Postopek : 2018/2573(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0135/2018

Predložena besedila :

B8-0135/2018

Razprave :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Glasovanja :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0069

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 465kWORD 62k
7.3.2018
PE616.080v01-00
 
B8-0135/2018

ob zaključku razprave o okviru prihodnjih odnosov med EU in ZK

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o okviru prihodnjih odnosov med EU in ZK (2018/2573(RSP))


Guy Verhofstadt koordinator in predsednik skupine ALDE
Manfred Weber predsednik skupine EPP
Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D
Gabriele Zimmer predsednik skupine GUE/NGL
Philippe Lamberts, Ska Keller sopredsednika skupine Verts/ALE
Danuta Maria Hübner predsednik Odbora za pravne zadeve

Resolucija Evropskega parlamenta o okviru prihodnjih odnosov med EU in ZK (2018/2573(RSP))  
B8-0135/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000 (v nadaljnjem besedilu: „Listina“), ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je decembra 2009 začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. aprila 2017(1) o pogajanjih z Združenim kraljestvom po obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije, in svojih resolucij z dne 3. oktobra 2017(2) in 13. decembra 2017(3) o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom,

–  ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 29. aprila 2017, sprejetih po prejemu uradnega obvestila Združenega kraljestva v skladu s členom 50 PEU, in Priloge k Sklepu Sveta z dne 22. maja 2017, ki določa pogajalske smernice za sklenitev sporazuma z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi fazi pogajanj v skladu s členom 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in osnutku sporazuma Evropske unije o izstopu z dne 28. februarja 2018,

–  ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 15. decembra 2017 in Priloge k Sklepu Sveta z dne 29. januarja 2018, ki dopolnjuje Sklep Sveta z dne 22. maja 2017 o pooblastilu za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ob upoštevanju naslednjega: namen pogajanj med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) je zagotoviti urejen izstop Združenega kraljestva iz EU;

B.  ker člen 50 PEU določa, da bi morala ureditev za izstop ZK upoštevati tudi okvir za prihodnje odnose z Unijo;

C.  ker je bil decembra 2017 že dosežen zadovoljiv napredek v pogajanjih o vprašanjih ločitve, je primerno, da se v pogajanjih zdaj lahko obravnava okvir za prihodnje odnose med EU in ZK, pod pogojem, da se doseže sorazmeren napredek v pogajanjih o osnutku sporazuma Komisije o izstopu;

D.  ker se ta pogajanja lahko začnejo šele, ko bodo institucije EU glavnemu pogajalcu EU podelile mandat za njihov začetek;

E.  ker se bo vsak sporazum o okviru prihodnjih odnosov obravnaval kot sestavni del celotnega dogovora o izstopu in bo osnova za razpravo Evropskega parlamenta med postopkom odobritve;

F.  ker je v interesu vseh strani, da je okvir prihodnjih odnosov čim bolj podroben;

G.  ker bo Združeno kraljestvo po izstopu postalo tretja država, ne glede na dogovorjeni okvir za njegove prihodnje odnose z EU;

H.  ker je poleg elementov, vključenih v obvestilo Združenega kraljestva z dne 29. marca 2017, da namerava izstopiti iz Evropske unije, predsednica vlade Združenega kraljestva imela številne govore – 17. januarja 2017 v Lancaster House, 22. septembra 2017 v Firencah, 17. februarja 2018 v Münchnu in, nazadnje, 2. marca 2018 v Mansion House; ker še ni oblikovala usklajenega stališča o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom;

I.  ker bosta Združeno kraljestvo in EU ostala bližnja soseda ter bosta še naprej imela številne skupne interese; ker bi takšni tesni odnosi v obliki pridružitvenega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom lahko predstavljali ustrezen okvir za prihodnje odnose, s katerim bi bilo mogoče zaščititi in spodbujati te skupne interese, vključno z novimi trgovinskimi odnosi;

J.  ker je prednost pridružitvenega sporazuma za prihodnje odnose ta, da gre za prilagodljiv okvir, ki omogoča različne stopnje sodelovanja na številnih raznolikih področjih politik; ker bo to sodelovanje zahtevalo, da obe strani ohranita visoke standarde in svoje mednarodne obveze na številnih področjih politike;

K.  ker je ključnega pomena, da se zaščitijo sporazumi EU s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, vključno s Sporazumom o evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju: sporazum EGP);

L.  ker sta EU in ZK kot država članica, ki izstopa, dolžni zagotoviti celovit in vzajemen pristop k zaščiti pravic državljanov EU, ki živijo v ZK, in državljanov ZK, ki živijo v EU-27;

M.  ker, da bi ohranili Velikonočni sporazum iz leta 1998 v vseh njegovih delih in pravice prebivalcev Severne Irske, mora ZK spoštovati svoje zaveze in zagotoviti, da ni nadzorovanih meja na irskem otoku, bodisi s pomočjo podrobnih predlogov, ki bodo predloženi v pogajanjih o okviru prihodnjih odnosov med EU in ZK, v obliki posebnih rešitev za Severno Irsko, ali prek nadaljnje zakonodajne uskladitve s pravnim redom EU;

N.  ker bo potrebna prehodna ureditev ki vključuje podaljšanje celotnega pravnega reda EU, da bi se izognili neurejenemu izstopu ZK iz EU in da bi njunim pogajalcem zagotovili možnost, da oblikujejo sporazum o prihodnjih odnosih;

O.  ker je primerno, da si institucije EU in države članice skupaj z javnimi in zasebnimi institucijami prizadevajo, da bi se pripravile na vse možne primere, ki bi lahko nastali kot rezultat pogajanj;

P.  ker je enotnost institucij EU in držav članic bistvenega pomena za zaščito interesov Unije in njenih državljanov v nadaljnjih fazah pogajanj, zlasti v zvezi z okvirom za prihodnje odnose, a tudi za zagotovitev uspešnega in pravočasnega zaključka teh pogajanj;

1.  želi spomniti, da je v členu 50(2) PEU določeno, da sporazum o podrobnostih izstopa države članice upošteva okvir njenih prihodnjih odnosov z EU;

2.  ugotavlja, da bi moral takšen okvir prihodnjih odnosov biti v obliki politične izjave v zvezi s sporazumom o izstopu; poudarja, da bo Evropski parlament preučil vsebino izjave, ko bo pozvan, naj odobri sporazum o izstopu;

3.  ponovno poudarja, da se bo mogoče o mednarodnem sporazumu o novih odnosih med EU in Združenim kraljestvom uradno pogajati šele, ko bo Združeno kraljestvo po izstopu iz EU tretja država; želi spomniti, da se lahko ta sporazum sklene le ob polnem sodelovanju in dokončni odobritvi Evropskega parlamenta;

4.  želi spomniti, da bo Evropski parlament okvir za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom podprl le, če bo popolnoma skladen z naslednjimi načeli:

–  tretja država ne more uživati enakih pravic in ugodnosti kot država članica Evropske unije ali članica Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) ali EGP,

–  zaščita celovitosti in pravilnega delovanja notranjega trga, carinske unije in štirih svoboščin, ki ne dopušča pristopa po posameznih sektorjih,

–  ohranitev neodvisnosti EU pri odločanju,

–  varstvo pravnega reda EU ter vloge, ki jo ima Sodišča Evropske unije v zvezi s tem,

–  stalno spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot so določeni predvsem v Splošni deklaraciji OZN o človekovih pravicah, Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in njenih protokolih, Evropski socialni listini, Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča in drugih mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah OZN in Sveta Evrope, pa tudi spoštovanje načela pravne države,

–  enaki konkurenčni pogoji, zlasti glede tega, da mora Združeno kraljestvo še naprej spoštovati standarde, določene z mednarodnimi obveznostmi ter zakonodajo in politikami Unije na področju poštene in na pravilih temelječe konkurence, vključno z državno pomočjo, socialnimi pravicami in pravicami delavcev, zlasti pa enako ravnjo socialne zaščite in varovali proti socialnemu dampingu, na področju okolja, podnebnih sprememb, varstva potrošnikov, javnega zdravja, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, zdravja in dobrobiti živali, obdavčevanja, vključno z bojem proti davčnim utajam in izogibanjem davkom, pranja denarja ter varstva podatkov in zasebnosti, skupaj z jasnim mehanizmom izvrševanja za zagotovitev skladnosti,

–  varstvo sporazumov EU s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, vključno s Sporazumom EGP, in ohranjanje splošnega ravnovesja teh odnosov;

–  ohranjanje finančne stabilnosti EU ter skladnost z njeno regulativno in nadzorno ureditvijo in standardi ter njihova uporaba;

–  pravo ravnovesje med pravicami in obveznostmi, vključno, kadar je to primerno, s sorazmernimi finančnimi prispevki;

5.  ponovno poudarja, da bi lahko s pridružitvenim sporazumom, ki bi ga EU in Združeno kraljestvo izpogajala in o katerem bi se dogovorila po njegovem izstopu v skladu s členom 8 PEU in členom 217 PDEU, vzpostavili ustrezen okvir za prihodnje odnose in zagotovili dosleden okvir upravljanja, ki bi moral vključevati trden mehanizem za reševanje sporov, s čimer bi se izognili povečevanju števila dvostranskih sporazumov in pomanjkljivostim, ki so značilne za odnose med EU in Švico;

6.  predlaga, da bi ti prihodnji odnosi temeljili na štirih stebrih:

–  trgovinskih in gospodarskih odnosih,

–  zunanji politiki ter varnostnem in razvojnem sodelovanju,

–  notranji varnosti in

–  tematskem sodelovanju;

Okvir za prihodnje odnose

7.  ugotavlja, da bo Združeno kraljestvo – glede na isto podlago skupnih vrednot EU in Združenega kraljestva, njuno tesno povezanost in sedanjo uskladitev predpisov na skoraj vseh področjih, njuno geografsko bližino in skupno zgodovino, vključno z več kot 40-letnim članstvom Združenega kraljestva v EU, pa tudi vlogo Združenega kraljestva kot stalne članice varnostnega sveta OZN in članice Nata – tudi v prihodnje pomemben partner EU v okviru vseh štirih zgoraj navedenih stebrov in da je v interesu obeh strani, da se vzpostavi partnerstvo, s katerim bo zagotovljeno nadaljnje sodelovanje;

8.  hkrati pa ugotavlja, da takšno sodelovanje z Združenim kraljestvom kot tretjo državo lahko poteka le v skladu z načeli iz odstavka 4 te resolucije; opozarja, da ima EU zavezujoče skupne predpise, skupne institucije ter skupne nadzorne, izvršilne in sodne mehanizme in da tretje države, tudi tiste z identično zakonodajo oziroma tiste, ki imajo popolnoma usklajene predpise, ne morejo uživati enakih ugodnosti oziroma enakega dostopa do trga kot države članice EU, na primer v zvezi s štirimi svoboščinami in finančnimi prispevki iz proračuna EU;

9.  meni, da bi moral sporazum o prihodnjih odnosih vključevati posebne določbe v zvezi z gibanjem državljanov iz EU v Združeno kraljestvo in iz Združenega kraljestva v EU po koncu prehodnega obdobja, ki bi morale biti vsaj sorazmerne s stopnjo sodelovanja pri spodnjih štirih stebrih;

10.  opozarja, da mora Evropski parlament odobriti vse prihodnje sporazume med EU in Združenim kraljestvom; poudarja, da je treba Evropski parlament v skladu s členi 207, 217 in 218 PDEU ter ustrezno sodno prakso v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obvestiti;

(i)  Trgovinski in gospodarski odnosi

11.  ponovno poudarja, da bi bilo članstvo Združenega kraljestva na notranjem trgu in v carinski uniji najboljša rešitev tako za Združeno kraljestvo kot za EU-27, hkrati pa tudi edina rešitev, s katero bi lahko zagotovili nadaljnje nemoteno trgovino in v celoti ohranili naše gospodarske odnose; želi spomniti, da so za sodelovanje na notranjem trgu potrebni popolno spoštovanje štirih svoboščin in prevzem ustreznih predpisov EU, enaki konkurenčni pogoji, med drugim zagotovljeni prek sistema konkurence in državne pomoči, zavezujoča sodna praksa Sodišča EU in prispevki v proračun EU; ugotavlja, da carinska unija odpravlja carinske ovire in nekatere carinske kontrole, a hkrati zahteva spoštovanje trgovinske politike EU in skupno zunanjo mejo; je seznanjen s tem, da vlada Združenega kraljestva še vedno izključuje tako notranji trg kot carinsko unijo;

12.  ugotavlja, da poglobljeno in celovito območje proste trgovine zahteva zavezujoč mehanizem za zbliževanje s pravnim redom EU in zavezujočo vlogo za Sodišče EU pri razlagi prava Unije, poleg tega pa ne omogoča selektivnega izbiranja sektorjev notranjega trga;

13.  meni, da je sedanje stališče Združenega kraljestva združljivo samo s sporazumom o trgovini v skladu s členom 207 PDEU, ki bi lahko bil trgovinski in gospodarski steber pridružitvenega sporazuma; je pripravljena sodelovati z Združenim kraljestvom na podlagi drugih zgoraj navedenih modelov, pod pogojem, da Združeno kraljestvo ponovno premisli svoje sedanje rdeče linije;

14.  opozarja, da vsi novejši sporazumi o prosti trgovini temeljijo na treh glavnih delih: dostopu do trga, regulativnem sodelovanju in pravilih; poudarja, da poleg načel, določenih v zgornjem odstavku 4:

–  mora raven dostopa do trga EU ustrezati stopnji nadaljnjega zbliževanja in usklajevanja s tehničnimi standardi in predpisi EU, pri čemer ni predviden pristop po posameznih sektorjih, notranji trg pa mora biti ohranjen kot celota,

–  mora biti zagotovljena neodvisnost EU pri določanju zakonodaje in standardov EU, pa tudi vloga Sodišča EU kot edinega razlagalca prava EU,

–  veljajo enaki konkurenčni pogoji in so zaščiteni standardi EU, da se preprečita tekmovanje v zniževanju standardov in regulativna arbitraža upravljavcev trga,

–  morajo pravila o poreklu temeljiti na standardnih preferencialnih pravilih EU in interesih proizvajalcev EU,

–  je treba izpogajati vzajemen dostop do trga, pri tem pa v celoti spoštovati predpise Svetovne trgovinske organizacije (STO), med drugim za blago, storitve, javna naročila in, kadar je to ustrezno, neposredne tuje naložbe, pa tudi za vse načine opravljanja storitev, vključno z obvezami o čezmejnem gibanju fizičnih oseb (način 4), in v celoti spoštovati predpise EU glede načel enakega obravnavanja, zlasti za delavce,

–  glede na to, da lahko razlike v zakonodaji postanejo ovira za nemotene trgovinske odnose in bodo znatno obremenjevale tako uvoznike kot izvoznike, bi bilo treba izpogajati pravila za regulativno sodelovanje in skladnost, s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih, pri tem pa upoštevati prostovoljnost regulativnega sodelovanja in pravico do zakonodajnega urejanja v javnem interesu, pri čemer je treba opozoriti, da določbe o regulativnem sodelovanju v trgovinskem sporazumu ne morejo v celoti poustvariti neovirane trgovine, kot jo zagotavlja članstvo na notranjem trgu;

15.  poudarja, da bi moral biti s sporazumom med EU in Združenim kraljestvom ohranjen okvir obstoječih trgovinskih odnosov med EU in tretjimi državami, hkrati pa bi bilo treba preprečiti pridobivanje nezasluženih koristi, tako da se – z ohranjanjem usklajenega tarifnega sistema in sistema kvot ter pravil o poreklu za proizvode v odnosu do tretjih držav – zagotovi doslednost;

16.  poudarja, da je dostop storitev do trga v okviru sporazuma o prosti trgovini omejen in da zanj vedno veljajo izvzetja, pridržki in izjeme;

17.  poudarja, da bi Združeno kraljestvo z odhodom z notranjega trga izgubilo pravico do čezmejnega opravljanja finančnih storitev, poleg tega pa ne bi moglo več odpirati podružnic v EU pod nadzorom Združenega kraljestva; želi spomniti, da je v zakonodaji EU določeno, da je na nekaterih področjih pravila tretjih držav na podlagi sorazmernega pristopa in pristopa, ki temelji na tveganju, mogoče obravnavati kot enakovredna, in je seznanjen s tekočim zakonodajnim delom in prihodnjimi predlogi Komisije na tem področju; poudarja, da so odločitve o enakovrednosti vedno sprejete enostransko; nadalje poudarja, da so bonitetne izjeme in omejitve čezmejnega opravljanja finančnih storitev običajen element sporazumov o prosti trgovini, da se ohrani finančna stabilnost in zagotovita popolno spoštovanje predpisov in standardov EU ter njihova uporaba;

18.  poudarja, da bi moral sporazum med EU in Združenim kraljestvom vključevati trden mehanizem za reševanje sporov ter strukture upravljanja; v zvezi s tem poudarja pristojnosti Sodišča EU za razlago vprašanj, povezanih s pravom EU;

19.  opozarja, da bi sedanje stališče in rdeče linije Združenega kraljestva privedli do carinskih kontrol in preverjanj, ki bi negativno vplivali na svetovne dobavne verige in proizvodne postopke, tudi kadar bi se lahko izognili carinskim oviram; poudarja pomen visoke ravni usklajenosti med enotnim območjem DDV v EU in Združenim kraljestvom; meni, da bi morale biti davčne zadeve vključene v vse prihodnje sporazume med Združenim kraljestvom in EU, da bi zagotovili kar najvišjo raven sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom in njegovimi odvisnimi ozemlji na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb;

20.  ponovno poudarja, da je, kar zadeva hrano in kmetijske proizvode, dostop do trga EU odvisen od strogega spoštovanja celotne zakonodaje in vseh standardov EU, zlasti na področju varnosti hrane, gensko spremenjenih organizmov, pesticidov, geografskih označb, dobrobiti živali, označevanja in sledljivosti, sanitarnih in fitosanitarnih standardov ter zdravja ljudi, živali in rastlin;

(ii)  Zunanja politika, varnostno in razvojno sodelovanje

21.  glede skupne zunanje in varnostne politike ugotavlja, da Združeno kraljestvo kot tretja država ne bo moglo več sodelovati v postopku odločanja EU in da bodo skupna stališča in ukrepe EU lahko sprejemale le države članice EU; vendar poudarja, da to ne izključuje mehanizmov posvetovanja, ki bi Združenemu kraljestvu omogočili, da se pridruži zunanjepolitičnim stališčem EU, skupnim ukrepom, zlasti na področju človekovih pravic, ali večstranskemu sodelovanju, zlasti v okviru OZN, OVSE in Sveta Evrope; podpira usklajevanje politike sankcioniranja in izvajanja, tudi embargo na orožje in skupna stališča o izvozu orožja;

22.  poudarja, da se tako partnerstvo lahko vzpostavi na podlagi okvirnega sporazuma o sodelovanju, ki ureja vlogo tretjih držav, s čimer se omogoča sodelovanje Združenega kraljestva v civilnih in vojaških misijah EU (brez vodilne vloge za Združeno kraljestvo) ter dejavnostih, programih in projektih, izmenjavi obveščevalnih podatkov, usposabljanju in izmenjavi vojaškega osebja ter sodelovanju pri politiki oboroževanja, vključno s projekti, razvitimi v okviru stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO); poudarja, da tako sodelovanje ne sme vplivati na ustrezna stališča, sklepe in zakonodajo EU, vključno v zvezi z javnimi naročili in prenosi na področju obrambe, in mora biti v skladu z njimi; poudarja, da je tako sodelovanje odvisno od popolnega spoštovanja mednarodnega prava na področju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava ter temeljnih pravic EU;

23.  ugotavlja, da je vsako sodelovanje na zgoraj navedenih področjih, ki vključuje izmenjavo tajnih podatkov EU, tudi obveščevalnih podatkov, odvisno od sporazuma o varnosti podatkov za zaščito tajnih podatkov EU;

24.  ugotavlja, da bi Združeno kraljestvo na podlagi drugih podobnih ureditev za tretje države lahko sodelovalo pri programih Unije v podporo obrambi in zunanji varnosti (kot so evropski obrambni sklad, Galileo in programi za kibernetsko varnost); je odprt za možnost, da bi Združeno kraljestvo pri uresničevanju skupnih ciljev, zlasti v skupni soseščini, še naprej prispevalo k instrumentom EU za zunanje financiranje;

25.  ugotavlja, da je Združeno kraljestvo pomemben akter na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in da bo sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom na teh področjih po brexitu koristilo obema stranema;

(iii)  Notranja varnost

26.  poudarja, da je v skupnem interesu EU in Združenega kraljestva, da se vzpostavi partnerstvo, s katerim bi se zagotovilo nadaljnje varnostno sodelovanje za soočanje s skupnimi grožnjami, zlasti terorizmom in organiziranim kriminalom, ter preprečile motnje v pretoku informacij na tem področju; ugotavlja, da tretje države (zunaj schengenskega območja) niso upravičene do privilegiranega dostopa do instrumentov EU, vključno s podatkovnimi zbirkami, na tem področju, prav tako pa ne morejo sodelovati pri določanju prednostnih nalog in pripravi večletnih strateških ciljev ali voditi operativne akcijske načrte v okviru političnega cikla EU;

27.  ugotavlja tudi, da bo treba poleg potrebe, da se s pomočjo prehodnih ureditev zaščitijo potekajoči postopki in preiskave, ki zadevajo Združeno kraljestvo, z njim kot tretjo državo skleniti tudi ločene sporazume, ki bodo zadevali pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, tudi izročitev in medsebojno pravno pomoč, namesto sedanjih ureditev, kot je evropski nalog za prijetje;

28.  meni, da se prihodnje sodelovanje lahko razvije na podlagi ureditev za tretje države, ki niso del schengenskega območja, s čimer bi se omogočila izmenjava podatkov, pomembnih za varnost, in operativno sodelovanje z organi in mehanizmi EU (npr. Europolom in Eurojustom);

29.  poudarja, da mora tako sodelovanje zagotavljati pravno varnost, temeljiti na jamstvih v zvezi s temeljnimi pravicami, kot so določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, in zagotoviti raven zaščite, ki je v osnovi enakovredna zaščiti iz listine; poleg tega poudarja, da mora v celoti spoštovati standarde EU o varstvu podatkov in temeljiti na učinkovitem izvrševanju in reševanju sporov; meni, da je treba najti rešitev za ureditev prihodnje izmenjave podatkov med EU in Združenim kraljestvom na področju policijskih, obveščevalnih in protiterorističnih operacij; poudarja, da bi bil sklep Komisije o ustreznosti najprimernejša in najvarnejša možnost; opozarja, da mora Združeno kraljestvo v vsakem primeru določiti raven varstva podatkov, ki bo tako stroga kot pravila Unije o varstvu podatkov;

(iv)  Tematsko sodelovanje

30.  poudarja, da bi se morala načela, določena v zgornjem odstavku 4, prav tako v celoti in brezpogojno uporabljati za prihodnje sodelovanje z Združenim kraljestvom na številnih področjih skupnega interesa; poudarja, da bi bilo treba s takimi sporazumi doseči ravnovesje med pravicami in obveznostmi, ki bi bilo sorazmerno s tistim iz podobnih sporazumov z drugimi tretjimi državami, pri čemer pa je treba upoštevati geografsko bližino in tesne povezave med EU in Združenim kraljestvom;

31.  meni, da je treba ob upoštevanju zgoraj navedenih načel in pogojev ter v interesu potnikov, letalskih prevoznikov, proizvajalcev in sindikatov delavcev zagotoviti povezavo s pomočjo sporazuma o zračnem prevozu in sporazuma o letalski varnosti; poudarja pa, da je stopnja dostopa do trga odvisna od ravni regulativnega zbliževanja in uskladitve s pravnim redom EU ter vzpostavitve trdnega mehanizma za reševanje sporov in arbitražnega mehanizma; poleg tega pa ne izključuje prihodnjega sodelovanja z Združenim kraljestvom, da bi se podprli projekti skupnega interesa v prometnem sektorju;

32.  bi glede ribištva lahko razmislil o tem, da bi bila izpogajana nova oblika dvostranskega sporazuma o partnerstvu s tretjimi državami, da bi ohranili visoko raven sodelovanja, skladnosti in konvergence, zagotovili stabilen in neprekinjen vzajemni dostop do voda in virov v skladu z načeli skupne ribiške politike ter določbami o upravljanju in trajnostnem upravljanju skupnih staležev, da bi obnovili in ohranili populacije teh staležev nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos; poudarja, da je za skupno upravljanje skupnih staležev potrebno nadaljnje prispevanje Združenega kraljestva k znanstveni oceni staležev; vendar poudarja, da se je treba o vzajemnem dostopu do trga za ribiške proizvode dogovoriti v okviru prihodnjega sporazuma in da mora biti raven dostopa do domačega trga EU odvisna od ravni dostopa plovil EU do ribolovnih območij Združenega kraljestva in njegovih virov, pa tudi od ravni sodelovanja pri upravljanju skupnih staležev;

33.  poudarja vrednost kulturnega in izobraževalnega sodelovanja, tudi učne mobilnosti in mobilnosti mladih, ter pomen kulturnega in ustvarjalnega sektorja, ki pomaga EU poglabljati vezi s sosednjimi državami; pozdravlja nadaljnje sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom na teh področjih, tudi z ustreznimi programi, kot sta Erasmus ali Ustvarjalna Evropa;

34.  bi lahko v zvezi s sodelovanjem na področju raziskav in inovacij razmislil o sodelovanju Združenega kraljestva kot tretje države v okvirnem programu EU za raziskave in inovacije ter v vesoljskih programih EU, pri čemer pa ne smejo biti dovoljeni neto transferji iz proračuna EU v proračun Združenega kraljestva in vloge v postopkih odločanja za Združeno kraljestvo;

35.  meni, da bi bila najboljša možnost za okolje, ukrepe proti podnebnim spremembam, javno zdravje in varnost hrane ta, da bi Združeno kraljestvo ostalo v celoti usklajeno z veljavno in prihodnjo zakonodajo EU, vključno s spoštovanjem obvez in ciljev za leto 2030, o katerih se je že dogovorilo v okviru svežnja ukrepov EU za čist zrak in svežnja ukrepov za čisto energijo; v nasprotnem primeru pa poziva, naj ureditev med EU in Združenim kraljestvom zagotovi tesno sodelovanje in visoke standarde glede teh vprašanj in za reševanje čezmejnih okoljskih vprašanj; poudarja, da mora vsako sodelovanje z agencijami EU na teh področjih temeljiti na dvostranskih sporazumih;

36.  bi lahko razmislil o dogovorih, podobnih dogovorom s tretjimi državami, na področju energije, elektronske komunikacije, kibernetske varnosti in IKT; meni, da bi morala v zvezi z energijo vsaka taka ureditev spoštovati integriteto notranjega energijskega trga, prispevati k energetski varnosti, trajnosti in konkurenčnosti ter upoštevati povezovalne daljnovode med EU in Združenim kraljestvom; pričakuje, da bo Združeno kraljestvo spoštovalo najvišje standarde jedrske varnosti, varnosti in zaščite pred sevanjem, tudi v zvezi s pošiljkami odpadkov in razgradnjo;

37.  meni, da bi bilo treba program EU PEACE, katerega cilj je okrepiti mirno in stabilno družbo s spodbujanjem sprave na Severnem Irskem in v obmejni regiji Irske, ohraniti in Združenemu kraljestvu omogočiti stalno sodelovanje;

(v)  Upravljanje prihodnjega sporazuma

38.  opozarja, da bi moral morebitni prihodnji sporazum med EU in Združenim kraljestvom kot tretjo državo vključevati vzpostavitev skladnega in trdnega sistema upravljanja kot splošnega okvira za štiri stebre, ki zajemajo stalni skupni nadzor/upravljanje sporazuma in mehanizme za reševanje sporov in izvrševanje v zvezi z razlago in uporabo določb sporazuma;

39.  vztraja, da je ta sistem upravljanja absolutno potreben, če želimo v celoti ohraniti neodvisnost odločanja EU in pravni red, vključno z vlogo Sodišča Evropske unije kot edinega razlagalca prava EU;

40.  poudarja, da bi morala biti zasnova ureditev upravljanja sorazmerna z naravo, obsegom in globino prihodnjih odnosov, pri čemer bi bilo treba upoštevati raven povezanosti, sodelovanja in bližine;

41.  se strinja z idejo o ustanovitvi skupnega odbora, ki bi bil odgovoren za nadzor izvajanja sporazuma, odpravljanje razlik pri razlagi in izvajanju dogovorjenih popravljalnih ukrepov v dobri veri in popolno zagotavljanje regulativne neodvisnosti EU, tudi zakonodajnih pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta; poudarja, da bi morali za predstavnike EU v tem odboru veljati ustrezni mehanizmi odgovornosti, ki bi vključili Evropski parlament;

42.  meni, da bi morali mehanizmi upravljanja v zvezi z določbe, ki temeljijo na pravnih pojmih EU, zagotoviti napotitev na Sodišče Evropske unije; ponavlja, da bi bilo treba za uporabo in razlago tistih določb sporazuma, ki niso povezane s pravom Unije, predvideti alternativne mehanizme reševanja sporov le, če bi to zagotovilo jamstva neodvisnosti in nepristranskosti, enakovredna tistim, ki jih zagotavlja Sodišče Evropske unije;

(vi)  Enaki konkurenčni pogoji

43.  opozarja, da bi moralo Združeno kraljestvo in njegova odvisna ozemlja še naprej spoštovati in izvajati standarde, ki obstajajo v skladu z mednarodnimi zavezami ter zakonodajo in politiko Unije, zlasti na področjih iz zgornjega odstavka 4, in sicer na način, ki bi odražal obseg in globino prihodnjih odnosov; je seznanjen s prednostmi ohranjanja uskladitve predpisov, ki temeljijo na zakonodaji Unije;

44.  ugotavlja, da bosta obseg in globina sporazuma o enakih konkurenčnih pogojih bistvenega pomena pri ugotavljanju obsega vseh prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom; poudarja, da bo nadaljnja zavezanost Združenega kraljestva evropskemu socialnemu modelu pri tem igralo ključno vlogo;

45.  je trdno prepričan, da mora Združeno kraljestvo spoštovati nove standarde o obdavčevanju in zakonodajo o preprečevanju pranja denarja znotraj pravnega reda Unije, vključno z davčno preglednostjo, izmenjavo informacij o davčnih zadevah in ukrepih proti izogibanju davkom, in da bi bilo treba obravnavati stanje njegovih odvisnih ozemelj in njihovo nespoštovanje meril EU za dobro upravljanje in preglednost; vztraja, da bi moral biti dostop do carinske unije strogo pogojen s tem, da se Združeno kraljestvo uskladi z navedenimi standardi;

46.  ponavlja, da je treba oblikovati zaščitne ukrepe za ohranitev visokih standardov in enakih konkurenčnih pogojev na področju varstva okolja, boju proti podnebnim spremembam, varnosti hrane in javnega zdravja; poudarja, da je treba državljanom in nevladnim organizacijam zagotoviti dostop do sodnega varstva in ustreznih mehanizmov za pritožbe v zvezi z uveljavljanjem delovnih in okoljskih standardov;

47.  ugotavlja, da bodo, tako kot velja za preostali del sporazuma, določbe o enakih konkurenčnih pogojih zahtevale trdne strukture upravljanja, da se vključijo primerni mehanizmi za upravljanje, nadzor, reševanje sporov in izvrševanje s sankcijami in začasnimi ukrepi, kadar je to potrebno, in v skladu z zahtevo za obe strani, da se vzpostavijo ali po potrebi ohranijo neodvisne institucije, ki bodo lahko učinkovito nadzorovale in uresničevale izvrševanje;

(vii)  Morebitna udeležba pri programih EU

48.  poudarja, da bodo načine sodelovanja Združenega kraljestva pri ukrepih in programih EU urejala pravila, ki se uporabljajo za tretje države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP); poudarja, da se bo treba o udeležbi Združenega kraljestva dogovoriti skupaj z EU, pri tem pa bo treba upoštevati vsa ustrezna pravila in mehanizme ter pogoje za sodelovanje, tudi glede financiranja, izvajanja, nadzora in podeljevanja razrešnice, pri čemer pa ne smejo biti dovoljeni neto transferji iz proračuna EU v proračun Združenega kraljestva;

49.  opozarja, da na splošno Združeno kraljestvo kot tretja država ne more sodelovati v agencijah EU ali imeti dostopa do njih; vendar ugotavlja, da to ne izključuje sodelovanja v posebnih primerih na strogo reguliran način, v skladu s katerim je treba spoštovati vsa ustrezna pravila in finančne prispevke; poudarja, da bodo morale biti v naslednji večletni finančni okvir vključene posledice prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom;

Sporazum o izstopu

50.  pozdravlja osnutek sporazuma o izstopu, ki ga je Komisija predstavila 28. februarja 2018 in ki v veliki meri odraža stališča Parlamenta; ugotavlja, da je bil pripravljen na osnovi vzajemno dogovorjenega skupnega poročila z dne 8. decembra 2017 in stališč EU o drugih vprašanjih ločitve;

51.  pozdravlja institucionalne določbe in mehanizme za reševanje sporov iz osnutka sporazuma o izstopu, vključno s prenehanjem izvajanja ugodnosti v prehodnem obdobju v primeru neizpolnjevanja obveznosti in določb, ki se nanašajo na sporazum o izstopu, kot je določeno v členu 165 osnutka sporazuma o izstopu;

(i)  Pravice državljanov

52.  pozdravlja splošni pristop glede državljanskih pravic v drugem delu Komisijinega osnutka sporazuma o izstopu, vendar ponavlja, da bo pri odobritvi Parlamenta eno ključnih vprašanj obravnavanje vseh nerešenih vprašanj v zvezi z državljanskimi pravicami in zagotavljanje, da izstop Združenega kraljestva iz EU ne bo vplival na pravice državljanov EU, ki zakonito prebivajo v Združenem kraljestvu, in državljanov Združenega kraljestva, ki zakonito prebivajo v EU-27; podpira vključitev sklicevanja na bodoče zakonce; je seznanjen z določbami o upravnih postopkih za pridobitev statusa osebe s stalnim prebivališčem ter vztraja, da je treba družinam omogočiti začetek omenjenega postopka z enim samim obrazcem, ki je ugotovitvene narave in ki dokazno breme nalaga organom Združenega kraljestva; poudarja, da bo Evropski parlament pregledoval, ali se ti postopki učinkovito izvajajo in ali so enostavni, jasni in brezplačni; vztraja, da so za državljane Združenega kraljestva, ki trenutno prebivajo v eni od držav članic EU-27, prihodnje pravice do prostega gibanja po vsej EU zagotovljene, tako kot volilne pravice na lokalnih volitvah za vse državljane, ki jih zajema sporazum o izstopu; poziva tudi k dosmrtni pravici državljanov EU, ki jih zajema sporazum o izstopu, do vrnitve v Združeno kraljestvo, k varstvu pred izgonom invalidnih državljanov in njihovih negovalcev ter k varstvu procesnih pravic, povezanih z izgonom, kot je to določeno v Direktivi 2004/38/ES, in pravic državljanov tretjih držav, kot je določeno v zakonodaji EU;

53.  vztraja, da v prehodnem obdobju vsi državljani EU, ki prispejo v Združeno kraljestvo, uživajo enake pravice kot tisti, ki so prispeli pred začetkom prehodnega obdobja; v zvezi s tem zavrača predlog v nedavno objavljenem političnem dokumentu vlade Združenega kraljestva, da bi ohranili diskriminacijo med državljani EU, ki prispejo pred začetkom prehodnega obdobja, in tistimi, ki prispejo po tem;

54.  ponovno opominja, da mnogi državljani Združenega kraljestva odločno nasprotujejo temu, da bi izgubili pravice, ki jih trenutno uživajo v skladu s členom 20 PDEU; predlaga, naj se v EU-27 preuči, kako bi lahko to ublažili v okviru primarne zakonodaje Unije ob sočasnem polnem spoštovanju načela vzajemnosti, pravičnosti, simetrije in nediskriminacije; ugotavlja, da je nedavno tega Sodišče Evropske unije v presojo prejelo primer z nizozemskega sodišča, ki zadeva ohranitev državljanskih pravic EU za državljane Združenega kraljestva po izstopu Združenega kraljestva iz EU;

(ii)  Irska in Severna Irska

55.  pozdravlja protokol o Irski in Severni Irski v Komisijinem osnutku sporazuma o izstopu, s katerim je mogoče aktivirati možnost varovalnega mehanizma, opisano v skupnem poročilu z dne 8. decembra 2017; poudarja, da je to konkretna rešitev za ohranitev sodelovanja med severom in jugom, s katero se je tudi mogoče izogniti neprepustni meji med Severno Irsko in Irsko, kar je potrebno v primeru, da ne bo mogoče najti nobene druge možnosti niti prek splošnih odnosov med EU in Združenim kraljestvom niti prek posebnih rešitev, ki jih predlaga Združeno kraljestvo, kakor je navedeno v odstavku 49 skupnega poročila;

56.  opozarja na pomen zaveze Združenega kraljestva, da ne bo prišlo do zmanjšanja pravic, med drugim socialnih in demokratičnih pravic, jamstev in enakih možnosti, kot so določene v Velikonočnem sporazumu v skladu z zavezami iz skupnega poročila; vztraja pri prenosu vseh elementov skupnega potovalnega območja in pravic državljanov EU do prostega gibanja, kot je določeno v zakonodaji EU in v Velikonočnem sporazumu;

(iii)  Prehodno obdobje

57.  ponovno poudarja načela iz svoje resolucije z dne 13. decembra 2017, da po datumu izstopa Združenega kraljestva le-to ne bo več del institucij in organov EU in ne bo več moglo prispevati k odločanju ter da prehodno obdobje lahko pomeni le podaljšanje veljavnosti pravnega reda EU in nadaljnjo uporabo obstoječih regulativnih, proračunskih, nadzornih, pravosodnih in izvršilnih instrumentov in struktur EU v Združenem kraljestvu; v celoti podpira pogajalski mandat, določen v pogajalskih smernicah Evropskega sveta, pogajalskih smernicah Sveta in nedavnem dokumentu Komisije o stališču glede tega vprašanja;

58.  pozdravlja in izraža podporo četrtemu delu osnutka sporazuma o izstopu o prehodni ureditvi; ponovno poudarja, da bi bilo treba vse pravice, ki jih državljanom podeljuje pravo Unije, razširiti na celotno prehodno obdobje; poudarja, da to velja tudi za državljane EU, ki prispejo v Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju, saj bi morali ti uživati povsem enake pravice, zlasti glede otroških dodatkov, združitve družine in dostopa do sodnega varstva pri Sodišču Evropske unije;

59.  opozarja, da mora biti morebitna prehodna ureditev v celoti skladna z obveznostmi WTO, da ne bi povzročali motenj v trgovinskih odnosih s tretjimi državami;

60.  vztraja, da bodo vsi prihodnji trgovinski sporazumi, ki jih bo Združeno kraljestvo izpogajalo s tretjimi državami po izstopu, lahko začeli veljati šele po koncu obdobja, v katerem bo veljala prehodna ureditev;

61.  opozarja, da po datumu izstopa iz EU Združeno kraljestvo ne bo več uživalo ugodnosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenila EU ali države članice, ki delujejo v njenem imenu, ali EU in države članice, ki delujejo skupaj; je seznanjen s tem, da bodo v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo še naprej zavezujoče obveznosti, ki izhajajo iz teh sporazumov; poudarja, da je predvsem naloga Združenega kraljestva, da poišče rešitve s tretjimi državami, s katerimi so sklenjeni sporazumi, če bi želelo ohraniti učinke obstoječih sporazumov, kar zadeva Združeno kraljestvo, in da Združeno kraljestvo ne bo moglo sodelovati v strukturah upravljanja in pri postopkih odločanja, ki so določeni v teh sporazumih;

62.  opozarja, da se lahko prehodna ureditev kot del sporazuma o izstopu začne izvajati šele po tem, ko ta sporazum začne veljati;

(iv)  Druga vprašanja ločitve

63.  poziva, naj se čim prej doseže dogovor o vseh določbah o ločitvi iz tretjega dela osnutka sporazuma o izstopu, in poziva Združeno kraljestvo, naj predstavi jasno stališče, če tega še ni storila, o vseh odprtih vprašanjih, ki se nanašajo na njen urejen izstop;

Pripravljenost

64.  poudarja pomen dela, ki so ga opravile Komisija in države članice na različnih ravneh, kar zadeva ozaveščanje in pripravljenost; poudarja, da morajo biti glede na negotovosti, povezane z izstopom Združenega kraljestva iz EU, institucije EU, nacionalni organi, gospodarski subjekti in zlasti državljani obveščeni in deležni ustreznih informacij, da se lahko ustrezno pripravijo za vse možne scenarije, vključno na možnost brez sporazuma; zlasti poziva k uvedbi ukrepov, katerih cilj je doseči čim večje število sektorjev in prizadetih ljudi, med drugim na naslednjih področjih:

–  nemoten in varen dostop do zdravil za uporabo v veterini in medicini ter medicinskih pripomočkov za paciente, vključno z zanesljivo in nemoteno preskrbo z radioaktivnimi izotopi,

–  finančne storitve za gospodarske subjekte,

–  pripravljenost MSP in malih subjektov, ki trgujejo z Združenim kraljestvom, kot so kmetijsko-živilski proizvajalci in proizvajalci ribiških proizvodov, ki bi bili lahko sploh prvič izpostavljeni izvoznim postopkom in nekaterim vrstam zahtev, vključno s sanitarnimi in fitosanitarnimi predpisi,

–  omejitve, ki lahko izhajajo iz novega pravnega okvira za prevoz potnikov in blaga, ter njihov vpliv na komponente „ravno ob pravem času“ verige za preskrbo s hrano, predelavo in distribucijo,

–  zmogljivosti v zvezi s pravilnim označevanjem, sledljivostjo in pristnim izvorom kmetijskih in ribiških proizvodov za zagotovitev skladnosti s standardi varnosti hrane in dobrega počutja živali ter zagotovitev točnih informacij o živilih za potrošnike,

–  pravni okvir varstva podatkov,

–  da Komisija v celoti identificira zakonodajo EU, ki potrebuje spremembe zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU;

°

°  °

65.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, nacionalnim parlamentom in vladi Združenega kraljestva.

Izjava skupine GUE/NGL o resoluciji o okviru prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom

 

Zaskrbljeni smo, ker je britanska vlada s precejšnjo sovražnostjo sprejela osnutek sporazuma o izstopu, ki v pravno obliko preoblikuje skupno poročilo z dne 8. decembra 2017. V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 13. decembra in smernicami Sveta z dne 15. decembra obžalujemo, da britanska vlada ne ravna v dobri veri, in zato menimo, da bi bilo treba pozornost EU osredotočiti na zagotavljanje, da se v prvi fazi podane zaveze v celoti upoštevajo in ustrezno preoblikujejo v pravno obliko, kakor hitro je mogoče.

Čeprav obstajajo pozitivni deli v osnutku resolucije, zlasti na tistih področjih, kjer so politične skupine dejavno sodelovale na ravni odborov, je v osnutku tudi nekaj problematičnih delov. V temelju nasprotujemo zlasti delu osnutka resolucije v zvezi z obrambo in varnostjo.

Ne glede na naše pridržke glede nekaterih odstavkov v zvezi s prihodnjimi odnosi menimo, da je izredno pomembno, da politične skupine še naprej tesno sodelujejo in zlasti da zagotovijo, da sporazum o izstopu varuje in ohranja pravice milijonov državljanov, ki jih zadeva izstop Združenega kraljestva iz EU, in da se ohrani spoštovanje Velikonočnega sporazuma in vseh njegovih delov.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0102.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0361.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0490.

Zadnja posodobitev: 12. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov