NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 50k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

předložený v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu


o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 23. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller za skupinu Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2017 o nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (2017/2990(DEA))  
B8-0136/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)07834) (dále jen „pozměňující nařízení“),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009(1), a zejména na čl. 3 odst. 4, čl. 9 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010(2),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/89 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie(4),

–  s ohledem na usnesení ze dne 4. října 2017 o Konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2017 v německém Bonnu (COP23)(5),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že cílem nařízení (EU) č. 347/2013 a pozměňovacího nařízení v přenesené pravomoci je „podporovat dotvoření vnitřního trhu Unie s energií při současné podpoře racionální výroby, přepravy, distribuce a využívání zdrojů energie, zmírnit izolovanost znevýhodněných a ostrovních regionů, zabezpečit a diverzifikovat dodávky energie v Unii, její zdroje a přepravní cesty, a to i prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi, a přispět k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí“;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament uznává úsilí Komise zachovat na seznamu projektů Unie v obecném zájmu stabilní počet projektů v oblasti elektrické energie, jež jsou nezbytné pro účinné prosazování dekarbonizace evropského energetického systému;

C.  vzhledem k tomu, že zápočtová metodika a sdružování projektů, jež Komise používá pro stanovení projektů v oblasti zemního plynu, jsou nekonzistentní a vyúsťují ve zdánlivě snížený počet projektů, přičemž ve skutečnosti je jejich počet mnohem vyšší;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament je znepokojen velkým počtem projektů v oblasti fosilních paliv, jež jsou na seznamu uvedeny prioritně, a naléhavě vyzývá Komisi, aby spočítala projekty, s cílem umožnit smysluplné a transparentní srovnání mezi oběma seznamy;

E.  vzhledem k tomu, že je zásadně důležité dosáhnout našich cílů v oblasti dodávek energie a energetické soběstačnosti, ale přehnané odhady, nadbytek kapacit a nevyužitá zařízení povedou pouze k vyšším sazbám, ohrozí konkurenceschopnost našich průmyslových odvětví a zvýší účty za elektřinu pro rodiny;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament vybízí Komisi, aby zajistila, že proces určování a výběru projektů společného zájmu bude co nejtransparentnější, bude založen na nezávislých údajích a umožní Parlamentu sledovat tento proces v časnější fázi;

G.  vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda zavazuje ke „splnění cíle udržet zvýšení průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C nad těmito hodnotami“,

H.  vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda byla Evropskou unií ratifikována v roce 2016;

I.  vzhledem k tomu, že ke změnám klimatu nejvíce přispívají emise z fosilních paliv;

J.  vzhledem k tomu, že podpora nové infrastruktury pro fosilní paliva jako součást energetických politik EU podkopává naplnění závazků přijatých v Pařížské dohodě;

K.  vzhledem k tomu, že je sporné, zda je většina projektů v oblasti zemního plynu uvedených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)07834) slučitelná se závazky přijatými podle Pařížské dohody;

L.  vzhledem k tomu, že nová infrastruktura v oblasti zemního plynu je navržena přinejmenším na 40 až 50 let a v některých případech i déle;

M.  vzhledem k tomu, že při výstavbě nové infrastruktury zemního plynu hrozí riziko, že se zakonzervuje nová situace v oblasti fosilních paliv, jež nebude slučitelná se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody;

1.  vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval o tom, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který se vyhne výstavbě nové infrastruktury v oblasti fosilních paliv, s možnými důsledky v podobě zakonzervování nepříznivého stavu, a aby tento akt byl v souladu se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody; dále vyzývá Komisi, aby předložila seznam projektů společného zájmu způsobem, který bude konzistentní a transparentní pro spolunormotvůrce, zejména pro Evropský parlament;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

(2)

Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129.

(3)

Úř. věst. L 19, 27.1.2016, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0380.

Poslední aktualizace: 12. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí