záujmy chrániť a podporovať, čo platí aj pre nové obchodné vzťahy;

J.  keďže výhodou dohody o pridružení z hľadiska budúcich vzťahov je, že poskytne flexibilný rámec umožňujúci rôzne stupne spolupráce v širokom spektre oblastí politiky; keďže táto spolupráca bude od obidvoch strán vyžadovať, aby dodržiavali prísne normy a svoje medzinárodné záväzky v celom rade oblastí politiky;

K.  keďže je nesmierne dôležité, aby sa zachovali dohody EÚ s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami vrátane Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP);

L.  keďže prvoradou povinnosťou EÚ a Spojeného kráľovstva ako vystupujúceho členského štátu je zaistiť komplexnú a spoločnú koncepciu ochrany práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a práv občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ-27;

M.  keďže v záujme zachovania Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, pokiaľ ide o všetky jej aspekty a práva obyvateľov Severného Írska, musí Spojené kráľovstvo plniť svoje záväzky s cieľom zaistiť, aby nenastalo sprísnenie hraničného režimu na ostrove Írsko, či už prostredníctvom podrobných návrhov predložených v rámci rokovaní o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva, formou osobitných riešení pre Severné Írsko, alebo pokračovaním v zosúlaďovaní právnych predpisov s acquis EÚ;

N.  keďže s cieľom predísť vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ v podobe „prudkého pádu z útesu“ a poskytnúť vyjednávačom možnosť rokovať o dohode o budúcich vzťahoch budú potrebné prechodné ustanovenia, ktoré budú zahŕňať predĺženie platnosti celého acquis EÚ;

O.  keďže by bolo vhodné, aby inštitúcie a členské štáty EÚ začali spoločne s verejnými a súkromnými inštitúciami pracovať na prípravách rôznych možností, ktoré by mohli nastať v dôsledku rokovaní;

P.  keďže inštitúcie EÚ a členské štáty musia byť jednotné, aby mohli hájiť záujmy Únie a jej občanov v ďalších fázach rokovaní, najmä pokiaľ ide o rámec budúcich vzťahov, ale aj s cieľom zabezpečiť úspešné a včasné ukončenie týchto rokovaní;

1.  pripomína ustanovenie článku 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ, podľa ktorého musí byť v dohode o podmienkach vystúpenia členského štátu zohľadnený rámec jeho budúcich vzťahov s EÚ;

2.  konštatuje, že takýto rámec budúcich vzťahov by mal mať formu politického vyhlásenia, ktoré bude pripojené k dohode o vystúpení; zdôrazňuje, že obsah vyhlásenia bude posudzovať Európsky parlament, keď bude požiadaný o udelenie súhlasu s dohodou o vystúpenie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že o medzinárodnej dohode o nových vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa môže formálne rokovať až po tom, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ a stane sa treťou krajinou; pripomína, že táto dohoda môže byť uzatvorená len vtedy, ak bude Európsky parlament plne zapojený a udelí konečný súhlas;

4.  pripomína, že Európsky parlament podporí rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva len vtedy, ak bude v prísnom súlade s týmito zásadami:

–  tretia krajina nesmie mať tie isté práva a výhody ako členský štát Európskej únie alebo člen Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) či EHP;

–  ochrana integrity a správneho fungovania vnútorného trhu, colnej únie a štyroch slobôd bez toho, aby sa umožnilo uplatnenie prístupu podľa jednotlivých sektorov;

–  ochrana autonómie rozhodovania EÚ;

–  ochrana právneho poriadku EÚ a úlohy Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) v tejto súvislosti;

–  nepretržité dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd, ako sú vymedzené najmä vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokoloch, v Európskej sociálnej charte, Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu a iných medzinárodných zmluvách OSN a Rady Európy v oblasti ľudských práv, ako aj dodržiavanie zásad právneho štátu;

–  rovnaké podmienky, najmä pokiaľ ide o to, aby Spojené kráľovstvo naďalej dodržiavalo normy stanovené v medzinárodných záväzkoch a právnych predpisoch a politikách Únie v oblasti spravodlivej hospodárskej súťaže založenej na pravidlách vrátane štátnej pomoci, sociálnych a pracovných práv, a najmä porovnateľnú úroveň sociálnej ochrany a sociálnych záruk proti sociálnemu dampingu, životné prostredie, zmenu klímy, ochranu spotrebiteľov, verejné zdravie, sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, zdravie a dobré životné podmienky zvierat, zdaňovanie vrátane boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, praniu špinavých peňazí a ochranu údajov a súkromia, ako aj jasný mechanizmus presadzovania na zaručenie súladu;

–  ochrana dohôd EÚ s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami vrátane Dohody o EHP a zachovanie celkovej rovnováhy v týchto vzťahoch;

–  ochrana finančnej stability EÚ a dodržiavanie jej regulačného režimu a režimu dohľadu, s nimi súvisiacich noriem a ich uplatňovania;

–  riadna rovnováha medzi právami a povinnosťami vrátane primeraného finančného príspevku;

5.  pripomína, že dohoda o pridružení, o ktorej rokovali a na ktorej sa dohodli EÚ a Spojené kráľovstvo v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva podľa článku 8 Zmluvy o EÚ a článku 217 ZFEÚ, by mohla poskytnúť vhodný rámec budúcich vzťahov a zabezpečiť ucelený rámec správy, ktorého súčasťou by mohol byť spoľahlivý mechanizmus na riešenie sporov, čím by sa predišlo nárastu bilaterálnych dohôd a vzniku nedostatkov, ktorými sa vyznačuje vzťah EÚ so Švajčiarskom;

6.  navrhuje, aby bol tento budúci vzťah založený na týchto štyroch pilieroch:

–  obchodné a hospodárske vzťahy,

–  zahraničná politika, bezpečnostná a rozvojová spolupráca,

–  vnútorná bezpečnosť,

–  tematická spolupráca;

Rámec budúcich vzťahov

7.  konštatuje, že vzhľadom na spoločný základ spoločných hodnôt EÚ a Spojeného kráľovstva, ich úzke väzby a súčasné zosúlaďovanie v oblasti regulácie prakticky vo všetkých oblastiach, ich geografickú blízkosť a spoločnú históriu, a to aj vyše 40 rokov členstva Spojeného kráľovstva v EÚ a jeho úlohu ako stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a člena NATO bude Spojené kráľovstvo naďalej dôležitým partnerom EÚ vo všetkých uvedených pilieroch a že je v záujme obidvoch strán vytvoriť partnerstvo, ktoré zaručí pokračovanie spolupráce;

8.  konštatuje však, že takáto spolupráca so Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou môže prebiehať len v súlade so zásadami uvedenými v odseku 4 tohto uznesenia; pripomína, že EÚ má záväzné spoločné pravidlá, spoločné inštitúcie a spoločné mechanizmy v oblasti dohľadu a presadzovania a rozhodcovské mechanizmy a že tretie krajiny, a to aj tie, ktorých právne predpisy sú úplne totožné alebo úplne zosúladené s predpismi EÚ, nemôžu mať tie isté výhody ani prístup k trhu ako členské štáty EÚ, napríklad pokiaľ ide o štyri slobody a finančné príspevky z rozpočtu EÚ;

9.  domnieva sa, že dohoda o budúcich vzťahoch by mala zahŕňať osobitné ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať na pohyb občanov z EÚ smerom do Spojeného kráľovstva a zo Spojeného kráľovstva do EÚ po prechodnom období, ktoré by mali zodpovedať aspoň miere spolupráce v štyroch ďalej uvedených pilieroch;

10.  pripomína, že Európsky parlament bude musieť udeliť súhlas s každou budúcou dohodou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; zdôrazňuje, že musí byť okamžite a úplne informovaný o všetkých etapách postupu v súlade s článkami 207, 217 a 218 ZFEÚ a príslušnou judikatúrou;

i)  Obchodné a hospodárske vzťahy

11.  pripomína, že členstvo Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu a v colnej únii by bolo najlepším riešením tak pre Spojené kráľovstvo, ako aj EÚ-27, ktoré môže ako jediné zaručiť pokračovanie bezproblémového obchodu a plne zachovať výhody našich hospodárskych vzťahov; pripomína, že účasť na vnútornom trhu si vyžaduje úplné dodržiavanie štyroch slobôd a začlenenie príslušných pravidiel EÚ, rovnaké podmienky, a to aj prostredníctvom systému hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, záväznej judikatúry SD EÚ a príspevkov do rozpočtu EÚ; konštatuje, že colná únia odstraňuje colné prekážky a určité colné kontroly, vyžaduje si však súlad s obchodnou politikou EÚ a spoločnú vonkajšiu hranicu; berie na vedomie, že vláda Spojeného kráľovstva naďalej vylučuje tak vnútorný trh, ako aj colnú úniu;

12.  konštatuje, že prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu vyžaduje záväzný mechanizmus konvergencie s acquis EÚ a záväzné postavenie SD EÚ pri výklade práva EÚ a neumožňuje vyberať si len určité sektory vnútorného trhu ako hrozienka z koláča;

13.  domnieva sa, že súčasná pozícia Spojeného kráľovstva je zlučiteľná len s obchodnou dohodou podľa článku 207 ZFEÚ, ktorá by mohla tvoriť obchodný a hospodársky pilier dohody o pridružení; je pripravený začať rokovať so Spojeným kráľovstvom na základe ostatných vyššie uvedených modelov za predpokladu, že Spojené kráľovstvo zváži svoje súčasné postoje vylučujúce určité riešenia;

14.  pripomína, že všetky najnovšie dohody o voľnom obchode sú založené na týchto troch hlavných častiach: prístup na trh, regulačná spolupráca a pravidlá; zdôrazňuje, že okrem zásad stanovených v odseku 4

–  musí úroveň prístupu k trhu EÚ zodpovedať miere pokračujúcej konvergencie a zosúlaďovania s technickými normami a pravidlami EÚ bez toho, aby vznikli osobitné ustanovenia pre konkrétne sektory, pričom sa musí zachovať celistvosť vnútorného trhu,

–  musí byť zaručená autonómia EÚ pri stanovovaní právnych predpisov a noriem EÚ, ako aj úloha SD EÚ ako jediného subjektu oprávneného na výklad práva EÚ,

–  budú zaručené rovnaké podmienky a chránené normy EÚ, aby sa predišlo pretekaniu sa o zhoršovanie podmienok, tzv. pretekom ku dnu, a zabránilo sa účastníkom trhu v regulatórnej arbitráži,

–  budú pravidlá pôvodu založené na štandardných preferenčných pravidlách EÚ a záujmoch výrobcov z EÚ,

–  rokovania o vzájomnom prístupe na trhu musia byť v úplnom súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a to aj pokiaľ ide o tovar, služby, verejné obstarávanie a v náležitých prípadoch priame zahraničné investície, a tiež so všetkými spôsobmi poskytovania služieb vrátane záväzkov týkajúcich sa cezhraničného pohybu fyzických osôb (spôsob 4), a že tento prístup musí byť regulovaný v plnom súlade s pravidlami EÚ o zásadách rovnakého zaobchádzania, najmä v prípade pracovníkov,

–  keďže regulačné odchýlky môžu byť prekážkou bezproblémových obchodných vzťahov a výrazne zaťažia dovozcov, ako aj vývozcov, je potrebné dohodnúť sa na pravidlách regulačnej spolupráce a regulačnej zhody s dôrazom na MSP, a mať pritom na zreteli dobrovoľný charakter regulačnej spolupráce a právo na reguláciu vo verejnom záujme, pričom treba pripomenúť, že ustanovenia o regulačnej spolupráci ako súčasť obchodnej dohody nemôžu byť duplikátom toho istého bezproblémového obchodu, ktorý vyplýva z členstva na vnútornom trhu;

15.  zdôrazňuje, že táto dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mala zachovať rámec existujúcich obchodných vzťahov medzi EÚ a tretími krajinami a zabrániť akémukoľvek parazitovaniu tým, že sa zaručí jednotnosť dodržiavania riadne vypracovaného systému ciel a kvót a pravidiel pôvodu výrobkov vo vzťahu k tretím krajinám;

16.  zdôrazňuje, že podľa dohody o voľnom obchode je prístup na trh v prípade služieb obmedzený a stále sa na neho môžu vzťahovať vylúčenia, výhrady a výnimky;

17.  zdôrazňuje, že odchod z vnútorného trhu by pre Spojené kráľovstvo znamenal stratu práv na cezhraničné činnosti v prípade finančných služieb, ako aj možnosti zakladať v EÚ pobočky podliehajúce dohľadu Spojeného kráľovstva; pripomína, že v právnych predpisoch EÚ je stanovená v niektorých oblastiach možnosť považovať pravidlá tretej krajiny za rovnocenné na základe úmerného prístupu založeného na rizikách, a berie na vedomie prebiehajúcu legislatívnu prácu a budúce návrhy Komisie v tejto oblasti; zdôrazňuje, že rozhodnutia o rovnocennosti sú vždy jednostranné; zdôrazňuje tiež, že v záujme zachovania finančnej stability a zaručenia úplného súladu s regulačným systémom a normami EÚ, ako aj ich uplatňovania sa do dohôd o voľnom obchode zvyčajne začleňujú ustanovenia o výnimkách z dôvodov obozretnosti a obmedzeniach cezhraničných finančných služieb;

18.  zdôrazňuje, že dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mala zahŕňať spoľahlivý mechanizmus na riešenie sporov, ako aj štruktúry riadenia; zdôrazňuje v tejto súvislosti právomoci SD EÚ pri výklade otázok súvisiacich s právom EÚ;

19.  pripomína, že súčasná pozícia Spojeného kráľovstva a jeho obmedzenia by mohli viesť k colným kontrolám a overovaniu, čo by malo celkový vplyv na dodávateľské reťazce a výrobné procesy, a to aj keď je možné predísť colným prekážkam; zdôrazňuje, že je dôležitá vysoká miera zosúladenia medzi jednotným priestorom v oblasti DPH v EÚ a Spojenom kráľovstve; domnieva sa, že do každej budúcej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by mali byť začlenené daňové záležitosti, aby bola zaručená čo najvyššia úroveň spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a jeho závislými územiami v oblasti zdaňovania právnických osôb;

20.  pripomína, že pokiaľ ide o potravinové a poľnohospodárske výrobky, prístup na trh EÚ je podmienený prísnym dodržiavaním všetkých právnych predpisov a noriem EÚ, najmä v oblastiach bezpečnosti potravín, GMO, pesticídov, zemepisného označenia, dobrých životných podmienok zvierat, označení a vysledovateľnosti, sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení, ako aj zdravia ľudí, zvierat a rastlín;

ii)  Zahraničná politika, bezpečnostná spolupráca a rozvojová spolupráca

21.  konštatuje, že Spojené kráľovstvo ako tretia krajina sa nebude môcť zúčastňovať na procese prijímania rozhodnutí v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a že spoločné pozície a kroky môžu prijímať len členské štáty EÚ; poukazuje však na to, že tým nie sú vylúčené konzultačné mechanizmy, ktoré Spojenému kráľovstvu umožnia zaistiť súlad so zahranično-politickými pozíciami EÚ, spoločnými opatreniami, najmä v oblasti ľudských práv, alebo s viacstrannou spoluprácou, najmä v rámci OSN, OBSE a Rady Európy; podporuje koordináciu v oblasti politiky sankcií a ich vykonávania vrátane embarg na vývoz zbraní a spoločných pozícií k vývozu zbraní;

22.  zdôrazňuje, že takéto partnerstvo by mohlo byť vytvorené ako súčasť rámcovej dohody o účasti, ktorým sa upravuje úloha tretích krajín, čím by sa umožnila účasť Spojeného kráľovstva na civilných a vojenských misiách EÚ (bez vedúcej úlohy Spojeného kráľovstva) a jej operáciách, programoch a projektoch, spoločné využívanie spravodajských služieb, odborná príprava a výmena vojenského personálu, ako aj spolupráca na politike vyzbrojovania vrátane projektov vypracovaných v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO); zdôrazňuje, že touto spoluprácou by nemali byť dotknuté príslušné pozície, rozhodnutia a právne predpisy EÚ a že táto spolupráca by mala byť s nimi v súlade, a to aj pokiaľ ide o verejné obstarávanie a transfery v oblasti obrany; potvrdzuje, že podmienkou tejto spolupráce je úplný súlad s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom a so základnými právami EÚ;

23.  konštatuje, že akákoľvek spolupráca v uvedených oblastiach, v ktorých dochádza k výmene a spoločnému využívaniu utajovaných informácií EÚ vrátane spravodajských informácií, je podmienená dohodou o bezpečnosti informácií na účel ochrany utajovaných informácií EÚ;

24.  konštatuje, že vychádzajúc z podobných dojednaní s tretími krajinami by sa Spojené kráľovstvo mohlo zúčastňovať na programoch Únie na podporu obrany a vonkajšej bezpečnosti (ako napríklad Európsky obranný fond, Galileo a programy kybernetickej bezpečnosti); je otvorený možnosti, aby Spojené kráľovstvo naďalej prispievalo do nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej činnosti na plnenie spoločných cieľov, najmä v spoločnom susedstve;

25.  konštatuje, že Spojené kráľovstvo je významným aktérom v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a že spolupráca medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v týchto oblastiach po brexite by bola vzájomne prospešná;

iii)  Vnútorná bezpečnosť

26.  zdôrazňuje, že je v spoločnom záujme EÚ a Spojeného kráľovstva vytvoriť partnerstvo, ktoré zabezpečí pokračovanie bezpečnostnej spolupráce s cieľom bojovať proti spoločným hrozbám, najmä terorizmu a organizovaného zločinu, a ktoré zabráni narušeniu informačného toku v tejto oblasti; konštatuje, že tretie krajiny (mimo schengenského priestoru) nemajú v tejto oblasti žiaden privilegovaný prístup k nástrojom EÚ vrátane databáz a nemôžu sa podieľať na stanovovaní priorít a vývoji viacročných strategických cieľov alebo viesť operačné akčné plány v rámci politického cyklu EÚ;

27.  konštatuje tiež, že okrem potreby chrániť prostredníctvom prechodných dojednaní prebiehajúce konania a vyšetrovania, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, je potrebné nájsť samostatné dojednania so Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou, pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, a to aj o extradíciu a o vzájomnú právnu pomoc, namiesto súčasných dojednaní, ako je európsky zatýkací rozkaz;

28.  zastáva názor, že budúcu spoluprácu možno rozvíjať na základe režimu pre tretie krajiny mimo schengenského priestoru, ktorý umožňuje výmenu údajov týkajúcich sa bezpečnosti a operačnú spoluprácu s orgánmi EÚ a mechanizmami (napr. Europol a Eurojust);

29.  zdôrazňuje, že takáto spolupráca by mala poskytovať právnu istotu, že musí byť založená na zárukách týkajúcich sa základných práv, ako sa stanovuje v Európskom dohovore o ľudských právach, a musí poskytovať úroveň ochrany, ktorá v zásade zodpovedá ochrane poskytovanej chartou; okrem toho zdôrazňuje, že táto spolupráca by mala v plnej miere dodržiavať štandardy EÚ v oblasti ochrany údajov a mala by sa opierať o účinné presadzovanie práv a riešenie sporov; domnieva sa, že je potrebné nájsť riešenie, ako v budúcnosti regulovať výmenu údajov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti presadzovania práva, spravodajských informácií a protiteroristických operácií; zdôrazňuje, že uprednostňovanou a najbezpečnejšou možnosťou by bolo to, aby Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti; pripomína, že v každom prípade musí Spojené kráľovstvo poskytovať rovnako pevnú úroveň ochrany údajov, aká zodpovedá pravidlám Únie na ochranu údajov;

iv)  Tematická spolupráca

30.  zdôrazňuje, že zásady uvedené v bode 4 by sa mali takisto plne a bezpodmienečne uplatňovať na budúcu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom v mnohých oblastiach spoločného záujmu; zdôrazňuje, že v týchto dohodách by bolo potrebné nájsť rovnováhu medzi právami a povinnosťami porovnateľnú s podobnými dohodami s inými tretími krajinami, ale so zreteľom na geografickú blízkosť a úzke väzby medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

31.  domnieva sa, že s ohľadom na uvedené zásady a podmienky a v záujme cestujúcich, leteckých dopravcov, výrobcov a odborových organizácií pracovníkov musí byť prepojenosť zabezpečená prostredníctvom dohody o leteckej doprave a dohody o bezpečnosti leteckej dopravy; zdôrazňuje však, že úroveň prístupu na trhu závisí od úrovne zbližovania právnych predpisov a zosúladenia s acquis EÚ a od vytvorenia spoľahlivého mechanizmu urovnávania sporov a arbitráže; okrem toho nevylučuje budúcu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom zameranú na podporu projektov spoločného záujmu v odvetví dopravy;

32.  mohol by zvážiť, že by sa vo vzťahu s rybným hospodárstvom rokovalo o novej forme dvojstrannej dohody o partnerstve s treťou krajinou s cieľom udržať vysokú úroveň spolupráce, súdržnosti a konvergencie, pričom sa zabezpečí stabilný a nepretržitý vzájomný prístup do vôd a k zdrojom v súlade so zásadami spoločnej rybárskej politiky a ustanoveniami o riadení a trvalo udržateľné hospodárenie so spoločnými populáciami s cieľom obnoviť a zachovať tieto populácie rýb nad úrovňami, ktoré dokážu umožniť maximálny udržateľný výnos; zdôrazňuje, že jednotné riadenie spoločných populácií si vyžaduje, aby sa Spojené kráľovstvo naďalej podieľalo na vedeckom vyhodnocovaní týchto populácií; zdôrazňuje však, že vzájomný prístup k trhu pre produkty rybolovu sa má prerokúvať v rámci budúcej dohody a že úroveň prístupu na domáci trh EÚ musí byť podmienený úrovňou prístupu plavidiel EÚ k loviskám a zdrojom Spojeného kráľovstva, ako aj úrovňou spolupráce pri riadení spoločných populácií;

33.  vyzdvihuje hodnotu kultúrnej spolupráce a spolupráce v oblasti vzdelávania vrátane vzdelávania a mobility mladých ľudí, ako aj význam kultúrnych a tvorivých odvetví v EÚ z hľadiska prehlbovania vzťahov so susednými krajinami, a uvítal by pokračujúcu spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v týchto oblastiach, a to aj prostredníctvom programov ako Erasmus, Kreatívna Európa;

34.  pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií, mohol by zvážiť účasť Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie a vo vesmírnych programoch EÚ bez toho, aby dovolil akékoľvek čisté prevody finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ do Spojeného kráľovstva alebo aby umožnil Spojenému kráľovstvu akúkoľvek úlohu v rozhodovaní;

35.  domnieva sa, že najlepšou možnosťou pre životné prostredie, pre činnosť v boji proti zmene klímy a pre verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť by bolo, keby Spojené kráľovstvo zachovalo plný súlad so súčasnými a budúcimi právnymi predpismi EÚ vrátane dodržiavania záväzkov a cieľov na rok 2030, ktoré už boli dohodnuté v rámci balíka pre čisté ovzdušie a balíka opatrení v oblasti čistej energie; ak by sa tak však nestalo, požaduje prijatie dojednaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré by zabezpečili úzku spoluprácu a prísne štandardy v týchto oblastiach a ktoré by riešili cezhraničné environmentálne otázky; zdôrazňuje, že akákoľvek spolupráca s agentúrami EÚ v týchto oblastiach sa musí zakladať na dvojstranných dohodách;

36.  mohol by súhlasiť s podobným režimom, aký je vo vzťahu k tretím krajinám, v oblasti energetiky, elektronickej komunikácie, kybernetickej bezpečnosti a IKT; pokiaľ ide o energetiku, sa domnieva, že tieto prípadné opatrenia by mali rešpektovať integritu vnútorného trhu s energiou a prispievať k energetickej bezpečnosti, udržateľnosti a konkurencieschopnosti a mali by zohľadniť spojovacie vedenia medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; očakáva, že Spojené kráľovstvo bude dodržiavať najprísnejšie štandardy jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, a to aj v prípade prepravy odpadu a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky;

37.  je presvedčený, že program EÚ PEACE, ktorého cieľom je posilnenie mierovej a stabilnej spoločnosti podporovaním zmierenia v Severnom Írsku a pohraničnom regióne Írska, by sa mal zachovať a Spojené kráľovstvo by sa na ňom malo naďalej aj podieľať;

v)  Spravovanie budúcej dohody

38.  poukazuje na to, že akákoľvek budúca dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v ktorej bude Spojené kráľovstvo figurovať ako tretia krajina, by mala zahŕňať stanovenie súdržného a pevného systému správy, ktorý by bol globálnym rámcom pre všetky štyri piliere vzťahujúce sa na spoločné nepretržitú kontrolu a riadenie dohody, mechanizmy urovnávania sporov a presadzovania, pokiaľ ide o výklad a uplatňovanie ustanovení dohody;

39.  trvá na tom, že je bezpodmienečne nevyhnutné, aby tento systém správy v plnom rozsahu zachoval autonómiu rozhodovania a právny poriadok EÚ vrátane úlohy Súdneho dvora Európskej únie ako jediného orgánu oprávneného poskytovať výklad práva EÚ;

40.  zdôrazňuje, že koncepcia dojednaní o správe by mala byť primeraná povahe, rozsahu pôsobnosti a hĺbke budúcich vzťahov a zohľadňovať úroveň prepojenia, spolupráce a blízkosti;

41.  súhlasí s myšlienkou zriadiť spoločný výbor zodpovedný za dohľad nad vykonávaním dohody, za riešenie rozdielov vo výklade a vykonávaní dohodnutých nápravných opatrení v dobrej viere a plnohodnotné zabezpečovanie regulačnej autonómie EÚ vrátane legislatívnych výsad Európskeho parlamentu a Rady; zdôrazňuje, že zástupcovia EÚ v tomto výbore by mali podliehať primeraným mechanizmom, ktoré budú zabezpečovať ich zodpovednosť a do ktorých bude zapojený Európsky parlament;

42.  domnieva sa, že pokiaľ ide o ustanovenia založené na pojmoch práva EÚ, dojednania o správe by mali stanoviť možnosť postúpenia veci Súdnemu dvoru Európskej únie; opakovane potvrdzuje, že o alternatívnom mechanizme urovnávania sporov v prípade uplatňovania a výkladu ustanovení dohody, ktoré nesúvisia s právom Únie, sa môže uvažovať iba vtedy, ak poskytne rovnocenné záruky nezávislosti a nestrannosti, aké ponúka Súdny dvor Európskej únie;

vi)  Rovnaké podmienky

43.  pripomína, že Spojené kráľovstvo a jeho závislé územia by mali naďalej dodržiavať a uplatňovať normy, ktoré vyplývajú z jeho medzinárodných záväzkov a právnych predpisov a politík Únie, najmä v oblastiach uvedených v bode 4, a to spôsobom, ktorý bude odrážať rozsah a hĺbku budúcich vzťahov; poukazuje na výhody zachovania zosúladenej regulácie vychádzajúcej z právnych predpisoch Únie;

44.  konštatuje, že rozsah a hĺbka dohody týkajúcej sa rovnakých podmienok bude mať zásadný význam z hľadiska určovania rozsahu celkového budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; pripomína, že v tejto oblasti bude zohrávať kľúčovú úlohu nepretržité dodržiavanie európskeho sociálneho modelu zo strany Spojeného kráľovstva;

45.  je pevne presvedčený, že Spojené kráľovstvo by malo sledovať vývoj noriem v oblasti daní a boja proti praniu špinavých peňazí, právnych predpisov v rámci acquis Únie vrátane daňovej transparentnosti, výmeny informácií o daňových záležitostiach a opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a malo by riešiť situáciu svojich závislých území a ich nedodržiavanie kritérií dobrej správy vecí verejných EÚ a požiadaviek na transparentnosť; trvá na tom, že prístup k colnej únii by mal byť výhradne podmienený dodržiavaním uvedených noriem Spojeným kráľovstvom;

46.  pripomína, že je potrebné zaviesť záruky s cieľom zabezpečiť zachovanie prísnych štandardov aj rovnakých podmienok v oblasti ochrany životného prostredia, boja proti zmene klímy, bezpečnosti potravín a verejného zdravia; zdôrazňuje, že pre občanov a MVO by mal byť zaručený prístup k spravodlivosti a náležitý mechanizmus na vybavovanie sťažností, pokiaľ ide o presadzovanie pracovných a environmentálnych noriem;

47.  konštatuje, že – ako je to v prípade zvyšku dohody – aj ustanovenia týkajúce sa rovnakých podmienok si budú vyžadovať pevné správne štruktúry zahŕňajúce primerané mechanizmy riadenia, dohľadu, urovnávania sporov, v prípade potreby doplnené o presadzovanie sankcií a predbežných opatrení a o požiadavku, aby obe strany zriadili alebo prípadne zachovali nezávislé inštitúcie schopné účinne dohliadať na vykonávanie a presadzovanie;

vii)  Možná účasť na programoch EÚ

48.  zdôrazňuje, že podmienky pre účasť Spojeného kráľovstva na činnostiach a programoch EÚ sa riadia pravidlami, ktoré platia pre tretie krajiny mimo EHP; zdôrazňuje, že na účasti Spojeného kráľovstva sa musí dohodnúť celá EÚ, pričom sa budú dodržiavať všetky príslušné pravidlá, mechanizmy a podmienky účasti, a to aj v súvislosti s financovaním, realizáciou, kontrolou a udeľovaním absolutória, a bez toho, aby boli umožnené čisté prevody prostriedkov z rozpočtu EÚ do Spojeného kráľovstva;

49.  pripomína, že platí všeobecné pravidlo, že Spojené kráľovstvo nemôže byť ako tretia krajina zastúpená v agentúrach EÚ ani mať k nim prístup; poznamenáva však, že toto nevylučuje prísne regulovanú spoluprácu v konkrétnych prípadoch, ktorá si bude vyžadovať dodržiavanie všetkých príslušných pravidiel a finančných príspevkov; poukazuje na to, že budúci viacročný finančný rámec bude musieť zahŕňať dôsledky budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

Dohoda o vystúpení

50.  víta návrh dohody o vystúpení, ktorý 28. februára 2018 predložila Komisia a ktorý vo veľkej miere odráža názory Parlamentu; konštatuje, že tento návrh bol vypracovaný na základe vzájomne dohodnutej spoločnej správy z 8. decembra 2017 a na základe postojov EÚ k ďalším problémom spojeným s vystúpením;

51.  víta inštitucionálne ustanovenia a mechanizmy riešenia sporov stanovené v návrhu dohody o vystúpení vrátane pozastavenia výhod počas prechodného obdobia, ako sa ustanovuje v článku 165 návrhu dohody o vystúpení v prípade neplnenia záväzkov a ustanovení týkajúcich sa dohody o vystúpení;

i)  Práva občanov

52.  víta všeobecný prístup k občianskym právam v druhej časti návrhu dohody o vystúpení predloženom Komisiou, ale pripomína, že pre súhlas Parlamentu bude kľúčové, aby sa vyriešili všetky zostávajúce otázky týkajúce sa práv občanov a zabezpečilo sa, aby neboli brexitom ovplyvnené práva občanov EÚ s riadnym pobytom v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva s riadnym pobytom v EÚ-27; podporuje začlenenie odkazu na budúcich manželov/manželky; berie na vedomie ustanovenia týkajúce sa administratívnych postupov s cieľom získať postavenie osoby s trvalým pobytom a trvá na tom, že je potrebné rodinám umožniť začať príslušné konanie prostredníctvom jednotného formulára, ktorý bude mať len deklaratórnu povahu a bude klásť dôkazné bremeno na orgány Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že Európsky parlament bude dôkladne dohliadať na to, aby sa tieto postupy účinne vykonávali a boli jednoduché, jasné a bezplatné; trvá na tom, že budú zaručené budúce práva na voľný pohyb v celej EÚ pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí majú v súčasnosti pobyt v niektorom členskom štáte EÚ-27, ako aj právo voliť v miestnych voľbách pre všetkých občanov, na ktorých sa vzťahuje dohoda o vystúpení; žiada tiež, aby mali občania EÚ, na ktorých sa vzťahuje dohoda o odstúpení, celoživotné právo vrátiť sa do Spojeného kráľovstva, žiada ochranu občanov so zdravotným postihnutím a ich opatrovateľov pred vyhostením, ako aj ochranu procesných práv súvisiacich s vyhostením, ako sa uvádza v smernici 2004/38/ES, a ochranu práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ako sa stanovuje v právnych predpisoch EÚ;

53.  trvá na tom, aby mali počas prechodného obdobia všetci občania EÚ prichádzajúci do Spojeného kráľovstva tie isté práva ako tí, ktorí prišli pred začiatkom prechodného obdobia; odmieta v tejto súvislosti návrh uvedený v nedávnom politickom dokumente, ktorý zverejnila vláda Spojeného kráľovstva a ktorý zachováva diskrimináciu medzi občanmi EÚ, ktorí prišli pred začiatkom prechodného obdobia, a tými, ktorí prídu po ňom;

54.  pripomína, že mnohí občania Spojeného kráľovstva vyjadrili dôrazný nesúhlas so stratou práv, ktoré v súčasnosti požívajú podľa článku 20 ZFEÚ; navrhuje, aby EÚ27 preskúmala možnosti zmiernenia tejto situácie v rámci primárneho práva EÚ a aby sa pritom v plnej miere rešpektovali zásady reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminácie; berie na vedomie prípad týkajúci sa zachovania práv vyplývajúcich z občianstva EÚ pre občanov Spojeného kráľovstva po brexite prejednávaný na holandskom súde, ktorý bol nedávno postúpený Súdnemu dvoru;

ii)  Írsko a Severné Írsko

55.  víta protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou návrhu dohody o vystúpení predloženom Komisiou a vďaka ktorému je možné aktivovať zabezpečovací mechanizmus vymedzený v spoločnej správe z 8. decembra 2017; zdôrazňuje, že ide o konkrétne riešenie umožňujúce zachovať spoluprácu medzi severom a juhom a zabrániť tzv. tvrdej hranici medzi Severným Írskom a Írskom, čo je potrebné pre prípad, že by sa nenašlo žiadne alternatívne riešenie či už v rámci celkového vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom alebo prostredníctvom osobitných riešení, ktoré má navrhnúť Spojené kráľovstvo, ako sa uvádza v odseku 49 spoločnej správy;

56.  pripomína, aký je dôležitý záväzok Spojeného kráľovstva zabezpečiť, že nedôjde k žiadnemu obmedzeniu práv vrátane sociálnych a demokratických práv, záruk a rovnosti príležitostí, ako je stanovené vo Veľkopiatkovej dohode a v súlade so záväzkami spoločnej správy; trvá na transpozícii všetkých prvkov spoločnej oblasti cestovania a na právach občanov EÚ na voľný pohyb, ako je zakotvené v práve EÚ a vo Veľkopiatkovej dohode;

iii)  Prechodné obdobie

57.  opakuje zásady obsiahnuté vo svojom uznesení z 13. decembra 2017, že po dátume vystúpenia už Spojené kráľovstvo nebude súčasťou inštitúcií a orgánov EÚ a už nebude prispievať k rozhodovaniu a že toto prechodné obdobie môže spočívať iba v tom, že sa predĺži uplatňovanie acquis EÚ a existujúcich politík EÚ v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania nástrojov a štruktúr na Spojené kráľovstvo; plne podporuje rokovací mandát ustanovený v usmerneniach k rokovaniam Európskej rady, v smerniciach Rady na rokovania a v nedávnom pozičnom dokumente Komisie k tejto otázke;

58.  víta a vyjadruje podporu štvrtej časti návrhu dohody o vystúpení týkajúcej sa prechodných opatrení; zdôrazňuje, že všetky práva, ktoré majú občania podľa právnych predpisov Únie, by mali platiť aj počas prechodného obdobia; zdôrazňuje, že sa to vzťahuje aj na občanov EÚ, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia a ktorí by mali mať úplne rovnaké práva, najmä pokiaľ ide o detské prídavky, zlučovanie rodín a prístup k súdnej náprave na Súdnom dvore Európskej únie;

59.  pripomína, že akékoľvek prechodné usporiadanie musí byť plne v súlade so záväzkami WTO, aby sa nenarušili obchodné vzťahy s tretími krajinami;

60.  trvá na tom, že všetky budúce obchodné dohody, ktoré Spojené kráľovstvo bude rokovať s tretími krajinami po vystúpení, budú môcť nadobudnúť účinnosť až po uplynutí obdobia, počas ktorého budú platiť prechodné opatrenia;

61.  pripomína, že od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, Spojené kráľovstvo už nebude môcť využívať medzinárodné dohody, ktoré uzavrela EÚ alebo členské štáty konajúce v jej mene alebo EÚ a členské štáty spoločne; berie na vedomie, že počas prechodného obdobia zostane Spojené kráľovstvo viazané povinnosťami vyplývajúcimi z týchto dohôd; zdôrazňuje, že v zásade sa Spojené kráľovstvo má snažiť dohodnúť s tými tretími krajinami, s ktorými už bola uzatvorená určitá dohoda, ak si želá zachovať účinky existujúcich dohôd aj vo vzťahu so Spojeným kráľovstvom, a že Spojené kráľovstvo sa nebude môcť podieľať na riadiacich štruktúrach a rozhodovacích postupoch stanovených v týchto dohodách;

62.  poukazuje na to, že prechodné dojednania budú súčasťou dohody o vystúpení a ako také ich možno začať uplatňovať až po tom, ako táto dohoda vstúpi do platnosti;

iv)  Ďalšie otázky týkajúce sa rozdelenia

63.  vyzýva, aby sa bezodkladne dospelo k dohode o všetkých ustanoveniach týkajúcich sa rozdelenia, ako je stanovené v tretej časti návrhu dohody o vystúpení, a naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby predložilo jasnú pozíciu, ak sa tak už nestalo, o všetkých nevyriešených otázkach týkajúcich sa jeho vystúpenia;

Pripravenosť

64.  zdôrazňuje význam práce, ktorú odviedla Komisia a členské štáty na rôznych úrovniach, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti a pripravenosti; zdôrazňuje, že vzhľadom na neistotu spôsobenú brexitom je potrebné varovať nielen inštitúcie EÚ, ale rovnako aj vnútroštátne orgány, hospodárske subjekty a najmä občanov a že im musia byť zároveň poskytnuté náležité informácie, aby sa mohli primerane pripraviť na všetky možné scenáre, vrátane scenára, keď sa nedosiahne žiadna dohoda; vyzýva najmä na zavedenie opatrení zameraných na čo najväčší počet odvetví a dotknutých osôb, okrem iného v týchto oblastiach:

–  nepretržitý a bezpečný prístup k liekom na veterinárne a humánne použitie a zdravotníckym pomôckam pre pacientov vrátane bezpečného a rovnomerného zásobovania rádioizotopmi,

–  finančné služby pre hospodárske subjekty,

–  pripravenosť MSP a malých prevádzkovateľov, ktorí obchodujú so Spojeným kráľovstvom, napríklad agropotravinárskych výrobcov a výrobcov produktov rybolovu, ktorý by mohli byť po prvýkrát konfrontovaní s vývoznými postupmi a určitými druhmi požiadaviek, a to aj v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti,

–  obmedzenia a prekážky, ktoré by mohli vyplývať z nového právneho rámca pre prepravu cestujúcich a tovaru, a vplyv týchto obmedzení na „just-in-time“ (práve včas) zložky potravinového dodávateľského, spracovateľského a distribučného reťazca,

–  kapacita, pokiaľ ide o správne označovanie, vysledovateľnosť a skutočný pôvod poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybolovu, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie bezpečnosti potravín a štandardov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a poskytovanie presných informácií spotrebiteľom o potravinárskych výrobkoch,

–  právny rámec ochrany údajov,

–  úplná identifikácia právnych predpisov EÚ, ktoré si vyžadujú úpravu v dôsledku brexitu, zo strany Komisie;

°

°  °

65.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade Európskej únie, Európskej komisii, národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.

Vyhlásenie GUE/NGL o uznesení o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva

 

Sme znepokojení tým, že návrh dohody o vystúpení, ktorý premieta do právnej podoby spoločnú správu z 8. decembra 2017, prijala britská vláda tak nepriateľsky. V súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 13. decembra a usmerneniami Rady z 15. decembra vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že britská vláda nekoná v dobrej viere, a domnievame sa preto, že EÚ by sa mala sústrediť na to, aby sa zabezpečilo, že sa budú v plnej miere rešpektovať všetky záväzky prijaté počas prvej fázy, ktoré sa čo najskôr aj verne premietnu do právnych ustanovení.

Hoci niektoré časti návrhu uznesenia sú pozitívne, najmä v tých oblastiach, v ktorých politické skupiny konštruktívne spolupracovali na úrovni výboru, v návrhu existujú aj určité problematické časti. Konkrétne zásadne nesúhlasíme s obsahom návrhu uznesenia týkajúcim sa obrany a bezpečnosti.

Bez ohľadu na naše výhrady k niektorým bodom týkajúcim sa budúcich vzťahov sa nazdávame, že je mimoriadne dôležité, aby politické skupiny naďalej úzko spolupracovali, a najmä zabezpečili, aby dohoda o vystúpení chránila a zachovala práva miliónov občanov postihnutých vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ a aby vo všetkých svojich častiach presadzovala Veľkopiatkovú dohodu.

 

 

Posledná úprava: 12. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia