FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 266kWORD 53k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3


om Kommissionens delegerede forordning af 23. november 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 23. november 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (2017/2990(DEA))  
B8‑0136/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)07834) (i det følgende benævnt "ændringsforordningen"),

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009(1), særlig artikel 3, stk. 4, artikel 9, stk. 2, og artikel 64, stk. 5,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010(2),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/89 af 18. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse(3),

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer(4),

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2017 om FN's konference om klimaændringer 2017 i Bonn, Tyskland (COP 23)(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 3,

A.  der henviser til, at forordning (EU) nr. 347/2013 og den delegerede ændringsforordning har som mål at "understøtte gennemførelsen af Unionens indre marked for energi og samtidig fremme rationel produktion, transport, distribution og anvendelse af energiressourcerne, at mindske isolationen af ugunstigt stillede regioner og ø-regioner, at sikre og diversificere Unionens energiforsyninger, -kilder og -ruter, herunder også gennem samarbejde med tredjelande, og at bidrage til en bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse";

B.  der henviser til, at Parlamentet anerkender den indsats, som Kommissionen har gjort for at holde et stabilt antal elprojekter på EU-listen over projekter af fælles interesse, hvilket er nødvendigt for effektivt at bane vejen for en dekarbonisering af det europæiske energisystem;

C.  der henviser til, at den metode for optælling og gruppering af projekter, som Kommissionen har anvendt til at identificere gasprojekter, er inkonsekvent og fører til, at antallet af projekter forekommer at være reduceret, men i virkeligheden er langt højere;

D.  der henviser til, at Parlamentet er bekymret over det store antal projekter med fossile brændstoffer, der prioriteres på listen, og indtrængende opfordrer Kommissionen til at optælle projekterne for at give mulighed for en fornuftig og gennemsigtig sammenligning mellem de to lister;

E.  der henviser til, at det er afgørende at nå vores mål om forsyningssikkerhed og uafhængighed på energiområdet, men at overvurderinger, overkapacitet og stillestående anlæg kun vil føre til højere takster og underminere konkurrenceevnen for vores industrier og øge energiregningerne for vores familier;

F.  der henviser til, at Parlamentet opfordrer Kommissionen til at gøre processen med at udpege og vælge projekter af fælles interesse så gennemsigtig som muligt, basere den på uafhængige data og gøre det muligt for Parlamentet at overvåge processen på et tidligere stade;

G.  der henviser til, at Parisaftalen forpligter til at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau;

H.  der henviser til, at Parisaftalen blev ratificeret af Den Europæiske Union i 2016;

I.  der henviser til, at drivhusgasemissioner fra fossile brændstoffer er den største medvirkende faktor til klimaændringer;

J.  der henviser til, at fremme af ny infrastruktur baseret på fossile brændstoffer som led i EU's energipolitikker undergraver opfyldelsen af tilsagnene i Parisaftalen;

K.  der henviser til, at det er tvivlsomt, hvorvidt størsteparten af de gasprojekter, der er anført i Kommissionens delegerede forordning (C(2017)07834) er forenelige med forpligtelserne under Parisaftalen;

L.  der henviser til, at ny gasinfrastruktur er konstrueret til at holde mindst 40-50 år og i nogle tilfælde endnu længere;

M.  der henviser til, at konstruktion af ny gasinfrastruktur risikerer at skabe en ny fastlåsning til fossile brændstoffer, der er uforenelig med de forpligtelser, der er indgået i henhold til Parisaftalen;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som undgår konstruktion af ny infrastruktur baseret på fossile brændstoffer med potentiel fastlåsning til fossile brændstoffer som konsekvens, og som er fuldt ud forenelig med de forpligtelser, der er indgået i henhold til Parisaftalen; opfordrer endvidere Kommissionen til at fremlægge listen over projekter af fælles interesse på en måde, der er konsekvent og gennemsigtig for de to lovgivere, navnlig Europa-Parlamentet;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.

(2)

EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.

(3)

EUT L 19 af 27.1.2016, s. 1.

(4)

EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0380.

Seneste opdatering: 12. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik