ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 487kWORD 54k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού


σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (2017/2990(DEA))  
B8‑0136/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)7834) («τροποποιητικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009(1) και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 64 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(2),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/89 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για την τροποποίησή του «επιδιώκουν να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την ορθολογική παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση των ενεργειακών πόρων, την απάλυνση της απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων και των νησιωτικών περιοχών, τη διασφάλιση και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, των πηγών και των διαύλων εφοδιασμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και, τέλος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή για να διατηρήσει στον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος έναν σταθερό αριθμό έργων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία είναι αναγκαία ούτως ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά το έδαφος για την απαλλαγή του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία απαρίθμησης και ο τρόπος ομαδοποίησης των έργων που εφαρμόζει η Επιτροπή για τον προσδιορισμό έργων φυσικού αερίου είναι ασυνεπείς, με αποτέλεσμα να φαίνεται σημαντικά μειωμένος ο αριθμός των έργων, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό έργων ορυκτών καυσίμων που έχουν προτεραιότητα στον κατάλογο και καλεί την Επιτροπή να απαριθμεί τα έργα ούτως ώστε να είναι δυνατή μια εύλογη και διαφανής σύγκριση μεταξύ των δύο καταλόγων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να επιτευχθούν οι στόχοι μας για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά οι υπερεκτιμήσεις, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι αδρανείς εγκαταστάσεις οδηγούν απλά σε υψηλότερα τιμολόγια που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας και αυξάνουν τους λογαριασμούς ενέργειας για τις οικογένειές μας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενθαρρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει τη διαδικασία με την οποία ταυτοποιούνται και επιλέγονται τα έργα κοινού ενδιαφέροντος ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής, βάσει ανεξάρτητων στοιχείων, και να δώσει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδικασία από προγενέστερο στάδιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και για την προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού το 2016·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση νέων υποδομών ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο των ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ υπονομεύει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αμφίβολο εάν τα περισσότερα έργα φυσικού αερίου που απαριθμούνται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)07834) είναι συμβατά με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες υποδομές φυσικού αερίου σχεδιάζονται για να διαρκέσουν τουλάχιστον 40 έως 50 χρόνια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη περισσότερο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή νέων υποδομών φυσικού αερίου ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί νέος εγκλωβισμός στα ορυκτά καύσιμα, ο οποίος δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής,

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που να αποτρέπει την κατασκευή νέων υποδομών ορυκτών καυσίμων με δυνητικές επιπτώσεις εγκλωβισμού και να είναι πλήρως συμβατή με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού· καλεί επί πλέον την Επιτροπή να υποβάλει τον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος κατά τρόπο συνεπή και διαφανή για τους συννομοθέτες, και ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

(2)

ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129

(3)

ΕΕ L 19 της 27.1.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0380.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου