ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 486kWORD 54k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

внесен(о) съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността


относно Делегиран регламент на Комисията от 23 ноември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (2017/2990(DEA))


Мишел Ривази, Филип Ламбертс, Ска Келер от името на групата Verts/ALE
Шабиер Бенито Силуага, Дарио Тамбурано, Едуар Мартен, Каролина Пунсет, Изабела Адинолфи, Лаура Аджеа, Даниела Аюто, Марина Албиол Гусман, Тициана Бегин, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роза Д’Амато, Елеонора Еви, Корнелия Ернст, Лаура Ферара, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Пиерникола Педичини, Лола Санчес Калдентей, Мария Лидия Сенра Родригес, Мартин Ширдеван, Хелмут Шолц, Барбара Спинели, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Марко Вали, Марко Дзуло

Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент на Комисията от 23 ноември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (2017/2990(DEA))  
B8‑0136/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2017)07834) („регламент за изменение“),

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009(1), и по-специално член 3, параграф 4, член 9, параграф 2 и член 64, параграф 5 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010(2),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2016/89 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес(3),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2017 г. относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)(5),

–  като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че целите на Регламент (ЕС) № 347/2013 и на делегирания регламент за изменение са „да се подкрепи изграждането на вътрешния енергиен пазар, като същевременно се насърчава рационалното производство, пренос, разпределение и употреба на енергийните ресурси, да се намали изолираността на по-малко облагодетелстваните и островните региони, да се осигури надеждност и диверсификация на енергийните доставки, източници и маршрути на Съюза, включително чрез сътрудничество с трети държави, както и да се допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда“,

Б.  като има предвид, че признава усилията, положени от Комисията, в списъка на Съюза на проекти от общ интерес да се запази стабилен брой електроенергийни проекти, които са необходими за ефективно проправяне на пътя към декарбонизация на европейската енергийна система;

В.  като има предвид, че методиката за изчисляване и групирането на проекти, прилагани от Комисията за идентифициране на проекти за газ, е непоследователна и в резултат на това се стига до привидно намален брой проекти, като в действителност броят им е много по-голям;

Г.  като има предвид, че е загрижен по отношение на големия брой свързани с изкопаеми горива проекти, които са определени като приоритетни в списъка, и настоятелно призовава Комисията да преброи проектите, за да се даде възможност за разумно и прозрачно сравнение между двата списъка;

Д.  като има предвид, че е от решаващо значение постигането на нашите цели за сигурност на доставките и енергийна независимост, но че надценяването, свръхкапацитетът и неизползваните инсталации единствено ще доведат до по-високи тарифи, като по този начин се подронва конкурентоспособността на нашата промишленост и се повишават сметките за енергия на семействата ни;

Е.  като има предвид, че насърчава Комисията да направи процеса за определяне и избиране на проекти от общ интерес възможно най-прозрачен въз основа на независими данни и като се дава възможност на Парламента да следи процеса на по-ранен етап;

Ж.  като има предвид, че с Парижкото споразумение се поема ангажимент за „задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до нива доста под 2 °C спрямо нивата от прединдустриалния период и полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5 °C спрямо нивата от прединдустриалния период“;

З.  като има предвид, че Парижкото споразумение беше ратифицирано от Европейския съюз през 2016 г.;

И.  като има предвид, че емисиите на парникови газове от изкопаеми горива допринасят в най-голяма степен за изменението на климата;

Й.  като има предвид, че подкрепата за нова инфраструктура за изкопаеми горива като част от политиките на ЕС в областта на енергетиката пречи на постигането на ангажиментите в Парижкото споразумение;

К.  като има предвид, че е спорно дали по-голямата част от проектите за газ, изброени в делегирания регламент на Комисията (C(2017)07834), са съвместими с ангажиментите, поети по силата на Парижкото споразумение;

Л.  като има предвид, че новата газова инфраструктура е проектирана така, че да издържи най-малко 40 до 50 години, а в някои случаи дори и по-дълго време;

М.  като има предвид, че изграждането на нова газова инфраструктура създава опасност от нова зависимост от изкопаеми горива, несъвместима с ангажиментите, поети по силата на Парижкото споразумение;

1.  възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.  призовава Комисията да предложи нов делегиран акт, с който се избягва изграждането на нова инфраструктура за изкопаеми горива с потенциални последици за зависимост и който да бъде напълно съвместим с ангажиментите, поети по силата на Парижкото споразумение; освен това призовава Комисията да представи списъка на проекти от общ интерес по последователен и прозрачен начин за съзаконодателите, по-специално за Европейския парламент.

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.

(2)

ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.

(3)

OВ L 19, 27.1.2016 г., стр. 1.

(4)

OВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2017)0380.

Последно осъвременяване: 9 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност